Vyzbierali sme pre vás videá, ktoré môžete použiť na nácvik vnímania magnetizmu a bioenergie vlastného tela, zvierat, rastlín a ľudí. Teda všetkého živého, a tak isto aj neživého ako je prírodný magnetovec, vyrobený magnet, ale aj magmatické jadro Zeme a jeho magnetické potenciály – všetko na planéte Zem priťahovať do stredu, zároveň určitou silou zase odpudzovať. Tak isto sila severného a južného pólu Zeme. Ale magmatické jadro Zeme má aj iné magnetické potenciály a to je magnetická výbušnosť, magnetické búrky, trvalé magnetické pulzovanie.

Patologickí jedinci, ktorí majú porušenú vlastnú tvorbu bioenergie, sú schopní ju v tele hromadiť, akumulovať a s touto energiou aj liečiť. V liečiteľstve hovoríme o tzv. horúcich alebo liečivých rukách. Takíto jedinci môžu mať v tele geneticky mutované útvary a takáto schopnosť je jedinečná a nemožno ju nacvičiť. A tak sa o to ani nebudeme pokúšať.

Ezoterik je osoba, ktorá má v úmysle ísť na duchovnú cestu a na tejto duchovnej ceste treba spoznať aj svet energie ako takej. Na začiatku je to cesta do vlastného tela a ezoterik sa musí naučiť bioenergiu a magnetizmus vlastného tela vyciťovať a vnímať. Ezoterik na vnímanie bioenergie školí svoj sluchový mozog. To sú spánkové laloky po stranách hlavy. Ezoterik si dá pozor, aby neškolil ušný bubienok a vnútorné ucho. Mohol by si poškodiť vnímanie zvuku z vonkajšieho sveta. Teda ezoterik sa usiluje cvičiť vnímanie bioenergetického a biomagnetického tela cez neuróny spánkových lalokov a tu vytrvalo cvičí túto mimozmyslovú schopnosť. Výcvik sa podobá počúvaniu hučania vysokého napätia napríklad trafostanice, alebo drôtov vysokého vedenia. A potom počúvanie a odhadovanie tohto napätia vo vnútri tela.

Je tu možné vnímať bioenergie a biomagnetizmus aj cez zadný zrakový mozog a priamo cez neuróny zadného zrakového mozgu. Znovu neodporúčam cvičiť veštecké výkony v očiach celkovo. Mimozmyslové vnímanie je založené na vnímaní priamo cez upravené neuróny v zrakovom mozgu. Tak isto treba ezoterikov upozorniť, že cvičenie musí prebiehať skutočne v neurónoch a nie chemickou cestou a sugeráciou v ústnej dutine. Je veľa ezoterikov, ktorí nemajú svoje cvičené schopnosti trváceho charakteru a musia ich neustále nalaďovať cez chémiu vlastného tela. Takýto postup nie je vhodný a múdry. Preto keď cvičíte mimozmyslové schopnosti v neurónoch, skúste si pred cvičením zatlačiť prstom na lebečnú kosť, kde budete cvičiť. Samozrejme, pred týmto cvičením už ezoterik ovláda koncentráciu do každej časti tela.

Je tu zase aj iná cesta a to tretí typ mimozmyslových schopností vnímať vlastné bioenergie a biomagnetizmus. Ide o svaly a v nich svalové platničky. Je vhodné, keď máte za sebou už koncentračné cvičenia do svalov a poznáte z učebníc ich anatómiu. Koncentrácia do sa dobre cvičí v posilňovni, kde na stene máte obrázky svalov. Stojíte pred obrázkami a koncentrujete sa do svalov. Takto sa cvičí každý týždeň aspoň dvakrát. Vlastne tu ide o cvičenia vedúce ku kineziológii svalov, teda schopnosti vnímať svoje telo a jeho pochody na základe svalových platničiek. Tak isto sú tu vhodné cvičenia s kyvadielkom a jemnou motorikou svalov. Aj cez svalové platničky a nervový systém možno mimoriadne dobre vnímať bioenergetické pochody ľudského tela.

Na škodu nie je ani vyskúšať medicínske zariadenie ako je EEG, kde vám do tela a hlavne do mozgu púšťajú slabý jednosmerný prúd. Dobrá to škola pre senzibila na vnímanie energie. Musíte mať však známosti u lekárov, aby ste si takéto veci mohli cvičiť. Pomôckou môžu byť aj elektrické stimulačné zariadenia používané v oblasti erotiky. Alebo niečo ako magnetická liečba alebo elektroliečba. Všetko podporuje nácvik vnímania energie ľudského tela.

Potom možno začať aj cvičenia, ktoré umožnia rozprúdenie biomagnetizmu v tele ezoterika. Cvičenia sú jednoduché. Ezoterik si nájde v prírode vhodné stromy rôzneho druhu a usiluje sa otvoriť prírodnú myseľ prírodného človeka, ktorá nerozlišuje medzi sebou, stromom, skalou, vodným tokom, zvieraťom. Je to prírodná myseľ, ktorá neprešla vzdelávaním a civilizáciou. Je to klasický šamanizmus. Takéto cvičenia je možné realizovať na dovolenke v divokej prírode. Popíjaním prírodných čajov, robením šamanských rituálov a znovu zjednotením psychiky civilizovaného človeka s prírodou. Možností, ako to spraviť, je dosť. Výsledok je, že myseľ nepociťuje rozdiel medzi sebou, stromami a zvieratami. A vtedy sa bioenergie v tele pohnú jednoznačne. Hovoríme tomu návrat k matke prírode.

Niekto samozrejme nemusí mať chuť robiť to takto a je tu možnosť zájsť na niektoré zasvätenie do systému Reiki. Je to podobný systém ako ísť do prírody, len je rýchlejší, dá sa zvládnuť za jeden deň a výsledok je vždy istý. Ale skorej odporúčam pre ezoterika klasickú cestu a to je systematický vlastný výcvik vnímania bioenergií a určitých vhodných manipulácií s bioenergiou tela a tak isto magnetickými silami magmatického jadra planéty Zem.

Klasická cesta k bioenergiám vlastného tela ide hlavne cez neustále cvičenia. A to sú cvičenia, pri ktorých si ezoterik silne masíruje ruky a takto rozohriate ruky prikladá na choré miesta vlastné, ale aj iných ľudí. Potom je to technika tlaku palcov do stredu dlane a znovu prikladanie rúk do oblasti choroby. Potom je možnosť techniky kmitania a silného vytriasania prstov – niečo ako vibrovanie prstov. A znovu prikladanie na choré miesto. Potom je technika zobrať pierka a fúkať do nich nad chorým miestom. Potom je technika prikladania prírodného magnetovca na choré miesto s tým, že magnetovcom si ezoterik šúchal ruky. Potom je technika kyvadla visiaceho na špagátiku. Kyvadlo je nejaký vhodný kov, alebo najlepšie minerál. Potom to môže byť technika uveriť a halucinovať zámerne, že ste schopný zázraku s tým, že napríklad zatínate násilne svaly, vyvolávate si bolesť a v tomto stave bioenergeticky liečite. Technika halucinácie a uverenia v nemožné je už aj základom tvorby ektoplazmy vo výcviku systému dvojníkov. Pod ektoplazmou tu rozumieme schopnosť ezoterika preniknúť až na úroveň častíc a tu s nimi manipulovať. Ľudská psychika je tohto schopná po nácviku systému dvojníkov.

Vhodná je aj technika uverenia a vyvolania stavu, že ste znetvorená a pokrútená osoba. A tento stav dovoľuje ideálne uvoľniť vlastnú bioenergiu z tela von do magnetického priestoru magmatického jadra planéty Zem. Veštecky sme testovali množstvo jedincov s chorobnými stavmi znetvorenia psychiky a všetkým tento chorobný stav dovoľoval uvoľniť psychiku a vlastnú bioenergiu mimo seba. Aj tu je vhodná šamanská technika splynutia s prírodou a kozmom. Teda nemať v psychike intelektuálny rozdiel, že človek je niečo iné ako príroda a kozmos. Ešte treba pripomenúť špeciálny výcvik zameraný na magnetické sily idúce do ezoterika a do všetkých objektov a to sú magnetické sily magmatického jadra Zeme. Aj tieto sily sa treba naučiť mimozmyslovo vnímať mozgom. Ezoterik musí obsadiť neuróny temenného mozgu. Silná koncentrácia do oblasti týchto neurónov. Odtiaľ koncentrácia do prstov a rúk a okolo chrbtice. A tu treba použiť techniku akupunktúrnych ihiel. Prípadne nabodávanie tela predmetmi ako hrot nožníc. Vhodné hlavne na oblasť stavcov miechy. Je to oživovanie nervových dráh pomocou bolesti. Napríklad sú vhodné divoké pohyby a mykanie tela pri rytme bubnov. A potom v pohybovom tranze sa treba zraňovať, ale stačia na to akupunktúrne ihly a ostrý predmet ako hrot nožníc. Teda žiadne mrzačenie tela. Je mimoriadne dobré, pokiaľ sa vzdeláte v systéme akupunktúrnych dráh tela, čo je v podstate systém čínskej medicíny. Teda tranzové mykanie tela a potom napichnutie akupunktúrnych dráh po tele. Netreba ani akupunktúrne ihly, stačí dezinfikovaný hrot nožníc.

Bioenergia stromov a kopírovanie bioenergie rôznych stromov. Bioenergia rôznych zvierat. Bioenergia ľudí – tehotenská maternica. Bioenergia ľudí – zahnívajúce telá v hrobe. Bioenergie alchymisticky kombinovaných látok a to hlavne v hnilobných a kvasných procesoch. Bioenergie ľudí. Práca s magnetovcom. Reiki energie. Reiki I. Reiki II. Reiki III. Reiki znaky. Reiki minerály. Reiki Arolo Tifar. Reiki Rainbow. Reiki anjelské – indiánske pierka. Reiki fúkanie vzduchu. Reiki chiropraktické z miechy. Reiki masírovanie, masáž rúk. Reiki pyramidálne. Reiki presne z určitých prvkov v tele. Reiki kozmos biomagnetizmus. Magnetizmus technologický. Magnetovec prírodný. Bioenergia. Mitochondrie v bunkách. Sexuálne bioenergie. Sexuálny biomagnetizmus. Magnetické prejavy magmatického jadra Zeme. Bioenergie a rezonancie. Bioenergie a echolokácia.

Doteraz sme písali o klasických technikách mimozmyslového vnímania bioenergií a biomagnetizmu vlastného tela. Ale aj energií a magnetizme magmatického jadra Zeme. Nácvikom techník sugerácie a koncentrácie do svalov a tela s predstavou zmrzačenia si otvorí ezoterik postupne cestu k slobodnej mysli, ktorá dokáže prenikať do priestoru mimo telo. Ezoterik, ktorý už prenikol do vnútra buniek a to pomocou ovládnutia hlavne neurónov mozočku, sa s bioenergiou stretne hlavne vo vnútri samotných buniek a tu narazí za bunkovou blanou na orgánik zvaný mitochondrie. Lekárska veda popisuje tento orgánik ako tvorcu bioenergie a bioimpulzov v ľudskom a aj zvieracom tele. Ezoterika toto poznanie medicíny plne rešpektuje a zahŕňa do svojho systému práce s bioenergiami. Ezoterik si vypracuje techniku koncentrácie cez mozoček, alebo neskoršie aj cez nacvičený systém dvojníka. Čo je vlastne nácvik stavov nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Ezoterik si stavy týchto jedincov nacvičí vo svojich neurónoch a vytvorí si trvalé neurónové spoje a tieto voláme biologické zariadenie na trvalý prienik do prvkov, atómov, atómových jadier a častíc.

Ezoterik si postupne buduje systém dvojníka a teda prieniku na úroveň časticových objektov, z ktorých sú vystavané protóny, neutróny a pozitróny, ale aj elektróny jadra atómov. Ale časticové objekty môžu byť aj mimo jadra atómov. Hlavne systémy čiernych dier a iných systémov dier v kozme popísaných v meta ezoterickej astronómii. Tu ezoterika ide nad rámec klasickej vedy o kozme. V časticovej fyzike tu hovoríme o antičasticiach, kvarkoch a podobne. V ezoterickej oblasti hovoríme o časticiach ako sú hríbiky, perličky, mačacie labky, hviezdičky, hadíky a podobne. Ezoterik už má vybudovaného denného, ale aj nočného dvojníka. Má odcvičenú tvorbu ektoplazmy. Teda je psychicky schopný operovať s časticami vlastného tela a aj presúvať častice do svojho tela a mimo neho. Samozrejme, že klasická fyzika, medicína a psychiatria to nepovažujú za možné. To necháme na nich. Ezoterika si je istá osobnou skúsenosťou, že ľudská psychika má tento potenciál k dispozícii, ale samozrejme nie klasická myseľ človeka. Bežný netrénovaný jedinec k tejto dimenzii existencie má prístup iba cez technické zariadenia ako je reaktor, Tokamak alebo napríklad laser. Ezoterik je časticový fyzik, ktorý si na neurónoch vybudoval biozariadenie na prienik do neurónov. A tento cvičením vybudovaný bio logický obvod funguje tak, že ezoterik je schopný do určitej miery ovplyvňovať, čo sa deje s časticami v jeho tele a mimo jeho tela. Samozrejme, nemôže vyvolať termojadrovú reakciu. Ezoterik nemôže zmeniť po svojom prieniku do magmatického jadra Zeme jej fungovanie. Ale napríklad ako zvieratá vie vycítiť nevhodné aktivity magmatického jadra a tušiť zemetrasenia a iné úkazy v jadre planéty.
Ezoterik v systéme dvojníka je schopný organizovať časticovú energiu a častice do rôznych aktivít. Napríklad prinútiť častice a to hlavne elektróny, aby sa formovali do rôznych menších alebo väčších geometrických štruktúr. Vie prinútiť častice, aby tiekli určitým smerom ako bioelektrický prúd. Teda ide o určité druhy manipulácie so svetom častíc a aj ich energeticko – magnetickým potenciálom. A tento nácvik sa veľmi podobá tomu, čo sa deje po zasvätení v Reiki v tele zasvätenej osoby. Je tu potenciál organizovať v tele tok bioenergie, čo je klasické Reiki I.II.III., ale Reiki Arolo už operuje na úrovni atómového jadra vo vnútri atómov a to je operovanie v hlbších rovinách energií celkovo. Píše sa, že svet častíc treba chápať ako energiu. Energia v zmysle čo najmenších možných desatinných čísel idúcich k najmenšiemu možnému desatinnému číslu, ktoré dovoľuje vytvoriť kozmos. Vieme, že je to komplikovaná definícia, ale nejde to inak vhodne definovať. Pokiaľ nemáte za sebou 20 rokov každodenného intenzívneho tréningu a pokiaľ nemáte pestovaný systém dvojníka, bohužiaľ, nemôžete v plnom rozsahu pochopiť túto problematiku. Jednoducho v ezoterike pochopiť znamená mať aj vlastnú prax dvojníkov a v neurónoch vhodné biologické zaradenie na túto oblasť sveta.

Uvádzam zoznam videí na štúdium. Po čase niektoré videá nemusia existovať alebo na ich miesto prišli iné. Skúste si sami vyhľadať podobné videá.http://www.youtube.com/watch?v=fnEGqOLACpY&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=Hy7AtpMZZCQ

http://www.youtube.com/watch?v=j6yB90vno1E&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=gtJmmG1ydn4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4HyUHRRwXEQ&feature=rela…http://www.youtube.com/watch?v=7qNIyLe57vM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NE_74gNzNP4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ywpJa6DsYqM
http://www.youtube.com/watch?v=TLQutkPISjg&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=1UNtO9fYZjs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=brNBVDCeECg&feature=rela…http://www.youtube.com/watch?v=V9Yg0xKiC-k&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=yiyzj80bPEY&feature=rela…

Pridaj komentár