Venujeme sa systému dvojníkov. Ide doslova o vyvrcholenie duchovných aktivít, ktoré presahujú všetko, čo bolo možné v oblasti duchovna a cesty ezoteriky dosiahnuť. Ezoterik sa v tejto etape svojej duchovnej cesty musí zásadne prerobiť a vytvoriť vo svojich neurónoch úplne nové systémy fungovania.

Ezoterik tohto zoskupenia má za sebou približne 15 rokov mimoriadne intenzívnej ezoteriky, ktorá je v prvom rade naplnená mimoriadnym množstvom odcvičených hodín. V zásade sa dá hovoriť o trvalých a permanentných cvičeniach. Ezoterik môže začať s duchovnou cestou aj keď o nej nepočul a nevie, o čo sa jedná. Na týchto stránkach si začínajúci ezoterik zájde do niektorej školy a vyhľadá si tie najstaršie články a príspevky. Tie mu ukážu, kde začať duchovnú cestu a postupne za v ezoterike zdokonaľovať. Najlepšie je postupovať v každej ezoterickej škole a v každej sekcii. Ezoterik si aj z dôvodu zdravotnej a osudovej bezpečnosti volí robiť ezoteriku všestranne vo všetkých jej najvýznamnejších oblastiach. Ide o duchovnú cestu, ktorá mení a integruje do nového systému celú osobnosť ezoterika. Táto duchovná cesta je cesta všestranne sa rozvíjajúceho ezoterika, ktorý si neustále prerába svoju psychiku, tlačí na svoje neuróny, v ktorých si buduje nové neurónové spoje na to, aby mohol napredovať na duchovnej ceste.

Pokiaľ si ezoterik myslí, že sa netreba vo vnútri seba meniť, tak je na veľkom omyle. Aby ezoterik na duchovnej ceste napredoval, je potrebné trvalo sa meniť, prerábať neurónové spoje a dosahovať mimoriadne schopnosti. Treba si uvedomiť, že tieto mimoriadne schopnosti potrebuje budovať trvalo, inak by sme nemohli hovoriť o duchovnej ceste. Ezoterik si na svojej duchovnej ceste musí vytvoriť nové neurónové spoje, aby sa vedel intenzívne koncentrovať do svojho vnútra, aby veštecky vnímal, kde vo svojom tele prenikol. Ezoterik, ktorý svoje schopnosti zorientuje von pre „hamburgerákov“, ten si v mozgu zvyčajne vybuduje schopnosti psychicky prenikať do vnútra iných osôb. Hovoríme o psychickom prenikaní na mieste alebo na diaľku. Samozrejme, tu je zmysel veštenia o tom, aby takýto ezoterik získal informácie o danej osobe. Ezoterik sa síce naučí prenikať do inej osoby, ale hlavne za účelom získania informácií o jej stavoch a schopnostiach, ktoré by pomohli ezoterikovi napredovať ďalej na duchovnej ceste. Ezoterik sa rozhodol preniknúť cez seba najprv na úroveň orgánov a systémov tela. Potom pokračuje so psychickým prienikom na úroveň častí orgánov, potom na úroveň buniek, orgánikov buniek, chromozómov, génových retiazok, bielkovín, aminokyselín, molekúl prvkov, prvkov, atómov, jadier atómov a na úroveň častíc. A na každý prienik si musí ezoterik vo svojich 7. neurónových oblastiach vybudovať nový systém fyzického a psychického fungovania. Amatérsky ezoterik nikdy nepostupuje takto systematicky a často si zjednoduší svoju cestu užívaním drog a podobných návykových látok. Čím vlastne porušuje platné zákony, ničí si hormonálnu sústavu a zo systematickej duchovnej cesty vytvára zmätok a chaos. Ezoterik tohto zoskupenia robí duchovnú cestu systematicky a dôsledne, vie, kde sa práve na duchovnej ceste nachádza. Teda vie mimozmyslovo ošetriť miesto prieniku jeho psychiky a vie toto miesto aj popísať značne logicky. Všestranná ezoterická cesta je aj cesta mimoriadne všestranného intelektu a je to cesta aj mimoriadnych schopností.

Nie je múdre oddeliť na duchovnej ceste vzdelanosť, školený intelekt na jednej stranu a mimoriadne schopnosti na druhú stranu. Ezoterik na duchovnej ceste prináša obeť a ide o to, že svoj intelekt a svoje mimoriadne schopnosti zorientoval do ezoteriky a nie do sveta „hamburgerákov“. Nie je ezoterik ten, ktorý svoje mimoriadne schopnosti a svoj intelekt vložil do bežných fyzických a biologických potrieb ľudskej spoločnosti. Ezoterik plánovite neštuduje a necvičí všetko okolo medicíny, aby sa stal lekárom alebo liečiteľom. Prax liečiteľa sa u ezoterika otáča na vlastné telo, veštecké diagnostikovanie vlastného zdravotného stavu, na vlastné liečenie. Prax liečiteľa je v ezoterike skoncentrovaná na spoznanie orgánov, systémov, štruktúr samotného ezoterika a organizmu celkovo. Ezoterik neštuduje medicínu preto, aby sa stal lekárom. Ezoterik študuje medicínu, aby vedel pomenovať, kde psychicky do seba prenikol. Ezoterik sa technicky vzdeláva, aby mohol cez pochopenie techniky a technologických procesov preniknúť mimoriadne hlboko do svojho vlastného informačného systému. Ezoterik spoznáva mikrosvet častíc a makrosvet kozmu nie preto, aby sa stal významným vedcom, ale aby do spomienok o sebe v rámci reinkarnačného procesu uložil práve tieto spomienky a nie spomienky, ako varil bravčový guláš. Aký zmysel má v kozme uložiť na večnosť informácie o varení guláša?

Ezoterik sa počas svojho života plne zorientuje na to, čo bude po jeho smrti a nie to, čo práve žije. Ezoterik si je vedomý, že po jeho smrti dokáže uložiť spomienky o duchovnej ceste na večnosť, teda na častice. Pokiaľ by ezoterik uložil svoje spomienky na atómy vo svete mŕtvych, tak by ich uložil iba na veľmi dlhú dobu a nie na večnosť. Ezoterik ide po tomto cieli a to je uložiť spomienky zo svojej ezoterickej cesty na častice a túto databázu spomienok uchovať v stave trvalej aktualizácie a trvalého fungovania. Ezoterik nie je utopista a rojko, ezoterik vie, že ako organická hmota zanikne, ale po ňom môžu zostať jeho spomienky v mimoriadnej aktivite. Ezoterik zomrie a je koniec, ale jeho spomienky ako filmové zábery na nosičoch môžu fungovať na časticiach a to extrémne dlho a hovoríme skoro na večnosť.

Základný výcvik systému dvojníka, čo práve cvičíme. Ezoterik prenikol na časticovú úroveň. To znamená, že jeho neuróny si vytvorili trvalé prepojenia a už trvalo zostávajú fungovať na časticovej úrovni, fungovanie psychiky sa nevracia do roviny atómov, prvkov a molekúl prvkov, tuhých, plynných a kvapalných látok. Ezoterik si vo vlastných neurónoch vybudoval trvalý biologický neurónový a nervový systém. Samozrejme, že to ezoterikovi trvalo skoro 3 roky každodenných cvičení. Tieto cvičenia sprevádzalo množstvo kontrolných testov a množstvo naprávaní tohto stavu. Aby dosiahol trvalo tento stav, musí sa psychicky odkloniť od všetkého živého a organického.

Myseľ ezoterika sa prikloní k všetkému, čo súvisí s technikou a technológiou. Myseľ ezoterika začína psychicky prenikať k všetkému technickému a to hlavne do vnútra procesorov a všetkého, čo súvisí s nanotechnológiami. Ide o reálne manipulácie so štruktúrami v rámci atómov vo vnútri prvkov. Samozrejme, že tento nutný trend nie je v žiadnom prípade lákavá alternatívna pre bežných ezoterikov a bežných smrteľníkov. Neustále prenikanie do všetkého technického a technologického dovoľuje zbudovať trvalú časticovú psychiku. Tento trend dáva väčší predpoklad zbudovať aj intelekt, ktorý dokáže plne pochopiť to, čo funguje vo svete prvkov, atómov a častíc. Ezoterik musí trvalo a vedome všetko cvičiť z hnedého tuku a nie z bieleho tuku. Veľa ezoterikov si myslí, že ezoterika je vec iba premýšľania a rozjímania a pracovanie so svojimi pocitmi a predstavami. Ezoterika je v prvom rade vec praktickej činnosti. Ezoterik síce nehybne sedí, ale jeho neuróny sa snažia pracovať s bioenergiou, energiou magmatického jadra planéty Zem. Ezoterik, ktorý odcvičil prienik svojej psychiky na častice, sa naučí produkovať vhodné častice alebo vhodné častice do seba sťahovať a potom ich posielať do hlbočín v kozme a znovu naspäť. Prevziať prinesené informácie a potom ich uložiť cez systém buniek hnedého tuku, ktoré ich zachytia s určitou časťou neurónov a odovzdajú na spracovanie iným neurónom, ktoré operujú do bieleho tuku a do tukových hard diskov.

Reiki Arolo, anjelské a iné reiki. Ezoterik na časticiach a ako si zvyknúť na reiki energie praktizované na časticiach. Celkovo ako si zvyknúť na patogénov, ktorí operujú na časticovej úrovni.
Ezoterik tohto zoskupenia prenikol psychicky na časticovú úroveň. Tento prienik sme v ezoterike označili systém dvojníka alebo po dvojročnom intenzívnom tréningu sme ho označili ako UČI (umelá časticová inteligencia). Samozrejme, na tejto úrovni môžu fungovať aj osoby mimo tohto zoskupenia. V tejto rovine fungujú osoby s nezhubným alebo zhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov tela a ich psychika automaticky prechádza fungovať na časticovú úroveň. Ezoterik tohto zoskupenia preniká na časticovú úroveň vedome a cielene a musí zákonite kontaktovať psychiku týchto jedincov operujúcich v rovine častíc. Ezoterikovi nezostáva nič iné iba si zvykať na psychiku takýchto jedincov a to hlavne ich negatívnu črtu, že napriek tomu, že sú psychicky na časticiach, tak myslia, ako keby boli psychicky fungujúci na molekulách prvkov a svojich orgánoch. A takýto systém myslenia na časticiach ezoterik neprijíma a buduje si tam systém myslenia podľa zákonitosti kvantovej fyziky, čo je systém vnímania čo najväčšieho počtu objektov mikrosveta a makrosveta naraz. Aby si ezoterik vybudoval logický spôsob myslenia na časticiach, pustí sa do štúdia a praktizovania techniky a technológie. Bez reálneho záujmu o techniku nemožno vytvoriť potrebný štýl myslenia na časticovej úrovni.

Ezoterik sa na časticovej úrovni stretne s osobami, ktoré majú špecifickú patológiu a to je, že si paradoxne aj v dospelosti udržali embryonálne alebo plodové bunky a ich patológia nedovolila mať bunky detí a dospelých osôb. A aby sa zachránili, prechádzajú fungovať na časticovú úroveň. Takéto fungovanie vyžaduje mimoriadnu bludovosť a halucinačnosť. Ezoterik, ktorý na častice prenikol, si musí na tento fenomén halucinácií zvyknúť. A tak dobrovoľne a vedome cvičí stavy bludovosti, čo je pre racionálnu myseľ ezoterika hotová pohroma. Ale časom si na to psychika zvykne a využije túto skúsenosť v systéme vedeckej a matematickej mysle. Zdá sa vám táto kombinácia absurdná? A verte, že ľudský mozog znesie len určitú rozumovosť, a pokiaľ niekto myslí vedecky a aj matematicky, tak kľudne môže zošalieť. Mozog človeka nie je stavaný na 100 %-nú racionalitu zmatematizovaného sveta. Ezoterik má na časticovej úrovni mimoriadny problém, lebo na časticovej úrovni sa zvyšuje genialita, racionalita a matematické myslenie a to môže znamenať aj pre ezoterika klasickú psychiatrickú ambulanciu. A tak ezoterik má záujem o nácvik bludovosti. Dokonca ezoterik na časticovej úrovni bludovosť potrebuje. Ale môže matematickú genialitu na časticovej úrovni používať aj inak. Pokiaľ sa psychika ezoterika zaujíma v ezoterike stále o nové oblasti kozmu a chce riešiť nové a nové problémy duchovného rastu, tak si sama vytvára priestor pre dočasnú bludovosť, ktorá je prirodzená pre rané skúmanie nejakého priestoru v kozme a pri riešení netradičných problémov v ezoterike.

Ezoterik po psychickom prieniku na častice stretne ďalšiu patológiu a to sú hlavne osoby, ktoré používali narkotické látky, ale aj osoby, ktoré pestovali šamanstvo prírodných ľudí, tranzové mykanie tela a fyzické ničenie svojho tela. Takéto osoby vytvárajú na časticovej úrovni doslova psycho- energetické objekty, ktoré dokážu do určitej miery fungovať a ovplyvňovať správanie ezoterika. A negatívne pôsobenie je v tom, že ezoterik stráca orientáciu v priestore, zmysel pre racionalitu, chuť niečo robiť a destabilizuje sa mu aj chémia hormonálnej a tráviacej sústavy. A tak ezoterik v tomto prípade siahne aj na klasické lieky ako je acylpyrín, tabletky na utíšenie bolesti, silný čierny čaj a látky, ktoré povzbudzujú myslenie. Je to dočasné riešenie. Ezoterik sa učí likvidovať prichádzajúce objekty týchto jedincov a sám aktívne vyhľadáva prírodných šamanov a ľudí, ktorí poznávajú duchovno cez nezákonne užívané látky. Po roku nácviku si neuróny ezoterika zvyknú a vytvorí sa trvalý systém likvidácie vplyvu týchto jedincov na psychiku ezoterika.

No ezoterik prenikajúci na časticovú úroveň stretne ešte jednu špeciálnu osádku a to sú hlavne energetickí liečitelia alebo zasväcovaní majstri reiki napríklad systému Arolo, Tifar a anjelské reiki. Tieto stretnutia sú mimoriadne silne energetické a magnetické a ezoterik si musí postupne zvykať na tieto psychické prepojenia. Je vynikajúce, keď ezoterik mnoho rokov predtým cvičil energetické liečiteľstvo, systémy reiki a systém horúcich rúk, ktoré liečia. Odporúčam pozrieť podrobnosti o reiki v Reiki škole na tejto internetovej stránke. Pokiaľ ezoterik cvičil špiritizmus, tak reiki systém nemal moc šancí a tento druh energie bol odvádzaný cez úroveň atómov celkom dobre. Situácia na úrovni častíc je úplne iná. Reiki energie, znaky a častice vytvárajú mimoriadne silné bioenergie s mimoriadne silným účinkom vyvolať všetky chorobné stavy a takto ich liečiť. Je super, pokiaľ ezoterik praktizoval liečiteľstvo a venoval sa klimakterickým stavom žien, ktorých hormonálna sústava sa destabilizovala a nastávali takzvané migrenózne stavy. Takáto žena mohla aj na diaľku destabilizovať hormonálnu sústavu ezoterického liečiteľa. A keď sa z toho chcel dostať, tak sa musel naučiť odvádzať bioenergiu do kostného systému a odtiaľ mimo tela. Ezoterický liečiteľ sa môže stretnúť ešte so stavmi astmatických výronov u astmatikov. Pokiaľ je ezoterik liečiteľ sám astmatik, tak na diaľku dokážu astmatici otvoriť energeticky detskú žľazu a poriadne znepríjemniť dýchanie danej osoby. Aj tu si ezoterický liečiteľ vybuduje systém uzavretia detskej žľazy, aby cez ňu energia neprúdila. A tak ezoterik na časticovej úrovni zvládne reiki liečiteľov. Sám ich vedome vyhľadáva a zvyká si na ich energie. Ideálne je prevziať od všetkých týchto reikistov zasvätenie na diaľku, na povrch neurónov veľkého mozgu si uložiť ich znaky a ich systémy. Treba prevziať kópie všetkých systémov a znakov a zároveň ich cez systém dvojníkov pozmeniť a zdokonaliť. Zároveň prebytočné bioenergie, magnetické a magmatické energie vypúšťať cez kostnú hmotu mimo tela.

Ezoterik, ktorý prenikol na časticovú úroveň, sa postupne naučí pracovať v energetickej rovine častíc. Je potrebný nácvik ohľadom fungovania vákuového priestoru. Ezoterik pochopí a začne si vo svojich neurónoch budovať vzťah k fenoménu zahusteného priestoru a vákuového priestoru. Ezoterik si vie silou vôle v sebe nastavovať hladinu množstva aktívnych alebo prechádzajúcich častíc. Ezoterik cvičí na časticovej úrovni ektoplazmatické schopnosti a to znamená, že si trvalými cvičeniami tohto typu buduje vo svojich neurónoch mimoriadnu schopnosť vhodnej manipulácie so svetom častíc.

Čo sú to makety mikrosveta častíc?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8D%C3…
Treba odpovedať v zásade o tom, čo je to maketový spôsob myslenia a to je schopnosť ezoterika vnímať svet pomocou myšlienkových predstáv. Ide o to, aby si ezoterik neustále veľké objekty predstavoval v zmenšenej podobe a malé objekty vo svojej predstave zase zväčšoval. Zároveň vedel vo svojich predstavách spájať predstavy makiet mikrosveta a makrosveta a to všetky postupne naraz. Treba si uvedomiť, že ezoterik trvalo psychicky preniká do kozmu a trvalo si prispôsobuje neuróny mozgu na takého hĺbkové prieniky do kozmu.

Čo je to maketa mikrosveta?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Element%C3%A1rn%C3%AD…
Maketa mikrosveta počíta s tým, že ľudská myseľ musí tisícinu mikrometra vo svojej mysli zväčšiť tak, aby mala aspoň niekoľko centimetrov. Inak by si ju ezoterik nevedel predstaviť.

Ako vyzerajú makety orgánu ľudského tela?
Ezoterik mohol vidieť orgány zvierat, ktoré sa podobajú na ľudské orgány. Mohol vidieť videá o orgánoch ľudského tela. A najlepšie je vidieť naživo pitvu. V prípade reálnej pitvy si ezoterik predstaví orgány tela a musí vo svojej predstave zmenšiť veľkosti orgánov na menšie makety. Teda ezoterik si musí vybudovať schopnosť pri tvorení zmenšenín orgánov udržať zmenšené orgány v reálnych predstavách. Nie je múdre si zmenšené makety orgánov predstavovať na základe obrázkov z knižiek. Ezoterik sa pri predstave zmenšených makiet orgánov na dané orgány aj psychicky napája. V tomto prípade tak robí vždy, aby mal aj reálne a aktuálne údaje o orgánoch tela, ktoré vníma ako makety.

Ako vyzerajú makety systémov ľudského tela?
V tomto prípade sa bavíme o nervovej sústave, krvnej sústave, lymfatickej sústave, neurónových sústavách, hormonálnej sústavy. Ezoterik sa vždy reálne cez nervový systém koncentruje na tieto systémy rovno v tele a na základe reálnej pitvy týchto oblastí si ich vhodne predstavuje samozrejme v zmenšenej makete. Upozorňujem, že nikto po ezoterikovi nechce, aby jeho predstavy o systémoch tela boli absolútne dokonalé, presné a perfektné. Často stačí pocit, že v tele tieto systémy fungujú. Ale očakáva sa, že ezoterik sa koncentruje do daných oblastí cez šedú kôru veľkého mozgu a ako keby cez mozog čuchal, chutnal, dotýkal sa vlastných systémov tela.

Ako sa budujú makety buniek ľudského tela?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Topografick%C3%A1_anat%C3%B3mia…
Ako sa vytvárajú makety neurónovej bunky?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
Ako sa vytvárajú makety buniek bieleho a hnedého tuku?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
Ako sa vytvárajú makety orgánikov v bunke?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Cytologie
Endoplazmatické retikulum hladké, endoplazmatické retikulum drsné, mitochondrie, Golgiho aparát, lyzozómy, mitochondrie s bunkovým jadrom, lyzozóm s bunkovým jadrom, chromozómy v bunkovom jadre, chromozómy v mitochondriálnom jadre, chromozómy v lyzozómovom jadre génových retiazok v chromozómoch.

Ako sa vytvára maketa génov v génových retiazkach?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
Ako sa vytvára maketa bielkoviny génov?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielkovina
Ako sa vytvára maketa aminokyselín v génoch?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
Ako sa vytvára maketa prvkov v aminokyselinách, ktoré sú v génoch?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
Ako sa vytvára maketa atómov v prvkoch, ktoré sú v génoch?
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
Ako sa vytvára maketa atómového jadra, ktoré sú v génoch?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
Ako sa vytvára maketa prvkov, ktoré sú v génoch?
Ako sa vytvára maketa bielkovín v bunke?
Ako sa vytvára maketa aminokyselín v bielkovinách?
Ako sa vytvára maketa prvkov v aminokyselinách?
Ako sa vytvára maketa atómov v prvkoch bielkovín?
Ako sa vytvára maketa častíc v atómov a prvkov bielkovín?
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
Ako sa vytvára maketa prírodnej molekule z prvkov?
Ako sa vytvára maketa prírodného prvku v molekuli?
Ako sa vytvára maketa prírodného atómu v prvku?
Ako sa vytvára maketa prírodného jadra atómu?
Ako sa vytvára maketa prírodnej častice?
Ako sa vytvára maketa metalurgických molekúl?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalurgie
Ako sa vytvára maketa metalurgických atómov?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
Ako sa vytvára maketa metalurgických atómových jadier?
Ako sa vytvára maketa metalurgických častíc?
Ako sa vytvára maketa vákuových atómov v kozme?
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1kuum
Ako sa vytvára maketa vákuových častíc v kozme?
Ako sa vytvára maketa atómov Slnka?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko
Ako sa vytvára maketa častíc čiernej diery?
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_diera
Ako sa vytvára maketa častíc pulzarových dier?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pulzar
Ako sa vytvára maketa častíc žiariacich dier?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Supernova
Ako sa vytvára maketa častíc anti čiernych dier?
Ako sa vytvára maketa častíc anti čiernych skrížených dierach?
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervia_diera
Ako sa vytvára maketa častíc v sklovitých dierach?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa častíc v špongiovitých dierach?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa častíc v bielych dierach?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa častíc zlatých dierach?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa častíc magnetara?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetar
Ako sa vytvára maketa častíc, ktoré zostali po kozmoch z minulosti?
Ako sa vytvára maketa skupiny častíc, ktoré vytvorili systém dvojníkov na časticiach?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa skupiny atómov, ktoré vytvárajú svet mŕtvych?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa skupiny atómov v špeciálne upravených nanoobjektoch?
Ako sa vytvára maketa planéty Zem?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
Ako sa vytvára maketa slnečnej sústavy?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún
Ako sa vytvára maketa nášho súhvezdia?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_hviezd_pod%C4%BEa_s%C3%B…
Androméda Baran Blíženci Býk Cefeus Kentaur Ďalekohľad Delfín Drak Eridanus Fénix Had Hadonos Havran Herkules Hodiny Holubica Hydra Chameleón Indián Jašterica Jednorožec Južná koruna Južná ryba Južný kríž Južný trojuholník Kasiopeja Kompas Koník Korma Kozorožec Kružidlo Kýl Labuť Lev Lietajúca ryba Líška Lýra Maliar Malý lev Malý pes Malá medvedica Mečiar Mikroskop Mucha Oktant Oltár Orión Orol Panna Pastier Páv Pec Pegas Perzeus Plachty Pohár Poľovné psy Povozník Pravítko Rajka Rak Ryby Rydlo Rys Severná koruna Sextant Sieť Sochár Stolový vrch Strelec Šíp Škorpión Štít Trojuholník Tukan Váhy Veľký pes Veľká medvedica Veľryba Vlasy Bereniky Vlk Vodnár Vodný had Výveva Zajac Žeriav Žirafa
Ako sa vytvára maketa našej Galaxie so súhvezdiami?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie
spirální galaxie spirální galaxie s příčkou čočková galaxie eliptická galaxie nepravidelná galaxie I

Ako sa vytvára maketa hrášok obsahujúca 2 000 galaxií?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa struku obsahujúca asi 5 – 7 hráškov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa zemiakov obsahujúca aj 1500 strukov asi po 5 – 7 hráškov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa banánov po 3 až 5 zemiakov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa skladu banánov po aj 12 000 banánov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa 10 skladov banánov v tvare dáždnika?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa asi 1000 makiet dáždnikov po 10 skladov banánov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa balóna, ktorom je 1 000 makiet dáždnikov?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa bielych bobúľ v makete balóna?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa čiernych bobúľ v makete balóna?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa snehových gúľ v makete guľovitého skleníka?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa s 10 guľovitými skleníkmi?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.
Ako sa vytvára maketa Vreca pod číslom 1?
Zadajte výraz do vyhľadávača na stránke www.meditacia.sk a nájdete podrobnosti.

Maketa 1 bubliny z makety pod označením Vreco1, ktorá obsahuje
asi 152 kozmov. 152 kozmos je kozmos budúceho kozmu, ktorý sa teraz tvorí
a kozmos 151 je terajší reálny kozmos, ktorý ľudská rasa žije.
Kozmos 150 až 0 sú kozmy už neexistujúce, ale zostali po nich častice, ktoré
dostali názov častice minulosti.
Maketa 2 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
3 kozmy, z toho 2 kozmy sú častice na dôchodku a 1 kozmos je teraz fungujúci kozmos.
Maketa 3 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
3 kozmy, z toho 2 kozmy sú častice na dôchodku a 1 kozmos je teraz fungujúci kozmos.
Maketa 4 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
1 000 kozmov, ktorý má iba častice na dôchodku.
Maketa 5 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
40 kozmov a všetky tieto kozmy sú častice na dôchodku.
Maketa 6 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
5 vrstiev obsahujúcich častice na dôchodku. Teda neobsahuje niečo ako náš reálny kozmos, kde sú planéty, súhvezdia, galaxie. Celkovo tu chýbajú tuhé, plynné, kvapalné látky, molekule prvkov, organický život, atómy a atómové jadrá. Sú tu iba špecifické častice ako historické artefakty o minulých kozmoch podobných nášmu kozmu.
Maketa 7 bubliny nachádzajúca sa v makete Vreca 1. Ide o kozmos, ktorý má
3 vrstvy, z toho 2 vrstvy sú častice na dôchodku a 1 vrstva je teraz fungujúci kozmos. Ezoterik preniká cez kozmos 7 makety do ďalších tisícok objektov pod označením 2000 kusov Vriec. Obsahuje makety určitého počtu bublín.
Maketa 7 bubliny nachádzajúcej sa v makete Vreca 1 však umožňuje pokračovať v prieniku do ďalších makiet Vriec v kozme a Ide o Vrece 2 , Vrece 3, Vrece 4 a takto by sme postupovali asi k makete Vreca 2000. Teda máme tu v kozme asi 2000 kusov makiet pod označením Vrece.

Máme tu asi 2000 kusov vriec. Ide o priestorové objekty v kozme, ktoré v sebe obsahujú určité počty bublín. Je to však individuálne. Do týchto priestorových objektov pod označením 2 000 vriec sa musí prenikať iba cez maketu Vreca číslo 1 a tu treba prejsť cez maketu Bubliny číslo 7. Ezoterik môže tadiaľto psychicky prejsť a to tak, že v sebe vhodne upraví častice a tak isto určité častice do seba prisunie. Následne v špeciálne cvičenej psychike častice z tela ezoterika prenikajú cez maketu Bubliny 7 a otvoria si cestu do 2 000 Vriec.

Ezoterik si je vedomý, že maketa Vreca 1 obsahuje maketu Bubliny číslo 7 a táto obsahuje častice z minulých kozmov. Teda skorej by sme povedali, že obsahuje mimoriadne nemenné častice, ktoré zostali po reálnom kozme, ktorý tu niekedy fungoval ako náš kozmos v makete Bubliny 1 a vo vrstve dnešného času 152. Teda náš teraz reálne fungujúci kozmos. Vrstva 153 sa formuje ako budúci kozmos a vrstva 151 sú už iba, ako hovoríme v ezoterike, častice na dôchodku. Teda zaniknutý kozmos podobný nášmu kozmu, po ktorom zostali špecifické častice. Už nefunguje ako prvky, atómy a atómové jadrá.

Pre ezoterika je tu mimoriadny problém, že sa pohybuje v makete Bubliny číslo 7 a to sú iba častice, ktoré zostali po minulom kozme podobnom tomu nášmu, čo funguje teraz. A tak vlastne ezoterik začal putovať v minulom čase. Máme čas prítomný a ide o dianie v našom kozme. Zároveň sa v našom kozme formujú procesy jeho zániku a vzniku nového kozmu. A po kozmoch, ktoré tu boli pred naším kozmom, zostali iba obrovské množstvá častíc a tie zaraďujeme do času minulého. V zásade sa v nich nič nedeje a nachádzajú sa tam iba spomienky organickej hmoty sformované do systému dvojníkov. A dvojníka tu považujme za špecifické zoskupenie častíc do určitého celku schopného si udržať v sebe informácie o živote nejakej organickej hmoty. A tak ezoterik psychicky preniká do minulosti. Možno to chápať aj tak, že si zájdeme do archeológie a aj tu máme objekty, ktoré sa uchovali napríklad z doby kamennej a sú artefakty v muzeálnych zbierkach. Hovoríme aj tu o čase minulom a čo z tohto času minulého pretrvalo do tohto času roku 2010. A tiež hovoríme, že ideme do minulosti alebo do histórie. Nejako podobne treba chápať aj zbierku častíc, ktoré ako jediné zostáva po zániku takého niečoho ako nášho kozmu, ktorý je tu teraz a žijeme v ňom.

Teda ezoterik našiel možnosť prenikať v makete Vreca s číslom 1 do ostatných 2 000 vriec. No nemôže do týchto ostatných asi 2 000 vriec prenikať inak, ako iba cez maketu Bubliny s číslom 7, ktorá obsahuje iba častice, čo zostali po kozme podobnom nášmu kozmu. Keby chcel ezoterik psychicky prenikať napríklad priamočiaro z makety Vreca 1, tak by mu to nešlo. Totiž okolo makiet 2 000 vriec je extrémny vákuový priestor a to taký, že niekoľko častíc sú schopné obsadiť priestor veľkosti makety guľovitého skleníka. Hovoríme, že priestor okolo 2 000 vriec obsadili vákuové častice a čím ďalej od 2000 vriec, je stále viacej vákuový svet a niekoľko častíc obsadzuje tak gigantické priestory väčšie ako napríklad maketa samotného Vreca 1. A netreba zabúdať, že psychika ezoterika sa teraz pohybuje iba v časticiach, ktoré zostali ako artefakty po zaniknutých kozmoch. A tak ezoterik sa stáva archeológom toho, čo z hlbokej minulosti zostalo po podobných kozmoch ako je náš terajší kozmos v makete Vreca 1 a v nej Bubliny číslo 1 a v nej vrstvy číslo 152 a v tejto vrstve nájdeme makety 10 guľovitých skleníkov a v nich makety snehových gúľ, v snehových guliach biele a čierne bobule a v bielych bobuliach makety balónov.

Ezoterik dosiahol možné hranice kozmu v podobe makiet 2 000 Vriec a už nemôže ďalej prenikať do extrémne riedkeho prostredia okolo 2 000 Vriec a tak mu zostáva iba sa stať archeológ kozmu a vyhľadávať častice, ktoré zatiaľ vždy zostávajú po zániku kozmu, ktorý tu bol pred naším kozmom. Teda ezoterik psychicky preniká do minulosti ako archeológ pri vykopávkach spoznáva svet minulosti.

Ezoterik je zvedavý, kde až v histórii kozmu dokáže preniknúť, kde ešte nájde častice z minulých kozmov a posunie svoje predstavy o kozme do hlbšieho a reálnejšieho pohľadu na kozmos ako celok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.