Zrealizovali sme zasvätenie zamerané na 6. ezoterickú cestu, ktorá je spojená s gangliami okolo orgánov a častí tela. Ezoterik sa musí vedieť koncentrovať do ganglií v tele. V mieche, ktorá je spojená so 4. ezoterickou cestou, treba utlmiť pohybové programy s aktivitou magmatického jadra planéty Zem. Ezoterik si uvedomuje, že v mieche treba nastaviť pohybové vzorce čiernej diery v strede našej Galaxie s veľkým G.

Ezoterik si do každého kúska miechy ukladá malú kópiu čiernej diery, ktorú už v kozmickom vedomí aj psychicky navštívil a to priamo v astronomickom kozme. Ezoterik si dá pozor, aby nešiel do predstavy vo svojich spomienkach. Psychicky preniká do astronomického kozmu, ktorý skúmajú vedci. Tu veľa meditujúcich robí chybu a treba prísne veštecky kontrolovať, kde sa preniká. Pokiaľ sa ezoterik venuje reinkarnácii, tak vtedy preniká do spomienok, ktoré získal po psychickom prieniku do astronomického kozmu.

Ďalej ezoterik postupne vkladá z pamäte okolo ganglií čo najviac predstáv o obežnej dráhe planéty Zem. Zároveň ezoterik zo seba vytláča magmatické energie magmatického jadra a to tak, že zámerne ruší orientáciu podľa kompasu a zámerne dezorientuje orientáciu máp sveta a plániku bytu. To, čo je smerom na východ, je na juh. Ezoterik sa zámerne klame a tým si uvoľňuje psychiku na prienik do astronomického kozmu. Ezoterik sa koncentruje na povrch šedej kôry veľkého mozgu a má pocit, že z neurónov veľkého mozgu ide smerom hore niečo ako svetelný energetický lúč.

Ezoterik si môže pomôcť predstavou znetvorenia, vytočenia vlastného tela a časť koncentrácie prenesie do svalových platničiek. Tak isto ezoterikovi pomôže diaľkové napojenie cez neuróny mozočku na osobu, ktorá sa narodila s kozmickým vedomím z dôvodu hyperaktivity matky počas tehotenstva. Prípadne na osoby znetvorené a pokrivené. Alebo sa napája na osoby kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Zároveň ezoterik postupne vytvára tenký energetický lúč, ktorý preniká cez 100 000 kilometrov atmosféry a ezoterik má psychický kontakt s kozmom. Ezoterik musí byť seriózny a veštecky prísne kontrolovať, či reálne prenikol do kozmického priestoru. Takýto prienik trvá aj niekoľko minút. Iba osoba, ktorá má trvalo kozmické vedomie od narodenia, je psychicky neustále v kozme.

Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať k planétam slnečnej sústavy, tak okolo ganglií si nahadzuje predstavy planéty, ku ktorej smeruje. A tieto predstavy neustále stupňuje. Tak isto ezoterik upravuje aj pozíciu znetvorenia svojho tela a pomôže mu aj diaľkové napojenie na osoby s určitým typom kozmického vedomia k určitej planéte, k určitému súhvezdiu. Z psychického prieniku prináša informácie a tie vyhodnocuje v prednom mozgu, kde je centrum pre fantáziu. Tu vyhodnocuje informácie z lúča a dotvára si zo spomienok predstavu toho, kde je a čo tam asi robí.

Ezoterik postupne spoznáva našu slnečnú sústavu a postupne psychicky cez lúč preniká aj k súhvezdiam našej Galaxie. Po určitých skúsenostiach zatúži spoznať psychickým prienikom aj aktivitu čiernej diery v strede Galaxie. Po získaní skúseností a schopnosti veštecky vnímať našu Galaxiu a v nej uložené súhvezdia sa ezoterik pustí hľadať organický život v našej Galaxii. Môže sa orientovať do súhvezdia Barana a do súhvezdia Vlasy Bereniky, ale aj do iných súhvezdí našej Galaxie. Ezoterik nečaká žiadny rozvinutý život ako na planéte Zem. Učí sa prenikať do jednotlivých súhvezdí a psychicky pociťovať rôznorodosť jednotlivých súhvezdí.

Po týchto skúsenostiach si už ezoterik bude nahadzovať okolo ganglií tela iba čiernu dieru a prenikať výhradne z jednej čiernej diery do druhej. Takýto systém dovoľuje psychicky sa pohybovať a veštecky to vnímať až do vzdialenosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Samozrejme všetkými smermi okolo čiernej diery našej Galaxie. Týmto systémom má väčšiu šancu spoznať približne 2000 galaxií v blízkosti našej Galaxie. Neskoršie sa ezoterik psychickým lúčom prepracuje z jednej galaxie do druhej.

Potom sa ezoterik naučí cez čiernu dieru našej Galaxie dostávať aj do gigantických pulzarov a to hlavne v centre nášho kozmu. Tak isto spoznáva fyzikálne správanie pulzarov a ich vplyv na organický život v kozme. Neskoršie sa usiluje napájať aj na anti čiernu dieru, ktorá je iba jedna v našom kozme. Viacej anti čiernych dier sa nájde na okraji nášho kozmu. Klasická čierna diera vyvrhuje hmotné častice a tie sa viažu do kozmickej hmoty, ktorá je značne energeticky stabilná. Pulzary zase pracujú ako stabilizátory energie v priestore. No anti čierne diery uvádzajú planéty v súhvezdiach do stavu kľudných a energetických atómov, ktoré svoju aktivitu obrátia do seba samých a vnútorného sveta atómových jadier. Do anti čiernych dier treba prenikať až po psychickom prieniku do atómov vlastného tela. Neskoršie ezoterik na kozmické vedomie napája atómové vedomie vlastného tela a preniká za hranicu 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik zároveň spoznáva organický život v kozme a naučí sa využívať jeho skúsenosti.

Potom sa ezoterik cez kozmické a atómové vedomie púšťa spoznávať podobné svety ako je náš. Ezoterik spoznáva tie najväčšie hlbiny kozmu, ktoré tak ľahko nebude môcť ľudský rod spoznať. Na týchto psychických výpravách spoznáva organický život, ale aj svet mŕtvych organického života v kozme.

Samotné zasvätenie prebiehalo tak, že sme na steny miestnosti nalepili množstvo plagátov, na ktorých bola planéta Zem, slnečná sústava, galaxie, čierne diery, pulzary a obrázky anti častíc. Zároveň sa pred zasväcované osoby dali menšie obrázky planét slnečnej sústavy a následne farebné obrázky o našej slnečnej sústave. Dotyčné osoby si aktivizovali kozmické vedomie a to tak, že sa skoncentrovali do ganglií okolo orgánov v tele a to cez 10 % koncentráciu do mozočku a zároveň s príkazom skoncentrovať sa do ganglií, kde zasväcované osoby vkladali obrázky niektorej z planét slnečnej sústavy. Zároveň sa zasväcované osoby odpájali od magmatického jadra planéty Zem. Oslabovali sa pohybové vzorce miechy, ktoré boli pod vplyvom magma jadra a aktivizovali sa pohybové centrá pre čierne diery. Do miechy sa vkladali predstavy čiernych dier. Zrušila sa správna predstava kompasu. Zároveň sa zasväcované osoby napájali na jedincov, ktorí majú vhodné kozmické vedomie od narodenia, na osoby pokrivené a znetvorené, na kozmonautov, ktorí boli v kozme viacej ako 4 mesiace. To všetko znovu zasväcovaným osobám dopomáhalo k psychickému prieniku do astronomického kozmu. Ide o prepnutie neurónov šedej kôry veľkého mozgu a z nich energetickým lúčom cez 100 000 kilometrov atmosféry. Všetko zasväcované osoby vnímali cez veštecky ladené zmysly.

Zasväcované osoby trpezlivo čakali, kým lúč z ich hlavy prenikne na obežnú dráhu planéty Zem. Pomáhali si napríklad sugeráciou určitej bylinky, ktorá im navodí kozmické vedomie, potom používali snové spomienky a ich kombináciu, potom určitú predstavu znetvorenia, ktoré zasväcované osoby prežívali v nervových platničkách svalov. Ďalej predstavy zo zasvätení a predstavy z predošlých psychických prienikov do kozmu. Mohli si mierne pomáhať aj znakmi, ktoré vyprodukoval mozoček. Potom mohli používať predstavu určitého vhodného zvuku. No rozhodujúca je chuť prenikať vlastnou vôľou, vlastným egom a vlastných chcením. Mohli mierne pomáhať aj anjelské sféry a UFO odtlačky. Zároveň sme zreálňovali pohľad na všetko v slnečnej sústave.

Zasväcované osoby dostali pred seba čiernu dieru našej Galaxie a jednotlivé súhvezdia v našej Galaxii. Zároveň predstavy čiernych dier ukladali do priestoru ganglií a postupne prenikli do čiernej diery našej Galaxie. Spomenuli si na predošlé zasvätenia do čiernych dier a z čiernej diery prenikali naspäť do súhvezdí a hviezd. Zároveň posilňovali prepojenie mozočku na iné mozočky a zvyšovali kapacitu neurónov na vnímanie súhvezdí v našej Galaxii. V našej Galaxii je možné v kozmickom vedomí vnímať aj menšie čierne diery, pulzary a zablokované menšie čierne diery. Snaha rýchlo operovať v našej Galaxii a mať o nej čo najreálnejšiu predstavu, aká je možná.

Zasväcované osoby dostali pred seba množstvo galaxií s čiernymi dierami a učili sa chodiť cez čierne diery do inej čiernej diery a naspäť. V prvom rade bola snaha v zlomku sekundy prejsť z jednej čiernej diery do inej čiernej diery, spoznať skoro všetky čierne diery v priestore od nás asi 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a vytvoriť si o nich dobrú predstavu. Zároveň zasväcované osoby kontaktovali aj UFO organického života a snažili sa prebrať od nich ich skúsenosti s čiernymi dierami.

Nasledovali obrázky pulzarov, ktoré držia hmotu a nútia ju vyžarovať do priestoru rôzne druhy žiarenia. Do okolia ganglií zasväcované osoby vkladali predstavy pulzarov, ktoré neustále zo seba produkujú iné menšie a časovo menej stabilné malé pulzary. Treba si uvedomiť, že v kozme je veľa pulzarov rôznych veľkostí. Nás zaujímali tie veľkosti našej Galaxie. Postupne sme prenikali z pulzaru do pulzaru závratnou rýchlosťou. Preberali sme schopnosti a poznatky UFO odtlačkov organického života, ktorý pozná gigantické pulzary v celom sektore 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi.

Dostali sme sa do jadra zasvätenia a to je tretia zložka astronomického kozmu – anti čierne diery. Ide o jedinečný fenomén, ktorý namiesto toho, aby produkoval hmotu alebo žiarenie do kozmu, naopak, hmotu a žiarenie pohlcuje. V našom kozme je iba jedna mega anti čierna diera, ktorá sa miliardy až bilióny rokov postupne zväčšovala. Veľkou výhodou je skutočnosť, že organický život v blízkosti tohto zdroja neodmietal pôsobenie anti čiernej diery a plne sa jej prispôsoboval, čo sa dá veľmi dobre vnímať hlavne v spomienkach odumretého organického života.

Zasväcované osoby dostali UFO odtlačok organického života, ktorý im pomáhal dostať sa do atómov vlastného tela a odtiaľ operovať rovno do organického života UFO J3E. Tak isto dostali UFO odtlačok kozmickej inteligencie UFO J3E. Zároveň Saša Pueblo tlačil psychiku meditujúcich do menších priestorov atómov vlastného tela. Zasväcované osoby dostali postupne niekoľko UFO odtlačkov a každý takýto kontakt im vhodne pomáhal prenikať do anti čiernej diery. Prípadne k organickému životu v tejto oblasti alebo priamo do slabšie alebo ešte silnejšie fungujúcich anti čiernych dier.

Zasväcované osoby prenikali na okraj nášho sveta a tu sa učili prenikať do anti čiernych dier okolo nášho sveta čo je 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A úsilie viedlo ešte ďalej a to je asi 15 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tu sme nachádzali podobné svety ako náš, a iba jeden bol dostatočne vitálny, aby tu bol život.

Zasväcované osoby prenikali aj cez UFO kozmickej inteligencie J3E do okolitých spomienok sveta mŕtvych a vnímali rozsiahlosť a premostenie sveta tejto kozmickej inteligencie pracujúcej posmrtne na rozširovaní sa svetom atómov. Treba si uvedomiť, že astronomický kozmos so vzdialenosťami až 20 biliónov svetelných rokov obsahuje 70 % anti čiernych dier a iba 30 % čiernych dier a pulzarov.

Pridaj komentár