Základom duchovnej cesty, ktorej sa venujeme, je psychický prienik pomocou koncentrácie do vnútorného sveta ezoterika. Ezoterik spoznáva postupne svoje telo, orgány, systémy, bunky, chromozómy a postupne preniká na dno svojej duše a to sú bielkoviny a v nich aminokyseliny. Ezoterikova cesta do svojho vnútra končí v časticiach.

Ezoterik neustále trénuje svoje neurónové oblasti a vytvára v nich nové vlastnosti a schopnosti, ktoré nie sú založené na patologických stavoch. Niektorí jedinci majú určité schopnosti vďaka rôznym poškodeniam orgánov a tela. Prípadne ich mozog je vystavaný atypicky a je patologický. Moderná ezoterika je založená na tom, že ezoterik neustále cvičí a cvičeniami dosahuje vo svojich neurónoch schopnosti, ktoré majú niektorí ezoterici ako patologický stav. Ezoterik pozoruje a skúma patologické prejavy a z nich idúce mimoriadne schopnosti. Následne sa púšťa do cvičenia a kopírovania patologických stavov niektorých ezoterikov a hľadá spôsob, ako mimoriadne schopnosti získa procesom cvičení a mnohonásobným opakovaním. Možno by niekoho zaujímala otázka, či sa dajú nacvičiť všetky mimoriadne schopnosti patologických jedincov. Bohužiaľ nie. Napríklad mimoriadne vzácne levitačné schopnosti, schopnosť držať na tele kovové predmety, pohybovať predmetmi, produkovať zo seba špecifické látky a objekty, niektoré liečiteľské schopnosti nemožno nacvičiť. U týchto jedincov sme vešteckým diagnostikovaním na diaľku zistili, že ich veľký mozog je vystavaný atypicky a jedinečne, inak ako u bežných ľudí. Na druhej strane ubezpečujem každého, kto nastúpil na ezoterickú cestu, že na nej nebude potrebovať nacvičiť extrémne schopnosti. Vlastne schopnosti, ktoré potrebujete získavať na duchovnej ceste, sa dajú vcelku dobre odcvičiť, trvalo uložiť do neurónov a používať ich.

Ezoterik preniká do svojho vnútorného sveta. Na prvej etape svojej cesty sa venuje takzvanej beletristickej ezoterike. Toto označenie charakterizuje ezoteriku jedincov, ktorých nezaujíma, či to, čo robia v ezoterike, má aj racionálny základ a nepatrí to do oblasti bludov, iracionality a šialenstva. V zásade sa netreba vyhnúť tomuto druhu ezoteriky a na začiatku vlastnej duchovnej cesty sa jej môže ezoterik venovať. Pokiaľ chce ísť do vyššej úrovne, tak musí sa začať venovať ezoterike, ktorá je popísaná na tejto stránke. Ide o ezoteriku, ktorá sa opiera hlavne o celú medicínsku oblasť. Takáto ezoterika dostáva mimoriadne spoľahlivé racionálne základy, ktoré sú v medicíne seriózne a dôveryhodné. Toto ezoterické zoskupenie sa doslova nasťahovalo na psychiatrické oddelenie a tu sledovalo a kopírovalo chovanie duševne chorých jedincov. A následne sa usilovalo cvičiť tieto stavy s cieľom získať výcvikom rôzne mimoriadne schopnosti, ktoré sú skryté za určitým stavom patológie. Takýto postup na duchovnej ceste vystačí do roviny prieniku do atómov v sebe aj mimo seba. No, keď chce ezoterik prenikať do časticového sveta, tak sa dostáva k momentu, kde mu ezoterika postavená na vedeckých a zvlášť medicínskych poznatkoch nebude postačovať. A ezoterik po asi 10. rokoch meditovania pod systémom medicíny sa posúva do oblasti čisto technickej. Možno sa bude zdať nezasvätenej osobe takýto postup čudný, možno nelogický. Pokiaľ však do toho všetkého vložíte logiku veci a historické skúsenosti pochopíte, že na časticovú úroveň potrebuje ezoterik ináč myslieť a ináč psychicky konať, ako keď ezoteriku robil v rovine tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Teda hovoríme tu o prírodných prvkoch a atómoch. Ale aj o metalurgických prvkoch v rôznych materiáloch, ale aj o materiáloch, ktoré sú menené nanotechnologicky. Teda zasahuje sa do prírodnej štruktúry materiálov na úrovni atómov. Ezoterickou praxou sa zistilo, že osobám, ktoré sa zaoberajú technikou, technológiou a informačnými systémami idú meditácie na časticovej rovine lepšie a kvalitnejšie. Samozrejme, pokiaľ daná osoba je ochotná systematicky a dôsledne každý deň cvičiť. Technické zameranie mení a zvyšuje intelektuálne schopnosti myslieť inak ako bežné osoby a zvyšovať schopnosť myslieť časticovo. Používanie techniky a technológie dovoľuje aj strojovo spracovať informácie a pracovať napríklad s väčším množstvo štatistických údajov, čo zase vyžaduje iný spôsob myslenia. Technologická myseľ je viacej ontologická, a teda precíznejšie pracuje s objektmi a údajmi okolo týchto objektov. Myseľ zameraná na technológiu vytvára samotnú technológiu, ktorá vie získať aj iné informácie o objektoch. Ezoterik na časticovej úrovni buduje niečo na spôsob časticového procesoru a aj získavanie informácií sa deje cez častice v dvojníkovi. Aj prienik do hlbočín kozmu sa deje cez prieniky voľných častíc pretekajúcich cez dvojníka, ktorý je budovaný z voľných častíc. A aj budovanie dvojníka z voľných častíc z kozmu je efektívnejšie a s menším počtom chýb ako u ezoterikov, ktorí inklinujú viac k organickej ako k metalurgickej hmote. Aby ezoterik pochopil, ako funguje jeho informačný systém v jeho neurónoch a nervových bunkách, tak je potrebné používať pojmový aparát technologických procesov a nie biologických procesov.

Ektoplazmatický dvojník preberá bežné operácie a denný + nočný dvojník sa špecializujú na veci nekonečnosti. Reinkarnačný dvojník a vplyv dôchodkových častíc na systém reinkarnačného dvojníka. Utlmovanie denného dvojníka. Operácie z hnedého tuku. Vhodne naladená myseľ ezoterika na techniku a technológiu. Čo najmenej mentálnych predstáv o organickej hmote v kozme. Čo najviac predstáv o technike a technológii. Prienik realizovať cez všetky neurónové oblasti. Nočný dvojník musí skopírovať činnosť denného dvojníka a realizovať to isté, čo denný dvojník v nočnom dvojníkovi. Realizovať ešte raz všetko, čo sa zrealizovalo v systéme ektoplazmatického dvojníka. Test uvoľnenia dvojníkov mimo telo a zisťovanie, čo nevhodné sa dostalo do dvojníka. Kontrola neurónov a presadenie 40% vlády ezoterika v neurónových štruktúrach. Prečo robím ezoteriku.

Popísať prípady meditujúcich a chyby, ktorých sa dopúšťajú pri nácviku systému dvojníkov. Systém dvojníka sa robí iba z niektorej neurónovej oblasti a má sa robiť zo všetkých 8 oblastí v tele ezoterika: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, veľké ganglie v hlave, za žalúdkom, mechúrom a tisíce drobných ganglií v tele, ganglie okolo miechy a špecifické neuróny v koži ako štvrtá vrstva. Samozrejme, ezoterik má už za sebou roky koncentrácie a psychického prieniku cez nervovú sústavu do týchto oblastí. Cvičeniami si v neurónoch vytvoril trvalé centrá pre prienik do neurónových oblastí, tieto centrá fungujú ako automat a to v zlomku sekundy, ako si ezoterik želá niekde v tele preniknúť.

Genetický zdroják, neuróny a nervové bunky si presadia do systému dvojníka svoje. Ezoterik preniká svojou psychikou na časticovú úroveň. Preniká na časticovú rovinu nepatologicky a to vyžaduje mnohoročný výcvik vlastných neurónov. Pokiaľ má ezoterik 20 rokov, tak je jednoduchšie cvičiť svoje neuróny a naučiť ich nové schopnosti. Ezoterik, ktorý má 50 rokov, má problém naviac a to je silná neochota neurónov naučiť sa nové schopnosti. Systém ezoterika, ktorý tu predstavuje genetický zdroják vo vnútri chromozómov a génov, má v sebe programy starnutia a neochoty učiť sa nové schopnosti. Genetický zdroják treba chápať ako technologické zariadenie, ktoré má vstavaný program, ktorý planéta Zem budovala asi 4 miliardy rokov. Je to vlastne mikroprocesor, ktorý má napálený v sebe niečo ako asembler a bios a setup a tieto programy riadia život ezoterika. Je to program riadiaci fyzické a psychické procesy v tele ezoterika. Asi bude každému jasné, že nebude súhlasiť dobrovoľne, aby ezoterik len tak jedného dňa prešiel psychicky fungovať na častice. A tak sa postaví na odpor. Ezoterik si to samozrejme nenechá ľúbiť a začne sa intenzívne koncentrovať do neurónových a nervových buniek v tele. Koncentrovať sa do neurónov a nervových buniek znamená silu vôle chcieť pokračovať na duchovnej ceste. Koncentrácia začína vo svalových bunkách a odtiaľto ide do neurónov a nervových buniek. Do neurónových a nervových buniek tlačí svoju vôľu a predstavy o fungovaní na časticovej úrovni. Má na to určité špecifické techniky a v neurónoch vybuduje centrá na to, aby genetický zdroják dovolil fungovanie na časticovej rovine. Hovoríme o zbudovaní novej schopnosti trvalo udržať psychiku fungovať na časticiach. A ezoterik sa nevzdáva a presadí si voči genetickému zdrojáku svoju existenciu na časticovej úrovni.

Ezoterik nemá dobre rozvinuté predstavy o technike. Aby ezoterik úspešne vybudoval trvalé natekanie jeho psychiky na častice, je potrebné sa zorientovať z ezoteriky postavenej na medicínskych princípoch na princípy technické a technologické. Je to vyššia forma ezoteriky. Technická ezoterika dovoľuje odpútať sa od organických princípov. Technická zdatnosť v oblasti hardvéru, softvéru a informačných technológií kybernetického charakteru mu dovoľuje dosiahnuť vyššiu inteligenciu a tá zase dovoľuje pochopiť, ako funguje svet častíc a celkovo princípy kozmu. A aj budovanie systému dvojníkov sa musí podobať viacej výrobe procesorov a nie pestovaniu kukurice a chovu prasiat. Prechod ezoterikov do roviny technologickej robí ezoteriku ešte nedostupnejšiu a náročnejšiu. Ale inej cesty niet a ezoterik, pokiaľ chce napredovať a na duchovnej ceste, nemá inú voľbu. Keď prechod k technológii, tak potom časticový dvojník a vrcholová ezoterika.

Ezoterik je psychicky pevne zviazaný s planétou Zem. Aby ezoterik budoval systém dvojníkov do roviny večnej existencie a fungovania po smrti, tak musí odpútať svoju psychiku od planéty Zem. Ide o to, aby ezoterik pri meditácii vyberal hlavne technické predstavy a predstavy o hlbočinách kozmu. Väzba psychiky ezoterika na planétu Zem je nutnosťou, aby budoval systém dvojníkov ovplyvnený celkovo kozmom a nie planétou Zem. Zem je príliš dominujúci prvok v psychike ezoterika a tento akože pupok sveta sa v mysli nahrádza všetkým dostupným v oblasti astronómie kozmu. Ak bude astronómia kozmu, tak bude dvojník a keď je dvojník, tak je tu potom možnosť ďalšieho duchovného napredovania.

Ezoterik nie je dostatočne egocentrický. Ezoterik si váži ľudskú spoločnosť a život ako taký. Ale pre napredovanie v ezoterike dvojníka sa ezoterik stáva vedome narcistom zamilovaným do svojej duchovnej cesty a do sveta častíc. Ezoterik sa stal fetišistom na svoje častice a celkovo na svet častíc. Bolo by krásne, keby sme realizovali beletristickú ezoteriku, ktorá je základom ezoteriky ako takej. Ale keď sa chce a musí napredovať ďalej, je nutné realizovať ezoteriku postavenú na poznatkoch medicíny. Je zaujímavé sledovať snahu beletristických ezoterikov, ako berú vedeckú terminológiu a vyrábajú z nej niečo na spôsob scifi. Bohužiaľ, tu sa nerešpektuje vedecká logika a zákonitosti. Pokiaľ niekto zveršuje vedecké slová, tak tieto odborné výrazy degraduje na úroveň „kde bolo, tam bolo“. A tak ezoterik berie napríklad medicínsku terminológiu seriózne a používa ju v súlade s logikou matematiky a dobrej viery v serióznosť poznania.

Ezoterik nebol dostatočne vzdelávaný v teologických vedách a má k tomuto náboženskému odboru negatívny vzťah. Nemám rád náboženstvá a preto sa s nimi nebudem zaoberať a vytvorím si dokonca vlastné náboženstvo s vlastnými pravidlami. To je najhorší možný variant. Ezoterik sa chová pragmaticky a ctí si náboženské systémy. Dôsledne pestuje a logicky skúma náboženské systémy a z náboženskej praxe preberá všetko, čo mu pomôže na duchovnej ceste. A to je jednoznačne teológia a jej princípy nekonečnosti a večnosti. Napríklad výklad fungovania a princípov kozmu sa chápu omnoho realistickejšie, ako keď si to chce niekto vyložiť na základe vedeckej teórie veľkého hrmotenia. Aj vysvetľovanie a vnímanie súhvezdí a galaxií okolo našej planéty je realistickejšie ako predstavy o kozme budované z obrázkov teleskopov a iných vedeckých zariadení. Medzi planétou Zem a súhvezdiami sú také kolosálne vzdialenosti, že nedovoľujú, aby sme informácie prichádzajúce ako svetlo brali vážne. Systém dvojníka operuje na časticiach a to dovoľuje prekonať v sekunde extrémne vzdialenosti vďaka extrémnej rýchlosti častíc. Niektoré častice, ktoré ezoterika volá voľné častice majú takú rýchlosť, že keď sú v mysli ezoterika napríklad z magnetara, tak sú skoro hneď kdekoľvek v kozme. Voľné častice sú tak rýchle, že nemá zmysel hovoriť, aká je to rýchlosť a nemá zmysel hovoriť o nejakom čase na prekonanie extrémnej vzdialenosti. A filtrovanie všetkých predstáv o kozme vedie k reálnemu vnímaniu kozmu a to sa skorej približuje k výkladu kozmu o božstvách a Bohu. Je to paradox, že keď vnímate svet ako princíp božieho sveta, tak má daná osoba realistickejší pohľad na fungovanie sveta.

Ezoterik používa noc na únik z reality. Ezoterik medituje časticovú úroveň počas dňa a pokiaľ chce, aby v neurónoch dosiahol trvalý program na udržanie sa na časticiach, tak to, čo odmeditoval počas dňa, sa musí zopakovať aj počas hlbokého spánku v noci. Napríklad ezoterik sa nechce chovať negativisticky a počas dňa si tento stav kontroluje. A negatizmus sa presúva do snov a tu sa začína prejavovať. Je to prirodzený sled udalostí a ezoterik sa musí začať programovať, aby negativizmus zlikvidoval aj v spánkovej rovine. Samozrejme, zbaviť sa negativizmu zo psychiky danej osoby bude trvať aj 3 roky systematickej práce. Inak to nejde. A je stále možný aj po troch rokoch rýchly a nečakaný návrat negativizmu. Ale už nie v takej silnej podobe a daná osoba negativizmus zvládne za pár dní. Teda, aby ezoterik prenikal svojou psychikou trvalo fungovať na častice, musí tak spraviť počas troch rokov a to najprv vo svojom tele a potom mimo telo. Teda prakticky je potrebné nakoniec cez dvojníka vnímať ľudské telo výhradne cez častice. Častice v jadre atómu a preniknúť psychicky do týchto častíc a do každej individuálne. Je to dôležité individuálne do každej častice osobitne a potom do častíc v protóne, osobitne do častíc neutrónu a potom osobitne do častíc pozitrónu. Potom do skupiny protónov, do skupín neutrónov a potom do skupín pozitrónov. Potom do štruktúr častíc spoločne viazaných do jadra atómu. Potom do častíc elektrónov a potom do atómu niektorého prvku. Potom do každého atómu v danom prvku. A potom do všetkých atómov v danom prvku. A takto postupovať ďalej cez prvky, aminokyseliny, bielkoviny, bunky, orgány ľudského tela a celé telo. Niečo podobné sa musí odohrať aj do objektov v kozme a to preniknúť do objektov až na rovinu samostatných častíc v jadrách atómov daného objektu. V zásade bude ezoterik nakoniec prenikať psychicky do dôchodkových častíc. Ide o častice, ktoré zostanú na večnosť po zániku gigantických kozmov. A v týchto časticiach sa už nič tak vážneho neudeje.

Ezoterik medituje zo spomienok a nie z častíc. Ezoterik si musí vyvinúť systém fungovania, aby sa nestávalo, že bude budovať systém dvojníkov výhradne zo svojich spomienok. Ezoterik buduje systém dvojníkov reálnym zberom a organizovaním častíc.

Ezoterik si nedáva pozor a namiesto častíc jeho psychika operuje vo svete
mŕtvych a na úrovni dôchodkových atómov a ich jadier a v skutočnosti nie na úrovni častíc. Je najlepšie, keď ezoterik preniká na častice postupne a to cez orgány a systémy tela. Potom preniká do buniek, do prvkov svojho tela, potom do atómov, atómových jadier a do častíc samotných. Iba pri takomto postupe má ezoterik istotu, že jeho psychika bude skutočne operovať na časticiach a nie atómoch.

Ezoterik nie je schopný sa venovať otázkam nadčasovosti a nekonečnosti. Ezoterik k vývoju systému dvojníka potrebuje jednoznačne zvládať základy teológie a základy systému nekonečna a nekonečností. Ezoterik musí mať želania, ktoré systém dvojníkov bude realizovať na večnosť. Napríklad je dobré želanie, aby dvojník zrátal všetky druhy častíc a ich premeny v minulosti, prítomnosti, ale aj v budúcnosti.

Ezoterik nedokáže dôsledne odstraňovať nedostatky vo svojej psychike a vo svojom správaní. Nedostatočná dôslednosť a húževnatosť k ezoterickej dokonalosti. Ezoterika dvojníkov vyžaduje trvalo sa meniť a svoje vnútro prispôsobovať a to tak, aby sa systém dvojníkov mohol nerušene vyvíjať. Ezoterik neustále sleduje vývoj dvojníka a pokiaľ zistí, že niečo brzdí ďalší vývoj, tak vytrvalo cvičí na tom, čo mu bráni v napredovaní v systéme dvojníkov.

Ezoterik neprehodnotil svoj vzťah k literatúre sci-fi a nehľadá zreálnenie ponúkaných možností z databázy fantázií o možnom a nemožnom. Ezoterika dvojníkov vyžaduje mimoriadne racionálnu a mimoriadne vedecky vybavenú myseľ. Je potrebné, aby sa myseľ ezoterika zaoberala technikou, technológiami, informatikou, robotikou a dosiahnuť schopnosť pochopiť, ako sa len dá, ako funguje svet častíc.

Ezoterik sa nedostatočne venuje problematike dvojníkov a robí si z ezoteriky zábavný podnik a víkendovú rekreáciu. Ezoterika dvojníkov nie je žiadny relax a vyžaduje nekonečné množstvo cvičení, veľa testov a overovania, či sa cvičenia správne realizujú.

Ezoterik sa odmieta podriadiť vešteckým testom pri meditácii, ktoré overujú, ako ktorý ezoterik cvičí a aké má výsledky. Pri cvičeniach systému dvojníka je potrebné si vybudovať mimozmyslové schopnosti ako overiť, či ezoterik skutočne preniká psychicky na časticovú úroveň svojho tela. Ezoterik si musí vybudovať seriózny systém kontroly toho, či jeho cvičenia smerujú do skutočného sveta častíc.

Ezoterik nemá dostatočnú kontrolu nad neurónmi svojho tela a preniká na genetický zdroják z hlbočiny chromozómov. V systéme ezoteriky dvojníkov narazí ezoterik na odpor svojich chromozómov, génov a génových systémov. Hovoríme o genetickom zdrojáku, ktorý bude brániť mimoriadne dôsledne, aby ezoterik prenikol psychicky na časticovú úroveň. Ezoterik si toto musí uvedomiť a začať prísnejšie kontrolovať svoje neuróny a nervové bunky a presadiť si psychické fungovanie na časticiach svojho tela a mimo svoje telo.

Ezoterik medituje iba preto, že meditácia ho chráni pred skončením na psychiatri. Ezoterika dvojníkov preverí, do akej miery chce ezoterik na vrchol ezoteriky a to je ezoterika dvojníkov. Ezoterik, ktorý robí ezoteriku iba z dôvodu zdravia a stabilnej psychiky sa ďaleko nedostane. Dosiahnuť vrchol dvojníkov v ezoterike môže iba osoba, ktorá chce ezoteriku žiť či sa mu to darí, alebo nedarí. Ezoterik a jeho duchovná cesta na celý život a aj po jeho smrti na večnosť.

Ezoterik prepína svoje sily a je prehnane ambiciózny a nezodpovedný. Ezoterik, ktorý trvalo cvičí systém dvojníka, sa nesmie klamať a musí si byť vedomý, akú má úroveň a čo má ešte nacvičiť vo svojich neurónoch, aby mohol vyvíjať systém dvojníka. Pokiaľ sa ezoterik až príliš nasadzuje a chce príliš rýchlo v sebe získať mimoriadne schopnosti, tak môže dosiahnuť pravý opak. Ezoterik vytrvalo cvičí a cvičí postupne po milimetri svoje neuróny a v priebehu niekoľkých rokov dosahuje vo svojich neurónoch potrebné mimoriadne schopnosti. Ezoterik, ktorý chce v ezoterike dvojníkov všetko rýchlo a ešte rýchlejšie, tak ten sa nedostane ďalej.

Ezoterik chce systém dvojníka iba počas meditácie a nie aj počas bežného dňa. Ezoterik realizujúci ezoteriku dvojníkov si musí uvedomiť, že pokiaľ nemá vhodné postoje vo vnútri svojej psychiky a pokiaľ nemá svoje neuróny v tele pod dostatočnou kontrolou, tak budovaný systém dvojníkov sa z tela vzďaľuje a jeho vývoj je na konci. A tak ezoterik trvalo musí upravovať svoje postoje a mať svoje neuróny pod kontrolou. Inak systém dvojníkov je mimo telo a vývoj dvojníkov sa zastavuje.

Ezoterik chápe svet v rovine teoretickej a nie v rovine praxe. Sú ezoterici, ktorí nie sú voči sebe dosť zodpovední. Nemajú dostatočnú úctu sami k sebe a k tomu, aby ezoteriku robili a cvičili v skutočnosti a nie iba vo svojich predstavách, alebo si uľahčili svoje cvičenia a to napríklad aj tým, že namiesto úrovne častíc cvičia úroveň atómov a atómových jadier. Niekedy takíto ezoterici dajú prednosť úspechu za každú cenu.

Ezoterik chodil do časticového sveta počas detstva a získal návyk obávať sa prienikov do časticového sveta. Ezoterik zažil v detstve preniky do kozmu a aj na časticovú rovinu z dôvodu užívania potrebných liekov pri liečbe ochorenia. Samozrejme, psychika dieťaťa asi ťažko skonzumuje prienik na častice bez toho, aby si nevytvorila vo vnútri seba obavy a strach zo sveta častíc. A tak takáto negatívna emócia môže viesť k odchodu z časticovej ezoteriky dvojníkov. Daný ezoterik nezvládol emócie strachu a vzdáva rovinu ezoteriky dvojníkov.

Ezoterik nie je dostatočne narcistický a zamilovaný do seba, svojho ega, do svojich spomienok a do systému dvojníka. Aby ezoterik mohol budovať systém dvojníkov fungujúcich na časticovej rovine je potrebné, aby mal rád seba a systém dvojníkov. Aby chcel budovať systém dvojníkov, ktorý nemá svoju dlhodobú tradíciu v ezoterike. Doterajšia ezoterika sa čerpala zo skúseností predošlých ezoterikov. Ezoterika dvojníkov sa musí bádať, skúmať, cvičiť a praktizovať. Všetko sa to podobá vedeckému bádaniu a hľadaniu možností, ako cvičiť a budovať úspešne systém dvojníkov. Ezoterik musí mať silnú motiváciu, aby nepodľahol potrebám spoločenského a biologického života v tejto časti kozmu. Koncentrácia na systém dvojníkov musí byť mimoriadne silná a vytrvalá. A narcizmus vedúci k dokonalosti tomu určite napomôže. A na dôvažok ezoterika dvojníkov je mimoriadna jedinečnosť v samotnom kozme.

Ezoterik nerešpektuje overované a testované skutočnosti o systéme ezoteriky dvojníkov a vytvára si vlastné konštrukcie, ako mu to chutí. Nevystaví svoje predstavy o ezoterike dvojníkov kritike a pracovnému overeniu ním tvorených hypotéz. Ide o ezoterika, ktorý si robí ezoteriku, ako mu to chutí a ako sa mu to pozdáva. Ezoterici toho zoskupenia už dávno odložili túžbu na osobnú cestu podľa hesla: toto mi chutí a takto to budem robiť. Ezoterika stojí na spoločných cvičeniach, spoločnom vzdelávaní a hľadaní zákonitostí ezoterickej cesty. Ezoterika do príchodu a sformovania sa tohto ezoterického zoskupenia bola prevažne realizovaná na patologickom princípe náhodného poškodenia tela a psychiky. Takýto patologický prístup bol nahradený nepatologickým prístupom. Ezoterici tohto zoskupenia vo svojich neurónoch vytrvalo už skoro 17 rokov nacvičujú mimoriadne schopnosti a to im dovoľuje reálne napredovať na duchovnej ceste.

Vektor pohybu cez beletristickú ezoteriku do medicínskej ezoteriky a odtiaľ do systému technokratickej ezoteriky. Píšeme tu o duchovnej ceste ezoterika. Duchovná cesta ezoterika začína spoznaním ezoteriky, ktorá bola pred tým, než daný ezoterik začal robiť ezoterickú cestu. Základné zdroje ezoteriky sa tradujú do obdobia, keď ľudstvo vynašlo vynález písma. A to sú na začiatku piktogramy, kde sa abstraktné geometrické značky nepoužívajú na označenie niečoho. Až kombináciou 20 – 30 znakov sa začína hovoriť o písme, ktoré sa viaže na fonetiku a výslovnosť človeka. Človek ako aj zvieratá vydávajú určité zvuky a tie sa priraďujú k určitým udalostiam a k určitým objektom. Stačilo, aby sa na daný predmet, napríklad hlinenú nádobu, napísali určité znaky a mohli sme hovoriť o písme. A daná skupina znakov dostala aj slovnú podobu a aj podobu posunkovej reči. Tak isto písmo vzniká z obrázkovej podoby zobrazovania objektov a toho, čo sa deje. Teda akákoľvek kresba môže dostať svoj popis v podobe geometrických znakov a môže to byť napríklad podpis autora alebo v znakoch vyjadrené, čo obraz vyjadruje. A tu sa kdesi pohybujme v oblasti hieroglyfov. Hieroglyfy na začiatku svojho vzniku boli vlastne série obrázkov o tom, čo napríklad egyptský panovník dosiahol. Ale často sa do hrobky nezmestili všetky obrázky a tak došlo k ich zjednodušovaniu až do takej abstrakcie, že tu máme namiesto obrázku skupinu abstraktných znakov. Teda spoznávanie ezoteriky ide cez všetky druhy stavieb v histórii ľudstva. Spoznávanie ide od jaskynných kresieb pravekých ľudí. Spoznávanie histórie ľudstva a ezoteriky ide od počiatku samostatných abstraktných znakov geometrického charakteru. Zdrojom poznania ezoterika sú aj kostné pozostatky ľudí a zvierat na planéte Zem, a tak isto vytvorených schránok extremofilných mikroorganizmov, ktoré môžu byť staré aj 4 miliardy rokov. Vlastne celá paleontológia je zdrojom informácií o planéte Zem. Ezoterik na svojej duchovnej ceste preskúma aj významné diela v oblasti ezoteriky. A samozrejme ich aj začne dôsledne cvičiť (Na stránke www.meditacia.sk je ezoterika spracovaná takýmto spôsobom). Je smutné, pokiaľ sa ezoterik chce na ezoteriku iba hrať a nechce ju cvičiť a budovať si v neurónoch mimoriadne schopnosti, ktoré sú potrebné, aby ezoterika nebola iba hra a relaxačná činnosť. Je mi veľmi ľúto tých, ktorí ezoteriku chcú robiť iba v teoretickej rovine. Bohužiaľ pokiaľ ezoterik robí iba teóriu ezoteriky, tak nikdy nepochopí, čo sa teoreticky naučil. Ezoterická teória bez osobnej skúsenosti a budovania mimoriadnych schopností je vlastne k ničomu. Nemožno v ezoterike oddeľovať teóriu a prax. Ezoterik bez praxe a cvičených mimoriadnych schopností je bezcenná vec.

Aké skupiny častíc poznáme v dnešnom kozme?
Základom kozmu sú najmenšie možné častice s najmenším možným desatinným číslom dosahujúcim možné absolútne najmenšie desatinné číslo. Je pre nich špecifické, že nikdy nevznikli a nikdy nezaniknú. Iba sa organizujú do určitých zoskupení. Každá takáto najmenšia možná častica má extrémnu až absolútnu rýchlosť, ktorá je v kozme možná. A teda každá takáto častica je v každej inej častici, ako každá iná častica je v každej inej častici. Pre nich je typické, že nie sú organizované do žiadnych zoskupení a žiadnych funkčných systémov, z ktorých vznikajú zhluky častíc.

Z tohto základu vznikajú alebo sa formujú častice, ako ich už pozná kvantová fyzika. Kvarky a antičastice a iné, ktoré sú organizované do určitého systému fungovania. V ezoterickej metavede ich nazývame ako častice v tvare hríbika, prskaviek, hviezdičiek, hadíkov, praclíkov, perličiek, kociek, mačacích hláv, mačacích paciek, mačacích chvostíkov, bielych a čiernych kvapiek a podobne. Častica v tvare hríbik sú už zhluky voľných častíc organizovaných do určitého systému za určitým účelom. Základné častice na rozdiel napríklad od objektu hríbika nie sú organizované za nejakým účelom. Jednoducho sú bez zapojenia a cieľa. Pokiaľ je častica hríbik organizovaná do určitej tesnosti, hustoty, ktorá porušuje určitý typ vhodnej homegenity, tak nie sú v stave základu kozmu. Základ kozmu sú častice, ktoré nemajú žiadnu pestrosť a variabilnosť. Všetky častice základu sú rovnaké a to v absolútnom význame slova absolútne. Pokiaľ sú častice absolútne rovnaké a robia to isto v tú istú časovú jednotku, tak sú základom kozmu. Pokiaľ sa častica odlišuje niečím od všetkých častíc základu, tak je to častica organizovaná za určitým špecifickým cieľom. Chápeme, že takáto definícia podstaty kozmu nebude intelektuálne dostupná a zostane navždy nepochopená. Bežnému smrteľníkovi zostáva iba precítenie tejto podstaty kozmu. Týmto si nerobíme žiadne nároky na revíziu kvantovej fyziky. Takéto vnímanie kozmu a jeho základu je vecou ezoterickej metafyziky. Pod metafyzikou tu rozumieme skúmanie makro aj mikrosveta na základe vytvárania špecifických schopností priamo organizovaním neurónov v mozgu ezoterika. Veda stojí na vývoji techniky a technológie a to mimoneurónové oblasti vedeckého pracovníka. Metafyzika nemôže predložiť priamy dôkaz o tom, čo tvrdí. A to zase veda môže a musí. Samozrejme, je na samotnom ezoterikovi, ktorý si sformoval svoje neuróny v mozgu, akú má úctu k pravde, školenie a vzdelanosť k systému logiky zákonitostí a matematických axiómam.

Ešte tu máme špecifické častice, ktoré sú výsledkom aktivít v kozme a všetky procesy zániku štruktúr tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických procesov. Inak povedané, je tu zánik a rozpad prvkov na atómy. Je tu zánik atómov na atómové jadrá. A je tu zánik jadier a ich rozpad na častice. A tento návrat častíc zo sveta prvkov, atómov a atómových častíc sa nedeje do základného stavu častíc, ktoré medzi sebou nemajú žiadne rozdiely. Ale vznikajú takzvané dôchodcovské častice, v ktorých je nemožná skoro žiadna zmena. Teda v gigantickom prostredí v nekonečnom čase sa všetko pohne iba o stotinku. A sem sa ukladá systém dvojníkov po smrti organickej alebo technologickej hmoty – časticový dvojník. Tu na dvojníka nepôsobia žiadne vonkajšie vplyvy a dvojník je tu ako archív uložený na večnosť. No nie ako aktívny a inteligentný systém, ale iba ako nehybný archív. A ezoterici tohto zoskupenia chcú viacej ako iba nehybný hard disk o ich aktivitách.

Pridaj komentár