Venujeme sa problematike systému dvojníka, čo je dôsledný psychický prienik na častice v zmysle častíc kvantovej fyziky. Ide teda o koncentráciu a postupný prienik cez orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy, atómové jadrá a nakoniec psychika ezoterika končí priamo v zhlukoch častíc. Konečná stanica sú jednotlivé častice, ktoré tvoria zhluky častíc.

Ezoterik je osoba, ktorá je na duchovnej ceste a dôsledne spoznáva potenciál, ktorý má v sebe biologický organizmus. Rozhodujúce pre duchovnú cestu ezoterika je psychicky prienik a koncentrácia do kozmu. Aby mohol ezoterik trvalo a neustále prenikať psychicky do kozmu, tak musí vešteckými technikami, ktoré si vypestuje, skúmať a bádať osoby, ktoré majú také druhy patologických stavov. Teda je to patológia, kde osoba je schopná prenikať psychicky do kozmu. Zvyčajne ide o osoby znetvorené a poskrúcané od narodenia. Aby ezoterik skúmal na diaľku takéto osoby, musí si mnohoročným výcvikom vybudovať vo svojich neurónoch schopnosť na diaľku psychicky prenikať do ľudského tela a reálne ho zdiagnostikovať ako lekár a jeho rôzne prístroje. K tejto schopnosti musí pridať odborné štúdium medicíny a jej oblastí. Teda ezoterik veštec sa stáva vzdelancom v oblasti medicíny a zároveň musí počas života zrealizovať aspoň 10 000 vešteckých výkonov rôznej úrovne a rôzneho rozsahu. Teda ezoterik má vyvinutý biologický nástroj vo svojich neurónoch schopný diagnostikovať zdravotný a psychiatrický stav osôb na diaľku. Takéto mimozmyslové diagnostikovanie nakoniec odhalí, ako psychika stočeného a poskrúcaného človeka preniká z neurónov tela priamo do priestoru v kozme. Samozrejme, takáto osoba si je málokedy vedomá, že jej psychika preniká do kozmu. Iba je pre tieto osoby typické, že sa správajú čudne a neštandardne.

Pokiaľ je pokrivenie a znetvorenie osoby menšieho rozsahu a osoba je štandardná z hľadiska psychiatrického, tak často postupne prebuduje svoj neurónový systém do štandardnosti a už psychicky nepreniká do kozmu. V tomto prípade je ezoterik osoba, ktorá si mnohoročnými cvičeniami buduje vo svojich neurónoch práve schopnosť prenikať do kozmického priestoru. V jeho prípade nejde o patologický stav a ezoterik si svoje telo a psychiku nepoškodzuje. Mozog, telo a psychika ezoterika je stabilná a štandardná. Iba si odcvičil a vybudoval vo svojich neurónoch schopnosť postupne prenikať do kozmu.

Ezoterik prenikol na obežnú dráhu planéty Zem. Pri týchto cvičeniach si musí dávať pozor, aby psychicky neprenikal do svojich predstáv, ale skutočne do kozmu a na obežnú dráhu. Je zrejmé, že je na začiatok vhodnejšie prenikať do kozmu cez iné osoby, ktoré majú z dôvodu chorobnosti takto schopnosť. Dokonca je to jedna z klasických techník nácviku. No postupne je žiaduce, aby ezoterik prenikal do kozmu sám a prinútil svoje neuróny, aby sa zorganizovali tak, aby trvalo a kontrolovane prenikali do kozmu. Nie je to na začiatku výcviku nič príjemné a nádherné. Ezoterik sa musí pripraviť na bolesti hlavy a čudné psychické reakcie. Ezoterik si postupne na stav prieniku do kozmu zvyká ako pri skutočnom výcviku kozmonautov.

Ezoterik dokonca využíva k nácviku psychiky aj skutočnosť, že tu máme kozmonautov, ktorí boli reálne v kozme a ezoterik má možnosť overovať si stav neurónov so stavom neurónov kozmonautov. Teda je tu určitý kontrolný mechanizmus, či ezoterik skutočne preniká do kozmu a či má po prienikoch podobnú psychiku ako kozmonauti. Trvalá a zásadná zmena psychiky kozmonauta je v prípade, že v kozme zotrval viac ako 4 mesiace. Vtedy sa psychika kozmonauta vnútorne prispôsobila na bezváhový stav. Ezoterik mimozmyslovo využije aj túto skutočnosť na kontrolu, či skutočne preniká do kozmu.

Ezoterik však mimozmyslovo skúma hlavne osoby od detstva zmrzačené a znetvorené. Každá takáto osoba preniká do inej časti našej slnečnej sústavy. A ezoterik sa postupne učí na diaľku od týchto osôb, ako prenikať k jednotlivým planétam slnečnej sústavy. Následne si ezoterik buduje vo svojich neurónoch špecifickú schopnosť pre danú oblasť slnečnej sústavy. A tak v mozgu ezoterika sa vždy po určitom čase vybuduje špecifická schopnosť prenikať vždy k určitej planéte alebo rovno na planétu. Pri psychickom prieniku na niektorú planétu musí organizovať neuróny a nervové zakončenia vo svaloch vždy inak.

Ezoterik vyhľadá mimozmyslovo ďalších patologických jedincov a to takých, ktorí prenikajú do jednotlivých súhvezdí. A znovu sa o nich ezoterik učí, ako realizovať prieniky do súhvezdí našej Galaxie. Je mimoriadne dobré, keď sa ezoterik začne vzdelávať v oblasti astronómie a jej poznatkov. Ezoterik spojí mimoriadnu schopnosť prenikať psychicky do kozmu a zároveň svoje pocity spájať s vedeckým bádaním a vedeckými poznatkami o kozme. Takto si dokáže ezoterik udržať zdravý rozum a nepodľahnúť vlastným bludom a fantáziám o kozme.

Ezoterik pokračuje v psychickom prieniku ďalej do kozmu a hľadá cestu k ďalším asi 2 000 galaxiám okolo našej Galaxie. A stojí pred ďalším problémom, ako psychicky prekonať v rámci pár sekúnd extrémne vzdialenosti medzi galaxiami. A tak znovu začína na diaľku hľadanie jedincov, ktorí vďaka svojej patológii dokázali prenikať do okolitých galaxií. Postupne nachádzame jedincov a to jogínskych askétov pestujúcich systém čakier. Pod čakrou sa tu myslí systém mini čiernej diery, ktorú je schopná generovať aj ľudská psychika. Pre jogínov je typické sebamrzačenie a extrémny asketizmus. A zrazu je tu možnosť prieniku psychiky ezoterika cez čiernu dieru v strede našej Galaxie. A tak sa začínajú cvičenia, ktoré dovolia neurónom ezoterikov tohto zoskupenia prenikať do galaxií okolo našej Galaxie. Čierna diera v strede našej Galaxie je definovaná ako silný gravitačný nástroj, ktorý do seba nasáva hlavne časticové toky a z nich produkuje a podporuje tvorbu atómových jadier, atómov a prvkov. Teda tvorbu kozmického prachu, meteoritov, komét, planét, slnečných planét. Teda svet tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Najviac hmoty získava čierna diera v strede našej Galaxie z takzvaných pulzačných dier. Tieto sú menších rozmerov a ide o objekty, ktoré operujú v rovine častíc a nie atómov a prvkov. Značná časť týchto pulzačných dier prenikla z galaxie Androméda. Celkovo, keď niekde v ezoterike tohto zoskupenia píšeme o čiernych dierach ako takých, tak hovoríme o zbierke objektov operujúcich z roviny časticovej do roviny atómovej a prvkovej. Napríklad planéty našej slnečnej sústavy operujú v rovine prvkovej viazanej gravitačnými silami. Planéta Slnko operuje v rovine atómov do roviny častíc v zmysle produkcie častíc fotónov.

Ezoterika objavila alebo pozná čierne diery, biele diery, biele pružiny, špongiovité diery. Tieto objekty do seba dostávajú častice a podieľajú sa na vytváraní atómových jadier, atómov a prvkov. Všetko sa organizuje ako objekty kozmického prachu, kozmických meteoritov a nakoniec planét, súhvezdí a galaxií. Je jasné, že procesy v kozme sú zložitejšie ako táto schéma. Kozmos je skorej možno chápať ako súboj gravitačných a vákuových síl. Tak isto všetky druhy a typy dier treba chápať ako gigantické objekty, ale aj mini objekty. Napríklad ľudská myseľ asketického jogína je schopná tvoriť najmenšie možné diery rôzneho druhu.

Žiariace diery, anti čierne skrížené diery, magnetar, špecifická diera z čiernych kvapkovitých častíc – to sú zase objekty, ktoré robia pravý opak a to je likvidujú galaxie, súhvezdia, planéty, meteority, kozmický prach a vracajú ich do stavu častíc.

Sklovité diery, pulzačné diery a anti čierne diery sú objekty, ktoré častice organizujú, a teda operujú výhradne v oblasti častíc a nie v oblasti atómov a prvkov.

Ezoterici tohto zoskupenia našli rýchly systém presunu z našej Galaxie do ostatných galaxií a bolo možné ísť ďalej do priestoru kozmu. No myseľ asketických jogínov sa premáva v kozme systémom z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery a ezoterik potrebuje navštíviť aj vnútro jednotlivých galaxií. Bude k tomu potrebovať iný systém prieniku. Ezoterici tohto zoskupenia sa znovu poobzerali, ale teraz už po organickej hmote v kozme. A tak sa začalo obdobie skúmania tých jedincov, ktorí tvrdili, že majú kontakty s UFO v kozme. Začal sa na diaľku prieskum jedincov, ktorí mali zážitky s UFO. Keď niekto čaká, že sa tu budeme zaoberať lietajúcimi objektmi UFO a fyzickým príchodom organickej hmoty na planétu Zem, tak bude sklamaný. No na druhej strane si môže zreálniť predstavy o možných premosteniach psychiky niektorých ľudských jedincov s organickom hmotou v kozme. Psychický výskum na úrovni ezoteriky objavuje schopnosť premostenia psychiky človeka a psychiky organického života v kozme. Za určitých okolností sa psychika človeka dostane do špecifického stavu, prenikne do kozmu a premostí svoju psychiku na psychiku organického života v kozme. Teda je tu možnosť práve psychického prepojenia a nie prepojenia v zmysle fyzicky tu pristál lietajúci tanier a zelený mužíček mi dal cukríček. Astronómovia a astrofyzici dobre poznajú pomery v kozme a dobre vedia o neprekonateľnosti vzdialeností medzi galaxiami. Málokto si uvedomuje, aké extrémne sú vákuové sily medzi galaxiami.

Ezoterici tohto zoskupenia si v neurónoch vybudovali túto špecifickú možnosť premostenia svojej psychiky na psychiku organickej hmoty v kozme za účelom adaptovania svojej psychiky na oblasti danej galaxie. A tak isto bol záujem získať od organickej hmoty čo najrýchlejšie a spoľahlivo ich informácie o danej lokalite v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia si postupne vybudovali vo svojich neurónoch navštevovať galaxiu za galaxiou. A takto postupovali ďalej a hlbšie do kozmu a to všetkými svetovými stranami. Galaxie po asi 2 000 kusov zadelili do hráškov. 5 až 7 hráškov zadelili do objektu pod označením struk. A asi 1 500 strukov dali prirodzene do predstavy zemiaka. A tu pri svojom putovaní ezoterici natrafili na anti čierne skríženie diery okolo objektu zemiaka. Tu kdesi začína príbeh o systéme dvojníkov. Je to hľadanie spôsobu, ako psychicky preniknúť cez anti čierne skrížené diery. Vyskúša sa množstvo spôsobov a otestuje sa množstvo jedincov s rôznymi druhmi patológie. Nakoniec sa ako vhodný spôsob prieniku vyhľadá chorobný stav nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela. A táto patológia u týchto jedincov dovoľuje prenikať cez anti čierne skrížené diery cez rovinu častíc. Ezoterici tohto zoskupenia preberajú túto techniku a postupne ju cvičia niekoľko rokov vo svojich neurónoch. Výsledok je trvalá schopnosť prenikať do kozmu cez rovinu reálnych časticových zhlukov.

Meditačné videá na systém ektoplazmatického dvojníka.
http://www.youtube.com/watch?v=5xfdh_KJq38&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Qhk7K4NJd08&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BLAksevQtL4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1Rf8-R5DtGQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GgEj9LgNaXs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sLiOC1WhK0I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=A2bI-MIIJfU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=e1cQlVwu-GU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d9xS-GO7EFc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FrsOco9Hbu0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=95FZXThxnnU

Wikipedia info o súhvezdiach Eridanus, Fénix, Had, Hadonos, Havran.
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Eridanus
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_F%C3%A9nix
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Had
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Hadonos
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Havran

Wikipedia Eridanus,Fénix, Had, Hadonos, Havran
http://www.youtube.com/watch?v=Iwai5Tv0JcI
http://www.youtube.com/watch?v=vk2uyfPJhGY
http://www.youtube.com/watch?v=cGjVYUbDhWM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4vitoO4kPk0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_U_yHm1TQFw
http://www.youtube.com/watch?v=_xjrqwJr2zA
http://www.youtube.com/watch?v=R-XpLT5xv-Q
http://www.youtube.com/watch?v=ehvhozljfeQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=0SAYwXVeV4s&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=vClJ1oUgKmo&feature=chan…

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty

Pridaj komentár