Zasvätenie sa venovalo 3. ezoterickej ceste, ktorá sa realizuje cez mozoček v zadnej časti hlavy. Mozoček má veľkosť menšej tenisovej loptičky, ktorá je rozdelená na dve časti a každá z týchto dvoch častí sa zase delí na 10 menších častí. Teda v mozočku sú dve väčšie časti a 20 menších častí. Na povrchu je 3 až 7 vrstiev neurónov. Celkovo sa povrch mozočku podobá povrchu koralu.

V mozočku sa nachádza krvné riečište, nervové dráhy a zakončenia, biela hmota mozgová. Mozoček obmýva mozgovo miešny mok. Zasväcovaná osoba by sa mala oboznámiť aj s funkciami mozočku. V prvom rade mozoček skenuje všetko dianie v tele a všetky informácie dokáže spracovať, vyhodnotiť a poskytnúť bunkám tela. Mozoček vyberá aj spomienky, ktoré človek potrebuje, aby mohol premýšľať a spomínať si na to, čo potrebuje. Na povrchu mozočku sa nachádzajú aj centrá intelektuálnej činnosti. Teda sú tu centrá intelektu a záujmu o určitú oblasť ľudského života. Niečo ako nadanosť k určitým intelektuálnym schopnostiam. Napríklad málokedy sú centrá intelektu zbudované preto, že osoba sa zaujíma a je schopná realizovať veľké množstvo intelektuálnych činností v rôznych oblastiach života. Zvyčajne sa rozvinie iba pár centier na povrchu mozočku a osoby sa stávajú špecialistami pre určitú oblasť života. Napríklad nadanosť pre matematiku, pre chémiu, jazyky, fyziku, beletriu a podobne. Poškodenia mozočku môžu spôsobovať princíp antitalentu na určitý druh ľudskej činnosti. Teda na povrchu mozočku sú centrá pre všetku intelektuálnu činnosť, ale závisí na rôznych faktoroch, či sa schopnosti rozvinú, aké úsilie vyvíja dotyčná osoba a ako školí a používa svoj intelekt.

Zasväcovaná osoba by mala poznať, ako funguje mozoček vo vnútri. Mozoček pracuje ako veľký archív, ktorého každá časť je neustále živá a vždy nové informácie prepracováva so starými informáciami. Mozoček vo vnútri pracuje systémom bodov, čiar a geometrických útvarov rôznej krivosti a potočenia v priestore. Mozoček dieťaťa postupne vytvára najprv v neurónoch body alebo fľaky. Potom z nich formuje niečo ako písmená židovského písma, alebo aspoň sa na židovské písmená veľmi podobajú. Potom z nich vychádzajú geometrické čiary a vytvára sa veštecky vnímaný priestorový geometrický útvar v podobe gule, štvorca, obdĺžnika, kocky, paličky, lichobežníka alebo trojuholníka. Po tejto štruktúre potom doslova pochodujú informácie ako mravce v podobe znakov. Predstava mraveniska v mozočku je veľmi výstižná.

Pre zasväcovanú osobu je dôležitá schopnosť 10 % koncentrácie do mozočku a operácie spolu s mozočkom. Mozočku možno prikazovať, aby zasväcovanú osobu skoncentroval do všetkých buniek tela, do všetkých orgánikov v bunkách, do všetkých bunkových a mitochondriálnych jadier, do všetkých chromozómov, génov, génových sekvencií, do všetkých organických a anorganických prvkov, do všetkých atómov a ich jadier, do všetkých častíc. Mozoček má svoju prvú zákonitosť a to schopnosť zasväcovanú osobu spojiť na veľké množstvo objektov. Zasväcované osoby si uvedomujú, že bez mozočku by sa nedalo koncentrovať do atómov a naraz do všetkých buniek tela. Ezoterik využíva tieto služby mozočku na psychický prenik vlastného ega do vnútorného sveta buniek.

Pre zasväcovanú osobu je schopnosť mozočku prepnúť svoje neuróny a dovoliť psychicky prenikať do vonkajšieho sveta okolo ezoterika tiež dôležitá. Cez zhluky neurónov sa ezoterik kontaktuje s inými mozočkami a inými chorými miestami v inom organizme. Tak isto sa mozoček napája a prepája na mozočky, aby zvýšil vlastnú kapacitu neurónov a aby mohol spracovávať viac informácií napríklad pri psychickom prieniku do kozmu.

Pre zasväcovanú osobu je dôležitá schopnosť prepojiť sa na patologické miesta v inom živom organizme a dosahovať určité psychické schopnosti, ktoré zasväcovaná osoba nemôže mať z toho dôvodu, že nemá a nechce mať určitý druh chorobnosti. Bez tejto schopnosti by sa značná časť ezoteriky nedala realizovať.

Pre zasväcovanú osobu je mozoček aj jedinečný veštecký nastroj, ktorý môže pri 10 % koncentrácii prenikať, kde mu prikážete. Po prieniku dokáže spracovať množstvo informácií. Napríklad, pokiaľ sa diagnostikuje stav génov a génových sekvencií, tak bez mozočku by sme na takéto veštecké výkony nikdy nemohli siahnuť. Vlastne dalo by sa povedať, že bez mozočku ani na krok.

Pre zasväcovanú osobu je mozoček aj jedinečný nástroj pre intelektuálsku činnosť. Neustále prijímanie informácií do vnútra mozgu často vedie k strate prehľadu a obmedzuje schopnosť prijímať rozumové informácie a premýšľať. Pri 10 % koncentrácii do mozočku je mozoček schopný spolu s človekom aj hromadne spracovávať veľké množstvo intelektuálnych informácií a je neustála chuť nasávať ďalšie a ďalšie informácie. Využíva sa schopnosť mozočku kontaktovať aj iné mozočky.

Pre zasväcovanú osobu je mozoček aj nástroj tvorby znakových talizmanov, ktoré slúžia na to, aby mozoček mohol nastoliť v ľudskom tele a mysli určitý reálny stav. Mozočku sa dáva príkaz, aby v organizme nastolil stav napríklad klinického vedomia, ďalším znakom sa prikazuje nastoliť kozmické vedomie, iným znakom sa nastoľuje stav prieniku psychiky do buniek tela a odtiaľ k UFO efektom k organickému životu v kozme.

Pre zasväcovanú osobu je potrebné vybudovať vo veľkom mozgu centrá spolupráce s mozočkom. V týchto centrách sa vytvára premostenie intelektu človeka s možnosťami mozočku. Takéto centrá sa budujú na povrchu celej šedej kôry veľkého mozgu a to systémom zasvätení, cvičení a chuťou všetko v sebe a okolo seba vnímať na základe znakov, ktoré produkuje samotný mozoček. Tak isto ochotou prevziať znaky, ktoré produkovali iní kabalisti usadení v mozočku.

V oblasti mozočku je možné vytvoriť veľký energeticko informačný kotúč, do ktorého sa môžu z mozočku nainštalovať všetky znaky, ktoré označujú všetko, čo ezoterik vníma z makrosveta a mikrosveta. A v tomto energetickom kotúči veštecky vnímať súhrne celý svet, ktorý ezoterik spoznáva.

Teoretická časť zasvätenia

Zasväcované osoby sa skoncentrujú do mozočka z celkovej koncentrácie 10 % a spomenú si na prijaté mimozmyslové zasvätenie, kde zasväcovateľ uložil podprahovo spomienky osôb, ktoré operovali v mozočku. Prikazujú mozočku, aby vybral všetky zasvätenia a spomienky na praktické cvičenia. Zasväcované osoby psychicky prenikajú do spomienok o kabale. Zároveň žiadajú mozoček, aby okolo hlavy vytvoril priestor a presunul sem všetky spomienky o kabale. Postupne prechádzajú jednotlivé fázy mozočkovej kabaly a vytvárajú si stále viacej presnejšie predstavy, o čom je mozočková ezoterika. Produkujú predstavy v obrazoch, ale aj v podobe vnútorného hlasu. Zasväcovateľ môže dané osoby prezasväcovať a posilňovať uložené informácie o kabale.

Praktická časť zasvätenia

Zasväcované osoby požadujú od mozočku, aby sa postupne koncentroval do buniek tela, do orgánikov v bunkách, do chromozómov, génov, organických a anorganických prvkov tela. A zasväcované osoby pod rezonanciou v membránach tela prenikajú do všetkých štruktúr buniek aj silou vlastnej vôle. Zasväcovateľ prezasväcuje účastníkov a v tomto prípade im do psychiky odovzdáva pohybové vzorce mozočkových kabalistov. Tieto vzorce potom dovoľujú spúšťanie kabalistických stavov s čo najmenším zásahom sily vlastnej vôle.

Zasväcované osoby požadujú pri 10 % koncentrácii do mozočku, aby mozoček prenikal do atómov, elektrónov, jadier, prvkov elektrónov, prvkov jadier. Zasväcované osoby prenikajú za mozočkom do týchto štruktúr na základe energií vlastného tela. Zasväcovateľ prezasväcuje účastníkov a v tomto prípade im do psychiky odovzdáva pohybové vzorce mozočkových kabalistov. Tieto vzorce potom dovoľujú spúšťanie kabalistických stavov s čo najmenším zásahom sily vlastnej vôle.

Zasväcované osoby pri 10 % koncentrácii požadujú mozoček, aby prepol niektoré časti neurónov do prieniku von z tela. Mozoček sa napája na iné mozočky a premosťuje svoju činnosť ako u siamských dvojčiat, ktoré sú spoločne zrastené niektorou časťou tela a takto zvyšuje svoj výkon a kapacitu neurónov. Zasväcovateľ prezasväcuje účastníkov a v tomto prípade im do psychiky odovzdáva pohybové vzorce mozočkových kabalistov. Tieto vzorce potom dovoľujú spúšťanie kabalistických stavov s čo najmenším zásahom sily vlastnej vôle.

Zasväcované osoby sa napájajú cez mozoček na rôzne patologické stavy v organických objektoch za účelom dosahovania rôznych ezoterických stavov ako je klinické vedomie, kozmické vedomie, UFO vedomie, vedomie prieniku do kozmického priestoru. Prebieha napájanie na rôzne druhy poškodených buniek. Pre veštecké výkony sú to bunky mŕtve, bunky geneticky zmutované do zvieracích buniek, buniek embryonálnych, epitelových a podobne. Zasväcovateľ prezasväcuje účastníkov a v tomto prípade im do psychiky odovzdáva pohybové vzorce mozočkových kabalistov. Tieto vzorce potom dovoľujú spúšťanie kabalistických stavov s čo najmenším zásahom sily vlastnej vôle.

Zasväcované osoby využívajú prepojenie mozočkov aj na chromozómovú genialitu organických objektov. Požadujú od mozočku, aby sa doslova zmenili na organický objekt, na ktorý sa napájajú a potláčajú svoje ja, svoju identitu. A tento stav sa podobá stavu herca, ktorý sa musí stotožniť s postavou, ktorú hrá a zabudnúť na svoju identitu. Zasväcovateľ prezasväcuje účastníkov a v tomto prípade im do psychiky odovzdáva pohybové vzorce mozočkových kabalistov. Tieto vzorce potom dovoľujú spúšťanie kabalistických stavov s čo najmenším zásahom sily vlastnej vôle.

Zasväcované osoby sa usilujú spolupracovať s mozočkom a všetko čo vidia, počujú, hmatajú, čuchajú a chutnajú prerábajú do znakov. Každá zasväcovaná osoba si v spolupráci s mozočkom vytvára vlastné znaky. Zasväcované osoby môžu vytvárať aj znaky, ktorými mozoček vyvolá určitý druh ezoterického stavu.

Samotné zasvätenie prebiehalo tak, že zasväcované osoby mali pred sebou zbierku rôznych druhov svetových písomníctiev, rôznych znakov individuálnych piktogramov, tak isto znaky, ktoré produkujú siamské dvojčatá a trojčatá. Zasväcované osoby sa 10% percentami koncentrovali do mozočku a všetky znaky pred sebou prepisovali do svojich jedinečných znakov za plnej účasti mozočku. Zasväcované osoby boli psychicky naladené vykonávať pokyny mozočku a nie vlastné predstavy znakov. Počas týchto výkonov Saša Pueblo sa na diaľku napájal na spomienky kabalistov pre jednotlivé oblasti života, a tak isto na ich posmrtné záznamy vo svete mŕtvych a na záznamy v magmatickom jadre planéty Zem. Saša Pueblo podprahovo ukladal do psychiky spomienky kabalistov a ich pohybové vzorce k takémuto konaniu, ktoré vychádzajú z miechových neurónov.

Cieľom zasvätenia bolo prepojiť zasväcované osoby na všetky časti mozočku, aby zasväcované osoby využívali všetok potenciál pre zaznakovanie všetkých oblastí, ktoré ezoterik vníma. Ide o našu líniu nielen byť všestrannými ezoterikmi, ale v jednotlivých oblastiach sa stať špecialistami a tými najlepšími. A to vyžaduje, aby sme kabalizovali všetko, čo vnímame bežnými zmyslami a aj veštecky školenými zmyslami. Pretože kabalisti pred nami nie vždy dokázali kabalizovať celé spektrum zmyslového a mimozmyslového vnímania. A my máme záujem prevádzať do znakovej podoby mozočku všetko.

Niektoré zasväcované osoby nezvládli celé dve hodiny prepisovať znaky iných kabalistov do svojich znakov, boli značne unavení a mali psychiku presýtenú znakmi. Aby mohli pokračovať ďalej, bolo potrebné prepadnutie sa do autohypnózy, čo je stav zaspávania, spracovať tieto informácie, uložiť ich hlbšie do psychiky a tak isto uvoľniť nazbieranie informácií vo svalových platničkách tela. Tak isto bolo treba upratať aj biochemické informácie, ktoré vznikli v biochémii človeka a bolo treba ísť do zvieracej psychiky, kde sa rozumovosť vypína na 20 % z celkovej rozumovosti a človek reaguje na všetko ako cvičené zviera. Tie zasväcované osoby, ktoré vydržali neprerušene prepisovať predložené znaky, boli od začiatku v silnom stave autohypnózy a v strednom mozgu im bežali nekonečné kombinácie snových predstáv.

Tu si nájdete koordináty tých jedincov, ktorí používali mozoček a jeho potenciál vnímať všetko v geometrických štruktúrach:

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,M). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky z mozočku na minerály.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na bunky tela.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na molekulárne prvky v tele.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na bunky tela.

05. Z oblasti Afrika.. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,F). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na živé zvieratá.

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znakové vnímanie anjelských sfér vo svete mŕtvych v priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

07. Z oblasti Malá Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,E). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znakové vnímanie buniek tela cez mozoček.

08. Z oblasti Nová Guinea. Zemepisná šírka a dĺžka (17,J).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Na všetku svoju činnosť používal znaky priamo v mozočku.

09. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky cez mozoček na meditačné obrázky.

10. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a dĺžka (12,D). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znakové vnímanie z mozočku do orgánikov v bunkách.

11. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky pre génovú úroveň svojho tela.

12. Z oblasti Malajzia. Zemepisná šírka a dĺžka (13,I).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky pre vnímanie aury.

13. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a dĺžka (12,I).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znakové vnímanie toku energií.

14. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znakové vnímanie aury.

15. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky pre všetky planéty v našej Galaxii.

16. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (7,Q).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na planéty našej Galaxie.

17. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (8,Q).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky na všetky galaxie, súhvezdia v kozme číslo jedna vo valci.

18. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (10,Q).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Znaky z mozočku pre všetky vnútorné štruktúry buniek. Znaky do častíc.

19. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (10,R).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Mal narastené dva mozočky a prenikal cez mozoček do všetkého vo valci, čo sa týka nášho kozmu a sveta mŕtvych do priemeru 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

20. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (11,Q). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Narastených 6 mozočkov a prenikal do vnútra atómov a vnímal to ako elektrické výboje pri búrke.

21. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (11,Q). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Okolo seba aura, tvorba energetickej brány a znakové vnímanie UFO extrémne ďaleko od nášho sveta.

22. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a dĺžka (6,K). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Cez mozoček prenikal do častíc v atómoch a ešte hlbšie.

23. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a dĺžka (1,I). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Cez mozoček prenikal do častíc v atómoch a ešte hlbšie.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,I).Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Cez mozoček vnímal objekty na planéte Zem.

25. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a dĺžka (14,H). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Prenikal mozočkom do génov svojho tela a vnímal to ako znaky.

26. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Cez mozoček a jeho znaky prenikal do častíc v atómoch a ešte hlbšie.

27. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a dĺžka (15,F). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Extrémne veľký mozoček a znaky z mozočku na úroveň častíc vo vnútri atómov.

28. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a dĺžka (13,C). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Operoval znakmi mozočku v magmatických poliach planéty Zem.

29. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a dĺžka (16,C). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Mal 4 mozočky ako mutáciu a vnímal cez ne na planéte Zem všetko znakovo až na úroveň atómov.

30. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a dĺžka (16,C). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Vnímal cez mozoček a jeho znaky svet mŕtvych v priestore valca so 7. kozmami.

31. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a dĺžka (15,B). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. V pamäti znaky, ktoré vytvorili ľudia do roku 100 000 rokov pred našim letopočtom až po rok nášho letopočtu 1200.

32. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a dĺžka (18,B). Každý realizoval mozočkovú ezoteriku a využíval z mozočku určité znaky pre určitú oblasť. Operoval v aure okolo seba, vytváral bytosti ako svojich dvojníkov a dostával znaky. V kostiach uložený arzén.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

 

Pridaj komentár