Zamyslíme sa nad rôznymi druhmi ľudského konania a myslenia. Pozrieme sa na spôsob myslenia ezoterika z hľadiska historického vývoja z princípu spoznávania sveta cez predné končatiny a jemnú motoriku prstov. Pozrieme sa na spôsob myslenia a konania ezoterika, ktorý prenikol vedomím do všetkých 7 neurónových oblastí. Pozrieme sa na fenomén spoznávania sveta priamo cez neuróny a nie zmyslové senzory ako oči, uši, prsty a jazyk.

Pokúsime sa porovnať dnešného štandardného človeka a dáme ho do protikladu voči jedincom zvieracej ríše. Človek ako zvierací druh je v podstate najúspešnejší zvierací druh, ktorý najefektívnejšie zmenil svoju anatómiu a to hlavne tým, že sa vzpriamil a uvoľnil si predné končatiny. Potom sa mu v priebehu miliónov rokov podarilo presunúť spoznávanie sveta cez ústnu dutinu na končeky prstov. Človek ako biologický druh cez končeky prstov začal pretvárať svoje okolie a hmatovou formou ho aj spoznávať. Tieto spomienky si začal aktívne ukladať do pamäte a nútiť aj organizmus, aby navyšoval počet neurónových buniek v organizme. Človeku sa podarilo postupne si prispôsobovať živú aj neživú prírodu a vytvárať si vhodnejšie podmienky pre rozmnoženie. Ostatné zvieratá sa tiež pokúšali postaviť na zadné končatiny, uvoľniť si predné končatiny a rozvinúť si jemnú motoriku, ale tento proces nebol dostatočný. Niektoré zvieratá začali používať aj určité neopracované prírodné objekty ako drevo, kameň a kosti. Ale nedokázali prejsť do fázy opracovania predmetov. Človek rozvinul aj kultúrny proces pre odovzdávanie skúseností a tradície. Teda rozvinul aj proces učenia mladých jedincov, aby prevzali a udržali tradíciu ľudského rodu. Človek ako biologický objekt si týmito fenoménmi vytvoril najlepšie predpoklady na rozmnožovanie, premnoženie a teritoriálnu expanziu na planéte Zem, ktorá už prerastá aj do expanzie do kozmu. Teda v konečnej fáze dnešného obdobia fyziologické zmeny tela, nárast počtu neurónových buniek, ktoré si pamätajú, viedli k fenoménu myslenia. A procesom myslenia sa človek postavil mimo akúkoľvek konkurenciu zvierat v prírode. Schopnosť myslieť a premýšľať, ako pretvoriť prírodu vo svoj prospech, vytvorila technológiu, stroje a civilizáciu zorientovanú na vrchol potravinového reťazca. Človek ako dokonalé zviera, ktoré s ostatnými zvieracími druhmi už nemusí bojovať o svoje prežitie.

Tento konkurenčný boj ľudské zviera zvládlo dokonale aj vďaka tomu, že sa sformovalo do veľkých zoskupení a rozvinulo systém nielen si zapamätať tradíciu, ale ju aj uchovať v podobe kresieb a znakov. Žiadne zviera neuchováva o sebe záznam svojho konania na iných objektoch. Tak isto človek nadobúda schopnosť morálky, etiky súcitu a pomoci tým ľudským jedincom, ktorí sa nedokážu z rôznych dôvodov úplne zaradiť do štandardov ľudskej spoločnosti. A tento morálny mechanizmus zvieratá poznajú iba v náznakoch. A človek spravil ešte ďalší fenomén, do stredu svojej pozornosti postavil ideu a túžbu všetko, čo je na tejto planéte prítomné, použiť na rozvoj svojho druhu. A keď hovoríme všetko, tak sem patrí aj oblasť duchovného rozvoja. Samozrejme, takéto prísne skoncentrovanie ľudského zvieraťa na seba a svoj rod viedlo k tomu, že sa zviazal sám so sebou a organickým životom na tejto planéte. V negatívnej rovine sa planéta Zem a ľudský rod stal veľkou väznicou, kde prišlo k odpojeniu sa od kozmu, kozmického priestoru, od sveta mŕtvych spomienok, a tak isto od inej organickej hmoty žijúcej v kozme. Ľudské zviera takouto masívnou koncentráciou stratilo kontakt s kozmickým okolím a degradovalo seba na otrocké zvieratá samotnej planéty Zem. Je to prirodzená daň za vlastnú úspešnosť. Na rozdiel od menej úspešných druhov zvierat, ktoré si ponechali určitý kontakt aj s kozmickým dianím a svetom mŕtvych.

A je tu ezoterik, jedinec, ktorý sa nevydaril na obraz ľudského štandardu. Ezoterik je ľudské zviera, ktoré sa odmietlo podriadiť idei absurdnosti všetko pre svoj rod. V tradícii sa ezoterik vracia k prirodzenému spojeniu aj s inými oblasťami v kozme a iným organickým životom v kozme. Ezoterik je osoba, ktorá vyznáva ideu idúcu mimo planétu Zem a mimo ľudský rod. Svoje konanie zanáša hlboko do kozmu, do sveta mŕtvych a do vlastných buniek, atómov a častíc. Ezoterik nepreniká do kozmu, nespoznáva organický život v kozme, aby to bolo na prospech ľudského rodu, nereprezentuje seba ako nadradený organický druh v kozme. Nerobí do kozmu svoje psychické prieniky preto, aby to potom použil pre rozvoj ľudského druhu. Ezoterik odmieta robiť do kozmu misie a prezentovať svoj živočíšny rod. Ezoterik preniká k organickej hmote a k organickému životu preto, aby sa čo najviac odpútal od systému zotročovania všetkého okolo ľudského zvieraťa pre jeho prežitie a kozmickú úspešnosť. Ezoterik si uvedomuje a chce niečo iné a to je zbaviť sa vlastného väzenia na planéte Zem, ktoré si vytvoril vlastnou úspešnosťou. Ezoterik sa snaží chápať kozmos, svet mŕtvych a organickú hmotu v kozme bez túžby niečo z toho vydolovať pre seba a teda pre ľudský rod. Ezoterikovi nevyhovuje ľudský štandard, pretože skresľuje vnímanie kozmu a vyšších princípov duchovnosti, ktoré nemožno dosahovať bez odpútania sa od ľudskej civilizácie a planéty Zem. Cieľom ezoterika nie je ľudský rod ani planéta Zem a tu existujúci život. Cieľom ezoterika je svet mŕtvych spomienok. Spoznanie a podriadenie sa svetu mŕtvych spomienok a nie tradičným potrebám ľudského rodu. Postoj orientovaný na ľudský rod a planétu Zem skresľuje pochopenie zákonitostí a podriadenia sa týmto zákonitostiam. Ezoterik si je vedomý toho, že vyššie princípy kozmu nesmú byť spoznané za účelom zmanipulovania pre ľudský rod a planétu Zem.

Ezoterik sa od bežného ľudského jedinca značne odlišuje. Mimochodom, čo je ľudský štandard, o tom rozhoduje výhradne psychiater. Ezoterik by bol z hľadiska psychiatra jedinec, ktorý sa nevydaril ako človek, ponechal si ideu kozmu a neprijal ideu ľudského rodu. Teda ezoterik je jedinec, u ktorého poľudštenie a prijatie idei zomknutia ľudského rodu na seba nebola úspešné. Tak isto sa nevydaril systém, aby takýto človek využil svoju genialitu pre ľudský rod. Bohužiaľ, väčšina ezoterikov a duchovných ľudí skočí na takýto lep, vyššie princípy zmanipulujú a dajú v prospech ľudstva. Novodobý ezoterik sa nenechá nijak presvedčiť, že treba svoju jedinečnosť a genialitu dať v prospech ľudstva. Ezoterik, ktorý psychickým prienikom navštívil a spoznal organický život aj mimo planétu Zem, spozná aj výnimočnosť ľudského rodu na planéte Zem, ktorý je pripravený pre svoje prežitie použiť čokoľvek a kdekoľvek v kozme. Ezoterik sa nikde u iného organického života nestretol s takouto posadnutosťou ľudí všetko pre seba. Na druhej strane, takýto prístup použiť pre život na planéte Zem čokoľvek viedol k tomu, že výnimoční jedinci prenikali do kozmu do sveta mŕtvych, ale s jasným cieľom – použiť to pre ľudský rod. A skutočne, táto ľudská nenažratosť sa stala aj stavebným kameňom duchovnosti niektorých dnešných ezoterikov. Iný organický život v kozme nemá o vyššie ideály skoro žiadny záujem aj z dôvodu, že nebol schopný v kozme zneužiť pre seba čokoľvek.

No ezoterik nemá záujem v tejto ľudskej jedinečnosti pokračovať a do kozmu, k organickému životu a do sveta mŕtvych preniká s tým, že sa zákonitostiam kozmu plne podriadi a nebude sa usilovať o to, aby zákonitosti kozmu použil v prospech ľudí na planéte Zem. A tak isto nebude usilovať o to, aby ideály ľudstva prezentoval inej organickej hmote. Tak isto ezoterik neusiluje dať organickému životu v kozme ideu rešpektovať vyššie zákonitosti kozmu a dosahovať tieto stavy.

Ezoterik je osoba, ktorá spravila všetko pre to, aby ľudské potenciály vedeckého bádania, ľudskej geniality, prírodné zákonitosti použila na spoznanie zákonitostí v kozme v zmysle sa im plne podriadiť. V tom prípade sa nepodriaďuje ideálom ľudského rodu. Ezoterik považuje zákonitosti kozmu nadradené ideálom ľudstva. Bohužiaľ, ľudia ako ľudský rod svoje ideály postavili nad ideály, ktoré diktuje sám kozmos.

Ezoterik je pripravený nabrať ezoteriku a duchovno ľudského rodu iba preto, aby im vrátil univerzálnu zákonitosť. Teda aby duchovno očistil od idey všetko pre ľudský rod. Takto očistený ideál vedie k tomu, že ezoterik oslobodí svoju myseľ od psychickej väznice zvanej planéta Zem a ľudský rod. Ezoterik psychicky prenikne do seba, spozná sám seba, na tento prienik využije všetky poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie, genetiky, histológie ako vedy o bunkách, molekulárnu chémiu, kvantovú fyziku atómov a častíc. Ezoterik prenikne do 7 neurónových oblastí svojho tela a zvýši množstvo neurónov, ktoré bude používať na myslenie a konanie. V tomto prípade to bude konanie v prospech podriadenia sa tomu, čo funguje v kozme a svete mŕtvych. Nie je ezoterikovým prvotným záujmom spoznanie seba a kozmu použiť v prospech niečoho, čo reprezentuje ľudstvo alebo iný organický život v kozme. Ezoterik vyvinie systém využitia aj neurónov v iných ľudských objektoch. Je to nutný proces, aby mohol na duchovnej ceste spoznania a konania podľa zákonitostí postúpiť ďalej. Ezoterik spoznáva a cvičí všetky druhy ľudskej patológie iba pre to, aby zvýšil svoju genialitu v prospech seba a nie v prospech ľudského rodu. Precvičovanie rôznych druhov patológie pretvára výkony neurónových synapsií k spoznaniu zákonitostí kozmu a plnému podriadeniu sa týmto zákonitostiam. Teda na jednej strane je zvyšovanie počtu neurónov, ale aj spôsob, ako budú fungovať.

Ezoterik sa naučí myslieť ako detský dyslektik, ktorý počas života robí iba jednu činnosť, napríklad sa hrá iba s jedným kamienkom. Ezoterik sa usiluje zoštelovať si spomínanie a ukladanie svojich spomienok podľa spoločných znakov. Teda v spomienkach svojich neurónov vytvára množiny s prvkami, ktoré majú iba jeden spoločný znak, napr. spomína si iba na všetky písmená K, spomína si iba na všetky pohyby ruky. Takýto systém vedie k tomu, že ezoterik odhaduje presnejšie, čo je úspešnejšie v budúcnosti. Ale tento princíp neznásilňuje pre ľudský rod a organický život v kozme.

Ezoterik sa vzdáva vlastnej duchovnej cesty, tým sa vzdáva aj svojej ľudskosti a prijíma duchovný rast na základe skúmania a bádania seba a zákonitosti kozmu a sveta mŕtvych. Svoju prísne vedeckú, logickú, matematickú myseľ použije na objektívne a nezávislé skúmanie geniality za účelom vrátiť ľudskú myseľ do podriadenosti kozmu a nie ľudského rodu.

Ezoterik je osoba, ktorá sa chce stať všestranne geniálna osobnosť. Nie v zmysle prezentovať svoju geniálnu vzdelanosť a všestrannosť v mene ľudského rodu, ale v mene podriadenia sa tomu, čoho sme sa vzdali v princípe vlastného prežitia v kozme. Všestranná osobnosť je použitá k iným účelom, ako to predpisuje tradícia života v kozme.

Ezoterik je osoba, ktorá v záujme vlastnej geniality opustí vnímanie sveta, seba a kozmu na základe zmyslových senzorov a zmyslových centier. Teda svoje snaženie zameria na to, aby svet vnímal cez neuróny priamo a nezaťažoval sa vlastnými zmyslami. Opustiť zmysly je pre ezoterika jediná cesta, ako sa odpútať od väznice zvanej ľudský rod na planéte Zem.

Ezoterik prijíma dvojníkov ako systém a možnosť robiť vrcholovú ezoteriku. Vytvára dvojníkov na všetky oblasti ezoteriky a prijíma netradičné prístupy, vzdáva sa robiť ezoteriku z ľudského hľadiska. Prestáva si vysvetľovať ezoteriku cez systém predného mozgu, tak isto cez systém mozočku a necháva si všetko vysvetľovať cez systém dvojníkov. Ezoterik odovzdáva systém meditácie dvojníkom, ktorí meditáciu zrealizujú jedinečne, a tak, ako by to ezoterik nikdy nespravil. Ezoterik odovzdáva veštecké vnímanie okolia, ľudí a ezoterických stavov výhradne na dvojníkov.

Ezoterik si uvedomuje, že vytvorení dvojníci nepatria do sveta organickej hmoty, ale do sveta atómov a častíc. Vytvorení dvojníci operujú v ľudskej mysli aj po likvidácii na úrovni atómov a častíc. Dvojníci v spomienkach pretvárajú spomienky z roviny chemických procesov do roviny atómového a časticového sveta. A tu je pre dvojníkov veľmi ideálny systém mandál, ktorý si dvojníci prisvoja na to, aby ešte efektívnejšie zbierali informácie z priestoru kozmu a ukladali ich dovnútra časticového sveta.

Zasväcované osoby si pospomínali na meditačné cvičenia, pri ktorých sa používali mandaly rôzneho druhu. Spomínali sme na knižku, v ktorej sa opisovalo, ako tvoriť mandaly z prírodného materiálu, kreslením alebo v predstavách. Samozrejme si zasväcované osoby uvedomovali, že mandaly od svojho vzniku prešli rôznym vývojom a boli používané na rôzne účely. A tento účel potom zostával v mandalách. Najhoršie negatívum mandál je ich využitie pre estetické účely vo forme ozdobného predmetu. Osoby zasväcované do systému mandál sa usilovali očistiť v predstave mandaly od nánosov rôzneho použitia. Zároveň formovali svoje predstavy do tvaru mandál za účelom čo najreálnejšieho pohľadu na problémy okolo seba. Mandaly sa dajú použiť aj pre účely aktivizovania tvorby náhradných buniek pre ozdravenie organizmu vo svaloch. Prípadne pre tvorbu molekulárnych reťazcov, ktoré sa tvoria pri regenerácii poškodených buniek mikronatŕhaním. Formovanie psychiky do mandalových predstáv podporuje regeneračné procesy vo svaloch prospešné pre organizmus. No zasväcovaným osobám ide hlavne o to, aby sa mandalového systému ujali dvojníci a využili ho na to, aby lepšie prepísali do časticového sveta získané informácie z kozmu.

Zasvätením získali zasväcované osoby mimozmyslové skúsenosti a poznatky tých, ktorí mali svoju myseľ stavanú na tvorbu mandál. A pre úplnosť zverejňujeme zemepisnú šírku a dĺžku miesta pobytu, či už živých, alebo mŕtvych jedincov.

01. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
02. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,16).
03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,15).
04. Z oblasti Ohňová zem. Zemepisná šírka a dĺžka (O,15).
05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,13).
06. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,9).
07. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,13).
08. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,13).
09. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,10).
10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,14).
11. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,12).
12. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,4).
13. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).
14. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
15. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
16. Z oblasti Himaláje. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,6).
17. Z oblasti Himaláje. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).
18. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
19. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
20. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,12).
21. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
22. Z oblasti Himaláje. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,10).
23. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).

Tu si nájdete hlavne prípady jedincov, či už živých, alebo mŕtvych, ktorí trvale svoje spomienky ukladali systémom rôznych druhov mandál.

24. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (B,14).
25. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,13).
26. Z oblasti Apalače. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,12).
27. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,13).
28. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,12).
29. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E ,9).
30. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,10).
31. Z oblasti Karibské more. Zemepisná šírka a dĺžka (H,13).
32. Z oblasti Ohňová Zem. Zemepisná šírka a dĺžka (O,14).
33. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,16).
34. Z oblasti Karibské more. Zemepisná šírka a dĺžka (H,13).
35. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,16).
36. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,14) .
37. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (L,15).
38. Z oblasti Tichý oceán. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,11).
39. Z oblasti Kuba. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,12).
40. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
41. Z oblasti Kapverdské ostrovy. Zemepisná šírka a dĺžka (H,17).

V druhej časti zasvätenia sme postupne vytvorili až 4. dvojníkov pre oblasť použitia mandál v psychike ezoterika.

Dvojník mandál 1.
Zasväcované osoby sa napojili na diaľku na choré epitelové bunky a cez vlastné bunky vytvorili UFO odtlačok, ktorý je základ pre tvorenie dvojníka. V aure zasväcovanej osoby je energetický útvar vnímateľný výhradne veštecky školenými zmyslami. Do energetického obalu začali zasväcované osoby vkladať to, čo požadoval vznikajúci dvojník v aure. Platí zásada, že dvojníka treba tvoriť v aure pred telom a nie v tele zasväcovanej osoby. Dvojník so zasväcovanou osobou komunikuje cez veštecký výkon. U tohto dvojníka bola požiadavka presunúť do neho spomienky na rôzne druhy mandál a dvojník ich hneď očisťoval od nežiaducich prístupov ako umelecký aspekt, náboženský aspekt, komerčný aspekt, aspekt osobnosti tvorcu mandaly. Dvojník ďalej požadoval prisúvať všetky druhy spomienok od raného detstva, všetky spomienky o orgánoch a systémoch tela. Info o bunkách, atómoch a časticiach v tele zasväcovanej osoby. Dvojník všetky spomienky spracovával do mandál. Dvojník požadoval informácie o kozme a 7. ezoterických cestách a všetky spomienky spracovával do systému mandál. Dvojník vytváral mini mandaly, ale aj gigantické mandaly presahujúce aj priestor planéty Zem. Všetky druhy mandál preháňa dvojník cez predstavy sklenených šošoviek, na ktoré sa musí myseľ ezoterika napájať cez systém mozočku a aj cez systém kúskov spomienok na dvojníkov v 7. neurónových oblastiach. Dvojník z optických šošoviek využíva na usporiadanie spomienok farebné spektrum. Dvojník požaduje po určitom čase, aby bol vpustený do tela a poupratoval psychiku zasväcovanej osoby tak, aby spomienky v podobe kúskov zlikvidovaných dvojníkov mohli prejsť na aktivitu systémom mandál. Keď budú dvojníci v spomienkach niečo skúmať, zbierať a vyhodnocovať, vždy na to použijú mandaly. Činnosť dvojníkov je efektívnejšia ako v systéme náhodného usporiadania a prepojenia kúskov dvojníkov, zasväcovaným osobám ide o to, aby dvojníci v spomienkach pracovali čo najgeniálnejšie. Dvojník je nakoniec cez systém priestorových predstáv pyramíd a napojenia sa na reálne pyramídy zlikvidovaný a roztrhaný na drobné kúsky. Pre istotu sú kúsky dvojníkov ošetrené cez energie zomierajúcej osoby, ktorá je o takúto službu požiadaná.

Dvojník mandál 2.
Zasväcované osoby sa napojili na diaľku na choré epitelové bunky a cez vlastné bunky vytvorili UFO odtlačok, ktorý je základ pre tvorenie dvojníka. V aure zasväcovanej osoby je energetický útvar vnímateľný výhradne veštecky školenými zmyslami. Platí zásada, že dvojníka treba tvoriť v aure pred telom a nie v tele zasväcovanej osoby. Dvojník so zasväcovanou osobou komunikuje cez veštecký výkon a požaduje, aby sme mu dodali to, čo vytvoril dvojník číslo 1 a z tohto materiálu vytvára priestorové mandaly v podobe priestorových geometrických útvarov ako guľa, kocka, valec a podobne. Všetky priestorové mandaly dáva do jednej veľkej priestorovej mandaly. Do tejto gigantickej mandaly vkladá kúsky dvojníkov. Potom je dvojník vpustený do tela a upravuje neurónové bunky pre tento druh aktivít. Dvojník je nakoniec cez systém priestorových predstáv pyramíd a napojenia sa na reálne pyramídy zlikvidovaný a roztrhaný na drobné kúsky. Pre istotu sú kúsky dvojníkov ošetrené cez energie zomierajúcej osoby, ktorá je o takúto službu požiadaná.

Dvojník mandál 3.
Zasväcované osoby sa napojili na diaľku na choré epitelové bunky a cez vlastné bunky vytvorili UFO odtlačok, ktorý je základ pre tvorenie dvojníka. V aure zasväcovanej osoby je energetický útvar vnímateľný výhradne veštecky školenými zmyslami. Platí zásada, že dvojníka treba tvoriť v aure pred telo a nie v tele zasväcovanej osoby. Dvojník so zasväcovanou osobou komunikuje cez veštecký výkon a požaduje, aby sme mu dodali spomienky na bunky, atómy a častice. Dvojník sa sformuje z mandál za účelom efektívnejšieho prechodu získaných informácií z úrovne buniek na úroveň atómov a častíc. Zasväcované osoby sú upozorňované na to, že dvojníci nie sú stvorení na obraz buniek a nefungujú na biochemických princípoch. Dvojníci fungujú na princípe anorganického sveta atómov a častíc. Dvojník je vpustený dovnútra neurónov zasväcovanej osoby a cez systém mandál presúva všetky spomienky na úroveň atómov a častíc v zasväcovanej osobe. Zasväcované osoby veštecky vnímajú, že ukladanie spomienok dvojníkov ide na rovinu atómov a častíc. Dvojníci fungujú cez tento svet. Keby získané spomienky ukladali do neurónov cez biochemické pochody, tak by sa neuróny chemicky uvarili a ezoterik by mal problém myslieť a psychicky fungovať. Systém dvojníkov vyriešil aj problém extrémneho príchodu množstva atypických informácií z kozmického priestoru. Dvojník je nakoniec cez systém priestorových predstáv pyramíd a napojenia sa na reálne pyramídy zlikvidovaný a roztrhaný na drobné kúsky. Pre istotu sú kúsky dvojníkov ošetrené cez energie zomierajúcej osoby, ktorá je o takúto službu požiadaná.

Dvojník mandál 4.
Zasväcované osoby sa napojili na diaľku na choré epitelové bunky a cez vlastné bunky vytvorili UFO odtlačok. UFO odtlačok je základ pre tvorenie dvojníka. V aure zasväcovanej osoby je energetický útvar vnímateľný výhradne veštecky školenými zmyslami. Platí zásada, že dvojníka treba tvoriť v aure pred telom a nie v tele zasväcovanej osoby. Dvojník so zasväcovanou osobou komunikuje cez veštecký výkon a požaduje, aby sme mu dodali všetko, čo spracovali predošlí traja dvojníci. Presúvame spomienky do aury, kde sa formuje tento dvojník. Po určitých vnútorných úpravách sa presúva do tela zasväcovanej osoby a rovno do úrovne atómov a častíc, kde dvojníci všetkých druhov zo spomienok ukladajú získané a vytvorené údaje a informácie. Priamo na tejto úrovni cez systém mandál prehodnocuje tu uložené informácie v systéme vzoru delenia kozmu na čierne diery, anti čierne diery, skrížené anti čierne diery, žiariace diery a pulzary. Pripravuje zasväcovanú osobu na to, aby dokázala vnímať dianie v sebe a v kozme výhradne na úrovni atómov a častíc. Problematiku si nájdete v teórii kvantovej fyziky, kde základom je vnímanie veľkosti určitého objektu a skutočnosti, že v každom objekte v kozme sa častice správajú inak a jedinečne. To robí kvantovú fyziku značne nedostupnú pre ľudskú myseľ, ktorá nedokáže takýto svet reálne vnímať bez pomoci umelej inteligencie počítačov. Dvojník je nakoniec cez systém priestorových predstáv pyramíd a napojenia sa na reálne pyramídy zlikvidovaný a roztrhaný na drobné kúsky. Pre istotu sú kúsky dvojníkov ošetrené cez energie zomierajúcej osoby, ktorá je o takúto službu požiadaná. Takýto likvidačný postup je nutný a to z toho dôvodu, že keby sme dvojníka nezlikvidovali, tak by vyvíjal veľmi agresívny tlak a dožadoval, aby sa mu ezoterik plne podriadil. A pri veľkom množstve nezlikvidovaných dvojníkov by nastal nezvládnuteľný tlak a psychika ezoterika by mohla kolabovať.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár