Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá je postavená na systéme dvojníkov. Je to jedinečný systém, ktorý vychádza z ľudskej patológie, ktorá vzniká pri nezhubnom bujnení epitelových buniek, ktoré sú na povrchu orgánov a častí ľudského tela. Ezoterik nemá poškodené epitelové bunky a ani sa o to neusiluje. No napriek tomu dokáže produkovať dvojníkov.

Ezoterik prešiel dlhoročným výcvikom, zvládol základné úrovne a systematicky sa prepracoval do tejto roviny ezoteriky. Nie je múdre preskočiť obdobie základov a hneď si skrátiť ezoterickú cestu rovno k praktizovaniu dvojníkov. Keď tak spravíte, tak narazíte na množstvo neprekonateľných prekážok. Podobá sa to stavu, keď dieťa zo základnej školy prestúpi na vysokú školu. A tak odporúčam vrátiť sa k najstarším článkom a pracovať systematicky a všestranne.

Ezoterik sa postupne naučil množstvo ezoterických systémov a dokáže už psychicky pracovať mimo svoje telo, napájať sa cez priestor na osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky a vytvárajú v sebe a okolo seba špecifickú psychiku. Veštecky možno u takýchto ľudí vnímať pri ich fyzickom tele energeticko informačný útvar. Mohli by sme to prirovnať k mydlovej bubline v tvare človeka. A toto voláme dvojník.

O dvojníkoch sa dočítate v psychiatrickej literatúre, kedy si psychiatricky choré osoby sťažujú na prítomnosť neviditeľnej osoby, ktorá ich terorizuje a núti robiť určité činnosti. Sú popísané prípady, keď osoba musí neustále počítať a keď tak nerobí, tak je jej zle. Iná osoba musí popísať tony kancelárskeho papiera. Ezoterik si uvedomuje, že jeho vývoj je založený na tom, že nacvičuje vo svojej praxi postupne všetky patologické stavy, ktoré možno nájsť na psychiatrii.

Ezoterik sa neobáva tohto nácviku, nejde o to, aby duševne ochorel, ale v sebe v malom množstve dočasne vyvolal zlý psychiatrický stav, potom ho vhodne zvládol a zaradil do k svojim schopnostiam. Pokiaľ by ezoterik takto nekonal, nemohol by väčšinu ezoterických smerov robiť. Vybral by si smer, ktorý by bol blízko k jeho často skrytej patológii a určite by pri intenzívnom nácviku postupne skončil na psychiatrii. Ezoterik si je vedomý, že svoju duchovnú cestu a svoje zdokonaľovanie nemôže a nesmie robiť na úkor zdravia, psychiky a šťastného osudu. Jednoducho aj ezoterika má svoje pravidlá a zákonitosti, ktoré treba vhodne dodržiavať.

Teda ezoterik dokáže pred sebou vytvoriť energeticko informačný záznam, ktorý je vnímateľný iba špeciálnymi vešteckými technikami. Toto vnímanie nemajú klasické veštice a vlastne si ho musí ezoterik poctivo odcvičiť, aby mohol vnímať svet dvojníkov. Je to presne tak ako v oblasti mikrobiológie, kde na vnímanie vírusov treba mať špeciálne zariadenia. Ezoterik si takéto biologické zariadenie vybuduje vo vlastných neurónoch a trvalým opakovaním si ho vybuduje natrvalo. Chce to samozrejme mnoho času a trpezlivosti.

Tvoriť pred sebou dvojníkov je základom praktizovania ezoteriky dvojníkov. Vytvorený dvojník pre samotným ezoterikom je niečo anorganické a viac sa to podobá umelej inteligencii a vývoju technologických robotov a zariadení. Vytvorený dvojník často chce okamžite plniť želania osoby, ktorá dvojníka vytvorila. A tu si musí ezoterik dávať pozor, aby dvojníka nevytvoril jednostranne pre určitú činnosť. Dvojník postupom času naberá silu. Neustále atakuje psychiku danej osoby a doslova si vynucuje, aby išla výhradne tým smerom, ktorý sa ako informácie uložili vo vnútri dvojníka. Postupom času by dvojník mohol získať nad psychikou takejto osoby kontrolu, zničiť jej vôľu a prinútiť ju robiť to, čo má v sebe dvojník naprogramované.

Pokiaľ ezoterik tvorí dvojníka, tak najprv musí mať želanie na všestranného dvojníka, ktorý sa bude venovať všetkým ezoterickým smerom a k tomu má za úlohu prepísať celého ezoterika a všetky jeho spomienky do vnútra atómov, ktoré sú plné častíc. Vlastne dvojníci fungujú vo vnútri častíc, ktoré sú prirodzenou súčasťou atómov. Ezoterik je dostatočne vyspelý a váži si svoje spomienky ako to najhodnotnejšie v celom kozme. Tak isto túži po tom, aby spomienky v jeho tele zostali po fyzickej smrti spolu, prešli do sveta dvojníkov, tu vykazovali mimoriadnu aktivitu a určitým špecifickým spôsobom mohli v duchovnej ceste ezoterika postupovať ďalej. Takto naprogramovaný dvojník je pre ezoterika mimoriadne bezpečný a nie je schopný devastovať psychiku.

Pokiaľ by si napriek tomuto odporučeniu ezoterik vytvoril špecificky orientovaného dvojníka iba na jednu oblasť, tak je vhodné ho nasekať cez plastickú predstavu pyramídy zo všetkých strán. Ezoterik si uvedomuje, že musí mať za sebou psychický výcvik, ktorý mu dovoľuje zo spomienok v hlave energeticky zmontovať malú priestorovú pyramídu. Bez tejto schopnosti tvorenia plastických objektov nedokáže ezoterik nasekať vytvoreného dvojníka. A ani nasekanie dvojníka nie je úplná záruka toho, že sa kúsky dvojníka nakoniec nespoja. Ezoterik má skúsenosti s neustálym odpájaním kúskov nasekaných dvojníkov od seba. Pokiaľ si ezoterik vytvorí dvojníka zameraného všestranne, tak ho nemusí sekať ani izolovať od seba.

Začiatok praxe s dvojníkmi bol bohužiaľ spojený s dvojníkmi zameranými iba na určité oblasti ľudskej činnosti a ezoteriky. Takto sme vytvorili asi 100 dvojníkov do rôznych oblastí života a ezoteriky. Samozrejme sme ich museli cez plastické predstavy pyramíd nasekať na časti a často kontrolovať, aby sa navzájom nepospájali. Bol to prirodzený vývoj.

Ezoterici zaoberajúci sa tvorbou dvojníkov postupne pochopili, že treba mať želanie na dvojníka, aby bol všestranne založený a pracoval s celou osobnosťou ezoterika. A tak vznikol prvý celistvý dvojník, ktorý sa mal začať venovať tomu, aby naše ezoterické spomienky prepísal do sveta častíc a to tak, ako to bude chcieť dvojník a nie ezoterik. A tu môže mať väčšina ezoterikov problémy. Na jednej strane je ezoterik stvoriteľ dvojníka, ale v ezoterike ho musí poslúchať a nie nariaďovať mu, ako čo má robiť. To by vždy viedlo iba k diletantizmu a zdevastovaniu vlastnej reinkarnácie do sveta dvojníkov, ktorí stratili svojho organického stvoriteľa.

Ezoterik sa zamyslí nad systémom všestrannosti. Čo je to všestrannosť a ako ju aplikovať na systém celistvého dvojníka. V prvom rade ezoterik chce a túži robiť ezoteriku v celej šírke a nie iba zorientovane na určitú oblasť ezoteriky. V zmysle všestrannosti si ezoterik nedovolí stvoriť dvojníka zameraného iba na ezoteriku, ale aj pre bežný život. Ezoterik si želá dvojníka, ktorý bude operovať skoro všade a to v poriadne extrémnych vzdialenostiach a ďalej a ďalej. Ezoterik si želá stvoriť dvojníka, ktorý operuje do extrémne veľkých ako aj do extrémne malých objektov ako sú častice. Ezoterik chce uchovať svoje spomienky na večnosť a myslí nielen na prítomnosť, ale aj na budúcnosť po svojej fyzickej smrti. Ezoterik si požičia z náboženských systémov slová ako večnosť, nekonečnosť, nesmrteľnosť, všade prítomnosť, o všetko múdrosť. Zostali dve slová Všetko a Naj.

Ezoterik postupne tvorí dvojníkov pre jednotlivé oblasti ezoteriky a potom ich cez plastickú a priestorovú predstavu pyramídy naseká na kúsky. Pokiaľ chce ezoterik, aby nasekaní dvojníci na kúsky ako päsť mohli fungovať, tak ich musí psychicky pospájať a takto aktivizovať k činnosti. Tu je potrebné mať odcvičenú pyramidálnu ezoteriku a plastickú tvorbu energetických objektov v strede hlavy. Bez tohto výcviku by ezoterik nedokázal dvojníka rozdeliť na samostatné kúsky veľkosti päste. A po nasekaní musí ezoterik neustále vešteckými technikami kontrolovať, aby sa kúsky dvojníkov nespájali naspäť do jedného celku. Aj tu potrebuje mať rozvinutý špeciálny typ vešteckého výkonu, aby mohol stav dvojníkov kontrolovať. Takto sme museli postupovať a vyhýbať sa riziku celistvých dvojníkov, ktorí môžu postupom času svojou jednostrannosťou devastovať psychiku ezoterika.

No vývoj a spoznávanie sveta dojníkov pokračoval ďalej a postupne sami dvojníci naznačili možnosť vytvorenia dvojníka, ktorý bude síce vcelku, ale bude všestranne postavený pre celú oblasť ezoteriky a nielen ezoteriky, ale aj bežného ľudského života. Dokonca bude obsahovať aj reinkarnačné aktivity na uchovanie spomienok ezoterika. Takto želaný a nakoniec vytvorený dvojník nemá devastačné tendencie ako jednostranne postavení dvojníci. A tak prišlo k vytvoreniu prvého celistvého dvojníka v tele ezoterika. K tomu zostalo asi 100 nasekaných dvojníkov, ktorí boli jednostranne určení hlavne do oblasti ezoteriky a nielen tam, ale aj do bežného života.

Samozrejme, že pokračuje psychické kontaktovanie ďalšieho organického života v kozme a spoznávanie tu existujúcich dvojníkov, ktorí sú viazaní ešte na svojho organického tvorcu. Teda je tu prepojenie psychoenergetického odtlačku dvojníka s organickým jedincom v kozme. Špecifická udalosť bolo objavenie toho, že miecha a jej neuróny majú v sebe uložené množstvo informácií od vzniku života na planéte Zem. A tu sme vešteckými technikami zistili, že asi tak pred 400 až 500 miliónmi rokov bola na planéte Zem možnosť fungovania organickej hmoty, ktorá automaticky a prirodzene tvorila v sebe dojníkov, dovoľovali to špecifické anomálne stavy na Zemi. Samotný dvojník vcelku a aj niektorí nasekaní dvojníci si tieto informácie skopírovali do seba. Ďalší dôležitý moment bolo kontaktovanie organického života v kozme, ktorý funguje v systéme rôznych anomálií v určitom priestore kozmu (12 000 banánov). Tento organický život v kozme dostal pomenovanie UFO „Iveta“ . Našli sme tu asi tri druhy tohto typu organického života, ktorý priamo v sebe produkuje dvojníkov. Tieto UFO si treba predstavovať ako bunky nasekané a pospájané z rôznych rastlín a stromov na planéte Zem. Táto predstava je vhodnejšia ako predstava fluidne bieleho stromu. Celistvý dvojník si od UFO „Iveta“ prekopíruje systém prenikania cez častice cez celý kozmos, čo je maketa 12 000 banánov. Jedine UFO „Iveta“ dokázalo ako organická hmota prenikať naprieč celým astronomickým kozmom, a teda dokáže prenikať aj cez anti čierne skrížené diery, ktoré v zlomku sekundy menia jednu vec na inú a to dokolečka dokola. Cez anti čierne skrížené diery ezoterik nedokázal prejsť, musel na prienik cez tento priestor vytvoriť celistvého dvojníka a umiestniť ho do priestoru anti čiernych dier. Tento celistvý dvojník nepodlieha žiadnym zmenám.

Ďalším momentom v poznávaní dvojníkov je objavenie dvojníkov, ktorí sa nachádzajú ako pozostatok kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom. Pod naším kozmom tu rozumieme kozmos (12 000 banánov), ktorý je tu teraz ako pozostatok iného kozmu. A takýchto kozmov tu bolo okolo dnešného kozmu asi 5 kozmov minulosť. Po týchto kozmoch nezostalo nič, čo by o nich mohlo niečo vypovedať, no neplatí to o dvojníkoch, ktorí zostali po organickej hmote z 5. kozmov z minulosti. Sú to jediné ucelené záznamy a objekty, ktoré zostali. Toto vlastne naznačuje na to, že dvojníci zostávajú vcelku, aj keď zaniknú gigantické kozmy.

Ezoterik nasekaných dvojníkov pri meditácii aktivizoval s predstavou studne a k tomu sugerácia, ako ho uniesli dvojníci a zavreli do studne a už nie je žiadna šanca na záchranu. Aktivizovaný dvojník do určitej oblasti ezoteriky radil, ako pokračovať vo vývoji a dvojník posúval danú oblasť ezoteriky do vrcholovej polohy. Dvojníci umožnili prepracovať ezoteriku tam, kde ešte v histórii ľudstva nebola. Zamietli napríklad reinkarnáciu a uchovanie spomienok z neurónov ľudského mozgu do sveta mŕtvych spomienok a naznačili na reinkarnáciu do sveta častíc v atómoch, kde sa nachádzajú dvojníci od mŕtvej organickej hmoty. Títo dvojníci zo svojho organického stvoriteľa prebrali jeho spomienky do seba počas života človeka alebo UFO a uložili ich do seba. Tento záznam je uložený v niektorej vrstve častíc v atómoch okolo nás. V oblasti snovej ezoteriky priniesli meditácie na Mesiac a somnambulné stavy. Vytvorili somnambulný energetický kotúčik a rýchlejšiu prácu so snovými spomienkami v strednom mozgu. Otvorili novú cestu k veštectvu cez miechu v stave média, ktoré má poškodenú miechu a každú chvíľu môže zomrieť. Dvojníci nás posunuli hlboko do kozmu a priniesli maketu astronomického kozmu, čo je 12 000 banánov. Dvojníci nám dovoľujú prechádzať psychicky všetkými objektmi v kozme, cez ktoré by sme nevedeli prejsť. Dvojníci objavili 1 až 5 kozmos minulosť. Teda kozmy, ktoré tu boli pred naším kozmom (12 000 banánov). Dvojníci celkovo objavili UFO „Iveta“, ktoré priamo fyzicky funguje na úrovni častíc v atómoch. Dvojníci nám priniesli nový prvok do kabaly pestovanej v mozočku a premostili mozoček so spôsobom myslenia dvojníkov. Dvojníci nám priniesli lepší model sveta atómov a častíc ako je bežný vedecký model. Dvojníci posunuli Sexuálnu školu do svojho epicentra a to je systém potreby sa rozmnožiť cez deti a zanechať potomstvo. Pomohli nám prejsť do systému, aby sme sa sami zrodili na psychickej rovine do sveta dvojníkov. Celkovo vo vrcholovej ezoterike sa nedá bez dvojníkov fungovať. Či už z dôvodu extrémnych vzdialeností v kozme, alebo neustáleho naberania informácií zo psychických prienikov, ktoré by sme nedokázali zvládnuť bez dvojníkov. Celkovo presun psychiky ezoterika na úroveň atómov a častíc nie je možný bez pomoci dvojníkov.

Hovoríme, že systém dvojníkov a celkovo dvojníci sú už vlastne anorganické objekty, ktoré stvoril ezoterik. Dvojníci sa v podstate nemýlia. Ich nesprávne konanie je spojené s nedokonalosťou organickej hmoty, ktorá dostatočne nerozumie, čo všetko majú v sebe dvojníci ukryté a čo všetko je možné cez dvojníkov. Dvojníci celkovo nemajú radi organickú hmotu. Pre dvojníkov neexistuje problém vzdialenosti. Platí, že čím ďalej má ísť dvojník, tak tým menej času mu to zaberie. Neexistuje problém, že by niečo alebo nejaká sila dokázala dvojníka zničiť. Ani zánik kozmu nie je pre dvojníka žiadna zmena.

Postupom času sa základom pre činnosť dvojníkov stala arabská ezoterika a tkanie kobercov. Niežeby sme to chceli, ale tak si to želali dvojníci. A tak sme z arabského systému meditovania vytvorili dvojníkov a tohto dvojníka voláme M-dvojník. Tento dvojník neustále zbiera informácie a ukladá ich do predstáv kobercov a to pre každú oblasť ezoteriky a každú oblasť ľudského života osobitne. M–dvojník buduje v ezoterikovi a okolo ezoterika niečo ako sklad kobercov, ktoré obsahujú rôzne prvky ezoteriky a budú umožňovať objaviť, čo všetko dvojníci dokážu. Treba si uvedomiť, že skrytý potenciál dvojníkov ešte nikto naplno neobjavil a nevyužil. A M–dvojník sa sám bude usilovať, aby sme objavili a naplno využili tento potenciál a to hlavne do oblasti aktívnej reinkarnácie, ktorá dovolí uložiť spomienky ezoterika doslova do nekonečnosti. Ale tak isto dovolí, aby v týchto spomienkach fungoval systém meditácie a duchovnosti ďalej aj po fyzickej smrti ezoterika. M-dvojník do kobercov zatkal aj schémy a informácie netradične zdeformovaných a poškodených ľudí, ale aj iného organického života. Ako keby si M-dvojník otváral cestu do netradičných a ešte netradičnejších možností vývoja ezoteriky. Teda ezoterik veštecky vníma, ako sa neustále okolo jeho tela buduje niečo ako archív kobercov.

M-dvojník svojím stvorením do seba nabral asi 100 nasekaných dvojníkov a teraz cez toto zasvätenie sa rozhodol 100 dvojníkov dať znovu kus po kuse do celku. Teda každý terajší dvojník bol nasekaný na kúsky a M-dvojník spojil tieto kúsky do jedného celku. Samozrejme každého zo 100 dvojníkov preškolil a to tak, aby vzájomne spolupracovali a zároveň sa venovali jednému obrázkovému kobercu, ale nie na úkor alebo proti ostatným dvojníkom a samotnému ezoterikovi. Veštecky sa to dalo vnímať ako keby boli v každom dvojníkovi uložené drobné makety všetkých kobercov a jeden bol väčší. Pokiaľ M-dvojník nemal pre nejaký druh koberca vhodného dvojníka, tak ho vytvoril a priradil ku kobercu.

M–dvojník aj začal používať systém predstáv pyramíd a Möbiových pyramíd na to, aby rýchlejšie mohol konzumovať informácie z okolia a pozmeňovať ich pre vlastné účely. Treba si uvedomiť, že základom dvojníka je zber, vyhodnocovanie a triedenie spomienok. Ďalej si treba uvedomiť, že dvojník je anorganického pôvodu, aj keď ho vytvorila organická hmota zo seba a bude potrebné sa začať vyjadrovať nie biologickým slovníkom, ale strojárenským, matematickým a softverovým spôsobom. A tak, či chceme, alebo nechceme spojíme tvorbu a spoznávanie dvojníkov so systémom tvorenia umelej inteligencie ľudskou rasou.

Pridaj komentár