Venujeme sa ezoterike dvojníkov, ktorá ako základ využíva psychiatrický stav ľudí, ktorým sa epitelové bunky na povrchu orgánov a systémov poškodili a nezhubne začali bujnieť. Geneticky sa vrátili do obdobia 600 až 500 miliónov rokov, keď na planéte Zem boli špecifické podmienky a zvláštne anomálne stavy. Tie dovoľovali fungovanie atypického živočícha, ktorý sa podobal tvarovo dnešným stromom.

V dnešnej dobe na našej planéte takýto organizmus živočíšneho pôvodu neexistuje. Ezoterik sa s týmto organizmom môže zoznámiť mimozmyslovým veštectvom v neurónoch miechy uložených v chrbtici. Tento fenomén v ezoterike voláme kolektívne vedomie. A je vhodnejšie ho skúmať u jedincov s poškodením miechy. V zásade každý živý človek si nosí v sebe kolektívne vedomie, ktoré obsahuje špecifické záznamy vlastného organického vývoja. A tak isto je tento fenomén aj vo zvieracích bunkách. Ezoterik by sa s týmto druhom organizmu, ktorý mohol psychicky prenikať do prostredia atómov a častíc, mohol ešte nepriamo stretnúť v magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem. Takýto druh organizmu sa nachádza na troch miestach v reálnom kozme, ktorý si predstavujeme v makete 5 400 banánov a ide o priestor s priemerom 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Na takéto stretnutie musí ezoterik použiť nasekaných dvojníkov a špeciálne uloženého celistvého dvojníka v priestore skrížených anti čiernych dier, ktoré v určitej vzdialenosti od nás vytvárajú uzavretý guľovitý útvar, cez ktorý ľudská psychika už neprenikne. Tento priestor si treba na makete prestaviť ako planétu Zem, ako slnečnú sústavu, ako našu Galaxiu, ako 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. A tieto všetky galaxie v predstave makety hrášku, okolo hrášku ďalšie hrášky a tie v struku, a takýchto strukov je približne 1 000 v makete zemiaku. Na povrchu tohto zemiaku sú skrížené anti čierne diery. A tu sme zanechali nenasekaného dvojníka, ktorý cez tento priestor prevedie našich nasekaných dvojníkov až do priestoru, kde aj dnes žije organický život, ktorý dokáže operovať na úrovni atómov a častíc.

S týmto organizmom alebo premostením naň v rámci systému premostenia ľudských buniek a buniek tohto organického života je možné sa mimoriadne stretnúť aj v ľudskom organizme. No objaviť takéhoto jedinca nie je jednoduché. Možno mimozmyslovo objaviť do 50 žijúcich jedincov na planéte Zem. Zdá sa, že takíto jedinci sa chorobne prepadnú psychicky na úroveň častíc a stávajú sa psychiatrickí pacienti. V tomto stave sú kontaktovaní jedným z troch organických životov v kozme, ktorý operuje psychicky na úrovni častíc v atómoch. Deje sa tak automaticky, alebo ako volanie o pomoc a záchranu.

Ezoterik, ktorý dokáže psychicky operovať na úrovni častíc, si dovolí malý experiment. Dovolí si ten prepych, že si otvorí vo vlastnom tele stav psychického prepadnutia do časticovej úrovne a zároveň vysiela cez časticovú úroveň informácie o záchrane a pomoci. Onedlho v sebe pocíti vytvorenie UFO objektu organického života, ktorý operuje psychicky na úrovni častíc. Tento druh organického života UFO je v kozme 5400 banánov mimoriadne netradičný a zastúpený v nepatrnom množstve.

V zásade sám ezoterik psychicky môže prenikať do všetkého na planéte Zem okrem úrovne atómov a častíc. Potom môže reálne psychicky prenikať do slnečnej sústavy a tu existujúcich planét, potom môže cez kozmické vedomie prenikať do súhvezdí našej Galaxie. Tu nájde iba dva druhy organického života a to na planéte v súhvezdí Barana a na niektorom zo súhvezdí Vlasy Bereniky. V prvom prípade ide o organický život na úrovni červov a v druhom prípade ide o úroveň niečoho ako pravekí jedinci ľudského rodu. A potom môže prenikať do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Všade možno nájsť nejaký ten život v rôznych formách vyspelosti. Samozrejme treba pochopiť, že každá galaxia má plno súhvezdí, nekonečné množstvo planét a rôznych slnečných sústav.

Potom môže ezoterik prenikať psychicky ešte ďalej. Pomôže maketa hrášku, ktorý obsahuje 2 000 galaxií. A potom môže preniknúť do aspoň 7 takýchto hráškov usporiadaných pod sebou. Tieto hrášky uzavrie do predstavy struku. A takýchto strukov je okolo tohto struku aspoň dve tisícky. Týchto 2 000 strukov uzavrie do predstavy zemiaku. Ezoterik svojou psychikou, ktorá funguje na úrovni zrniek prachu, nedokáže ísť ďalej z dôvodu skrížených anti čiernych dier. Prekonať túto oblasť okolo zemiaka môže iba cez vytvorených a sem umiestnených dvojníkov. Potom ezoterik môže preniknúť k skupinke piatich zemiakov. A potom k trom vreckám zemiakov, ktoré sa nachádzajú v priestore banánu. Takýchto banánov je v našom kozme 5 400 kusov. A v tomto priestore sa nachádzajú rôzne druhy organického života. Organický život je prirodzený výsledok vytvorenia vhodných podmienok pre prechod anorganickej formy do formy organického života s väčšou pestrosťou reakcie a prejavu. Organický život v kozme je na rôznej úrovni intelektu. Pod intelektom rozumieme uvedomenie si seba samého tým, že organický život pretvára seba a okolie, tieto zmeny registruje a cez tieto zmeny okolia si uvedomuje seba samého.

Organický život v kozme to nemá jednoduché a to z dôvodu neustále sa meniacich podmienok. Organická hmota musí bojovať o existenciu a nemá čas na niečo nadčasové a extrémne vzdialené od danej oblasti výskytu organického života a jeho okolia. Pokiaľ natrafíme na organický život technologicky a geneticky vyspelý, tak zvyčajne opustí život na niektorej planéte a vybuduje si svoj nezávislý systém fungovania vo vlastnom gigantickom objekte. Tento organický život robí na sebe genetické zmeny a je často doslova prerastený anorganickou technológiou. Kto čaká nejakú duchovnú vyspelosť, bude nepríjemne prekvapený. Nájde jedincov totálne zviazaných na hmotu a priestor v danej lokalite.

Nakoniec ezoterikovi nezostáva nič iné, ako hľadať jedincov danej organickej hmoty v danej lokalite podľa systému neštandardnosti a nenormálnosti, tak ako je to na planéte Zem. O duchovno a reálnu ezoterickú prax sa zaujímajú iba neštandardne fungujúci jedinci. A presne tento model funguje aj u organického života v kozme. Ezoterik nemá záujem kontaktovať nič normálne a štandardné v danej lokalite výskytu života. No vyhľadanie čo najväčšieho množstva patogénov je cieľom každého ezoterika. A teda takto aj postupujeme. Vytvorili sme si zoznam čísel od 1 po 5 400 a cez nasekaných dvojníkov pre organický život vyhľadávame a kontaktujeme všetko neštandardné. Takýto kontakt je nateraz využívaný na vytvorenie dvojníkov pre určité oblasti s výskytom života. Takéhoto dvojníka z informácií neštandardov UFO v kozme používame v prvom rade na veštecké techniky. Pri týchto vešteckých technikách používame systém miechy a otvorenia tretieho oka cez psychické premostenie na magnetické polia miechy s premostením na nervové platničky vo svaloch. V tomto stave, kde treba ešte spraviť aj iné úkony, sa namontujú dvojnícke oči. Ide o umelo vytvorených dvojníkov a potom cez systém pyramíd nasekaných dvojníkov s neštandardným UFO dvojníci prenikajú do kozmu namiesto ezoterika, v každej oblasti kozmu preskupia nasekaných dvojníkov z netradičného UFO a to tak, aby mohli objektívne vnímať, čo sa v danej lokalite kozmu deje. A to je zatiaľ ten najhodnotnejší prínos tohto druhu ezoteriky.

A keď sme už načali tému vešteckého vnímania, mimozmyslového vnímania a vnímania cez mediálnu miechu totálne vyčerpanej a bezvôľovej osoby, tak si tu všetko rozoberieme podrobnejšie. Je veľa záujemcov o ezoteriku a duchovno. No chýba im hlavne veštecké vnímanie samých seba a sveta okolo. Pod veštectvom tu rozumieme schopnosť vnímať svet inými prostriedkami ako je bežné. Človek je klasicky vybavený očným, sluchovým, čuchovým, hmatovým a chuťovým zmyslom. A iba týmito prostriedkami je schopný vnímať svet. Aby bol schopný vnímať aj iné objekty ako napríklad mikroorganizmy, potrebuje mikroskop. No niektorí ľudia môžu mať tak poškodené zmysly, že určité druhy mikroorganizmov sú schopní vnímať. Ezoterik je osoba, ktorá si svoj mozog vycvičí tak, aby bol schopný vnímať mikroorganizmy, keď to potrebuje. Najčastejšie sa napojí na osoby, ktoré takéto poškodenie zmyslov majú a cvičením si dokáže navodiť stav vnímania mikroorganizmov. Nerobí to cez poškodenie zmyslov, ale cez navodenie podobného chorobného stavu ako u osoby, ktorá mikroorganizmy vníma. Ide o techniku sugerácie a uverenia, že to dokáže. Skorej by sme mohli hovoriť o špeciálnom biochemickom stave v mozgu a dočasnom odkrvení očných buliev a časti neurónov v mozgu. Teda ako dočasný patologický stav. Tu má potom ezoterik dve možnosti a to vnímať mikroorganizmy ako dobre a zlé. Dobré mikroorganizmy pre ľudské telo si predstavuje ako biele chrobáčiky a zlé ako čierne chrobáčiky. To je prístup z rozprávok. Ale môže byť celkom vhodný a dostatočný. Náročnejší prístup vnímania mikroorganizmov je naštudovať si mikrobiológiu, pamätať si množstvo fotografií mikroorganizmov a vedieť ich priraďovať k danej osobe a k danému miestu v tele. Samozrejme, chce to trénovať za pomoci laboratórne overených výsledkov. Teda ezoterik je schopný sám v sebe vytvoriť dočasné biologické zariadenie na vnímanie aj toho, čo sa bežne zmyslami vnímať nedá.

Ezoterik preniká do svojho vnútra či už fyzického, alebo spomienok a na to, aby mohol vnímať, kde sa pohybuje, vždy potrebuje rozvinúť špeciálnu vešteckú techniku. Buď to bude technika odkrvovania a znehybňovania očných buliev, alebo to bude technika sugerácie uverenia so zvláštnym nastavením neurónov zadného zrakového centra, alebo to bude špeciálne dočasné odpojenie skupinky neurónov od nervového systému vo veľkom mozgu. Pokiaľ chce ezoterik vnímať svoje orgány, tak mu stačí umŕtvovanie očných buliev. Pokiaľ však chce ezoterik už vnímať bunky a ich vnútro, tak musí nastúpiť sugerácia, že to dokáže a preladenie činnosti neurónov v zadnom zrakovom mozgu do iného režimu. A potom je možné vnímať vnútro buniek až na molekulárnu úroveň. No pokiaľ by ezoterik chcel ísť ešte ďalej a vnímať aj atómy a častice, tak potrebuje techniku dočasného odpojenia malej skupiny neurónov vo veľkom mozgu od nervových zakončení. A potom je možné. Teda pokiaľ chce ezoterik vnímať stále menšie objekty, tak musí hľadať vždy nový spôsob vnímania. A to sa podobá vedeckým pracovníkom, ktorí keď chcú vnímať stále menší svet, tak musia mať na to prístroj. Ezoterik si biologický prístroj vytvorí a vycvičí vo vlastnom tele.

Tak isto je tu problém vnímať objekty v značných vzdialenostiach kozmu. Zase ide o neschopnosť našich zmyslov vidieť podrobne niečo, čo je vzdialené na stovky kilometrov. Na to má svet ľudí pomôcku a to je ďalekohľad, ktorý oku priblíži aj to, čo je veľmi vzdialené. V kozme je to napríklad Hubblov teleskop, cez ktorý vidia ľudia do iných galaxií. Ezoterik má možnosť vytvoriť si vo svojej psychike niečo ako biologický ďalekohľad. Teda znovu sa napojí na osoby, ktoré vedia vnímať, čo sa deje na inom mieste vo svete a bude sa usilovať takúto osobu napodobniť. Najčastejšie takíto ľudia prenikajú na dané miesto cez magnetické polia magmatického jadra planéty Zem a k tomu priradia tušenie, čo sa tam bude diať. Nie je to nič čudné, zvieratá dokážu vycítiť činnosť magnetického jadra Zeme a utiecť z oblasti možného zemetrasenia. Ezoterik sa musí aj v tomto prípade naučiť uvoľniť svoju psychiku ako duševne choré osoby. Nasugeruje si duševnú chorobu a energie tela môžu putovať cez magnetické energie na iné miesto na tejto planéte. Tak isto je možné sa napojiť na prenikanie zemského magnetizmu do kozmu a to hlavne sugeráciou a aktivitou nervových platničiek ako u osôb so zdeformovanými kosťami a svalmi. A pokiaľ chce do kozmu prenikať psychicky ďalej a ďalej, vždy na diaľku hľadá určité poškodenie niektorého človeka, ktoré to dovoľuje. Ezoterik si tento stav nacvičí a psychicky môže prenikať extrémne ďaleko do kozmu. A zase je tu pekné prirovnanie, anorganický a biologický ďalekohľad v ľudskom tele a jeho psychike.

Celkovo psychické prenikanie do mikrosveta buniek atómov a častíc alebo do makrosveta kozmu dá poriadne zabrať ľudskej psychike. Už dnes psychicky prenikáme mimo fyzické telo do všetkého na planéte Zem. Do objektov v kozme s extrémnou vzdialenosťou, tak isto do sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme, k organickému životu v kozme a k informáciám z dvojníkov na úrovni atómov a častíc. Je to náročný priestor pre prienik psychiky ezoterika a tak isto narastá počet oblastí, kde už ezoterik nemôže prenikať psychický sám, ale iba pomocou dvojníkov a v kozme sú priestory, kde nemôžeme psychicky preniknúť vôbec. A je teda načase ukončiť psychické prenikanie kdekoľvek. Všetko budú zabezpečovať nasekaní dvojníci. A aj pre psychiku a zdravotný stav ezoterika to bude priaznivé. No to, čo ešte stále môže fungovať, je tretie oko, ktoré sa vytvára špeciálnym cvičením v mieche a jej neurónoch. Môže sa tu otvoriť niečo ako ďalekohľad, ktorým ezoterik dovidí kdekoľvek v kozme planét, ale aj v mikrosvete atómov a častíc. Nejde tu o psychický prienik do priestoru mimo telo ezoterika, ale o špeciálny stav rozkmitania atómov a častíc, ktoré sa šíria dookola ezoterika. A toto šírenie na všetky strany okolo ezoterika je tiež veštecký nástroj vnímania, čo sa deje niekde v kozme alebo v mikrosvete. Procesy v mikrosvete a hlbinách kozmu možno vnímať iba nepriamo v centre fantázie, kde sa prisúvajú spomienky z pamäťových záznamov a formujú sa vhodné predstavy o tom, čo je v makrosvete a mikrosvete.

Pri treťom oku môžeme veľmi dobre využiť kontakty k organickému životu v kozme a hlavne k organickému životu, ktorý je v danom prostredí atypický, poškodený a neštandardný. Na planéte Zem, a tak isto aj na iných planétach a oblastiach kozmu, sú štandardi, ktorých veľmi nezaujíma niečo mimo našej slnečnej sústavy. No neštandardi majú či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne väčší potenciál vnímať aj niečo mimo slnečnej sústavy. Teda keď ezoterik pomocou nasekaných dvojníkov preniká do kozmu, tak skoro vždy kontaktuje v rámci UFO kontaktu neštandardný organický život. A po takýchto kontaktoch s neštandardným organickým životom v kozme si potom ezoterik vytvára dvojníkov, ktorých naseká a transformuje do kúskov okolo seba. Takéto kúsky nasekaných dvojníkov slúžia na špeciálne zariadenia na vnímanie a zber informácií v danej lokalite kozmu. Teda nasekaní dvojníci ako špeciálne ľudské zmysly, ktoré čo najreálnejšie vnímajú dianie v niektorej časti kozmu. Prinesú si odtiaľ informácie a pod kontrolou nasekaných dvojníkov si o danej oblasti robia predstavu. Pri tretom oku z miechy sa predstavy o kozme a mikrosvete robia okamžite a to vďaka dvojníkom. Ezoterik má takto okamžitú možnosť vnímať, kde sa čo deje.

Neustále prenikanie do kozmu o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov sa neustále spresňuje, na začiatku sme tvrdili, že tu je asi 4 600 gigantických objektov v tvare banánov. Po ďalších prienikoch za organickou hmotou sme spresnili počty banánov na 5 600, čo v podstate sú zničené alebo tvoriace sa kozmy. Po ďalších prienikoch je to skoro 10 000 banánov. Niektoré banány sú zdvojené až strojnásobené. Teda kozmos nebude ideálny stav harmonického rozloženia banánov. Môže to byť iba naopak.

Ezoterik samozrejme nepreniká k organickému životu v kozme iba z dôvodu vylepšovania tretieho oka. Ale hlavne ide o reinkarnáciu cez dvojníka, a tak je dobré spoznať čo najviac z organického života v hlbinách kozmu. Ezoterik si je vedomý, že v kozme je extrémne veľa planét, súhvezdí, galaxií, čiernych dier, anti čiernych dier, pulzarov, žiariacich dier a anti skrížených čiernych dier. A v tomto priestore je veľké množstvo organickej hmoty na rôznej úrovni vyspelosti genetickej a technologickej. Keby ezoterik nemal k dispozícii nasekaných dvojníkov, tak by bolo nerealistické kontaktovať osobne čo i len zlomok organického života v kozme. Dvojníci dávajú ezoterikovi jedinečný prostriedok operovania v nekonečných priestoroch kozmu a v nekonečnom počte objektov kozmického významu v tomto priestore. Ezoterika dvojníkmi získala kvalitatívne niečo nové ako ezoterika postavená iba na psychike ezoterika a jeho bežných schopnostiach. Dalo by sa to prirovnať k ceste po svete na kolobežke a ceste letecky. Dvojníci v zlomku sekundy cez svet atómov a častíc preniknú kdekoľvek. Naraz pracujú na tisíckach miest a môžu do ezoterika na úrovni častíc ukladať nekonečné objemy informácií.

V prvej časti zasvätenia si zasväcované osoby navodili stav atómovo časticovej studne. A to neustálym si spomínaním na duté objekty a kúsku niečoho zo seba v tomto objekte. Tieto spomienky sa neustále obnovovali a držali v stave uverenia, že nás uniesli dvojníci a bude to končiť smrťou. Kto by chcel využiť túto techniku sugeratívneho uverenia, mal by ju mnoho rokov trénovať a zdokonaľovať. V tomto stave sa aktivizovali nasekaní dvojníci okolo ezoterika na úrovni atómov a v nich fungujúcich častíc. Veštecky sa kontrolovalo, či zasväcovaná osoba neobmedzuje dvojníkov v činnosti a dovolí im prenikať už teraz do 10 000 oblastí reálneho kozmu okolo nás. Tieto oblasti sme stvárnili v predstave makety 10 000 banánov.

Po tomto rozcvičení začali zasväcované osoby prenikať cez svojich dvojníkov k organickému životu v kozme a kontaktovať ho. Spolu s predošlými kontaktmi to bude spolu 250 prienikov k organickému životu v kozme. K dispozícii bol pripravený zoznam prienikov k organickému životu a rovno k atypickým a neštandardným jedincom.

Tu uvádzam koordináty, ktoré nasmerujú nasekaných dvojníkov k rýchlemu kontaktu do priestorov kozmu. Údaje sú orientačné. V tomto prípade je to netradičný, poškodený a atypický organický život v danej oblasti kozmu.

BANÁN 1328 VRECKO 25 ZEMIAK 6 STRUK 7 HRACH 1 GALAXIA 592
BANÁN 998 VRECKO 1 ZEMIAK 5 STRUK 2125 HRACH 3 GALAXIA 1988
BANÁN 4128 VRECKO 8 ZEMIAK 2 STRUK 1368 HRACH 5 GALAXIA 2122
BANÁN 3985 VRECKO 25 ZEMIAK 5 STRUK 1313 HRACH 7 GALAXIA 2200
BANÁN 4105 VRECKO 65 ZEMIAK 8 STRUK 1981 HRACH 6 GALAXIA 1221
BANÁN 3968 VRECKO 53 ZEMIAK 3 STRUK 1359 HRACH 2 GALAXIA 954
BANÁN 3941 VRECKO 33 ZEMIAK 4 STRUK 1285 HRACH 1 GALAXIA 359
BANÁN 4001 VRECKO 66 ZEMIAK 5 STRUK 1998 HRACH 6 GALAXIA 954
BANÁN 4251 VRECKO 51 ZEMIAK 9 STRUK 23 HRACH 1 GALAXIA 1457
BANÁN 5231 VRECKO 64 ZEMIAK 1 STRUK 1231 HRACH 4 GALAXIA 347
BANÁN 4021 VRECKO 38 ZEMIAK 4 STRUK 678 HRACH 3 GALAXIA 1414
BANÁN 564 VRECKO 34 ZEMIAK 2 STRUK 2078 HRACH 8 GALAXIA 1314
BANÁN 1551 VRECKO 65 ZEMIAK 6 STRUK 999 HRACH 3 GALAXIA 2125
BANÁN 2831 VRECKO 38 ZEMIAK 5 STRUK 1285 HRACH 7 GALAXIA 321
BANÁN 4100 VRECKO 31 ZEMIAK 8 STRUK 1 HRACH 3 GALAXIA 2121
BANÁN 4258 VRECKO 51 ZEMIAK 7 STRUK 387 HRACH 1 GALAXIA 358
BANÁN 1254 VRECKO 23 ZEMIAK 5 STRUK 997 HRACH 8 GALAXIA 1231
BANÁN 4128 VRECKO 137 ZEMIAK 8 STRUK 1998 HRACH 5 GALAXIA 563
BANÁN 4317 VRECKO 33 ZEMIAK 4 STRUK 2121 HRACH 3 GALAXIA 458
BANÁN 1312 VRECKO 38 ZEMIAK 7 STRUK 252 HRACH 7 GALAXIA 1347
BANÁN 1361 VRECKO 48 ZEMIAK 3 STRUK 758 HRACH 3 GALAXIA 1329
BANÁN 546 VRECKO 59 ZEMIAK 4 STRUK 858 HRACH 7 GALAXIA 3124
BANÁN 4009 VRECKO 68 ZEMIAK 3 STRUK 1217 HRACH 1 GALAXIA 958
BANÁN 444 VRECKO 49 ZEMIAK 1 STRUK 1516 HRACH 6 GALAXIA 21
BANÁN 758 VRECKO 39 ZEMIAK 4 STRUK 315 HRACH 4 GALAXIA 2138
BANÁN 758 VRECKO 71 ZEMIAK 5 STRUK 798 HRACH 1 GALAXIA 2111
BANÁN 4412 VRECKO 14 ZEMIAK 7 STRUK 2223 HRACH 8 GALAXIA 345
BANÁN 3456 VRECKO 58 ZEMIAK 3 STRUK 943 HRACH 5 GALAXIA 777
BANÁN 1212 VRECKO 64 ZEMIAK 7 STRUK 2100 HRACH 3 GALAXIA 785
BANÁN 4328 VRECKO 27 ZEMIAK 6 STRUK 315 HRACH 8 GALAXIA 2811
BANÁN 3853 VRECKO 34 ZEMIAK 7 STRUK 1387 HRACH 4 GALAXIA 2211
BANÁN 2851 VRECKO 61 ZEMIAK 8 STRUK 2131 HRACH 5 GALAXIA 2110
BANÁN 3458 VRECKO 31 ZEMIAK 7 STRUK 1131 HRACH 8 GALAXIA 1346
BANÁN 4578 VRECKO 71 ZEMIAK 4 STRUK 2131 HRACH 4 GALAXIA 3111
BANÁN 4156 VRECKO 28 ZEMIAK 7 STRUK 1438 HRACH 5 GALAXIA 1980
BANÁN 5111 VRECKO 31 ZEMIAK 4 STRUK 789 HRACH 4 GALAXIA 3110
BANÁN 4001 VRECKO 49 ZEMIAK 7 STRUK 478 HRACH 6 GALAXIA 2110
BANÁN 4254 VRECKO 48 ZEMIAK 3 STRUK 657 HRACH 1 GALAXIA 1981
BANÁN 4341 VRECKO 58 ZEMIAK 5 STRUK 787 HRACH 4 GALAXIA 2301
BANÁN 3798 VRECKO 48 ZEMIAK 5 STRUK 1498 HRACH 3 GALAXIA 1990
BANÁN 4258 VRECKO 39 ZEMIAK 4 STRUK 1341 HRACH 3 GALAXIA 2160
BANÁN 4008 VRECKO 48 ZEMIAK 7 STRUK 698 HRACH 7 GALAXIA 2100
BANÁN 3973 VRECKO 39 ZEMIAK 1 STRUK 121 HRACH 4 GALAXIA 1567
BANÁN 2987 VRECKO 48 ZEMIAK 8 STRUK 578 HRACH 7 GALAXIA 2112
BANÁN 4267 VRECKO 58 ZEMIAK 3 STRUK 1569 HRACH 4 GALAXIA 1212

BANÁN 3987 VRECKO 58 ZEMIAK 5 STRUK 1351 HRACH 7 GALAXIA 1918
BANÁN 4125 VRECKO 66 ZEMIAK 7 STRUK 956 HRACH 2 GALAXIA 1345
BANÁN 3989 VRECKO 51 ZEMIAK 1 STRUK 1948 HRACH 5 GALAXIA 2001
BANÁN 4711 VRECKO 1 ZEMIAK 8 STRUK 2131 HRACH 6 GALAXIA 36
BANÁN 1058 VRECKO 5 ZEMIAK 1 STRUK 6 HRACH 3 GALAXIA 1111
BANÁN 3687 VRECKO 28 ZEMIAK 7 STRUK 2113 HRACH 7 GALAXIA 989
BANÁN 1245 VRECKO 37 ZEMIAK 6 STRUK 1145 HRACH 6 GALAXIA 878
BANÁN 3678 VRECKO 36 ZEMIAK 1 STRUK 1312 HRACH 5 GALAXIA 2009
BANÁN 4040 VRECKO 58 ZEMIAK 8 STRUK 745 HRACH 6 GALAXIA 2311
BANÁN 4251 VRECKO 41 ZEMIAK 3 STRUK 1354 HRACH 3 GALAXIA 2101
BANÁN 4354 VRECKO 38 ZEMIAK 4 STRUK 1211 HRACH 7 GALAXIA 3111
BANÁN 2851 VRECKO 36 ZEMIAK 7 STRUK 2116 HRACH 3 GALAXIA 743
BANÁN 3641 VRECKO 1 ZEMIAK 6 STRUK 1516 HRACH 6 GALAXIA 989
BANÁN 4125 VRECKO 70 ZEMIAK 1 STRUK 311 HRACH 3 GALAXIA 786
BANÁN 4006 VRECKO 21 ZEMIAK 6 STRUK 1919 HRACH 1 GALAXIA 311
BANÁN 4256 VRECKO 47 ZEMIAK 5 STRUK 378 HRACH 6 GALAXIA 1985
BANÁN 4731 VRECKO 57 ZEMIAK 7 STRUK 651 HRACH 1 GALAXIA 2131
BANÁN 2753 VRECKO 21 ZEMIAK 1 STRUK 349 HRACH 7 GALAXIA 1819
BANÁN 3798 VRECKO 78 ZEMIAK 6 STRUK 198 HRACH 11 GALAXIA 786
BANÁN 549 VRECKO 20 ZEMIAK 3 STRUK 743 HRACH 2 GALAXIA 1611
BANÁN 3789 VRECKO 1 ZEMIAK 2 STRUK 487 HRACH 5 GALAXIA 2111
BANÁN 4211 VRECKO 27 ZEMIAK 6 STRUK 1981 HRACH 1 GALAXIA 2101
BANÁN 4130 VRECKO 48 ZEMIAK 8 STRUK 1511 HRACH 6 GALAXIA 1310
BANÁN 4025 VRECKO 36 ZEMIAK 7 STRUK 1141 HRACH 6 GALAXIA 1578
BANÁN 3653 VRECKO 51 ZEMIAK 1 STRUK 579 HRACH 7 GALAXIA 1131
BANÁN 567 VRECKO 47 ZEMIAK 2 STRUK 348 HRACH 8 GALAXIA 1168
BANÁN 785 VRECKO 33 ZEMIAK 3 STRUK 1498 HRACH 3 GALAXIA 321
BANÁN 4001 VRECKO 53 ZEMIAK 6 STRUK 1212 HRACH 2 GALAXIA 1758
BANÁN 3651 VRECKO 31 ZEMIAK 5 STRUK 1451 HRACH 3 GALAXIA 1235
BANÁN 3054 VRECKO 56 ZEMIAK 1 STRUK 211 HRACH 7 GALAXIA 987
BANÁN 3887 VRECKO 57 ZEMIAK 8 STRUK 1451 HRACH 3 GALAXIA 2116
BANÁN 3643 VRECKO 11 ZEMIAK 6 STRUK 964 HRACH 3 GALAXIA 787
BANÁN 4028 VRECKO 38 ZEMIAK 1 STRUK 1459 HRACH 6 GALAXIA 3111
BANÁN 4253 VRECKO 21 ZEMIAK 6 STRUK 511 HRACH 1 GALAXIA 1631
BANÁN 3623 VRECKO 51 ZEMIAK 1 STRUK 1310 HRACH 7 GALAXIA 1269
BANÁN 2763 VRECKO 22 ZEMIAK 5 STRUK 1819 HRACH 3 GALAXIA 2131
BANÁN 1361 VRECKO 24 ZEMIAK 7 STRUK 1611 HRACH 3 GALAXIA 387
BANÁN 678 VRECKO 38 ZEMIAK 2 STRUK 569 HRACH 8 GALAXIA 987
BANÁN 1658 VRECKO 58 ZEMIAK 7 STRUK 869 HRACH 7 GALAXIA 1349
BANÁN 3998 VRECKO 24 ZEMIAK 1 STRUK 1431 HRACH 3 GALAXIA 567
BANÁN 4036 VRECKO 38 ZEMIAK 5 STRUK 1589 HRACH 4 GALAXIA 561
BANÁN 4361 VRECKO 58 ZEMIAK 7 STRUK 671 HRACH 1 GALAXIA 1999
BANÁN 2678 VRECKO 61 ZEMIAK 8 STRUK 1987 HRACH 7 GALAXIA 2149
BANÁN 3897 VRECKO 51 ZEMIAK 4 STRUK 2112 HRACH 7 GALAXIA 1611

BANÁN 569 VRECKO 55 ZEMIAK 1 STRUK 2122 HRACH 4 GALAXIA 1210
BANÁN 4258 VRECKO 38 ZEMIAK 8 STRUK 1293 HRACH 8 GALAXIA 2126
BANÁN 4761 VRECKO 36 ZEMIAK 5 STRUK 3121 HRACH 7 GALAXIA 1374
BANÁN 4821 VRECKO 45 ZEMIAK 4 STRUK 1431 HRACH 6 GALAXIA 2111
BANÁN 4344 VRECKO 53 ZEMIAK 8 STRUK 671 HRACH 3 GALAXIA 2135
BANÁN 4148 VRECKO 41 ZEMIAK 3 STRUK 7 HRACH 6 GALAXIA 563
BANÁN 2135 VRECKO 27 ZEMIAK 6 STRUK 543 HRACH 1 GALAXIA 1438
BANÁN 4363 VRECKO 58 ZEMIAK 7 STRUK 2135 HRACH 6 GALAXIA 785
BANÁN 4561 VRECKO 48 ZEMIAK 1 STRUK 2315 HRACH 1 GALAXIA 2341
BANÁN 4636 VRECKO 49 ZEMIAK 7 STRUK 1364 HRACH 7 GALAXIA 1458
BANÁN 4743 VRECKO 25 ZEMIAK 1 STRUK 2163 HRACH 4 GALAXIA 321
BANÁN 4134 VRECKO 38 ZEMIAK 8 STRUK 368 HRACH 8 GALAXIA 1481
BANÁN 3753 VRECKO 37 ZEMIAK 3 STRUK 2313 HRACH 7 GALAXIA 1511
BANÁN 4434 VRECKO 31 ZEMIAK 6 STRUK 345 HRACH 1 GALAXIA 1516
BANÁN 4899 VRECKO 48 ZEMIAK 8 STRUK 1971 HRACH 8 GALAXIA 2321
BANÁN 4631 VRECKO 54 ZEMIAK 1 STRUK 2311 HRACH 6 GALAXIA 1687
BANÁN 4238 VRECKO 43 ZEMIAK 8 STRUK 1941 HRACH 5 GALAXIA 1998
BANÁN 4378 VRECKO 54 ZEMIAK 1 STRUK 543 HRACH 3 GALAXIA 1678
BANÁN 4132 VRECKO 38 ZEMIAK 4 STRUK 1453 HRACH 8 GALAXIA 1911
BANÁN 4951 VRECKO 49 ZEMIAK 8 STRUK 2134 HRACH 4 GALAXIA 1638
BANÁN 5411 VRECKO 40 ZEMIAK 7 STRUK 1489 HRACH 3 GALAXIA 1953
BANÁN 5141 VRECKO 21 ZEMIAK 8 STRUK 1764 HRACH 8 GALAXIA 1931
BANÁN 5021 VRECKO 50 ZEMIAK 7 STRUK 1931 HRACH 1 GALAXIA 2143
BANÁN 5036 VRECKO 27 ZEMIAK 8 STRUK 1711 HRACH 5 GALAXIA 1341
BANÁN 5138 VRECKO 51 ZEMIAK 9 STRUK 1111 HRACH 7 GALAXIA 2134
BANÁN 6001 VRECKO 1 ZEMIAK 5 STRUK 1281 HRACH 8 GALAXIA 964
BANÁN 5312 VRECKO 60 ZEMIAK 6 STRUK 317 HRACH 1 GALAXIA 2168
BANÁN 4971 VRECKO 38 ZEMIAK 7 STRUK 341 HRACH 5 GALAXIA 2131
BANÁN 4636 VRECKO 33 ZEMIAK 3 STRUK 672 HRACH 6 GALAXIA 2111
BANÁN 4638 VRECKO 58 ZEMIAK 7 STRUK 341 HRACH 1 GALAXIA 2198
BANÁN 4894 VRECKO 38 ZEMIAK 4 STRUK 2315 HRACH 5 GALAXIA 411
BANÁN 4731 VRECKO 37 ZEMIAK 7 STRUK 1341 HRACH 6 GALAXIA 1389
BANÁN 4854 VRECKO 23 ZEMIAK 8 STRUK 1568 HRACH 7 GALAXIA 1499
BANÁN 4781 VRECKO 47 ZEMIAK 7 STRUK 1900 HRACH 8 GALAXIA 1454
BANÁN 4851 VRECKO 37 ZEMIAK 6 STRUK 1938 HRACH 7 GALAXIA 1310
BANÁN 4654 VRECKO 13 ZEMIAK 7 STRUK 2138 HRACH 8 GALAXIA 2143
BANÁN 7741 VRECKO 65 ZEMIAK 8 STRUK 2139 HRACH 6 GALAXIA 1891
BANÁN 3745 VRECKO 51 ZEMIAK 7 STRUK 1235 HRACH 7 GALAXIA 2149
BANÁN 3999 VRECKO 29 ZEMIAK 5 STRUK 1381 HRACH 7 GALAXIA 2122
BANÁN 4995 VRECKO 28 ZEMIAK 7 STRUK 2156 HRACH 8 GALAXIA 2341
BANÁN 5005 VRECKO 36 ZEMIAK 7 STRUK 2141 HRACH 7 GALAXIA 1595
BANÁN 5125 VRECKO 60 ZEMIAK 8 STRUK 2154 HRACH 3 GALAXIA 1994
BANÁN 5138 VRECKO 13 ZEMIAK 8 STRUK 784 HRACH 3 GALAXIA 1389
BANÁN 5213 VRECKO 51 ZEMIAK 8 STRUK 1954 HRACH 4 GALAXIA 2321
BANÁN 5135 VRECKO 63 ZEMIAK 9 STRUK 1451 HRACH 5 GALAXIA 1961

Zasväcované osoby pomocou nasekaných dvojníkov postupne kontaktovali dané oblasti kozmu a tu zberali pomocou nasekaných dvojníkov informácie o organickom živote. Tieto informácie prenášali do svojho tela a priamo do úrovne atómov a častíc. Nie do oblasti buniek, chromozómov a génov. Samozrejme, keby ezoterik mal sám navštíviť každý organický život v kozme z tohto zoznamu, tak by mu to trvalo mnoho rokov. No pomocou nasekaných dvojníkov, ktorých majú ezoterické osoby okolo seba asi 100, je to celkom zvládnuteľné tak za necelú hodinu.

Nakoniec zasväcované osoby pred sebou znovu vytvorili cez poškodené epitelové bunky dvojníkov a podľa ich požiadaviek poskytovali týmto dvojníkom informácie a požadované stavy. Dvojníci do seba nasávali hlavne informácie o organickom živote v kozme. Po dostatočnom posilnení ich zasväcované osoby pustili do tela a dvojník im čiastočne upravoval psychiku. Následne boli dvojníci transformovaní Möbiovou pyramídou. Ide o predstavu pyramídy, ktorej vrchol sa vtiahne dovnútra pyramídy, špic sa zatočí o 180 stupňov a vytiahne cez stranu pyramídy von. Nevytvárajú sa noví dvojníci, ale sa stávajú títo transformovaní dvojníci súčasťou už existujúcich 100 dvojníkov. Takto to funguje, keď dvojníkov vytvárame už nielen na úrovni atómov, ale aj na úrovni častíc.

Pridaj komentár