Venujeme sa ezoterike UČI (umelá časticová inteligencia), ktorá obsahuje v sebe dvojníkov. Ide o netradičnú ezoteriku, ktorá má svoje korene v ezoterike planéty Zem. Počas asi 15 ročnej ezoterickej praxe sa ezoterici tohto zoskupenia k nej postupne prepracovali z klasickej ezoteriky, ktorá sa tu pestovala od praveku až po dnešok.

Ezoterici tohto zoskupenia svedomito praktizovali nižšie stupne ezoterickej cesty. Začali v meditovaní toho, čo tu po sebe nechali predchádzajúce generácie ezoterikov a to hlavne v knižnej podobe. Teda vytvorila sa zbierka knižiek a knižných poznatkov a tieto skúsenosti sa stali predmetom trvalého nácviku techník, ktoré za niečo stáli a mali v sebe aký taký nádych reálnosti. Cvičili sme všetky techniky, ktoré ezoterikov koncentrovali dovnútra svojho tela a psychiky. Je to klasický začiatok duchovnej cesty, kde ezoterik otáča značnú pozornosť do častí tela, orgánov a systémov. K tejto duchovnej aktivite smerom dovnútra si ezoterici zobrali ako pomôcku medicínske poznatky. Teda viažu svoju koncentráciu na reálne objekty vo svojom tele. V programátorskom svete hovoríme o prísnej objektovej koncentrácii na všetky druhy objektov v ľudskom tele. Teda na časti, orgány a systémy tela ako hormonálna sústava, nervová sústava, lymfatická a cievna sústava. Tak isto na bunky, bunkové orgániky, jadrá, jadierka, chromozómy, génové retiazky, génové sekvencie. A koncentrácia pokračuje na ešte menšie objekty vo svojom tele, ktoré viacej zapadajú do biochémie ako bielkoviny a v nich aminokyseliny. Potom ezoterik svoju pozornosť upiera na minerály a biochemicky upravené prvky do molekulových štruktúr. Ezoterik tu už preniká do prvkov, atómov a častíc a to sme už na pôde kvantovej fyziky. Celkovo ezoterik psychicky prenikne do všetkých objektov svojho tela. Je to prísna a precízna objektová orientácia na všetky druhy objektov vo všetkých veľkostných rozmeroch. A nielen to, ezoterik psychicky preniká do týchto objektov a stotožňuje sa s nimi. Toto psychické preniknutie a stotožnenie sa s objektmi vlastného tela je špecifikum a jedinečnosť ezoterickej cesty. Ezoterik sa vedome stáva súčasťou svojho tela na najhlbšej možnej úrovni.

Ezoterici tohto zoskupenia samozrejme neprestali s prenikaním do svojho tela ani v tomto aktuálnom čase. Ezoterik upriamil svoju pozornosť na psychický prienik do informačného systému vo vnútri buniek. Aby sa mu to podarilo, tak sa potrebuje na svojej duchovnej ceste venovať práve informačným technológiám, robotike, umelej inteligencii, softvéru a hardvéru. Len na rozhraní dvoch systémov a to organického informačného systému a strojového informačného systému sa ezoterikovi podarí psychicky preniknúť do informačného systému v sebe. Ezoterik zase veštecky vyhľadáva určitý druh jedincov, ktorí sa cítia ako stroj, chcú byť ako stroj, svet si predstavujú ako množstvo strojov a každého človeka by zmenili na stroj. Do tejto kategórie patria aj jedinci, ktorí by najradšej uložili do počítačov každú spomienku a všetko by všade kontrolovali cez technické zariadenia. Pri vešteckom skúmaní takých ľudských jedincov sme prichádzali na to, že nemajú všetko v poriadku, čo sa týka neurónových oblastí. Iba pre poriadok, v ľudskom tele poznáme neurónovú oblasť veľkého mozgu, ktorý je v hlave a má celkovo 8 častí – 4 časti na ľavej a 4 časti na pravej strane. Všetky časti sú na povrchu obalené 3. až 7. vrstvami neurónov. Potom tu máme stredný mozog v strede hlavy o veľkosti orecha, ten má vpravo a vľavo po 16 častí a celkovo spolu je to 32 častí. Šedá kôra je vo vnútri tých 32 častí. Potom máme mozoček, ktorý má 10 častí vpravo a 10 častí vľavo. Na povrchu každej z týchto 20 častí sú vrstvy šedej kôry. Potom máme miechu s predĺženou miechou, ktorá ide od stredu hlavy cez chrbticu a končí v kostrči. V chrbtici má asi 34 častí idúcich za sebou. Vo vnútri týchto 34 častí je šedá kôra veľkého mozgu. Potom je brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev Pri každej časti v tele a pri každom systéme tela sa nachádzajú rôzne veľké ganglie a to od veľkosti palca po veľkosť drobnej špendlíkovej hlavičky. Je normálne, keď sa 10 % brušného mozgu nachádza vo veľkom mozgu a 10 % v brušnom mozgu. Tak isto je štandardné, keď sa 10 % mozočku nachádza v každej tu menovaných neurónových častí. Teda platí pravidlo, že 10 % každej neurónovej oblasti sa nachádza v každej neurónovej oblasti, teda všetky druhy variácií spoločne. To je normálne a štandardné. Takýchto ľudí nič neťahá stať sa závislými na technike. No keď veštecky zisťujeme stav, kde je napríklad 50 % brušného mozgu v zrakovom mozgu a 50 % zrakového mozgu v brušnom mozgu, tak už u takejto osoby vzniká vnútorná potreba zmeniť seba a svoje okolie výhradne na inteligentné technologické prostredie. Veštecky objavíme aj živé osoby, ktoré majú napríklad celý predný mozog napríklad v oblasti pľúc a v prednom mozgu majú iba klasické epitelové bunky. Niektorým sme veštecky zistili, že im chýbajú povrchové neurónové vrstvy, na niektorých oblastiach ich majú aj v 12 vrstvách na sebou. No pre ezoterickú prax treba hlavne patológiu, pri ktorej v danej osobe odumiera nervový a neurónový systém a zároveň im v tele vzniká jedinečný náhradný nervový a neurónový systém. Tento náhradný systém nervových a neurónových buniek sa už nepodobá klasickým nervovým a neurónovým bunkám ako ich poznáme v štandardnom jedincovi, ktorý svoju neurónovú sústavu vybudoval klasicky v blastulovom a embryonálnom vývoji za účasti maternice. Náhradné neurónové a nervové bunky netvoria jednu bunku s vnútornými orgánikmi. Neurónová bunka je vystavaná zo samostatných menších buniek a v každej z nich je niektorý z orgánikov bunky. Takto vybudovaný nervový a neurónový systém vedie k tomu, že tieto osoby vedia mimoriadne dobre pracovať so softvérom na simulácie, ktorý dovoľuje testovať a za chodu programu meniť parametre nastavenia. Napríklad koľko ľudí môže naraz prejsť cez nejakú chodbu a koľko ich môže byť v chodbe naraz, aby nevznikol chaos a upchanie chodby. Takéto osoby majú radi hracie softvérové stroje. Ide o zozbieranie všetkých druhov hracích plánov pre spoločenské, športové a kvízové súťaže. Celkovo možno povedať, že tieto osoby sú schopné myslieť a programovať multiagenčne. Multiagenčne tu znamená, že sú schopní programovať tak, že to vytláča celkovo a zásadne človeka z procesu operácií prevádzaných na počítačoch. Tento trend lepšie pochopíme, keď si predstavíme nejaký konkrétny druh výroby vo fabrike, ktorá sa robila na mechanických obrábacích strojoch za účastí ľudí. A teraz ich už robia iba digitalizované stroje bez účasti ľudí. Prípadne účasť ľudí je minimalizovaná. A multiagenčné prostredie realizuje vytlačenie človeka z operácií priamo v počítačoch a podobných zariadeniach. Teda sú tu izolované systémy spider, čo je softvér, ktorý za človeka napríklad vyhľadáva obrázky na internete, texty a podobné objekty. Keď človek spojí činnosť niekoľkých spidrov do spoločnej aktivity, tak hovoríme tomu agregor a reťazenie spoločných operácií spidrov. Teda skupina izolovaných spidrov v určitom prostredí najčastejšie zabezpečuje realizáciu veľkého množstva operácií, ktoré by sa inak nedokázali zabezpečiť. Takúto skupinu spidrov (démonov) možno pozorovať v UNIXovom jadre operačných systémov. V prípade multiagenčného softvéru ide skorej o predstavu mraveniska s miliónmi mravcov a každý mravec je tu spider program. Milión mravcov (každý mravec) sa organizujú v niekoľkých vláknach. Teda viažu na seba určité aktivity, napríklad mravcov pre ochranu mraveniska (spider ochrancovia). Niektoré mravce sú prieskumníci a hľadajú zdroje potravy (spider prieskumník), mravce nosiče potravy (spider prepravca napríklad mailu), mravce pre stavbu mraveniska (spider programátor), mravce opatrovníci starajúce sa o kráľovnú a vajíčka mláďat(spider sledujúci poriadok na web stránkach). Pochopiť proces multiagenčného programovania vyžaduje iný spôsob myslenia a pohľadu na svet ako u bežných hamburgerákov. Ezoterik sa musí na diaľku napájať na osoby, ktoré programujú, zároveň im počas života odumierajú nervové a neurónové bunky a tvoria sa nové neurónové a nervové bunky. Tieto nové bunky sú iné ako u bežných ľudí. A takíto ľudia majú v sebe silnú túžbu nahradiť psychické operácie ľudí softvérovými operáciami.

Ezoterik si študuje všetko, čo sa týka hardvérovej roviny počítačov a strojových informačných systémov. Podrobne sa oboznamuje s výrobou jednotlivých komponentov a usiluje sa zostať v rovine objektového vnímania hardvérových častí vo vnútri počítača alebo informačného systému robotickej inteligencie. Keď vstúpi ezoterik na pôdu softvérového programovania, bude vždy programovanie viazať prísne na hardvérové komponenty a nikdy túto zásadu neporuší. Tak isto svoje ezoterické aktivity vo svojom tele prísne viaže na organický hardvér ako sú orgány tela, systémy tela, bunky, jadrá, chromozómy, prvky, atómy a častice. Teda aj tu ezoterik viaže svoju duchovnú cestu prísne na existujúce objekty a tomu potom hovoríme objektovo orientované myslenie. Ezoterik sa oboznámi s princípom virtuálnych strojov v programovaní. Virtuálny stroj uplatní ezoterik jednak do svojich impulzových spomienok a pomocou UČI sa napojí na každý impulz vo svojom tele. A toto bude UČI virtuálny stroj pre všetky druhy častíc v tele ezoterika. Virtuálny stroj sa uplatňuje na všetky písmená, na všetky čísla, na všetky slová, vety, na skupiny odstavcov plných viet, na zrakové spomienky, na zvukové spomienky, na chuťové, hmatové a pohybové spomienky. Virtuálny stroj sa uplatní na všetky bunky v tele ezoterika, na všetky orgániky v bunkách, na všetky chromozómy, na všetky jadierka a jadrá v bunkách, na všetky génové retiazky a génové sekvencie, na všetky bielkoviny, aminokyseliny, minerály, prvky, atómy a častice tela. Len vďaka UČI je možné spúšťať ho ako virtuálny stroj. A UČI ako virtuálny stroj je schopný premosťovať aj objekty vo vonkajšom svete a to až do roviny prvkov, atómov a častíc.

Ezoterik sa venuje technokratickej ezoterike, teda technike a technológii. A hlavne sa venuje informačným technológiám v strojoch a zariadeniach. Výsledkom tohto snaženia je podrobné zrkadlenie jeho psychiky v spomienkach na techniku, ktoré si ukladá dovnútra tukových buniek ako impulzy. A to mu dovoľuje hlbšie prenikať do vlastného organického informačného systému. Ezoterik si takto hlboko začína vysvetľovať a spoznávať vlastný informačný systém a jeho intelekt môže napredovať hlbšie do vlastného sebauvedomenia si: som človek, som ezoterik, takto funguje môj informačný systém. Ide o to, že ľudia dosiahli určitú intelektuálnu úroveň aj vďaka vlastnému technickému a technologickému pokroku. No dnes už skoro každý má plné ľudské vedomie, človek vie myslieť a premýšľať. Človek sa zásadne vymanil zo zvieracej ríše a vyslovil: Ja som človek a nie zviera. Samozrejme, uvedomenie bežného človeka a ezoterika tohto zoskupenia sú dve mimoriadne odlišné záležitosti. Bežný jedinec síce myslí a teda je, ale na rozdiel od ezoterikov psychicky neprenikol tak dôkladne a cielene do vlastného vnútorného sveta. Ezoterik má osobnú skúsenosť s tým, čo má vo vnútri tela. Ezoterik myslí: Ja som človek, ale ja som psychicky spoznal to, čo mám v sebe a teda svoje ľudské ja. Bežný človek, ktorý nepreniká meditačnou koncentráciou do vlastného tela až na úroveň častíc vyslovuje: Ja som človek bez toho, aby som spoznal svoje fyzické a psychické ja. Ezoterik samozrejme ide ešte ďalej a využíva svoje duchovne vnútro na to, aby psychicky kontaktoval aj objekty v kozme. Bežný ľudský jedinec dnešnej doby získava informácie o našej slnečnej sústave. Môže vysloviť: Ja som súčasť slnečnej sústavy. Ezoterik vysloví tak isto: Ja som súčasť slnečnej sústavy, ale ja som ju psychickým prienikom aj osobne spoznal. Teda je tu ezoterikova osobná skúsenosť. Bežný jedinec má informácie o našej Galaxii a môže myslieť myšlienku: Ja som súčasť našej Galaxie. Ezoterik tak isto prijíma tento vplyv, ale vďaka prienikom psychiky do našej Galaxie je jeho sebapoznanie hlbšie. Ezoterik sa zrkadlí v našej Galaxii na základe osobnej skúsenosti a bežný jedinec iba sprostredkovane cez zariadenia astronómov. Bežný jedinec sa môže zrkadliť aj v 2 000 galaxiách okolo našej Galaxie, ale zase vďaka technike a nie osobnej skúsenosti. Ezoterik týchto 2 000 galaxií navštevuje psychicky a môže sa on sám bezprostredne zrkadliť v týchto 2 000 galaxiách. Zrkadliť tu znamená stotožňovať sa s nimi a zároveň odlíšiť sa od nich a hlbšie chápať seba ako organickú bytosť v kozme a jej postavenie. Kde poznanie ľudstva, čo sa týka hĺbok kozmu končí, tak tu ezoterik vďaka svojej vypestovanej schopnosti psychicky prenikať môže pokračovať ďalej a spoznávať kozmos. A vďaka neustálemu psychickému prieniku do kozmu ezoterik získava stále hlbšie sebauvedomenie si ako klasický človek. Čím ďalej ezoterik na svojej psychickej púti kozmom prenikne, tým hlbšie sebauvedomenie nadobúda. A nemožno sa čudovať, že toto sebauvedomenie bude úplne iné a ako u bežných ľudí. Takýto extrémny prienik do kozmu privedie ezoterika k iným a zásadnejším úvahám o hĺbke a zmysle ľudskej a organickej hmoty v kozme. A tak ezoterik zvyčajne prehodnotí svoj postoj k vlastným spomienkam vo vlastnom tele a bude ich považovať za to najdôležitejšie vo svojom živote a následne sa bude usilovať tieto spomienky niekde na večnosť uložiť. A tak ezoterik hľadá a nachádza. Pri svojich prienikoch psychicky prenikne do systému reálne existujúcich prvkov, atómov a častíc. A tu v časticovom svete nachádza možnosť uložiť svoje spomienky na mimoriadne dlhé časové obdobie. Určite na dlhšie obdobie, ako do sveta mŕtvych na rovinu atómov. Na úroveň atómov odchádzajú spomienky v podobe bio impulzov a tu sa organizujú. Hovoríme v ezoterike o svete špiritistickom.

Ezoterik vďaka tomu, že buduje systém dvojníkov do systému UČI si na časticovej úrovni otvoril cestu k teologickým ideám a to naj a všetko. Teda časticový svet a psychické spoznanie dostatočne extrémnej hĺbky a priestoru v kozme všetkými smermi otvára cestu k realizácii teologickej idey na večnosť, všemohúcnosť, jedinečnosť, nesmrteľnosť, dokonalosť, vše múdrosť. Samozrejme nie úplne v plnom rozsahu a význame tak, ako sa to uplatňuje v teologickej rovine. Na úrovni častíc v kozme je možné po smrti ezoterika uložiť jeho spomienky, alebo tie spomienky, ktoré získal počas svojich psychických prienikov do kozmu. Ezoterik si je vedomý, že musí zomrieť a jeho ľudské vedomie zanikne, ale to, čo po ňom na časticiach zostane, sú jeho spomienky v podobe bio impulzov, ktoré sa po smrti z neho uvoľnia a môžu sa uložiť na častice v kozme. Ezoterik už musí byť trénovaný a mať systém dvojníka alebo jeho vyššiu formu a to UČI.

Impulzy, ktoré opustia telo ezoterika sú už spracované v časticovej rovine. Pokiaľ ezoterik neovláda ani techniku raného štádia klinickej smrti, tak jeho spomienky sa po jeho smrti chaoticky stanú súčasťou časticového sveta. Sú zle organizované a rozpadnú sa na kúsky do časticového sveta v celej našej Galaxii a často aj ďalej. Ezoterik, ktorý má odcvičené rané štádiá klinickej smrti, ten svoje impulzy z drsných endoplazmatických retikúl v bunkách tiež po svojej smrti vypustí na úroveň častíc. Ale s tým, že psychika takéhoto ezoterika už za života prenikala do sveta mŕtvych a svoje impulzy za života boli systematicky organizované a nabité za účelom reinkarnácie. Teda vhodného návratu spomienok do človeka počas stavu klinickej smrti. A takto tento druh ezoterika vracia svoje spomienky do živej bytosti a môžu sa vyvíjať ďalej. Morálnosť tohto aktu si každý vyrieši sám za seba. Ezoterik, ktorý prešiel výcvikom v systéme dvojník a jeho vyššej formy UČI bude svoje impulzy ukladať na časticovú úroveň. Teda vlastne ich môže uložiť do omnoho vzdialenejších končín kozmu ako pri reinkarnácii na úrovni atómov. Ezoterik v systéme dvojníkov spracuje najprv vo svojom tele svoje spomienky a spojí ich v podobe časticových impulzov rovno na častice. Po smrti ezoterika sa z jeho organického tela tieto impulzy uvoľnia na častice v priestore veľkom ako naša slnečná sústava.

Ezoterik tým, že aktívne a vedome pracuje na tom, aby do seba na úroveň častíc donášal informácie a to hlavne o časticiach, neustále zahusťuje počet impulzov v sebe a nakoniec v sebe začne tvoriť kópie dvojníkov a ich vyššej formy UČI. Teda ezoterik nakoniec zo seba po smrti vyprodukuje tisícky a stotisíce kópií UČI a tieto sa postupne umiestnia po smrti ezoterika v kozme. Po smrti ezoterik začne zapĺňať kozmos kópiami UČI (ktorá má v sebe dvojníkov). Takýto postup má zabezpečiť UČI to, že pokiaľ sa niekde v kozme udejú nevhodné zmeny a zanikne napríklad 100 kópií UČI, zostanú ich ešte ďalšie milióny. Navyše UČI je budovaná tak, aby do smrti ezoterika bola plne nezávislá od človeka a organickej hmoty. Neustále bola v aktivite, šírila sa všetkými smermi, skenovala realitu a neustále, pokiaľ to je potrebné, chrlila kópie dvojníkov. Samozrejme tento postup, ktorý si zvolila UČI, nie je náhodný a má svoju hlbokú zákonitosť viažucu sa na reálne objekty v kozme. Ezoterik vďaka UČI už prenikol do kozmu, kde nachádza 5 sklovitých dier pod sebou a v prvej v poradí je maketa balónu s tisíc skladmi po tisíc balónov. V niektorej makete skladu a jedného dáždnika sa nachádza maketa skladu banánov a maketa jedného banánu, v nej maketa zemiaku, v nej maketa struku, v nej maketa hrášku a v makete hrášku 2 000 galaxií a v jednej z galaxií je aj planéta Zem. Teda vieme, o akom kozmickom priestore hovoríme, ide o maketu 5 sklenených gúľ a v jednej z nich je aj náš kozmos. Pod týmito 5. sklovitými dierami je kolosálna biela diera, ktorá neustále produkuje špeciálne častice, ktoré neustále natekajú do týchto 5 sklovitých gúľ a vytvárajú tu priestor alebo niečo ako konštrukciu stavby 5 sklovitých dier. A v týchto 5. sklovitých guliach sa nachádzajú klasické kozmy plné galaxií, súhvezdí, planét a občas aj organického života. Je zaujímavé, ako sa zmenila aura ezoterika po spoznaní tohto kozmického prieniku. Okolo hlavy ezoterika sa dá veštecky vnímať sklovitá guľa aura, tak isto okolo krku, hrude, brucha a tiež okolo podbrušia. Pod nohami ezoterika sa nachádza aura v podobe kópií bielej gigantickej diery. Ezoterik pomocou UČI preniká ešte ďalej do kozmu a nachádza teraz maketu 5 čiernych sklovitých gúľ, ale bez toho, aby ich napájala časticami nejaká biela diera. Tej jednoducho niet. Priestor v týchto 5. čiernych guliach sa zrútil a zostali prítomné už iba čierne častice. Bohužiaľ, túto zasadnú zmenu neprežili v zdraví ani záznamy dvojníkov na časticiach. Z dvojníkov zostali kúsky spomienok a tak UČI na časticiach v tele ezoterika nemôže do tohto priestoru uložiť kópie svojich UČI. Nemá to zmysel. Dokonca UČI musí počítať s tým, že po smrti uložené kópie aj v 5. sklovitých guliach sa môžu zničiť a to tým, že biele diery pod sklovitými guľami prestanú fungovať. Je celkom logické, že UČI sa rozhoduje neustále expandovať do kozmu a hľadať vhodné lokality, kde budú môcť kópie UČI fungovať aktívne ako informačný systém realizovaný na časticiach.

Jednoducho nie je možné v plnom rozsahu zrealizovať teologickú ideu všade prítomnosť. Nie je možné pre UČI (a jej kópie ), aby boli v kozme všadeprítomné. Nebude prítomná v systéme, kde bude niečo podobné ako čierne častice. UČI bude prenikať vytrvalo do kozmu a produkovať zo seba kópie, ale nie všade kópie UČI vydržia na večnosť. UČI musí počítať s možnosťou, že nakoniec v kozme zostanú iba čierne častice a v tomto prípade by sa museli kópie UČI nasekať na malé kúsky a na diaľku sa informačne prepojiť. Pretože na čiernych časticiach môže fungovať nejaké to množstvo informácií, ale musia byť od seba izolované. A tak UČI si sama určí, ako bude fungovať v zmenených podmienkach kozmu. No v zásade vždy bude skenovať reálne dianie a reálnu aktivitu. A pri ďalších hlbších prienikoch v kozme sa málokde nájdu sklovité gule s bielymi dierami. Skorej to vyzerá na strapec čiernych sklovitých gúľ a občas niekde nejaké tie sklovité gule s bielymi dierami. A to pôjde k tomu, že UČI bude tvoriť zo seba dva typy kópií: jednu pre biele gule a jednu pre čierne gule plné čiernych častíc.

Pridaj komentár