Reiki zasvätenie. Kmitajúce objekty, ktoré spracúvajú zvuky z okolia. Zvuky zachytávajú a spracovávajú na rôzne účely. Zvukové Reiki do úrovne brušného mozgu. Ide o neurónovú oblasť v stene hrubého a tenkého čreva. Utíšiť a blokovať civilizačné prejavy. Utíšiť prejavy prírodného človeka. Rozvinúť vedomie cicavcov a ich správania. Stav tranzu a udržania sa v stave tranzu a jeho riadenie pomocou mikropohybu ruky.

Pod zasvätením tu rozumieme techniku prenosu objektov z jednej osoby na druhú. V tomto prípade sa deje presun objektov z historických zasväcovateľov pomocou živého zasväcovateľa na tretiu osobu, ktorá tu vystupuje ako osoba zasväcovaná.

Zasväcovateľ je v tomto prípade živá osoba, ktorá sa stáva médiom a aktivizuje spomienku historických zasväcovateľov. Stáva sa pasívnym médiom, ktoré bezvýhradne počas zasväcovania plní príkazy oživenej spomienky historického zasväcovateľa. V žiadnom prípade nerealizuje žiadne svoje predstavy a túžby.

Úlohou zasväcovateľa je vytvoriť a uviesť zasväcovanú osobu do takého stavu tela a mysle, aby sa dali do jej aurického obalu prekopírovať objekty od ktoréhokoľvek historického zasväcovateľa.

Výber historických zasväcovateľov robí zasväcovateľ. Spravidla svojimi vešteckými schopnosťami uplatňovanými na diaľku dokáže realizovať rozsiahly prieskum historických zasväcovateľov. Z tohto prieskumu vyberie tých najlepších alebo jedinečných zasväcovateľov.

Zasväcované osoby robia určité rituály. Tieto vyberá živý zasväcovateľ na základe pokynov oživených informačných polí historických zasväcovateľov. Rituálom s rôznymi prírodnými objektmi sa dosahuje čo najlepšie naladenie do stavu zasvätenia. Pokiaľ zasväcovaná osoba spraví rituál správne, tak objekty sa do aurického obalu skopírujú samé a zasväcovateľ iba skontroluje, či je všetko v poriadku.

Aura pri zasväcovaní je v tomto prípade brušného vedomia v tvaroch zahrotených lúčov zväčšujúcich sa smerom od tela. Lúče vychádzajú z ktorejkoľvek časti fyzického tela. Ide o energetické objekty, do ktorých sa v tomto prípade kopírovali zvukové objekty. Ide o drobné energetické objekty veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tieto objekty sa prevažne pohybujú, rotujú, točia objavujú a strácajú. Do energetických rúr ich treba skopírovať čo najviac. Budú plniť úlohu meniča zvuku za účelom, ktorý potrebujeme.

Rituály robia zasväcované osoby a to tak, že si na telo prilepujú rôzne kreslené alebo prefotené objekty. Prípadne si na telo lepia mušle, kúsky drievok, papier a podobne. Pri týchto rituáloch často zasväcované osoby klepkajú a búchajú.

Robia sa aj spoločné rituály a to najčastejšie spoločná kresba na papier, tiež sa vytvárajú spoločné objekty z drevených paličiek.

V tomto druhu kmitajúcich zasvätení za použitia bubna sa najčastejšie používajú mušle a kvety všetkých druhov, ihličnaté šišky a konáriky.

Zasväcovateľ má úlohu zosať do seba informačné pole historického zasväcovateľa. Zadá, aký rituál treba robiť a aký spoločný rituál treba spraviť. Zasväcovateľ chodí dookola po miestnosti a v prvom kole búchaním, hrkaním a špeciálnym pohybom aktivizuje odkaz historického zasväcovateľa a seba samého. V druhom kole okolo zasväcovaných osôb vytvára búchaním, trepaním a hrkaním spoločnú atmosféru. V treťom kole ide okolo zasväcovaných osôb a hovorí im, do akého tranzového stavu sa majú dostať. Najčastejšie je treba dostať sa do stavov lietania, padania, strácania a objavovania a podobne.

Zasväcovateľ robí na základe príkazov historického zasväcovateľa určité pohyby s určitým zvukom. Na bubon búcha rukou a drevenými paličkami a často aj hrkátkom. V tomto zasvätení sa mlátilo do bubna, hrkalo sa tromi zvončekmi. Zasväcované osoby robili bubnovaniu ozvenu veľkému bubnu pomocou malého bubna. Na bubon sa dávali drobné mušle a silne sa do bubna búchalo. Na bubon sa šuchotom dlane kreslili znaky, pohyb sa vždy dokončil úderom do blany bubna.

V niektorých prípadoch sa bubon položil rovno na telo zasväcovanej osoby. Potom sa do bubna divoko tĺklo a búchalo.

Pri tranzovom stave ide o to, aby boli logické úvahy potlačené a inštinktívne pudové prejavy zvierat boli uvoľnené naplno. Tranzový stav je príliš silný, keď sa dotyčná osoba prepadne do spomalenia. Tranzový stav je nežiaduci vtedy, keď je dotyčná osoba príliš usmiata. Tranzový stav je zlý, pokiaľ je osoba agresívna, pokiaľ osoba zaspala, prípadne nerozumie, čo jej bolo povedané. Tranzový stav je dobrý vtedy, keď je v začiatočnom štádiu aktivity.

Realizovali sme 8 klasických zasväcovacích rituálov a v nich sme skopírovali 8 rôznych objektov do aury zasvätenej osoby. Dva rituály boli magické zvukové objekty, ktoré buď chránia auru, alebo prinútia každý zvuk, aby sa podriadil ich vplyvu.

VIAC FOTOGRAFIÍ V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE KMITAJÚCI BUBON 3B.

Pridaj komentár