Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o vrcholovú úroveň ezoteriky, ktorá sa dá nepatologickou cestou dosiahnuť asi tak za 15 rokov intenzívnych každodenných meditácií. Samozrejme, že si tu záujemcovia nájdu aj iné, ako len ezoteriku. Bežné osoby sa môžu dozvedieť niečo o kozme z iného uhla pohľadu. Začínajúci ezoterici si môžu vytvoriť vhodný obraz, o čom je vlastne kozmická ezoterika a ezoterika dvojníkov.

Ako som už spomínal aj v predošlých článkoch, aby sa dala robiť kozmická ezoterika reálne a nie iba v predstavách je potrebné, aby ezoterik podstúpil dlhoročný výcvik a vo svojej psychike a neurónoch vybudoval mimoriadnu schopnosť prenikať do svojho tela a do priestoru okolo seba. Samozrejme, že sú jedinci, ktorí môžu mať takúto schopnosť psychicky prenikať do kozmu. Ale u nich je možná na základe určitého trvalého poškodenia organizmu a najčastejšie neurónových oblastí. Takýto jedinec má síce výhodu, že to nemusí trénovať, no má to aj rôzne nevýhody a to je neustále riziko, že skončí v rukách psychiatra. A na dôvažok trvalé poškodenie takejto osoby nedovoľuje, aby cvičil ďalšie mimoriadne schopnosti a stal sa všestranným ezoterikom. Pre duchovný rast v oblasti ezoteriky je vítané, aby ezoterik nemal žiadne mimoriadne schopnosti založené na trvalých patologických stavoch.

Ezoterik je osoba, ktorá spoznáva a kopíruje mimoriadne schopnosti patologických ezoterikov. Ezoterici tohto zoskupenia mimozmyslovo skúmajú jedincov s mimoriadnymi schopnosťami a hľadajú potom prostriedky, ako nacvičiť vo svojej zdravej psychike tieto schopnosti. Samozrejme, aj tú sú určité obmedzenia a nie všetky stavy sa dajú v štandardnej psychike odcvičiť. Ale v zásade schopnosti levitovať, čítať ľudské myšlienky, určité liečivé schopnosti, alebo udržať kovové objekty na tele nie sú potrebné pre duchovnú cestu v oblasti ezoteriky. A ostatné schopnosti sa dajú nacvičiť aj bez toho, aby ezoterik musel nejako ochorieť. Dokonca pre duchovnú cestu v oblasti ezoteriky je žiaduce, aby ezoterik bol trvalo psychicky aj fyzicky v perfektnom stave.

Ezoterik si vybuduje mimoriadnu schopnosť a to je schopnosť vyhľadávať jedincov, ktorí sú schopní prenikať do kozmu. Ezoterik ich dokáže na diaľku zdiagnostikovať a zistiť, na akej patológii dokážu prenikať do kozmu. V jednom prípade je to znetvorenie a zmrzačenie od narodenia, v druhom prípade je to prežitie a návrat z klinickej smrti, v treťom prípade je to nezhubné bujnenie buniek na povrchu orgánov. Všetky tieto tri stavy vedú trvalo k prieniku do kozmu. Ezoterik musí nájsť nepatologický spôsob nahradenia vlastného zmrzačenia a znetvorenia. Musí nájsť systém pre nahradenie klinickej smrti a spôsob, ako dosiahnuť to, čo stav a psychika osôb s nezhubným bujnením povrchu svojich orgánov. A takýto prístup vyžaduje hľadanie, bádanie a skúšanie vhodných postupov.

V prípade znetvorenia a zmrzačenia je potrebné naučiť sa koncentrovať silne do oblasti temenného mozgu, miechy a neurónových zhlukov okolo miechy a nervového systému. A tak isto psychickou koncentráciou preniknúť do nervových platničiek vo svaloch. Ezoterik dokáže cez vlastné predstavy znetvorenia vlastných orgánov a ich presunu do svalových neurónov vyvolať stavy podobné znetvoreniu tela. Ezoterik silou vôle donúti svoje svalové platničky, aby fungovali chaoticky ako u trvalo zmrzačenej osoby. Ezoterik naučí svoje neuróny, aby vedeli navodiť tento stav v zlomku sekundy a realizovať ho. Pretože pri prieniku do určitej časti kozmu je potrebný iný druh znetvorenia a zmrzačenia.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať do kozmu cez stavy blízke klinickej smrti, tak si musí rané štádiá klinickej smrti odcvičiť naostro. Nepodarila sa nájsť vhodná, úplne nepatologická cesta. A tak ezoterik musí vo svojom organizme postupne vedieť zastaviť činnosť rôznych orgánov a to v ňom vyvolá rané štádium klinickej smrti. Ezoterik neprežíva stratu vedomia alebo to, čo opisujú osoby, ktoré skutočne upadli do stavu smrti. Ale po takýchto cvičeniach raného štádia klinickej smrti si ezoterik musí robiť psychoterapie a zvládnuť psychické zmeny, ktoré priniesol stav raného štádia klinickej smrti. A ezoterik môže prenikať do kozmu cez špecifické dôchodcovské atómy a atómové jadrá, ktoré vznikajú pri zániku hviezd, súhvezdí a galaxií. Atómy, ktoré tu popisujem, sa zásadne líšia od atómov a atómových jadier v materiáloch, alebo v termojadrovej reakcii a podobne. Ide o svet mŕtvych ľudských spomienok, ktoré sa po smrti organickej hmoty ukladajú v tomto špecifickom priestore kozmu. Prenikom do sveta mŕtvych sa dá v ľudskej psychike prehupnúť do normálnych prvkov, atómov, planét a súhvezdí. A toto je druhý možný psychicky prienik do kozmu.

Ezoterik má ďalšiu a to tretiu možnosť prenikať do kozmu. Kopíruje stavy psychiky osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Ezoterik skúma tieto osoby a znovu hľadá nepatologickú cestu k systému dvojníkov a prieniku svojej psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik vlastným výskumom zistí, že asi pred 500 000 až 600 000 rokmi na planétu Zem intenzívne pôsobil kozmický objekt magnetar. Je klasicky popísaný vo vedeckej astronómii. Teraz sa nachádza v súhvezdí Orión a jeho sila zasahuje planétu Zem minimálne. Tento vplyv už nedokáže sám od seba donútiť psychiku živých organizmov, aby fungovali na úrovni častíc. Ale keď v niektorom jedincovi zmutujú bunky na povrchu orgánov, tak genetická zmena otvorí v bielkovinách, aminokyselinách, DNK a RNK časovú úroveň z roviny genetickej. Takáto osoba a jej psychika prenikne na časticovú úroveň úplne samozrejme a bez akejkoľvek snahy takto chorej osoby. Ezoterik musí tento stav vyvolať prepojením psychiky na objekt magnetara v súhvezdí Orión a na nezhubné bujnenie povrchu orgánov u takto chorých jedincov. A ezoterik, ako sa hovorí, parádne dobehne a oklame genetický potenciál svojich génov a prinúti ich správať sa, ako keby sa magnetar vrátil pôsobiť dostatočne intenzívne na planétu Zem. Ezoterik musí tento stav udržiavať a naučiť svoje neuróny, aby cvičeniami trvalo udržiavali tento stav a vtedy genetický zdroják v génoch pracuje v časticovej rovine. To dovolí budovať systém dvojníka, ale nie prechod psychiky ezoterika na časticovú úroveň. Ezoterik vybuduje počas troch rokov dvojníkov a potom vo svojich neurónoch vybuduje priamo prechod cez svoje orgány, bunky, chromozómy a gény do roviny bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier, do zhlukov častíc a do jednotlivých častíc. A potom už je možné putovať kozmom cez rovinu častíc. To dáva možnosť vycestovať psychicky do kozmu po tretíkrát.

Vzdelanostná úroveň je v samotnej ezoterike tak isto dôležitá. Na jednej strane je to budovanie mimoriadnych schopností a na druhej strane je to o kvalitnej vzdelanostnej úrovne. Ezoterik sa musí postupe stať všestranne vzdelanou osobou. Teda je tu potrebné rozvíjať aj intelektuálne schopnosti. Ezoterik psychicky cez koncentráciu preniká do svojho tela, pri tomto prieniku spoznáva svoje telo a psychiku. Aby sa dobre vyznal, kde preniká a ako to celé funguje, potrebuje trvalo študovať anatómiu, medicínu, histológiu a psychiatriu. Zároveň, pokiaľ preniká do kozmu, je potrebné študovať všetko okolo kozmu a astronómie. Pokiaľ ezoterik preniká do kozmu na úrovni častíc, tak je potrebné študovať aj rovinu kvantovej fyziky častíc.

Psychické prenikanie do kozmu je dôležitá súčasť ezoteriky. Tak ako je potrebné prenikať do svojho tela a jeho systémov, je potrebné na duchovnej ceste súčasne prenikať do kozmu. Aj systém dvojníkov ezoterici objavujú vďaka snahe prenikať stále hlbšie a hlbšie do kozmu. Ezoterik spoznáva súhvezdia našej Galaxie a uvedomuje si hranice poznania kozmu prostriedkami modernej astronómie. Zároveň si kozmický ezoterik uvedomuje, že dnešné ľudstvo pozná alebo má informácie iba asi z 10 % našej Galaxie. Zvyšný priestor našej Galaxie v podobe súhvezdí je neznámy a nedostupný pre technológiu teleskopov. A tak ezoterik psychicky prenikne do popísaných súhvezdí našej Galaxie a ďalšie súhvezdia spoznáva už v rovine metafyzickej ezoteriky, ktorá sa nemôže opierať o astronomické poznania kozmu. Ezoterik sa dostáva na pôdu vedecky nedostupnej oblasti. Pri psychických prienikoch do kozmu si ezoterik uvedomuje, koľko súhvezdí aj zaniká. Kozmos našej Galaxie je často reprezentovaný ako dokonalé dielo, kde skoro nič nezaniká. A to je iba zdanie. V našej Galaxii zaniká každý rok aspoň jedno súhvezdie. Veda má ešte kontakt aj na určité množstvo galaxií okolo našej Galaxie. Ide asi o 2 000 galaxií, ktoré sú kozmické teleskopy schopné zachytiť. Ale to je iba malá časť zo všetkých galaxií. Pri psychickom prieniku do kozmu cez časticový systém možno napočítať aj do 20 000 galaxií okolo našej Galaxie.

Wikipédia
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Herkules
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Hodiny
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Holubica
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Hydra
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Chamele%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Indi%C3%A1n

Video tutoriály o kozme v slovenčine
http://vimeo.com/user3472151
http://vimeo.com/user5102742

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=ha9waI4SC8U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5gL9enzFjBc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SzFXa-TytUA&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=nkJdJpYzbj4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=8DHnxDdOfWs&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=NEokvIzpmD8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=4iVBWgC_R6E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XjHpBe1qlQ8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JSq-IukW0Xc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ERenoWYIno4&feature=rela…

Herkules, Hodiny, Holubica, Hydra, Chameleón, Indián
http://www.youtube.com/watch?v=flJTPyBXg3U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=P9F4VEzKMlg
http://www.youtube.com/watch?v=QovxU-P4UL0
http://www.youtube.com/watch?v=_wxnVR2Rk4k
http://www.youtube.com/watch?v=cW7BvabYnn8
http://www.youtube.com/watch?v=v_6yeGcpoyE&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=MD5lOpxDElI&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=nByekIx7XXw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=nmS3paY9mZI

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty

Pridaj komentár