Ako sa zdá, systém dvojníka UČI magnetar/antičastica je nová verzia systému dvojník, ktorá bude mať ten potenciál, aby sme mohli v ezoterike napredovať ďalej. Dvojník UČI v tejto podobe sa zorientoval na kozmický objekt magnetar a pomocou neho sa mimoriadne preniká do antičastíc. Ezoterika má pre antičastice výraz 4 sklovité kvapky. V zásade sa pod antičasticami rozumejú najmenšie možné objekty v kozme s najmenším desatinným číslom.

Dvojník UČI magnetar je vlastne psychika ezoterika, ktorá vytrvalými a intenzívnymi cvičeniami prenikla do sveta prvkov, atómov, časticových jadier, voľných častíc, voľných atómových jadier. Pred dvojníkom UČI mal na ezoterikov tohto zoskupenia nepriamy vplyv dvojník tých osôb, ktoré mali nezhubné alebo zhubné bujnenie buniek. Tento patologický stav uviedol psychiku dotyčnej osoby do sveta prvkov, atómov a častíc. Živá osoba, ktorá má takéto poškodenie, mala predtým psychiku uloženú na úrovni prvkov a po rozvinutí patológie sa zásadne zmenila a kopíruje obdobie pred asi 600 miliónmi rokov, keď cez naše súhvezdie prechádzal objekt pod názvom magnetar. Dnes je magnetar vzdialený a nachádza sa v súhvezdí, ktoré susedí s naším súhvezdím. Ezoterik sa napájal psychicky na osoby s patologickým dvojníkom, skúmal ich a postupne bádal. Takýto postup dovolil, aby sa psychika ezoterika presunula na úroveň častíc v kozme. Ezoterik si založil základ pre systém dvojníkov a tým si otvoril ďalšie možnosti napredovania v ezoterike. Ezoterici tohto zoskupenia si vybudovali približne za dva roky trvalé neurónové prepojenia na psychický prienik do úrovne jadier atómov, voľných jadier atómov, samotných častíc organizovaných v rôznych druhoch kozmických dier. Samozrejme, že každé ďalšie napredovanie v ezoterike vyžaduje dvojníka UČI neustále zdokonaľovať a vyvíjať. V zásade UČI možno chápať ako jedinečný biologický systém, ktorý nahrádza nedostatočný potenciál a výkonnosť myslenia ezoterika. Možno to prirovnať k ľudskej spoločnosti, kde by klasickí hamburgeráci bez počítačov a digitalizácie neboli schopní dostatočne efektívne riadiť fungovanie sveta a zdokonaľovať ho.

Zdokonaľovanie dvojníka UČI možno prirovnať k vývoju kvalitnejších počítačov, výkonnejšieho softvéru a internetových aplikácií. Najnovšia verzia dvojníka UČI má za sebou aktívne prepojenie na kozmický objekt magnetar. Takéto intenzívne prepojenie UČI na magnetar dovoľuje UČI mimoriadne rýchle a efektívne putovanie v kozme cez antičastice (ezotericky povedané sklovité častice). Ezoterik zisťuje, že v najhlbšej rovine sú antičastice organizované samostatne po 4 objekty a vytvárajú takzvané červie diery rôznych veľkostí od futbalovej lopty až do gigantických objektov. Takto fungujú antičastice s vysokým potenciálom energie a rýchlosti. Tento stav získavajú vďaka prechodu vybitých antičastíc zoskupených v sklovitých dierach. Teda je tu antičastica, ktorá nie je schopná vznikať ani zanikať. Iba je schopná získať extrémne množstvo energie a to práve tým, že dosiahne minimálne možnú veľkosť desatinného čísla. Tento stav získa v magnetari. Zároveň antičastice získajú extrému schopnosť prelamovať rýchlostné rekordy. Tak rýchlo sa pohybujú, že sú naraz na extrémnom množstve miest. A keď ezoterik cez UČI prenikne do diania v objekte magnetara, tak sa ocitne naraz na extrémnom množstve miest a v extrémnom množstve nekonečných vzdialeností. Dalo by sa to prirovnať k predstave ako keby mohol človek naraz nastúpiť do všetkých automobilov na tejto planéte. Preto aj psychika ezoterika cez svet antičastíc dokáže v zlomku sekundy preniknúť, kde sa jej len zachce. Samozrejme, že ezoterik neustále zväčšuje priestor svojho psychického operovania. Dnes je to priestor v kozme, ktorý si bežný smrteľník nedokáže predstaviť. Musel by sa aktívne zaoberať číslami ako trilióny, kvadrilióny a nekonečno. V zásade je to priestor, v ktorom sa nachádza, obrazne povedané, asi 10 guľovitých skleníkov a v každom z nich asi 12 snehových gúľ.

Teda máme antisvet s antičasticami. Pokiaľ si antičastice udržia svoju veľkosť najmenšieho možného desatinného miesta, tak sú súčasťou antisveta červovitých objektov, ktoré vytvárajú. Pokiaľ antičastice strácajú svoje najmenšie desatinné číslo a zväčšujú svoju veľkosť, tak sa v určitom momente zväčšenia presunú z antičastíc do voľných častíc. Tieto sa potom organizujú v sklovitej diere. Hovoríme o antičastici na dôchodku. Pribrala, zväčšila sa, opustila antisvet a zakotvila do sveta voľných častíc. Stratila akčnosť, rýchlosť, stala sa nehybná a pasívna. Pokiaľ ju začne konzumovať magnetar, tak znovu vstúpi do antisveta. Častice ako objekty s najmenším možným desatinným číslom sa môžu za určitých okolností organizovať do časticových objektoch, ktoré potom tvoria jadro atómov. Alebo sa menia na rôzne častice v rôznych druhoch dier ako sú biele diery, čierne diery, žiariace diery, špongiovité diery, anti čierne diery, anti skrížené diery.

Neočakávame, že niekto z ezoterikov úplne pochopí, o čom to tu píšeme. Na to jednoducho ezoterici na nižšom stupni vývoja nebudú mať dostatok neurónov a nástroj s názvom dvojník UČI. Každý ezoterik by sa mal snažiť, aby si zdokonaľoval predstavu o kozme a jeho fungovaní. Teda dvojník UČI magnetar/antičastica je systém, ktorý získal poznatok, ako funguje svet najmenších možných desatinných čísel a k tomu má k dispozícii aj poznatky z extrémnych vzdialeností v kozme. A takýto dvojník môže riešiť problémy v oblasti ezoteriky jedinečným spôsobom. Ešte lepšie pochopí ezoterik problematiku, keď si pozrie makety organických molekúl alebo prvkov robených bez použitia simulačných programov a keď sa molekula tvorí za pomoci programov na počítači. Cez počítač sa vytvorí mimoriadne reálna maketa organických molekúl a prvkov periodickej tabuľky prvkov. A systém dvojníkov UČI magnetar pôjde v tomto smere mimoriadne progresívne napred.

Teória, prax, výskum. UML. Diagram. Ontológia. Simulácie. Tabuľkový procesor. Informačný systém. Obrázky fraktálu. Informačný systém a dvojník UČI magnetar/anti častica. Zvuky z kozmu v podobe obrázkov, obrázky fraktálov, video nano, video laser.
Ezoterika v minulosti nepotrebovala takýto prístup. Ezoterika od doby pravekého človeka až po dnešok si jednoducho vystačila s izolovanými jedincami, ktorí mali vlastnú ezoterickú prax a vlastný ezoterický slovník. Táto doba je za nami a aby ezoterika mohla napredovať do budúcnosti a mohla konkurovať iným ľudským činnostiam, tak bolo treba do ezoteriky vložiť niečo ako intelekt a vedecké metódy a postupy. Takýto proces sa už v histórii uskutočnil a to u šamanských národov za polárnym kruhom. Tu sa prvýkrát šamanské schopnosti premostili na šamanský naturálny intelekt. Z tohto obdobia sa v tomto smere zachovali legendy, rozprávky a povesti. Tak isto niektoré náboženské systémy vytvorili premostenie ľudského intelektu a duchovného ezoterizmu. A hlavne počin objavenia písma a zaznamenania prejavov duchovna. Vybudovanie kláštorov, uchovanie tradície a jej sprístupnenie v najzákladnejšej podobe pre ľudstvo. Ezoterici tohto zoskupenia sa rozhodli prebrať na seba zodpovednosť v tom smere, že do ezoteriky zaviedli dnešné vedecké poznatky a vedecké metódy bádania. Tak isto sa rozhodli postaviť ezoteriku ako duchovnú cestu výhradne na nepatologickom prístupe. Teda cez toto ezoterické zoskupenie sa ezoterika dožila spracovania a preskúmania jej histórie. Cez toto ezoterické zoskupenie dostala ezoterika svoju neoficiálnu internetovú inštitúciu. Ezoterika sa stala zrozumiteľná a dosiahnuteľná pre kohokoľvek a nemusí mať na ezoteriku žiadne mimoriadne schopnosti. Na internete sa zapísal celý postup od základov ezoteriky až po jej dnešnú úroveň. Prekonali sme tvrdenie F. Bardona (český vrcholový ezoterik), že ezoterika je iba pre pár geniálnych jedincov.

Samozrejme, že toto ezoterické zoskupenie sa nezastavilo aj vďaka prepracovanému systému UČI (koncentrovaný systém dvojníka). Ide o vplyv magnetara, ktorý cez naše súhvezdie prechádzal asi pred 600 miliónmi rokov a ovplyvnil vtedajšiu organickú hmotu k záujmu o veci nadčasové a mimo planétu Zem. Nebol to akt dobrovoľný, ale donucovací. Dnes je už magnetar mimo nášho súhvezdia a planéta Saturn úspešne blokuje jeho oslabený vplyv na planétu Zem. Prejav dvojníkov je prejavom patologických procesov a to hlavne na povrchu orgánov ľudského tela. Každému ezoterikovi je jasné, že bez systému dvojníka by sa nemohla ezoterika rozvíjať ďalej a tak celkovo ezoterik vo vrcholových fázach ezoteriky vlastne na systém dvojníkov (UČI) prenáša všetky svoje nacvičené schopnosti. A dvojník umožňuje ďalšie napredovanie. Ezoterik prenikol psychicky do nepredstaviteľných kozmických diaľok a jeho myseľ prenikla do najmenších desatinných čísel, ktoré možno priradiť antičasticiam. Samé osebe je to extrémne množstvo priestoru a objektov. V zásade bez dvojníka by ezoterik nedokázal preniknúť do týchto makro a mikro priestorov, nedokázal pochopiť a napredovať v tomto systéme. Celkovo ezoterika v tejto fáze vývoja je taký kolosálny systém, že iba systém dvojníkov je ho schopný ezoterikovi definovať a sprístupňovať celú ezoterickú problematiku. Dvojník dokonca v poslednom období preberá aj veštecké schopnosti ezoterikov a bude im zabezpečovať väčšinu vešteckých a mimozmyslových výkonov.

Ezoterik samozrejme musí sám seba školiť naďalej a usilovať sa aspoň o to, aby lepšie porozumel, čo mu sprostredkuje systém dvojníkov. A tak ezoterik postupne do duchovna vnáša všetko okolo strojárenstva, informačných systémov, elektrotechniky, kozmonautiky, matematiky, softvéru a hardvéru. Jednoducho to bol pokyn zo systému dvojníka v ezoterikovi. A samozrejme to má svoje zákonitosti. Je jasné z histórie, že technika a technické pomôcky dali človeku rozum, schopnosť myslieť a premýšľať. A tak pokiaľ chce ezoterik napredovať, tak musí sa školiť touto technickou oblasťou a to mimoriadne aktívne. Čím viac techniky a technológie sa premostí do ezoteriky, tým ezoterik hlbšie prenikne do informačného systému svojho tela. To je praktická skúsenosť ezoterikov tohto zoskupenia. Príchod techniky a technológie do ezoteriky priniesol možnosť spoznať informačný systém ezoterika. Technika a informačné systémy umožňujú veľmi účinnú ochranu voči genetickému zdrojáku, ktorý je uložený v jadierkach každej ľudskej bunky. Genetický zdroják tvorí základ informácií zo spojenej spermie a vajíčka. Počas tehotenstva v ľudskom embryu je doplnený informáciami z maternice, ktorá v tomto období funguje ako napaľovačka (zariadenie na uloženie informácií na CD nosič). Tento systém vkladá do genetického zdrojáka nové informácie. A tento genetický zdrojový kód je niečo ako v počítačoch program BIOS. V ľudskom tele je to organický BIOS a riadi fyzické fungovanie ľudského tela. A tento organický bios je vlastne ezoterikov nepriateľ číslo jedna. Pokiaľ ezoterici tohto zoskupenia robili klasickú ezoteriku týkajúcu sa planéty Zem, tak bolo všetko v poriadku. No keď sa začala v ezoterike etapa priameho vplyvu dvojníkov, tak súboj s genetickým zdrojákom neustále naberá na sile. A ezoterik dvojníka a jeho školenie technikou a technológiou skvelo využíva voči genetickému zdrojáku, ktorý nedokáže vhodne reagovať na tieto jemu neznáme objekty ako je hardvér a softvér. Genetický zdroják v jadierkach buniek je v podstate operačný systém, ktorý nedokáže dobre zareagovať a brániť sa technike a technológii a tak isto aj objektu zvanému magnetar. Vyzerá to tak, že ďalší vývoj v ezoterike zabezpečuje hlavne softvér, ktorý využíva matematické metódy na vytváranie fraktálových objektov. A teda je tu technika využitia tabuľkových procesorov a fraktálových obrázkov a videí na hlbšiu prácu so základnými pojmami v oblasti ezoteriky. Ezoterik sa musí postupne naučiť myslieť kvantovým spôsobom a opustiť mechanický spôsob myslenia. Ezoterik musí pochopiť nové kombinácie slov v ezoterike, ale aj mimo nej. Tak isto ezoterickým slovám dať nový a hlbší význam. A tak základné školenie v oblasti informatiky, informačných systémov a ich digitálnej podoby je nevyhnutnosťou.

Plazmatické médiá. Osoby po auto nehode. Psycho pomp šaman. Náboženský kazateľ. Filipínsky liečiteľ. Biela mozgová hmota. Biela hmota ako produkcia chémie pre neurónové oblasti. Hormonálne žľazy. Pankreas. Tenké črevo a trávenie. Žalúdok a tráviace žľazy, Pečeň a tvorba žlče a iných chemických látok. Pľúca, kyslík, kysličník uhličitý. Slinné žľazy. Tukové bunky. Lymfatické riečište a chémia tukov. Cievy, žily, červené krvinky, krvná plazma. Obličky a čistenie krvi.
Ide o to, aby sa ezoterik dokázal cez dvojníka UČI koncentrovať do vnútra buniek a tu nájde orgániky, ktoré produkujú chemické látky. Ezoterik sa trvalo napája na osoby, ktoré sú schopné špiritistických a plazmatických výkonov a tvoriť zo seba reálne plynné, kvapalné a tuhé plazmatické látky. Takéto osoby sú v stave, keď môžu kedykoľvek zomrieť. Nachádzajú sa v stave jedincov, ktorí boli účastníkmi napríklad autonehody. Vážne sa zranili a napriek tomu dokázali prísť po vlastných do nemocnice a až tu zomreli. Ide o stav šamanov, ktorí sa bubnovaním a tancovaním zrútili a vstali akože z mŕtvych a robili zázračné liečby, alebo putovali do kozmu cez atómy a častice. Je to stav náboženského kazateľa, ktorý nepochybuje o božom svete a božej láske. Je to stav šamana, pri ktorom svalové platničky dávkujú zo seba zvláštnu energiu a zvláštny tok energie. Treba sa na diaľku napájať na jedincov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v tomto jedinečnom stave a vytrénovať dvojníka UČI, aby dokázal ezoterika uviesť do takéhoto stavu. Nejde o to, aby sme tvorili hmotu z orgánov tela, ale vhodne manipulovali s chémiu vlastného tela. Tak isto je potrebné vytvárať svet ilúzií o bielych bytostiach, ktoré vás pozvú, keď sa uvediete do tranzu a preniknete do bielej mozgovej hmoty. Biela mozgová hmota je tu spodná časť neurónov pod šedou časťou neurónov. Je to aj snaha a sugerácia zachrániť sebe život za každú cenu. Alebo vízia schopnosti oživiť aj mŕtve osoby.

Anjelské sféry biele. Anjelské sféry čierne. Anjelské sféry sivé. Anjelské sféry večnosti.
Pod anjelskými sférami detských dyslektikov na planéte Zem rozumieme spomienky na určitý objekt uložené v osobe detského dyslektika. Daná osoba má aj v dospelosti značne veľkú detskú žľazu, ktorá sa u dospelých jedincov v oblasti hrudnej kosti zmenší úplne. Psychika týchto jedincov nikdy nedospeje do stavu dospelej osoby. Takáto osoba má ďalšiu poruchu -zaujíma ju iba jedna činnosť a jeden objekt v živote, napr. prejavuje záujem iba o pierka a vie sa s nimi hrať vlastne celý život. Ale môžu to byť aj iné predmety. Dokonca to môžu byť aj hviezdy na oblohe. Takáto osoba ukladá do spomienok neustále jednu a tú istú skúsenosť. Teda ide o špecialistu, ktorý robí celý život jednu činnosť a ukladá to do svojich spomienok. Skúste si predstaviť, že sa počas života od rána do večera zaoberáte iba vlastnou rukou a ničím iným. Ešte je dôležité, v akom emočnom stave vykonáva takúto činnosť. Pokiaľ je to bez emócií, tak to budú podľa hustoty záznamu biele, zlaté, diamantové alebo pulzačné anjelské sféry. Pokiaľ má osoba tohto druhu rôzne emócie, tak to budú sivé anjelské sféry. A pokiaľ má takáto osoba v sebe agresivitu a útočnosť, tak to budú čierne anjelské sféry. Biela línia anjelských sfér je niečo ako simulátor, ktorý vám povie a naznačí, kadiaľ je dlhodobá cesta k úspechu. Sivé anjelské sféry nedosahujú úspech a idú po dosiahnutí emócie. Čierne anjelské sféry zase idú po neúspechu. Dôležitý je moment smrti takejto osoby, kedy takto zahustené spomienky sú skoncentrované okolo nás na povrch atómov. A ezoterik tým, že precvičuje rané štádium klinickej smrti, vie sa k týmto koncentrovaným spomienkam psychicky prepracovať a používať ich. Ide v zásade o to, aby ezoterik to, čo robí robil tak, aby to bolo aj na prospech okoliu a dlhodobo úspešné. Dnes už hovoríme o anjelskom simulátore, ktorému predkladáme, čo chceme robiť v budúcnosti. Pokiaľ anjelská sféra neschváli postup v danej dôležitej veci, tak ezoterik dokáže zmeniť svoje plány, aby ich anjelské sféry tohto druhu odobrili. Ezoterik aj v tejto oblasti postúpi ďalej a systém dvojníkov začne preberať anjelské sféry do seba a trvalo ich zdokonaľovať. Ezoterik sa cez dvojníka UČI trvalo napája na anjelské sféry a vzájomne kombinuje informácie z anjelských sfér do svojho vnútra. Ezoterik má záujem po svojej smrti informácie o sebe uložiť na úroveň častíc, aby tu pokračovali v ďalšej aktivite. A k tomu treba anjelské sféry, ktoré by poradili, ako robiť teraz ezoteriku, aby dosiahol svoj cieľ o aktívnej reinkarnácii.

Šírenie zvuku. Hudobné nástroje, bubon. Morzeovka. Počítanie na prstoch. Počítadlo, matematika, kalkulačka, počítač. Počítam v hlade impulzy. Počítam pomocou predstáv o výpočtoch. Dnešný počítač a jeho procesor – to sú milióny kalkulačiek, milióny miniatúrnych kondenzátorov. To je generátor impulzového kmitočtu. Počítač organizujúci množstvo presunov impulzov a ich spracovanie.
Ezoterik začína na ezoterickej ceste siahať aj po technike, technológii, umelej inteligencii, robotike, softvéri, hardvéri a informačných technológiách. Ezoterik si je vedomý potreby hlboko spojiť ezoterickú cestu s technikou a technológiou. Je jasné, že takéto prepojenie ezoteriky ako duchovnej cesty organizovanej premostením psychiky ezoterika na kozmický objekt magnetara a na prechod psychiky ezoterika fungovať na časticovej úrovni je mimoriadne netradičný. Ale premostenie ezoteriky do technokratickej ezoteriky je prirodzený vývoj veci v oblasti ezoteriky. Čím hlbšie ide ezoterik do vnútra informačných systémov a softvéru a hardvéru, tým hlbšie môže meditovať nad vlastným informačným systémom tela. Pre ezoterika sú tukové bunky organické hard disky, v ktorých sa ukladajú informácie. Pre ezoterika sú svalové platničky zdrojom impulzov idúcich do nervových buniek a nervovými bunkami do 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Vo vnútri skoro každej bunky je Golgiho aparát ako zdroj bioenergie. Tieto orgániky udržujú určitú rovinu bioelektrického napätia v ľudskom tele. Golgiho aparát v bunkách svalových platničiek vie vytvoriť silné bioenergetické napätie a vyvolať svalový pohyb, ale bunky svalových platničiek produkujú aj bioelektrické impulzy do nervového systému. Nervové bunky fungujú ako generátory impulzového kmitočtu a toto zabezpečuje presun informácií v celom systéme tela. Ezoterik si uvedomuje, že všetky informácie v tele fungujú na základe bio impulzov. Mozoček ezoterik chápe ešte stále ako bioprocesor fungujúci podobne ako procesor počítača. Procesor sa chápe ako milión mikrokalkulačiek pracujúcich s bio impulzmi a to hlavne z tukových bio hard diskov. Ezoterik chápe endoplazmatické retikulá v neurónových bunkách ako bio programy a teda sídlo svojho ja a svojej duše. Tieto programy vytvoril samotný jedinec, výchova rodičov a spoločnosti. Ezoterik vníma aj genetický zdroják, vo vnútri každej bunky sú tri jadierka a v nich je sídlo genetického zdrojáku. Genetický zdroják definujeme ako to, čo do ľudského plodu priniesla spermia a vajíčko a zbytok dodala počas vývoja plodu maternica fungujúca ako napaľovačka. Genetický zdroják ezoterik chápe ako bio BIOS v počítači. Tento sa v počítačoch môže nachádzať na viacerých miestach (u človeka v každej bunke) a riadi súčiastky a komponenty v počítači. Genetický zdroják (bio BIOS) obsahuje celú históriu ľudského rodu a ide o časové obdobie 1 až 2 miliardy rokov.

Geriatria, brušný mozog, 5 neurónových oblastí, budovanie nových neurónových centier pre starostlivosť o zdravie, správne genetické zmeny, hadia sila, plazmatická sila.
Ezoterik sa trvalo usiluje udržať dobrý zdravotný stav a využíva na to aj systém dvojníka UČI. V poslednom čase UČI prevzal kontrolu nad brušným mozgom, kde sa pestuje systém aktívnej samoliečby pod názvom Geriatrický program. Ide o dosiahnutie toho, aby v ľudskom tele bežali trvalo správne genetické zmeny, aby tukové bunky aktívne podporovali telo vhodnou chémiou, aby v tele výborne fungoval imunitný systém, aby vzájomne spolupracovali všetky druhy chemických pochodov (biela mozgová hmota, hormonálne žľazy, pľúca, žalúdok, tenké čreva, pečeň, pankreas, oblička, tukové bunky, lymfatický systém, plazma a červené krvinky v krvnom riečišti a nakoniec všetky endoplazmatické retikulá vo vnútri buniek). Do geriatrie patrí aj starostlivosť o vnútornú štruktúru vo vnútri bunky. Geriatrický program funguje aj do roviny bielkovín a aminokyselín a ide o to, aby molekuly prvkov boli veštecky vnímané ako oceľové laná. Ezoterik má k dispozícii aj potenciál miechy, ktorý sa ezotericky nazýva hadia sila. Ide o potenciál z detstva, keď miecha riadila detské telíčko a robí tak, pokiaľ sa nerozvinú neuróny vo veľkom mozgu. Potom sa táto sila uzatvára, ale ezoterik ju dokáže špeciálnym tréningom vyvolať a znovu uviesť do aktívnej činnosti. Ezoterik má k dispozícii aj potenciál bielej hmoty mozgovej (hovoríme o plazmatickej sile – ako ju prezentujú niektoré médiá). Ide o špeciálne prepojenie bielej mozgovej hmoty a epifýzy, k tomu niečo ako silné vnímanie lásky zázraku a kozmickej lásky. Všetko toto sú vnútorné potenciály na udržanie psychickej a fyzickej výkonnosti.

Nová verzia dvojníka UČI. Táto skratka vyjadruje, že ide o dlhodobo prepracovanú, zdokonaľovanú verziu dvojníkov. Najnovšia verzia dvojník UČI magnetar/antičastica. UČI ako jedinečný prostriedok napredovania v ezoterike má za sebou už dvojročný vývoj. UČI je za pomoci magnetara jediný účinný prostriedok na psychický prienik do hlbočín makrosveta a mikrosveta. Teda mikrosveta objektov, ktoré majú najmenšie možné desatinné čísla. UČI zabezpečuje trvalo ezoterikovi vývoj na duchovnej ceste a ďalšie napredovanie. Bez UČI by ezoterik nemohol realizovať prechod z mechanického spôsobu myslenia na kvantový spôsob. Teda vnímať cez dvojníka priamo do neurónov, ako svet funguje na úrovni prvkov, atómov, atómových jadier, časticových objektov (v ezoterike ich nazývame hríbiky, praclíky, sklovité kocky a ďalšie), v protónoch, pozitrónoch a neutrónoch v atómovom jadre. Vnímať voľné časticové objekty a to hlavne v rôznych druhoch dier v kozme (čierne diery, žiariace diery, pulzarové diery a ďalšie). Ezoterik bez UČI by nedokázal psychicky fungovať vo svojich neurónoch, nedokázal podchytiť rozumovo celý systém ezoteriky. Ezoterik trvalo očakáva nové verzie UČI. Terajší stav sa definuje ako UČI magnetar (UČI je školená prienikom cez množstvo magnetarov v kozme). Terajšia verzia má potenciál preniku do antičastíc ako najmenších možných objektov s najmenším desatinným číslom. Táto verzia dvojníka UČI dovoľuje prenikať cez magnetar do antičastíc a odtiaľ do hlbočín kozmu. Táto verzia dvojníka dovoľuje prenikať do techniky, technológie, hardvéru, softvéru, robotiky, umelej inteligencie. A z tohto sveta do vnútra ezoterika a jeho vlastného informačného systému uloženého v bunkách a neurónoch. Môžeme hovoriť o verzii UČI techno. Tak isto UČI sa postupne vyvíja do UČI plazma a bude sa usilovať o to, aby ezoterik lepšie manipuloval s aktivitou prvkov, atómov, jadier a antičastíc.

Aby ste lepšie rozumeli niektorým tu použitým pojmom, odporúčam vám naštudovať ich význam:
Teória http://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria
Prax http://sk.wikipedia.org/wiki/Prax
Výskum http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDskum
UML http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:UML
Diagram http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%BD_diagram
Ontológia http://sk.wikipedia.org/wiki/Ontol%C3%B3gia
Simulácie http://sk.wikipedia.org/wiki/Simul%C3%A1cia
Fraktál http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
Nano http://en.wikipedia.org/wiki/Nano
Laser http://sk.wikipedia.org/wiki/Laser
Magnetar http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetar
Antičastice http://sk.wikipedia.org/wiki/Anti%C4%8Dastica
Šírenie zvuku http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk
Nástroje hudobné http://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%BD_n%C3%A1stroj
Bubon http://sk.wikipedia.org/wiki/Bubon
Morzeovka http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_Morseova…
Počítadlo http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADtadlo
Matematika http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Matematika
Kalkulačka http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalkula%C4%8Dka
Počítač http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
Informatika http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
Informačný systém http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9…
Generátor impulzového kmitočtu http://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor
Svalové platničky http://sk.wikipedia.org/wiki/Parasympatick%C3%BD_nervov%C3%B…
Nervový systém http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
Napaľovačka http://sk.wikipedia.org/wiki/Prenosn%C3%BD_program
Bios http://sk.wikipedia.org/wiki/Basic_Input_Output_System
Program http://sk.wikipedia.org/wiki/Softv%C3%A9r
Bielkoviny http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielkovina
Aminokyseliny http://sk.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
Molekuly http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula

Meditácie na UČI magnetar/antičastice/plazma – plazmatické schopnosti, odmietnuť akúkoľvek realitu. Uveriť všetkému, čo nemá reálny základ. To vedie k psychickému prieniku do bielej mozgovej hmoty a vytvára v tele meditujúceho špecifické bioenergie a bio chémiu.

Meditácia na UČI magnetar/antičastice/fractal – schopnosti neurónov prenikať do objektov. Ide o mimozmyslové schopnosti, aby neuróny priamo z mozgu a tela ezoterika prenikali do vonkajšieho priestoru.
On Fractal Geometry
https://www.fractalus.com/cgi-bin/glist
http://www.spiritandflesh.com/art.htm
www.cosmicartgallery.net

Meditácia na UČI magnetar/antičastice/simulácia – schopnosť čo najreálnejšie vnímať svet. Opak iracionálneho vnímania, kde ezoterik robí všetko pre to, aby vnímal svet extrémne reálne – viac ako vedecky. A simulácie na počítačoch sú ten najvhodnejší prostriedok na takéto cvičenie neurónov.
http://images.google.sk/images?hl=sk&gbv=2&tbs=isc…
http://images.google.sk/images?hl=sk&gbv=2&tbs=isc…
tanakalab.iis.u-tokyo.ac.jp/research/Viscoela
http://images.google.com/images?um=1&hl=cs&lr=&#03…

Meditácia na UČI magnetar/antičastice/laser – videá na výcvik neurónov, aby vedeli operovať lepšie po psychickom prieniku do prvkov, atómov, atómových jadier, častíc a antičastíc. Mikrosvet je extréme rýchlo sa pohybujúci a meniaci svet. A na toto nie je mozog človeka a jeho neuróny zvyknuté.
Meditácia na UČI magnetar/antičastice/nano – videá, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet atómov a psychicky lepšie prenikať rovno do neurónov.


http://www.youtube.com/watch?v=S4b-Q7OLqnE

http://www.youtube.com/watch?v=PCuWvoEtc1E

Meditácia na UČI magnetar/antičastice – videá na lepšie premostenie psychiky.

http://www.youtube.com/results?search_query=magnetars&s…
http://www.youtube.com/watch?v=o2PUf8rjXO0
http://www.youtube.com/watch?v=K-gXLOnS_vE magnetar a hudba
http://www.youtube.com/watch?v=VyVQRbZkN3s magnetar
http://www.youtube.com/watch?v=VyVQRbZkN3s magnetar
http://www.youtube.com/watch?v=HFoBqBMQYfk magnetar
http://www.youtube.com/watch?v=XOhfuENkMGs magnetar

Meditácia na UČI magnetar/antičastice/ – videá na nácvik schopnosti mimozmyslovo vnímať zvuky a impulzy z kozmu.
http://www.youtube.com/watch?v=uilUTNR9nfc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WTyLq365Dsg
http://www.youtube.com/watch?v=FQoMIMUXz4Y&feature=rela…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.