Pojmový aparát a jeho používanie pre všetkých 7 ezoterických ciest, ktoré sa môžu praktizovať v oblasti ezoteriky. Ezoterik sa musí naučiť význam jednotlivých pojmov, ktoré uvádza slovník na tejto stránke. K slovníku použije aj vyhľadávač slov. Ezoterik dokáže napísať význam každého pojmu a vie premýšľať o ezoterike vo vnútri svojej mysle, to je v prednom mozgu.

Keď sa stane vyspelejší, tak dokáže premýšľať aj cez 10% koncentráciu z celkovej koncentrácie v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Ezoterik vie písomnou formou vyjadriť, čo jednotlivé pojmy v ezoterike znamenajú. No nestačí, aby ovládal len význam pojmov, je to iba základ toho, aby si ezoterici navzájom rozumeli a vytvorili spoločnú reč k jasnej komunikácii.

Ezoterik musí ísť ešte ďalej a musí sa naučiť spájať jednotlivé pojmy do rozumových väzieb a nadväznosti pre jednotlivé ezoterické pojmy. Teda nestačí sa naučiť význam základných ezoterických pojmov, je treba sa naučiť ich logické spojenie a vysvetlenie určitého stavu a pocitov z týchto stavov.

1.EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 1. ezoterickej ceste?

Hlava – mozog – neuróny – šedá kôra veľkého mozgu v 3. až 7. vrstvách – biela hmota veľkého mozgu – pravá hemisféra, ľavá hemisféra – predný mozog – temenný mozog – zrakový mozog – spánkový mozog – jednotlivé centrá riadenia orgánov v šedej kôre veľkého mozgu – sexuálne centrá pre jednotlivé sexuálne praktiky – zmyslové centrum pre zrak – zmyslové centrum pre sluch – zmyslové centrum pre hmat a pohyb – zmyslové centrum pre čuch – zmyslové centrum pre chuť – 4 centrá pre psychické povahy – epileptické centrum v nervstve – schizofrenické centrum v nervstve – hysterické centrum v nervstve – psychopatické centrum v nervstve – krvné riečište – krvné vlásočnice – nervové zakončenie – centrá sexuálnych deviácií – nervové dráhy – mozgové blany na mozgu – mozgovo miešny mok – mozgové dutiny.

Klinická smrť- prežitá klinická smrť – nacvičené rané štádium klinickej smrti – stíšenie orgánov v tele – pozastavenie určitých častí orgánov – psychický presun na povrch šedej kôry veľkého mozgu – prepnutie neurónov v určitom bode veľkého mozgu – psychický prienik koncentrácie do aury nad hlavou – veštecké vnímanie niečoho ako dym nad hlavou – veštecké vnímanie tohto stavu – vstup do priestoru sveta mŕtvych – priestor 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov – od priestoru planéty Zem – všetkými smermi od priestoru planéty Zem – dopredu – dozadu – do bokov – hore – dole – roztrúsené spomienky ľudí vo svete mŕtvych – kozmické inteligencie zo spomienok organického života mimo planétu Zem – anjelské sféry z detských dyslektikov – anjelské sféry zo spomienok iného organického života v kozme – spomienky vo svete mŕtvych uložené vo veľkosti väčšej ako atóm – spomienky vo svete mŕtvych uložené na úrovni vnútra atómu.

Anjelské sféry – originál anjelských sfér vo svete mŕtvych – odtlačky anjelských sfér v 4. roku života – čierne anjelské sféry – biele anjelské sféry – sivasté anjelské sféry – tieto sféry vytvorili detský dyslektici – po ich smrti do sveta mŕtvych spomienok – hustota anjelských sfér – úspech – emócie – neúspech – nevhodné spojenie a prerastenie s anjelskými sférami, ktoré sa stáva osudovým.

Kozmické inteligencie – odumretý alebo vyhynutý organický život v kozme – spomienky vo svete mŕtvych – naprogramovanie toho, čo sa má diať po smrti so spomienkami – spoznávanie tejto dimenzie sveta – svet mŕtvych do veľkosti atómu – svet mŕtvych na úrovni vnútra atómov – zber spomienok zomierajúcej organickej hmoty – doslova fotenie spomienok organickej hmoty – spracovanie informácií – zahusťovanie – transformácia do atómových jadier.

Reinkarnácia – vrcholové snaženie ezoterika o zber informácií do svojich neurónov a po fyzickej smrti snaha o uchovanie spomienok – uchovanie na úrovni vnútra atómov – uchovanie spomienok veľkého mozgu – spomienok stredného mozgu – spomienok mozočku – spomienok miechy – spomienok brušného mozgu – spomienok ganglií – spomienok chromozómov – program večnosti a nekonečnosti.

2. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 2. ezoterickej ceste?

Stredný mozog – veľkosť orecha, dve časti, každá má 14 častí – hypofýza – epifýza – amigdala – žľaza hladu – centrá pre biochémiu – centrá pre dennú chémiu – centrá pre nočnú chémiu – denná aktivita hypofýzy – nočná aktivita hypofýzy – zaspávanie – autohypnóza – nočný spánok – snová pamäť – sny – veštecké dekódovanie snov – mikrospánok – ľudský spánok – zvierací spánok – 4 centrá pre psychické povahy – epileptické centrum v nervstve vo vnútri temenného mozgu – schizofrenické centrum v nervstve idúcom do mozočku– hysterické centrum v nervstve ústnej dutiny– psychopatické centrum v nervstve hrdla – nervový uzol s nervstvom do celého tela.

Detská psychika – stredný mozog – detské spomienky – anjelské sféry detských dyslektikov zo sveta mŕtvych – 4. rok života – odtlačky v spomienkach – biele anjelské sféry – sivé anjelské sféry – čierne anjelské sféry – všetko anjelské odtlačky detských dyslektikov – anjelský odtlačok ako diktátor – anjelská sféra ako zvýšená životná úspešnosť – úroveň priesvitnej hustoty – úroveň bielej hustoty – úroveň zlatej hustoty – úroveň diamantovej hustoty – úroveň pulzačnej úrovne.

Podvedomé obaly v tele – 12. rok života dieťaťa – obaly veľkosti tenisových loptičiek – obal túžba – obal životné poslanie – obal predkovia – obal sexualita – obal zviera – obal šaman – obal dieťa – obal so 7. vrstvami určitých ľudských aktivít – systém zmeny toho, čo je uložené v podvedomí.

3. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 3. ezoterickej ceste?

Mozoček – zadná časť veľkého mozgu, pravá časť, ľavá časť, 10 častí vľavo, 10 častí vpravo – skenovanie činnosti buniek a ich vnútra – zber informácií z organizmu – vyhodnocovanie informácií z tela – poskytovanie informácií z tela – možnosť prepnutia neurónov do priestoru mimo telo – psychický prienik mimo telo – psychický prienik do štruktúr buniek – psychický prienik až na atómovú úroveň – myslenie cez štruktúry mozočku – vnímanie sveta cez mozoček – astrologické veštecké výkony – siamský mozoček prepojený na iné mozočky – geometrická štruktúra mozočku – mozoček ako prostriedok vyberania spomienok z neurónov – komplexná predstava sveta čo najďalej od planéty Zem.

4. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 4. ezoterickej ceste?

Miecha – neuróny v mieche, neuróny v ostatných 6. neurónových oblastiach – 100 neurónov v ľudskom tele – z toho 50 % je v mozočku – z ostatných 50 % je 20% miešnych neurónov – pohybové automaty miliardy rokov budované – pohybové návyky získané výchovou, vzdelaním a praxou – pohybové vzorce – pohybový vzorec magmatického jadra Zeme – pohybový vzorec čiernych dier v kozme – pohybový vzorec pulzarov v kozme – pohybový vzorec anti čiernych dier v kozme – pohybový vzorec slnečnej sústavy – pohybový vzorec embryonálneho vývoja – pohybový vzorec starnutia – pohybový vzorec pre aktivitu orgánov – pohybový vzorec pre bunkovú činnosť – pohybový vzorec pre biochémiu – pohybový vzorec pre ľudské druhy pohybu svalové – pohybové vzorce pre zmysly – pohybové vzorce pre spomienky – každý pohybový vzorec v každom miechovom neuróne – jeden neurón extra silný pohybový vzorec – nabíjanie pohybových vzorcov – utlmovanie pohybových vzorcov – techniky dynamizácie všetkých oblastí pre jeden druh pohybu.

5. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 5. ezoterickej ceste?

Brušný mozog – stena tenkých a hrubých čriev – ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek v stene čriev – zvieracie konanie cicavcov – pud sebazáchovy – pud rozmnožovací – pud teritoriálny – pud pre činnosť buniek v tenkých črevách – prinútené pudy k liečbe organizmu cez vyhrážanie sa ublížením – prienik prinútených pudov do bunkových blán, orgánikov, jadier, chromozómov, génov a molekúl prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky – centrá riadenia biochémie trávenia – pupok a jeho okolie – niečo ako tranz a údery na bubon – magmatické polia planéty Zem – záznamy o aktivitách ľudí a zvierat.

6. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 6. ezoterickej ceste?

Ganglie – veľké ganglie ako palce v hlave – dve veľké ganglie pri žalúdku – dve veľké ganglie pri mechúri – drobné ganglie ako špendlíkové hlavička okolo orgánov a častí tela – kozmické vedomie – lúč z neurónov mozgu – prienik cez 100 000 kilometrov atmosféry – psychický prienik do kozmu – opakované ukladanie spomienok okolo ganglií v tele – odpútanie sa od magmatických polí Zeme –vhodné znetvorenie a postáčanie tela v predstave a vo svalových platničkách – pohybový vzorec pre Slnko – pohybový vzorec pre čierne diery – pohybový vzorec pre pulzary – pohybový vzorec pre anti čierne diery – vedecké vnímanie kozmu – snovo autohypnotické vnímanie kozmu – zvieracie vnímanie kozmu – spoznanie planét – spoznanie súhvezdí – spoznanie galaxií – spoznanie pulzarov – spoznanie anti čiernych dier – veštecké vnímane psychických prienikov do kozmu.

7. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 7. ezoterickej ceste?

Chromozómy – riadenie buniek – neurónové časti chromozómu – bunková blana – orgániky v bunke – bunkové jadro – mitochondriálne jadro – jednotlivé chromozómy – časti chromozómov – génové reťazce – historický vývoj génov v určitých oblastiach sveta – pohľad do kozmu cez gény – ezoterické podvedomie v génoch – náboženské podvedomie v génoch – podvedomie v génoch k bežnému životu – molekuly prvkov – atómy – atómové jadrá – prienik cez mozoček – prienik cez brušný mozog iba do úrovne molekúl prvkov.

UFO – organický život v kozme – kozmické vedomie do buniek – cez bunky kontakt s organickým životom v kozme – emócia strachu – prepojenie cez UFO odtlačky – likvidácia UFO kontaktu bez strachu –emócia hnevu – spoznanie organického života v kozme – prevzatie skúseností.

UFO – do sveta mŕtvych spomienok – spomienky organického života po jeho zániku – klinické vedomie do buniek – emócia strachu – prepojenie na kozmické inteligencie vo svete mŕtvych cez UFO – likvidácia UFO bez strachu – emócie hnevu – spoznanie sveta mŕtvych – prevzatie skúseností.

Atómy – elektróny – jadrá atómov – psychický prienik do atómov – anti čierne diery – organický život na princípe prieniku do atómov a ich jadier – svet mŕtvych na úrovni atómových jadier – farebné guličky na nitkách – dezintegrácia na malé kúsočky – nihilizmus – nezáujem o všetko ľudské.

Pridaj komentár