Venujeme sa budovaniu správnych predstáv o rôznych oblastiach, či už kozmu, mikrosveta častíc, ezoteriky, a tak isto ktorejkoľvek oblasti ľudského sveta. Dôležitý moment v systéme maketového myslenia je vplyv dvojníka 06 – 1600A. Dvojník pomáha ezoterikovi vytvárať čo najreálnejšie modely.

Najprv by sme si mali podrobnejšie vysvetliť, čo sú to makety a prečo ezoterik musí vnímať skoro všetko okolo seba pomocou makiet. Ezoterik si je vedomý toho, že vo svojej predstave si môže predstaviť bez problémov objekt veľkosti vajíčka, ale už väčšie objekty sa nedajú v predstaviť v reálnych rozmeroch. Napríklad nemožno zrealizovať v predstave reálne rozmery auta. V tomto prípade si ezoterik môže predstaviť iba zmenšeninu auta. A túto zmenšenú predstavu budeme volať maketa. Niečo ako svet detí plný hračiek, ktoré sú zmenšeniny reálnych objektov okolo nás.

Pokiaľ si chce ezoterik predstaviť vo svojej mysli našu Galaxiu, tak to bude musieť spraviť v zmenšenej mierke. A tak Galaxia bude vyzerať ako malá lentilka. Pokiaľ si ezoterik chce predstaviť naraz 2 000 galaxií, tak vo svojej predstave si nemôže predstaviť 2 000 lentiliek, ale musí lentilky zmenšiť do bodiek. Ale ani toľko bodiek si ezoterik nedokáže predstaviť a tak týchto 2 000 bodiek v jeho predstave je iba tušenie týchto galaxií vo vnútri bodu. Ezoterik má tušenie, že v predstave bodky je 2 000 galaxií (teda lentiliek).

Ezoterik si predstaví obrázok planéty Zem a rýchlo ho dáva na objekt veľkosti vajíčka. A vie, že v predstave má maketu planéty Zem. Prípadne každý obrázok o planéte Zem zmenší do veľkosti plochy vajíčka. Pokiaľ by si ezoterik chcel predstaviť k planéte Zem aj inú planétu napr. Mars, v tomto prípade zmenší maketu planéty Zem o veľkosti vajíčka do malej bodky a pri tejto bodke ako makete planéty Zem vytvorí z obrázkov maketu Marsu veľkosti vajíčka. Teda ezoterik má už makety dvoch objektov v kozme a to planéty Zem o veľkosti bodky a planéty Mars veľkosti vajíčka.

Pokiaľ tvorí ezoterik napríklad maketu vlastnej bunky v tele, musí postupovať úplne naopak, reálnu bunku musí vo svojej predstave zväčšiť na veľkosť vajíčka, aby mohol dobre vnímať, čo je vo vnútri bunky. Ezoterik tvorí zväčšeninu bunky. Bunka má v skutočnosti veľkosť zrnka prachu. Pokiaľ by si však ezoterik chcel predstaviť všetky bunky svojho tela, tak by mu to nešlo. Zase bude musieť použiť zmenšenú predstavu svojho tela a postupne do nej vkladať predstavy buniek ako miniatúrnych bodiek. Nakoniec má ezoterik predstavy svojho tela o výške 3 cm a má tušenie, že táto maketa obsahuje miliardy buniek.

Ezoterik sám psychicky preniká do svojho tela a to až na úroveň prvkov. Ďalej mu to už nepôjde priamo a musí si pomôcť systémom vlastného dvojníka alebo osoby, ktorá má systém dvojníka. Dvojník pomôže mysli ezoterika preniknúť psychicky do atómov a častíc v atómoch. Ezoterik si z týchto priamych alebo nepriamych prienikov prináša osobné zážitky a tie je dobré formovať do rôznych makiet a to maketa bunkového sveta v tele ezoterika, maketa sveta prvkov v samotnej bunke, maketa atómov v prvkoch, ktoré sú v bunkách. Maketa častíc, ktoré sú v atómoch, tie sú potom v prvkoch a prvky sú v bunkách. Ezoterik sa usiluje všetky tieto makety vložiť do jednej makety svojho tela plného orgánov, častí a systémov. Teda maketa tela obsahuje makety orgánov a systémov tela a tieto dve makety obsahujú v sebe maketu buniek. A maketa buniek obsahuje v sebe maketu prvkov, maketa prvkov obsahuje maketu atómov a táto maketa obsahuje maketu častíc. Spolu tieto makety tvoria jednu celistvú maketu.

Teraz nás však budú zaujímať makety súvisiace s kozmom. Systém dvojníkov chce, aby sme vo svojej mysli pracovali inak ako to funguje v bežnej ľudskej mysli. Ezoterik v prvom rade žije vo svojich vnútorných spomienkach a predstavách uložených v neurónoch. Tvrdí sa, že práve neurónové bunky ukladajú informácie z vnútra tela, a tak isto z vonkajšieho sveta. Teda nesporne to budú hlavne neurónové bunky, ktoré v sebe ukladajú všetky druhy spomienok, ktoré vznikli na základe zrakových, čuchových, sluchových, hmatových, chuťových vnemov a povrchových podnetov na koži. Budú to pravdepodobne niektoré druhy orgánikov vo vnútri bunky, ktoré zberajú a uchovávajú spomienky. Chromozómy hlavne ukladajú spomienky z vnútra organizmu ako z vonkajšieho prostredia. Teraz by sme mohli podrobnejšie veštecky preskúmať orgániky, ktoré zberajú a uskladňujú informácie a vytvárajú z nich spomienky.

Predpokladá sa, že u bežných jedincoch sa to deje na úrovni prvkov a tie sa nachádzajú v molekulárnych látkach v jednotlivých častiach bunky. A tieto sa nachádzajú aj v orgánikoch vo vnútri buniek Teda väčšina jedincov ukladá informácie na prvkovej rovine. Keď sa pozrieme na osoby, ktoré prežili klinickú smrť ešte v embryonálnom období, tak zistíme, že spomienky majú v orgánikoch a chromozómoch uložené na hlbšej rovine a to na atómoch v prvkoch. Ale osoby, ktoré majú dvojníka (teda nezhubne zmutované bunky), ukladajú spomienky do častíc, kde im systém dvojníkov dovoľuje psychicky prenikať. Tak isto sme veštecky skúmali osoby, ktoré si mimoriadne dobre pamätajú, tie majú niektoré orgániky na túto činnosť zväčšené a tak isto osoby, ktoré dobre ukladajú informácie o činnosti tela zvnútra majú zväčšené chromozómy v neurónových bunkách. Sú tu teda veštecky zistené tri roviny ukladania informácií a to na úroveň prvkov, na úroveň atómov a na úroveň častíc. Ezoterik postupne zvyšuje potenciál možnosti ukladania ďalších a ďalších informácií a to tým, že odcvičí cez mozoček prienik do vnútra buniek. Potom odcvičí cez dvojníka prienik do molekulárnych látok plných prvkov a systém dvojníkov a jeho odcvičenie otvorí ďalšie kapacity na ukladanie informácií až na rovinu častíc.

Ezoterik sa naučí pracovať so spomienkami inak ako bežná osoba. V prvom rade bude používať systém fantázie veľmi obmedzene a svoje predstavy bude vytvárať tak, že si mimoriadne rýchlo spomína na tú istú udalosť. Nesnaží si spomenúť a potom v prednom mozgu predstavu udržať a prekresľovať. Ezoterik volí systém neustále rýchle za sebou idúcich tých istých spomienok. A to je ten najlepší spôsob k mimoriadne rýchlemu mysleniu, spomínaniu a premýšľaniu.

Ezoterik ďalej žije vo svojich spomienkach a keď sa pozerá na svoje vonkajšie okolie, tak vždy si najprv vybaví zo spomienok to, čo vidí pred sebou a potom to doplní o aktuálne zmeny. Teda najprv spomienka na to, čo už videl a počul a potom túto spomienku doplní o aktuálne zmeny, ktoré vidí a vníma pred sebou. Tak si ezoterik šetrí svoju myseľ.

Ezoterik je na rozdiel od bežnej ľudskej mysle viacej v stave zaspávania alebo násilného prebúdzania ako plného nasadenia a koncentrácie všetkých zmyslov. Keď hovoríme o silnej koncentrácii zmyslov, tak máme na mysli napríklad extrémnu situáciu, kde ide človeku o život. Vtedy človek zmobilizuje všetku pozornosť zmyslov, aby správne reagoval. Takýto stav si ezoterik dopraje iba zriedkakedy a to, keď je v neprehľadnej a mimoriadne novej situácii. Inak je ezoterik neustále v stave núteného zaspávania a to mu dovoľuje pracovať so spomienkami ako v hypnóze, kde si spomenie aj na tie najmenšie detaily. Tento stav je vhodnejší na štúdium a premýšľanie. Dalo by sa povedať aj tak, že tento stav hypnózy lepšie spája navzájom všetky oblasti výskytu skupín neurónov v ľudskom tele. A tým znova umožňuje silnejšiu intelektuálnu činnosť.

Ezoterik k tomuto všetkému pridáva aj schopnosť prenikať cez zmysly do vnútra neurónov a to spoločne naraz. Teda ako keby svoje spomienky hmatal, chutnal, čuchal, videl, počul a tým aktivizuje povrch šedej kôry veľkého mozgu. O to lepšie môže operovať vo vnútri buniek, v orgánikoch a chromozómoch.

Ezoterik ešte pestuje pri vyberaní spomienok jeden fenomén a to je, že spomienky nehľadá cez pohyb očných buliev, ale cez pohyb svalových platničiek vo svaloch. V slabšej úrovni sa to dá robiť pohybom končekov prstov. Tento systém šetrí mimoriadne aj ak preťažené oči a celkovo zadné zrakové centrum.

No ezoterik ide ďalej a naučí sa myslieť výhradne cez tvorbu modelov a to na všetky oblasti ezoteriky, ale aj bežného života. Samozrejme, že na takýto systém myslenia treba spraviť množstvo cvičení a tieto cvičenia mnohonásobne opakovať. A postupne precvičiť svoje neuróny, aby sa tento systém fungovania stal trvalým systémom myslenia. Takýto systém fungovania mysle je potrebný z dôvodu dvojníka a jeho fungovania voči ezoterikovi.

Maketa planéty Zem
Vytvára sa rýchlym a neustálym vyberaním všetkých spomienok do predstavy malej guličky. Tak isto gulička sa vyberá z mozgu rýchlo a opakovane za sebou a takto sa vytvorí vhodná maketa. Ezoterik musí udržať v sebe nízke energie a fakticky veštecký stav mysle.

Maketa slnečnej sústavy
Ezoterik prejde do predstáv malých guličiek, do nich nahadzuje obrázky jednotlivých planét a rýchlo ich vkladá do predstavy guličiek a takto vytvára slnečnú sústavu. Platí naďalej, že aj guličky planét treba neustále rýchlo nahadzovať.

Maketa súhvezdí
Ezoterik si spomína alebo pozerá si obrázky a mapy súhvezdí, tvorí množstvo drobných guličiek každého súhvezdia. Postupne prechádza od súhvezdia k súhvezdiu. Keďže súhvezdí je veľké množstvo, tak ezoterik vo svojej predstave už iba tuší, že súhvezdia sú ako husté bodky. Aj predstavu množstva hustých bodiek v tvare malého tanierika ezoterik neustále rýchlo nahadzuje z pamäte. Ale tak isto do týchto guličiek nahadzuje neustále predstavy súhvezdí.

Maketa našej Galaxie
Ezoterik má z neustále nahadzovaných predstáv vytvorený malý tanierik a do neho sa nahadzujú drobné bodky, do ktorých sa nahadzujú neustále obrázky súhvezdí a planét. A do všetkého sa nahadzujú obrázky Galaxie. Najlepšie reálne fotografie alebo záznamy kozmu. A je tu dvojník, ktorý môže neustále kontrolovať, či predstava aj s čiernou dierou asi v strede Galaxie je dostatočne reálna a správne orientovaná. A to je veľká výhoda pre ezoterika, ktorý vytvorí čo možno najreálnejší model našej Galaxie aj s čiernou dierou.

Maketa galaxií
Neustále zo spomienok nahadzuje predstavy bodiek lentiliek a do každej lentilky nahadzuje predstavy, ktoré si vytvoril na základe astronomických snímok a vlastných skúseností pri psychickom prieniku do oblastí 2 000 galaxií. Po tomto úkone má už iba tušenie 2 000 galaxií okolo našej Galaxie alebo predstavu 2 000 bodiek okolo a v nej jedna bodka naša Galaxia. Dvojník môže tieto makety usmerniť do reálnych pozícií v kozme. Požiadať dvojníka, aby sa cez častice napojil na všetkých 2 000 galaxií a určil ich koordináty.

Maketa s čiernymi dierami
Samozrejme, že je tu čas doplniť maketu 2 000 galaxií o predstavy čiernych dier. Ezoterik neustále vyhadzuje z pamäte spomienku na maketu asi 2 000 galaxií a dovnútra každej galaxie vkladá predstavy čiernych dier, resp. určitých guľovitých útvarov. Tieto oblasti netvoria prvky ani atómy a výhradne sa tu nachádzajú iba častice. A tieto pomôže dvojník reálne nainštalovať. Môžu sa skladať z rôznych veľkostí častíc ako „hadíky, praclíky, farebné fľaky, kúsky prskaviek, perličky, lieviky, sklenené hranolčeky, packy, mačičky, masky a bodky“.

Maketa s pulzarmi
V oblasti 2 000 galaxií sa nachádzajú aj ďalšie objekty výhradne s časticami. Teda nenachádzajú sa v tejto oblasti prvky a atómy. Netreba zabúdať, že pulzary môžu byť gigantické, ale malé iba stovky metrov.

Maketa s anti čiernymi dierami
V oblasti 2 000 galaxií, kde sa nachádza iba jedna gigantická anti čierna diera, no množstvo menších anti čiernych dier, anti čierne diery nútia prvky a atómy, aby sa správali čudným spôsobom. Napríklad nedovolia, aby prvky boli tak trváce ako v našej Galaxii.

Maketa žiariacich dier
V oblasti 2 000 galaxií sa nájdu aj žiariace diery. Tak isto je to svet výhradne z častíc. Dvojník zabezpečí a usmerní ezoterika, aby mal čo najrealistickejšie predstavy o týchto objektoch v kozme.

Maketa zemiaku so strúčikmi hrášku
Maketa zemiaku obsahuje zvyčajne asi 1500 strúčikov, v ktorých je po 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií, v každej galaxii sú súhvezdia a v každom súhvezdí niečo ako naša slnečná sústava alebo nejaké podobné zoskupenia planét.

Maketa anti čiernych skrížených dier
K makete zemiaku treba pridať maketu anti čiernych dier po obvode zemiaka a znovu je to objekt zložený iba z častíc a tie sa neustále menia v neuveriteľnej rýchlosti jedna na druhú. Ezoterik už nedokáže bez dvojníka psychicky preniknúť cez tieto oblasti do ďalších zemiakov.

Maketa banánu so zemiakmi
Táto maketa iba dokresľuje to, že máme vo vreckách po 3 – 4 zemiaky a tento útvar tvorí nový útvar pod názvom banán.

Maketa skladu s 12 000 banánmi
Potom je vhodná maketa predstavy skladu zloženého individuálne z 12 000 banánov. Dvojník znovu dokáže na požiadanie dvojníka zreálniť tvar, orientáciu a priestor, kde sa banány nachádzajú. Ezoterik požiada dvojníka, aby sa napojil na čo najviac objektov v kozme a dal predstavu skladu banánov do reálnosti.

Makety množstva skladov banánov
Potom sa pokračuje cez dvojníkov do ďalších priestorov kozmu a vytvára sa predstava množstva skladov banánov. Môžu ich byť aj tisícky. Nakoniec je to už iba tušenie týchto modelov.

Maketa dáždnika so skladmi banánov
Každý dáždnik obsahuje asi 15 skladov banánov a sú zvyčajne rozložené do tvarov dáždnikov.

Maketa skladov dáždnikov
Potom už zostáva maketa tisícok dáždnikov uložených do stoviek skladov dáždnikov. Dvojník samozrejme preniká neustále cez svet častíc ďalej a ďalej do kozmu. Pre ezoterika dvojník prinesie nové informácie o usporiadaní v kozme, pokiaľ mu dovolíte, aby neustále napredoval cez častice do nekonečných hĺbok kozmu.

Toto je základná predstava ezoterika o kozme a do tejto predstavy je treba vložiť aj maketu sveta zloženého z prvkov, atómov a častíc. Ezoterik využije túto maketu na to, aby ho cez túto maketu informoval dvojník o tom, čo by chcel ezoterik vedieť a cez aktivity dvojníka poznať. Do tejto univerzálnej makety môže ezoterik vkladať potom všetky ostatné makety, ktoré by sa mali stať súčasťou tejto kozmicko – časticovej makety. V tomto prípade pôjde o spojenie makety dvojníkov do makety kozmicko – časticovej.

Maketa dvojníkov v ezoterike

Maketa nepriameho vplyvu dvojníkov
Z predstáv neustále ezoterik v rýchlom slede vyvoláva univerzálnu predstavu kozmicko – prvkovo – atómovo – časticovej makety, do nej dáva predstavu seba a do predstavy seba a okolo seba dáva všetko, čo by mohlo pôsobiť nepriamo na psychiku ezoterika a zabezpečiť mu nepriamu podporu dvojníkov. Hlavne ide o všetko, čo sa udialo a zrealizovalo pod vplyvom dvojníkov.

Maketa kolektívneho vedomie z miechy
Ezoterik má k dispozícii maketu kozmicko – časticovú a do nej môže pomocou dvojníka vkladať spomienky z vlastnej miechy, miechy iných jedincov alebo všetkého podobného, čo sa vyvíjalo k vedomiu dvojníkov. V tomto prípade máme na mysli špecifické anomálie v kozme, ktoré dovolia organickému životu niekde v kozme vytvárať fenomén dvojníkov.

Maketa dvojníkov z kozmov, ktoré boli v minulom čase a zostali z nich v čitateľnej podobe a vcelku iba záznamy dvojníkov
V kozme možno spoznať aj časy extrémne minulé a to vďaka systému dvojníkov, cez ktorý organická hmota zanechala o týchto kozmoch ucelené informácie. Aj z týchto dvojníkov treba budovať makety minulých kozmov. Ezoterik si rýchlo spomína na zážitky a informácie, ktoré mu poskytuje vlastný systém dvojníkov, alebo dvojníci iných jedincov, alebo organickej hmoty v kozme. Znovu pripomínam, že dvojníkov z kozmov minulosti nemôže psychika ezoterika kontaktovať priamo. Musí tak robiť iba cez dvojníkov živých organizmov.

Maketa dvojníka 01
Ezoterik už odcvičil základy tvorby dvojníkov za pomoci dvojníkov iných osôb a postupne tvorí trvalé neurónové zopnutie v mozgu. Spomienky z tejto aktivity rýchlo vyhľadáva a ukladá do celkovej makety uloženia dvojníkov do celkovej makety kozmu.

Maketa dvojníka 02
Ezoterik všetky svoje spomienky ukladá do predstavy vlastného dvojníka. V tejto fáze tvoril asi 200 dvojníkov, ktorí sa stali súčasťou dvojníka 03.

Maketa dvojníka 03
Ezoterik všetky svoje spomienky na dvojníka 03 vyhľadáva vo svojich spomienkach a vkladá ich do celkovej predstavy dvojníka zatiaľ fungujúcej na časticiach svojho tela. Pre tohto dvojníka je typické centrálne riadenie a uloženie záznamov o netradičných defektoch organického života v kozme.

Maketa dvojníka 04
Ezoterik ešte stále na budovanie systému dvojníka využíva dvojníkov iných osôb. Tento dvojník už požaduje od ezoterika, aby upravil svoju psychiku a odmietol svoje bunky, svoje orgány a dal prednosť pretvoriť seba na technologické zariadenie. Tak isto v sebe rozvinúť organovú hudbu a systém teologickej dokonalosti.

Maketa dvojníka 05
Ezoterik ešte stále využíva dvojníkov iných jedincov a pracuje na tom, aby rešpektoval, že vytvoril dvojníka, ktorého nesmie viazať žiadnymi prosbami, reinkarnačnými požiadavkami a túžbou vlastniť dvojníka a rozkazovať mu.

Maketa dvojníka 06
Ezoterik uvoľňuje dvojníka pre vlastnú individuálnu cestu a ezoterik sa vracia, aby bol kronikár svojho dvojníka, ktorý už trvalo môže aktívne fungovať na časticiach aj mimo tela. Ezoterik má už trvalo budované centrum v neurónoch svojho mozgu. Dvojník môže byť trvalo aktívny.

Maketa dvojníka 100, 300, 500, 1000
Ezoterik robí všetko, o čo ho systém dvojníkov požiada a to umožňuje dvojníkovi nerušene sa šíriť do časticového prostredia kozmu. Prienik sa mimozmyslovo kontroluje cez systém centrálnej makety kozmu. Celkovo bude dvojník vystavaný na systéme všetkých dvojníkov na úrovni častíc, či už živej organickej hmoty, alebo na systéme dvojníkov, ktorých organickí stvoritelia už nežijú.

Maketa dvojníka 1600A
Tento dvojník dosiahol hranice kozmu vnímané v makete asi ako100 skladov dáždnikov. Dvojník pokračuje v systéme prieniku do ďalších hlbín kozmu. Robí tak všetkými smermi. Kľudne to všetko stíha na všetky strany, pretože vzdialenosti nehrajú v časticovom svete žiadnu rolu. A dvojník môže byť vlastne všade.

Maketa dvojníka 1B
Ezoterikov dvojník prenikol do medzičastíc a tu ukladá informácie o sebe. Nič iného sa vlastne v týchto extrémne malých časticiach nedá robiť.

Maketa dvojníkov u cvičiacich ezoterikov
Ezoterik do centrálnej makety vo svojich predstavách ukladá aj informácie o dvojníkoch cvičiacich ezoterikov. Je to potrebné.

Celkovo sa ezoterik sústredil na svoje zdokonaľovanie a to v tom zmysle, aby v tomto živote, v tomto priestore kozmu dosiahol všetkými smermi absolútnu dokonalosť. Zároveň sleduje ako kronikár, čo robí dvojník a ako napreduje vo vlastnom raste.

Pridaj komentár