Táto problematika je málo známa a vyžaduje už určitú dlhoročnú ezoterickú zdatnosť. Kto sa pustí do tohto systému ezoteriky, mal by už mať zvládnutý svet mŕtvych spomienok a tak isto zvládnutú problematiku kontaktu s organickým životom v kozme. Ďalej je potrebné mať dostatočný psychický prienik do kostrových svalov v tele.

Ide o hĺbkové svaly zabezpečujúce atypický pohyb. Mohli by sme hovoriť o tanečnom alebo baletnom pohybe. Je to pohyb osôb s poškodením a zdeformovaním tela. Vtedy treba mať v mysli predstavy točených a hrboľatých čiar a zároveň blokované predstavy presných a rovných geometrických štruktúr. Pokiaľ chcete prenikať do kostrového svalstva, tak je možné cvičiť pilates, pri ktorom máte atypicky roztiahnuté prsty rúk a nôh. Jedno rameno pri cvičení je nižšie a druhé je vyššie. Hlava je nakrivo, chrbtica je stočená do jednej strany a panvová oblasť je tak isto na jednom boku vyššie a na druhom boku nižšie ako keby ste mali jednu nohu kratšiu. Cvičí sa v stoji a v ľahu. Psychický prienik do tohto druhu svalov dovoľuje psychike realizovať tie najčudesnejšie geometrické štruktúry poriadne nepresné a krivolaké.

Samozrejme treba mať otvorený aj psychický prienik do neurónov šedej kôry v mieche. To vyžaduje ovládanie magického spôsobu myslenia, ktorý praktizujeme v Magickej škole. Je to jedinečný spôsob ľudského konania, ktoré málo zasahuje do rozumovej zložky a skorej zasahuje pohyb človeka. Magický spôsob ovplyvňovania človeka v dnešnej dobe je problematický a málo účinný z dôvodu vysokého stupňa rozumového konania, vzdelanosti, logičnosti. Nás až tak nebude zaujímať praktická mágia pre účely psychické, liečiteľské alebo manipulačné. Skorej pôjde o mágiu pre samotnú mágiu a duchovný rozvoj. A to treba veľmi striktne rozlišovať.

Ďalej na praktizovanie tohto druhu ezoteriky je potrebné hlboko preniknúť do spomienok vo vlastnom embryonálnom stave. A to sa podarí najčastejšie cez pozostatky embryonálnych buniek inej osoby. Prepojenie cez mozoček a vrátenia sa do svojho tela. V tomto stave sa ponoriť do embryonálnych spomienok, ktoré je možné vnímať ako svetlo prechádzajúce cez minerály. A toto svetlo je potrebné cez veštecký výkon spojiť s reálnymi predstavami embryonálneho vývoja.

Ďalej je potrebné preniknúť do prehistórie vlastného ľudského rodu a to najlepšie cez miechu a miechové neuróny, ktorú sú jednak v mieche, ale aj v ďalších 6. neurónových oblastiach ľudského tela ako šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu, ganglií a vlastne vo vnútri každej bunky na úrovni chromozómov. To treba zrealizovať pomocou predstáv o pohybe zvierat prevádzané celým telom, prípadne prstami na oboch rukách. Ezoterik profesionál bude všetko prevádzať v nervových platničkách práve kostrového svalstva a nie nosného svalstva pod tukom. Treba vypohybovať hlavne postupne rôzne druhy divokých zvierat, a tak isto aj nižších druhov ako sú obojživelníky, chrobáky a podobne. A tak isto treba vedieť vypohybovať už nežijúce zvieratá. K tomu aj stotožnenie sa vo vnútri svojej mysle s pohybom a ako sa hovorí stať sa zvieraťom, ktorého pohyb imitujeme. Cieľom je však otvoriť a dostať sa do spomienok, ktoré sú staré často aj 2 miliardy rokov pred naším letopočtom.

No to všetko ešte nestačí na praktizovanie evokačnej mágie. Je potrebné vedieť svoje predstavy preniesť do aury okolo tela. Tak isto je potrebné sa na diaľku napojiť na objekty a preniesť energeticky tieto pocity okolo seba do aury a tu s nimi pracovať. Teda určitá zdatnosť aurickej ezoteriky, koncentrácia do aury a veštecké vnímanie toho, čo sa v aure deje. K tomu je potrebné prenikať psychicky pomocou rezonancií do buniek, orgánikov, chromozómov, génov, molekulárnych organických štruktúr z prvkov, ale hlavne psychicky prenikať do atómov a nakoniec do objektov v atómoch ako sú elektróny, protóny a nakoniec častice. K tomuto je dobre vedieť sa dostať cez rané štádiá klinickej smrti a psychicky operovať vo svete mŕtvych spomienok. A prípadne sa psychicky napájať na špiritisticky ladené osoby, ktoré majú v sebe spomienky osoby, ktorá sa chcela reinkarnovať.

Toto všetko je iba základ, ktorý treba na slušnej úrovni ovládať a mať mnohoročnú všestranne stavanú prax. A až k tomuto základu je vhodné pridať fakticky ezoteriku tých jedincov ľudstva, ktorí trpeli alebo trpia chorobnými stavmi do oblasti epitelových buniek na povrchu orgánov, ktoré majú na starosti udržanie buniek pokope v určitej hustote a v určitom rozumnom tvare. Všetky osoby, ktoré praktizujú alebo môžu praktizovať tento druh ezoteriky, trpia rozpadaním epitelových buniek, nádorovitosťou týchto buniek, alebo trhaním a rozpadávaním. Samozrejme ezoterik dnešnej doby si nebude zámerne poškodzovať epitelové bunky okolo orgánov tela, ale sa cez mozoček bude napájať na takto poškodené bunky mimo seba. A až tu možno začať praktizovať tento vrcholový ezoterický systém.

Teda ezoterik musí prejsť dlhšou ezoterickou praxou a potom sa dostaví až na túto úroveň, ktorú tvorí v prvom rade všestranný prístup k ezoterike zásadne nerobený na základe vlastných patologických prejavoch vo svojom tele a psychike. Keď vás tento systém priťahuje bez toho, aby ste mali mnohoročnú ezoterickú prax všestranného ezoterika, tak pravdepodobne budete mať na mnohých miestach povrchu orgánov poškodenú kryciu vrstvu epitelových buniek. A nie je dobré tento systém praktizovať na vlastnej patológii epitelových buniek.

Tento systém praktizoval František Bardon a zanechal o ňom osobné poznatky v dielach ako Brána k opravdovému zasvěcení, tak isto nadväzujúce dielo Prax magické evokace, ktoré pokračuje v diele Klíč k opravdové kabale. Samozrejme, že autor diela napísal symbolickým prístupom, ktorému rozumel iba o sám. Teda je tu absencia rozumového prístupu. Tak isto autor mal poškodené epitelové bunky žalúdka a to vážnym spôsobom. Pokiaľ sa v oblasti ezoteriky budete venovať tomuto dielu, tak výhradne ako záležitosti, ako si naprogramovať svoju duchovnú cestu. Ide o to, aby ste ju prijali, ako je napísaná a odcvičili ju tak, ako bola zo strany F. Bardona spracovaná. Samotný autor sa stal všestranným ezoterikom hlavne vďaka svoju otcovi a dedovi. Záznamy posmrtných spomienok sa zo sveta mŕtvych dostali počas embryonálneho vývoja do tela a psychiky tohto ezoterika. Teda spomienky a prax deda a otca do syna a synov vrcholový výkon do evokačnej ezoteriky. Dedo realizoval hlavne ezoteriku k organickému životu v kozme cez bunkové štruktúry tak, ako sa to realizovalo v starovekom Grécku. Otec veľmi dobre realizoval všetko okolo sveta mŕtvych. Teda je tu trojgeneračná prax, ktorá je veľmi dobre všestranná a podobá sa systému 7. ezoterických ciest, ktorú praktizujeme. No chýba jej rozumový prístup, prebratie praxe iných ezoterikov. Je realizovaná na symbolickom princípe, čo dielo zahaľuje do rúška tajomstva a nejasných výkladov, o čom to vlastne je, ako to môže praktizovať ezoterik dnešnej doby.

Cieľom tohto zasvätenia je rozumovo dekódovať toto dielo a sprístupniť ho dnešným ezoterikom, aby rozumeli jeho zásadám a mohli svoju ezoterickú cestu nasmerovať týmto smerom. Z našej strany nebola násilná snaha za každú cenu toto dielo a tento systém ezoteriky dekódovať rozumovo a praktizovať ho. Jednoducho sme dospeli do určitého štádia, kde je jeho dekódovanie prirodzené a potrebné. Je to súčasť našej stratégie všestrannosti a zároveň v každej zo 7. ezoterických ciest sa stať aj špecialistami a dosiahnuť vrchol na všetky druhy ezoteriky.

Celý systém F. Bardona stojí na poškodení epitelových buniek týchto jedincov. Mohli ho praktizovať iba za tejto podmienky. Teda takýto ezoterik musel mať poškodené epitelové bunky, čo je pre nás neprístupné a proti zásade perfektného zdravia, psychickej kondície a šťastného života. Teda znovu tu budeme musieť prekonať patologický princíp, nahradiť ho sugeráciou poškodenia a ešte lepším efektom a to rovno napojením sa na takto poškodené bunky mimo seba a to aj vtedy, ak ich má ezoterik poškodené. Zdravý rozum velí preliečiť choré epitelové bunky, aby sa nezvrhli na onkologické bunky.

Teda základ pre ezoterickú evokáciu bol vyriešený a bolo treba ešte spraviť rozsiahly prieskum jedincov s výrazne poškodenými epitelovými bunkami inklinujúcich k ezoterike a duchovnu ako takému. Ďalšia podmienka dlhoročné meditovanie diela F. Bardona je tiež splnená. Tak isto podmienky všestrannosti v zmysle poznania a ovládania sveta organického života v kozme a sveta mŕtvych je splnená. Ďalšia podmienka poznať základy praktickej mágie je splnená. Tak isto je splnená podmienka psychického prieniku do miechových neurónov cez pohyb divých zvierat a otvorenie predhistorických spomienok alebo informácií o ľudskom vývoji až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Tak isto je splnená podmienka psychického prieniku do kostrových svalov okolo kostí. Tiež je splnená podmienka poznať a vedieť veštecky dekódovať symbolickú reč, ktorá nesie v sebe iba 50 % rozumovosti dnešných ľudí. Prebehlo štúdium symbolickej reči v celosvetovom meradle a hlavne pomohlo neustále meditovanie na obrázky alchymisticky a hermeticky ladených jedincov. Dá sa povedať, že sme do svojich hláv natĺkli aspoň 1 000 hermetických obrázkov, ktoré si dokážeme hravo predstaviť. V spomienkach je uložená symbolika zo všetkých kútov sveta a podelená aj do rôznych oblastí ľudského života. Orientačne treba mať uložených v hlave aspoň 10 000 symbolov. Tak isto je splnená podmienka lingvistickej praxe svetového písomníctva a premostenie symboliky do svetového písomníctva abstraktných písmen a číslic. Nie je nič, čo by nám malo brániť v tom, aby sme správne a pragmaticky dekódovali evokačnú ezoteriku.

Teda je tu patológia poškodenia epitelových buniek, ktorá vedie k tomu, že ľudská psychika môže operovať v aure okolo tela. Aj tu je z našej strany rozsiahla prax a každá neurónová oblasť bola precvičená aj v aure a k tomu aj určité množstvo zasvätení. Vieme auru veštecky vnímať, vieme ju energeticky diagnostikovať, vieme ju upravovať a prevádzať v nej psychické operácie. V tomto systéme treba vedieť presúvať do aury predstavy zo spomienok a to pekne okolo zo všetkých strán. Prevedieme do aury predstavy o mineráloch a tieto predstavy budeme spracovávať cez pohyb v mieche. Pohyb sa podobá kombinácii pohybu divokých a vymretých zvierat na všetkých stupienkoch vývoja. A to, čo sa vytvorí týmto pohybom, sa presúva do miechy alebo sa s pohybom v mieche pracuje rovno v aure okolo tela. A takto možno presúvať do aury všetky druhy predstáv po skupinách alebo kombináciách.

Ďalší prístup je cez mozoček v zadnej časti hlavy a vyžaduje napojenie sa na reálne objekty na planéte Zem, ale pokiaľ je aj kozmické vedomie, aj do kozmu a pokiaľ je aj klinické vedomie, tak aj do sveta mŕtvych. Psychické napojenie napríklad na blesky a prenesenie tohto efektu do aury vytvára úplne iný systém v aure, ktorý môže veľmi intenzívne pôsobiť rovno dovnútra tela, tlačiť tam psychiku ezoterika a to hlavne do anorganických látok zložených z prvkov Medelejevovej periodickej tabuľky. Nie do organických prvkov v ľudskom tele reprezentovaných hlavne uhlíkovými väzbami. Tak isto môže systém v aure pretláčať psychiku ezoterika mimo tela cez anorganické prvky a tak isto atómy.

Ďalší prístup je cez fenomén špiritizmu a to buď má ezoterik záznam zomretej osoby v sebe, alebo sa napojí na objekt, v ktorom sú spomienky mŕtvej osoby, ktorá mala túžbu sa reinkarnovať. Prípadne sa napojí rovno do sveta mŕtvych spomienok cez klinickú smrť, hlavne na originál anjelské sféry detských dyslektikov, stiahne odtiaľ energiu a pocity rovno do aury a tu vytvorí energetické bytosti v tvare človeka a zvieraťa. A veštecky môže komunikovať. V psychiatri je tento prípad popísaný ako dvojník. Teda fyzická osoba má pri sebe niečo ako svojho dvojníka, ktorého počuje, vníma a môže s ním komunikovať. Ezoterik samozrejme tento stav produkuje zámerne a nie je výsledkom patologických stavov v jeho tele, ale ako zámerný proces, ktorý má plne pod kontrolou a po nahodený ho jednoducho zruší.

Zasvätenie bolo do stavov jedincov, ktorí úspešne prenikali do miechy a miechových neurónov. Na tento účel sme vybrali asi 10 žijúcich jedincov. Zasväcované osoby mimozmyslovo prijímali skúsenosti a počas zasvätenia prenikali do miechy a miechových neurónov.

Zasvätenie pokračovalo do stavov psychického prieniku do kostrového svalstva na povrchu kostí. Nemáme na mysli nosné svaly pod vrstvou tuku ako biceps, triceps, deltové svaly, chrbtové svaly, ale svaly na kosti pod nosnými svalmi. V hlave treba pozastaviť tvorenie rovných a presných čiar, zároveň aktivizovať tvorbu krivolakých čiar a koncentrovať sa do kostrového svalstva. Zasväcované osoby sa snažili silne roztiahnuť prsty a jedno rameno mať vyššie. Takáto pozícia dobre aktivizuje psychický prienik do kostrového svalstva. Ide o to aby sa zasväcovaná osoba naučila aktivizovať a deaktivizovať nervové platničky vo svaloch tohto svalstva a tu previesť pohyb. Práve v kostrovom svalstve je možnosť robiť náznaky atypických pohybov divokých zvierat a zvierat z prehistórie planéty Zem až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Zasväcovaná osoba si predstavuje určité zviera a prevádza vo svalových platničkách kostrového svalstva imitáciu pohybu. Tak isto sa silne stotožňuje s predstavou zvieraťa.

Ďalšie zasvätenie bolo od osôb, ktoré hlboko prenikali do histórie svojho rodu uloženej v miechových neurónoch práve cez 10 % koncentráciu do mozočku s príkazom o koncentráciu do miechových neurónov predstavami zvierat z rôznej histórie ľudstva a zároveň silnou koncentráciou na predstavy pohybujúcich sa zvierat.

Nasledovalo ďalšie zasvätenie do jedincov, ktorí mali alebo majú počas svojho života poškodené epitelové bunky na povrchu všetkých orgánov tela. Pripadne majú zhrubnuté epitelové bunky. A v krajnom prípade aj z epitelových buniek nádorové bunky. Zasväcované osoby prijali mimozmyslové skúsenosti týchto jedincov, pod týmto vplyvom vytlačili svoje predstavy do aury okolo seba a tu s nimi mohli pracovať. Prípadne na diaľku sťahovať do aury energiu predmetov, zvierat, ľudí, ale aj bleskov. Toto je rozhodujúci fenomén celej ezoteriky robenej v aure. V aure všetko pracuje veľmi dynamicky a všade rýchlo preniká.

Tu si nájdete koordináty tých, ktorí mali patologicky poškodené epitelové bunky a venovali sa aj ezoterike:

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vytváral v aure bytosti z predstáv svojich orgánov a k tomu pohyb určitého charakteru z miechových neurónov. Dobré veštecké schopnosti.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vkladal do aury predstavy nervového systému a to vytváralo bytosť sexuálneho charakteru.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,H). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Predstavy buniek z pľúc vkladal do aury a veštecké výkony cez to robil.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vytváral v aure predstavy svojej hlavy a vytvoril si tam z toho dvojníka, čo sa mu usiloval radiť.

05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Predstavy a pocity z pľúc vkladal do aury a vytváral si svojho dvojníka.

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Predstavy buniek svalov a pocity vkladal do aury a liečilo ho to.

07. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Predstavy buniek svalov a pocity vkladal do aury a liečilo ho to.

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vkladal o všetkom z okolia do aury predstavy a potom mu to v aure radilo a pomáhalo.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Z knižiek vkladal predstavy písmen a tvorili sa z toho bytosti ľudského vzhľadu.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vkladal do aury náboženské predstavy, vytváral bytosti a modlil sa s nimi.

12. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vkladal o všetkom z okolia do aury predstavy a potom mu to v aure radilo a pomáhalo.

13. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Vkladal o všetkom z okolia do aury predstavy a potom mu to v aure radilo a pomáhalo.

14. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Čoho sa dotkol, vkladal do aury a vytváral svojich poradcov.

15. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Osoba, ktorá ovládala ritualistiku magickú a vytvára tvary zvierat v aure. Išlo mu o to, aby pritiahol k sebe, koho potreboval vo svojom živote.

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury vkladal predstavy zvierat v hodnej kombinácii a vynucoval si poslušnosť okolia. Ovládal magickú ritualistiku. Teda praktická aktivita.

17. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury vkladal predstavy fosílií a prenikal do svojich spomienok o tomto období vývoja na planéte Zem.

18. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury predstavy kostí a prenikal cez bytosti v aure do praveku a predstáv o ňom v sebe.

19. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury dával predstavy hmyzu a psychicky prenikal do vlastnej prehistórie aj 2 miliardy pred naším letopočtom.

20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury vkladal predstavy kusov dreva a prenikal hlboko do chromozómov a génov vo svojom tele.

21. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Veľmi slabo operoval v aure.

22. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Čech. Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Ovládal špiritizmus, UFO ezoteriku, meditoval jeho dedo aj otec a on realizoval potom systém ezoteriky robenej na všetky spôsoby v aure. Je veľkou inšpiráciou pre aurickú ezoteriku. Tvoril v aure bytosti, vytváral brány a psychické prieniky do kozmu aj sveta mŕtvych. Tento systém nie je pre začiatočníkov, ale celoživotne meditujúcich jedincov.

23. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury vkladal predstavy o sebe a to vytváralo v ňom zvláštny stav.

24. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. V aure tvoril predstavy bytostí.

25. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury vkladal plno písmen a z toho vytváral bytosti.

26. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,D).Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Do aury predstavy zvieracích buniek a z toho bytosti.

27. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q).Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým bunkám epitelovým až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Z aury bytosti na rôzne psychické prieniky.

28. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a dĺžka (4,D).Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Zo svetla v aure evokoval niečo ako predstavy bytostí.

29. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Prenikal z priestoru aury do seba a do hĺbok svojho tela.

30. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Operoval psychicky v aure vďaka poškodeným a chorým epitelovým bunkám až nádorové bujnenie alebo nekontrolovateľný rast. Predstava častíc a atómov prenesená do aury a psychické prenikanie nekonečne ďaleko v kozme. Niečo ako psychická brána pre putovanie v reálnom kozme okolo nás.

Pokračovali sme zasväcovaním do systému klasických rozprávok a usilovali sme sa dekódovať, čo vlastne na rovine ezoterickej znamenajú a zároveň sme využívali už vytvorené energetické bytosti na kontakt do rôznych oblastí. Často sa vytváral určitý priestor v kmitajúcej aure a bolo možno s energetickou bytosťou prenikať do sveta mŕtvych, do sveta živých, do kozmu, do buniek a podobne. Tu klasické rozprávky berieme ako hodnotný ezoterický materiál. Ide o ezoteriku robenú v 50 % rozumovosti dnešných ľudí, ale vtedy sa nedala robiť inak a bola zakreslená pomocou obrazov.

Pokračovali sme zasväcovaním do systému mytológie o božstvách jednotlivých národov. Zasväcované osoby prenikali hlboko do spomienok v mieche a to pomocou predstáv pohybu divo žijúcich zvierat, ale aj vyhynutých. S predstavou a hlavne s pohybom sa stotožňovali. Zároveň vo svalových platničkách kostrového svalstva prevádzali mikropohyb. Opúšťali rovinu rozumovosti a prechádzali do stavu nižšej rozumovosti typickej pre deti materskej škôlky a ešte ďalej do rozumovosti zvierat. Zároveň si vsugerovali chorobnosť epitelových buniek alebo sa napájali cez mozoček na poškodené epitelové bunky. V tomto stave otvárali okolo seba aurický obal a vkladali do obalu vhodné mytologické predstavy a k nim vhodné predstavy minerálov, objektov a to tak, aby roztočili aurické energie okolo seba. To viedlo k otvoreniu mytologických predstáv a k psychickému vstupovaniu do týchto predstáv. Pokiaľ chceli vytvoriť postavy sprievodcov, tak sa museli napojiť do sveta mŕtvych alebo na špiritistické objekty v ľudskom tele. To im dovolilo vytvoriť sprievodcu a radcu pre obrázkové a symbolické vnímanie ezoteriky v týchto mytologických predstavách.

Takto zasväcované osoby pokračovali v zasväcovaní do systému egyptských hieroglyfických obrázkov, obrázkov pôvodných tarotových obrázkov, do hermetických a alchymistických obrázkov. Ide vlastne o ezoteriku, ktorá bola uložená do obrázkových predstáv a umožňuje spoznať ezoteriku našich predchodcov. Zasväcované osoby začali ukladať do aury aj prekreslené pohyby pravekých a prírodných ľudí v podobe zákresu pohybu v znakovej podobe. Niečo ako keď sa nakreslí pohyb tanečníka a jeho pohybová stopa. Môžete si predstaviť aj vykreslenie pohybu korčúľ krasokorčuliara na ľade v povinnej jazde. Tak isto boli možné efekty poradcu a spoznanie rituálneho pohybu pravekých a prírodných ľudí. Ide o niečo ako kabalistické znaky praktického charakteru.

Teda toto zasvätenie ide k praktickému pohybu zvierat, ľudí a ezotericky ladených jedincov. Ide o aurickú ezoteriku realizovanú v aure zasväcovaných osôb. Teda ide o silne praktickú ezoteriku. Aura okolo človeka je vlastne tvorená molekulami vzduchu, prachových čiastočiek. Do toho ide energia z tela a predstavy z hlavy alebo prepojenie sa na praktické objekty okolo ezoterika, či v jeho priamej blízkosti, alebo v značnej vzdialenosti. Ide tu o ezoterické operácie v aure za pomoci patológie epitolových buniek na povrchu orgánov. Táto patológia vytláča psychiku ezoterika do aury prirodzene a veľmi intenzívne. V aure je možné spoznať ezoteriku budovanú na základe obrázkov, sôch, stavieb alebo pohybových vzorcov pravekých a prírodných ľudí. Dosahuje sa iná múdrosť. Dosahujú sa efekty energetických bytostí a iná forma spoznania reality. Zároveň operácie v aure a vytvorenie zvláštneho magnetického poľa dovoľujú psychické putovanie do vzdialeností, ktoré by sa prekonávali veľmi ťažko. Psychicky by trvalo vyhľadať ďalší organický život v kozme celé mesiace psychického putovania. A to by bol veľmi neefektívny prístup. Toto je veľmi dôležitý aspekt operácií v kozmickom priestore.

Ďalej toto zasvätenie prináša aj iný fenomén a to preberanie aj pohybových vzorcov cez zasvätenie. Doteraz sa cez systém zasvätenia preberali podprahovo iba informácie o činnosti jednotlivých ezoterikov. Teraz je možné v rámci zasvätenia prebrať aj pohybový vzorec. Ezoterik po takomto zasvätení bude dosahovať vykonanie ezoterického stavu cez prevzatý pohybový vzorec a tým sa vlastne vstupuje do silnej praktickej fázy realizovania duchovnej cesty. Systém preberania pohybových vzorcov je typický pre energetický systém reiki, tu zasväcované osoby preberali cez zasvätenie potrebné informácie a cez znaky preberali aj pohybové vzorce k vykonaniu potrebného pohybu. Pozri sekciu Galérie – Reiki, tu si to môžete vyskúšať. A tento systém budeme preberať.

Samozrejme, že sa budeme musieť vrátiť k začiatku a preskúmať všetko, čo súvisí s aurou človeka, preberaním pohybových vzorcov a zaväzovaním do pohybových vzorcov cez auru.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.