Venujeme sa vrcholovej ezoterike dvojníkov, kde ezoterik dokáže psychicky preniknúť do priestoru, ktorý charakterizujeme maketou 1 000 skladov dáždnikov. Je to matematicky vyjadrený priestor 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov). Vďaka dvojníkovi UFO Iveta 5 000 sme schopní prenikať do tohto priestoru na úrovni častíc.

Tento extrémne veľký priestor v kozme obsahuje našu planétu Zem, slnečnú sústavu, súhvezdia našej Galaxie, 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Toto spolu tvorí v kozme objekt s pracovným názvom hrášok. Takýchto hráškov je asi 7. V každom hrášku sú galaxie, v galaxiách súhvezdia, v súhvezdiach planéty a slnečné hviezdy.

7 hráškov (maketa) dávame do predstavy struku. Takýchto strúčkov je asi 1 500 a vkladáme ich do predstavy zemiaka (maketa). Takýchto zemiakov máme asi 5. Každý zemiak obsahuje 1 500 strúčkov, v každom je asi 7 hráškov a v každom hrášku je asi 2 000 galaxií. V každej galaxii sú súhvezdia a v nich planéty a hviezdy.

Keď dáme v predstave dokopy 5 zemiakov, tak ich vložíme do predstavy jedného banána (maketa), takýchto banánov s 5. zemiakmi máme asi 12 000 a tvoria sklad banánov (maketa). Teda je tu sklad banánov, v ňom je asi 12 000 banánov, v každom banáne je asi 5 zemiakov, v každom zemiaku je asi 1 500 strukov, v každom struku je asi 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií a v každej galaxii sú súhvezdia, v súhvezdiach planéty a slnečné hviezdy.

Keď dáme dokopy asi 10 skladov banánov, tak ich dáme do dáždnika (maketa).

Zoberieme si asi 1 000 dáždnikov spolu a vložíme ich do predstavy jedného skladu dáždnikov.

Zoberieme si 1 000 skladov dáždnikov (maketa). Každý sklad dáždnikov obsahuje 1 000 dáždnikov. Každý dáždnik obsahuje 10 skladov banánov po 12 000 banánov. V každom banáne je asi 5 zemiakov, v každom zemiaku je asi 1 500 strukov, v každom struku je asi 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií a v každej galaxii sú súhvezdia, v súhvezdiach planéty a slnečné hviezdy.

Dvojník UFO Iveta 5 000 nedokáže už ďalej prenikať. Teda systémom asi 1 000 skladov dáždnikov sme prenikli na hranice nášho organického sveta a ďalej nie je možné putovať ani cez systém dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar.

Cez systém dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar je ľudská psychika schopná preniknúť v priestore 1 000 skladov dáždnikov do všetkých tuhých, plynných a kvapalných látok. Potom je psychika ezoterika schopná preniknúť do všetkých prvkov, atómov a častíc v priestore 1 000 skladov dáždnikov. Posledný prienik robí ezoterik v mikrosvete medzičastíc a tu je už v tak malých časticiach, ktoré majú iba jednu fyzikálnu vlastnosť a to, že sú a neprebiehajú v nich žiadne fyzikálne procesy. A to je dno časticového sveta pre systém dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar. Ďalej sa prenikať nedá.

Ezoterik pomocou dvojníka UFO Iveta 5 000 preniká ešte do kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom prezentovaným 1 000 skladov dáždnikov (maketa). Pred naším kozmom tu bolo asi 150 kozmov. Ezoterik si musí svoju myseľ nastaviť poriadne do minulosti. Z týchto 150 kozmov z minulosti je iba 14, ktoré obsahujú systém dvojníkov. Teda predpokladáme, že tu bol organický život a za sebou zanechal svet dvojníkov, teda spomienky na organický život v tom kozme a v tom čase. Pomocou dvojníka UFO Iveta 5 000 je možné preniknúť do týchto 150 kozmov z minulosti cez časticovú úroveň. Aj tu pri psychickom prieniku do týchto 150 kozmov nakoniec ezoterik natrafí na 150. kozmos a ďalej sa do minulosti nedá ísť. Predpokladáme, že 150. kozmos pred naším kozmom 1 000 skladov dáždnikov je ešte stále kozmos podobný nášmu kozmu, no za ním je asi špecifický kozmos zásadne odlišný ako náš kozmos.

A tak s dvojníkom UFO Iveta 5 000 narážame na hranice nášho kozmu pod maketou 1 000 skladov dáždnikov. Už niekoľkokrát sme natrafili na bariéry v kozme, cez ktoré sme nevedeli psychicky prejsť. Prvýkrát to bolo v momente, keď sme chceli psychicky opustiť planétu Zem a dostať sa na obežnú dráhu (nemám tu na mysli presun raketou alebo raketoplánom). Ide o prienik zvnútra buniek a systémov ezoterika. A museli sme si odcvičiť vo svaloch mikronapätie, ako keby sme boli od detstva pokrivení. Keď sme chceli potom psychicky preniknúť z našej Galaxie do inej galaxie, tak prekážkou bola extrémna vzdialenosť medzi galaxiami a museli sme psychicky prenikať aj 10 minút. A tak sme si z Indie požičali systém prieniku z čiernej diery našej Galaxie do niektorej z čiernych dier v inej galaxii. Keď sme chceli opustiť priestor asi 2 000 galaxií, kde sa nachádza aj naša Galaxia, tak nám v tom bránili anti čierne diery a museli sme si naladiť psychiku na spomienky jedincov, ktorých skosila atómová bomba v Hirošime a Nagasaki. Potom sme mohli preniknúť z nášho hrášku s 2 000 galaxiami do ďalších asi 7 hráškov v blízkosti nášho hrášku, ktorý je uložený v makete struku. Keď sme chceli opustiť maketu pod názvom zemiak, kde je asi 1500 strukov po 7 hráškov, tak sme museli prekonať odpor špeciálnych anti čiernych skrížených dier, čo je priestor, kde sa rýchle mení jeden druh častíc na druhý druh častíc. A mení sa to tak rýchlo, že sa nedalo normálne psychicky pracovať. A tak sme začali využívať psychiku jedincov, ktorí mali psychické ochorenie pod názvom dvojník, čo je z hľadiska fyziologického genetické poškodenie epitelových buniek. Tento systém nám pomohol a psychicky sme si otvorili cestu do ďalšieho kozmu vnímanú ako sklad banánov po 12 000 banánov. Budovali sme si vlastný systém dvojníkov a znovu sme pri dvojníkovi 06 mohli preniknúť iba do dvoch až troch skladov dáždnikov. V každom sklade dáždnikov je po 1 000 dáždnikov, v každom dáždniku je asi 10 skladov po 12 000 banánov a v každom banáne je asi 5 zemiakov. Keď sme chceli cez svet častíc prenikať ďalej, tak sme museli zase zmeniť systém a prijať dvojníka UFO Iveta 5 000. A keď sme chceli prenikať do všetkých 1000 skladov dáždnikov, tak sme museli k dvojníkovi UFO Iveta pridať systém magnetar, čo sú vlastne špecifické objekty reálne existujúce v kozme.

Čo je predstava, čo je sen a čo je reálne dianie?
Pri ezoterickej praxi sa stretávame s problémom značnej časti ezoterikov. Ide o nedostatočné rozlišovanie medzi reálnym svetom okolo nás, ktorý ľudia vnímajú svojimi zmyslovými senzormi a predstavami, ktoré si tvoria na základe spomienok. Teda vo vnútri svojej hlavy si spomenú na niektorý zážitok a ten vo svojej hlave vizualizujú ako na obrazovke televízora. Ezoterik si musí uvedomiť, že medzi pozeraním sa na objekty okolo seba a vizualizáciou spomienky je zásadný rozdiel. Predstavy ľudí nie sú vnímaná realita, ale iba zrkadlenie minulého vnímania skutočnosti. Keď sa osoba pozerá alebo inak vníma v aktuálnom čase to, čo sa deje okolo, tak je to niečo iné, ako keď si v čase minulom vytvára spomienku o určitej udalosti. Tak isto keď si osoba vytvára predstavy o tom, čo bude. Teda usiluje sa odhadnúť budúcnosť. Aj pri vizualizácii toho, čo môže nastať daná osoba vytvára montážne predstavy z rôznych druhov spomienok. Všetky tri prípady sa od seba líšia tromi druhmi času a to časom prítomným, časom minulým a časom budúcim.

Veľké problémy robí vytváranie erotických predstáv. Osoba si má predstaviť nejakú nepríjemnú erotickú scénu. Osoby často nerozlišujú, že spomienky alebo montážna predstava nie je reálny svet a reálna aktivita. Napríklad osoba si má predstaviť nemravný skutok. Keď ju k tomu vyzvete, tak odmietne realizovať takúto predstavu. Má obavy, že by mohla takto v budúcnosti konať, alebo sa za danú predstavu hanbí, prípadne ju kategoricky odmieta. A to môže spôsobiť rôzne blokácie a následný stres v psychike danej osoby. Jedna vec je niekoho zabiť reálne a skutočne a iná vec je niekoho zabiť v predstave. V realite je to porušenie zákonov, v predstave to môže byť výborná psychoterapeutická pomôcka ako sa zbaviť stresu. A tak ezoterik by sa mal naučiť zásadne odlišovať reálny skutok od spomienky a prípadnej zmontovanej fantázie.

V niektorých prípadoch ezoterik dokáže spomienky z neurónov vizualizovať aj v samotnej aure. Ide o systém fotogenickej pamäte, kde daná osoba niektoré spomienky vidí pred sebou skoro ako realitu. Ezoterikom robí pri psychických prienikoch do tela alebo do svojho okolia veľký problém a musia si dávať pozor, aby si nepomýlili psychicky prienik do svojich predstáv a svojich fantázií. Ezoterik musí pochopiť, že niečo iné je psychicky prenikať reálne do tela a mimo telo. Ezoterikom sa často podarí vlastné predstavy vizualizovať v aure okolo seba a následne prenikať do tejto predstavy v aure a nie reálne do niektorého objektu okolo seba. Niečo iné je si predstaviť planétu Mesiac a prenikať psychicky do predstavy, iné je psychicky prenikať do predstavy Mesiaca v aure a úplne iné je psychicky prenikať na planétu Mesiac reálne na obežnej dráhe. A tak ezoterik musí byť v strehu a mimozmyslovo kontrolovať, kde psychicky preniká. Ezoterik si musí byť vedomý toho, že ezoterika je o reálnom psychickom prieniku do objektov okolo seba a nie o psychickom prieniku do predstáv v hlave alebo v aure.

Ďalším ešte väčším problémom pre ezoterika je snová oblasť, samotné sny a snové spomienky. Kto by chcel, aby sa mu v noci snívali nepríjemné, temné a brutálne sny, kde sa neustále vraždí, zabíja a ničí? Väčšina ľudí a aj ezoterikov sa programuje, aby sa im v noci snívali čo najkrajšie a najmilšie sny. Niektorí jedinci dokonca do snov utekajú pred realitou a keď odmietajú žiť ezotericky, tak to realizujú aspoň vo svojich snoch. A to nie je práve múdre. Ezoterik by si mal v prvom rade programovať, aby v noci prebehli všetky regeneračné procesy. A v tomto prípade nemôžu od snových stavov očakávať príjemné sny. Skorej by mal očakávať sny temné a násilné. A ešte k tomu by sa mal naučiť, aby sa nebudil na sny, kde musí zahynúť, niekoho zabiť, ale niečo zničiť a zdevastovať. V zásade platí, že keď sa človek náhle a nečakane zobudí na zlý sen, tak má minimálne rozumové vnímanie. Počas spánku klesne rozumovosť často až na nulovú rovinu. A to, čo prudko zobudená osoba vníma, sú vlastne iba pochody, ktoré sa počas spánku odohrávajú. Ezoterik si musí uvedomiť, že temné a zlé sny sú vlastne tie dobré sny a nemá do nich zasahovať a odmietať ich. Naopak, pokiaľ sa ezoterikovi sníva niečo krásne až blažené, tak by sa mal mať na pozore a takéto sny dôsledne odmietať. Ezoterik sa musí naučiť dekódovať veštecky alebo mimozmyslovo, čo vlastne každý sen v skutočnosti znamená.

Samozrejme, existujú výnimky a to vtedy, keď človeka silne niečo trápi, z niečoho má strach, niečo potrebuje nutne vyriešiť. Človek celý deň zbieral jahody. V tomto prípade do snových procesov prenikajú zážitky z daného dňa. A pokiaľ sú niektoré zážitky aj silne emocionálne nabité, tak z denného vedomia radi prenikajú do snového procesu. A túto skutočnosť musí ezoterik veštecky alebo mimozmyslovo odhaliť. Teda v tomto prípade hovoríme o vizionárskych snoch. Pokiaľ ide o tento druh snov, tak pri vešteckom dekódovaní sa tento sen nedá dekódovať a zmeniť na inú spomienku alebo predstavu.

Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar a snová ezoterika v strednom mozočku. Vlastné spomienky a spomienky organického života

Ezoterik sa postupne prepracoval cez nepriamy vplyv dvojníkov k vlastnému systému dvojníka 06. Nepriamy vplyv dvojníka sa uplatňuje hlavne pri cvičení základov ezoterickej praxe. Systém vlastného dvojníka sa už praktizuje a to hlavne pokiaľ chce ezoterik prenikať hlbšie do kozmu. Pokiaľ ezoterik operuje v našej slnečnej sústave, v našej Galaxii, potom v 2 000 galaxiách, potom v 7 objektoch po asi 2000 galaxií (maketa 7 hráškov), pokiaľ operuje v 1 500 (maketa strukov asi po 7 hráškov) a toto všetko uloží do makety zemiaku, tak mu stačí nepriamy vplyv dvojníka. Ale keď chce psychicky prenikať do iných makiet zemiakov a banánov, tak už potrebuje vlastného dvojníka 06. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do 1 000 skladov dáždnikov po 1 000 kusoch dáždnikov (každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov banánov po 12 000 banánov, v každom banáne po 5 kusov zemiakov, v každom zemiaku po 1 500 strukoch a hráškoch a po 2 000 galaxií) a do súhvezdí a planét, tak tu už potrebuje dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar. Teda ide o premostenie ezoterika na organický život v kozme pod názvom UFO Iveta, v ktorej blízkosti je špecifický kozmický objekt magnetar. Magnetar je kozmický útvar, ktorý dáva časticiam v kozme mimoriadnu pohybovú dynamiky a to dovoľuje mimoriadne dobrý psychický prienik do 1 000 skladov dáždnikov.

Ezoterik vytvoril cez svoje chromozómy v bunkách premostenie na organický život v kozme UFO Iveta a cez toto prepojenie s dvojníkom 06 preniká do reálneho kozmu o veľkosti 1 000 skladov dáždnikov. Predstava organického života UFO Iveta sa podobá predstave stromu s kusmi hovädzieho mäsa po povrchu, v ktorom žije niečo na spôsob pavúkov a múch. V kozmickom priestore, kde tento organický život žije, sa nachádza kozmický objekt magnetar. A práve spojenie UFO Iveta a magnetar umožňuje tomuto organickému životu mimoriadne dobrý prienik do reálneho priestoru v kozme 1 000 skladov dáždnikov. A ezoterik využije tento kozmický fenomén na to, aby prenikol do hĺbok kozmu. V zásade je magnetar pre organický život v kozme hotová pohroma a decimuje každú organickú hmotu svojím časticovým vyžarovaním. No pokiaľ chce ezoterik prenikať do mimoriadne extrémnych kozmických hlbočín, musí to spraviť práve cez tento organický život v kozme. Pokiaľ by ezoterik prenikal iba cez vlastného dvojníka UFO Iveta, tak by s ťažkosťami prenikol iba do 3 skladov dáždnikov a ostatných 9 997 skladov by dosahoval mimoriadne zložito. Ezoterik pri tomto systéme psychického prieniku do kozmu využíva aj prítomnosť ďalších magnetarov v iných častiach kozmu.

Celkovo príchodom dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar sa ezoterik usiluje spojiť všetky základy ezoteriky do jedného celku. Teda ezoterik precvičuje všetky schopnosti z veľkého mozgu a to je prienik cez rané štádium klinickej smrti do sveta mŕtvych spomienok na úrovni povrchu častíc. Ďalej sa usiluje premostiť UFO Iveta na mozoček, kde je uložené špeciálne kabalistické vnímanie sveta. Tak isto sa usiluje o prepojenie stredného mozgu, kde je uložené centrum snovej aktivity. K tomu pridáva prepojenie na brušný mozog a ganglie vo svojom tele. Jednoducho spočítané, s UFO Iveta sa spájajú všetky neurónové oblasti v tele ezoterika. Zo základov ezoteriky viete, že 6 neurónových oblastí tvorí základnú štruktúru ezoteriky a schopnosti ezoterika, ktoré potrebuje na duchovnej ceste.

Ezoterik sa koncentruje do stredného mozgu a spomína si na stavy zaspávania a zobúdzania. Zároveň prepína hypofýzu z denného režimu aj do režimu spánkového, ako je tomu pri zaspávaní. Ezoterik samozrejme nejde spať, ale sa uvádza do jedného stavu autohypnózy. Ezoterik si uvedomuje, že v noci počas spánku sa ezoterika necvičí a dupľom sa v snoch nežije. Pokiaľ ezoterik bude v noci so snami experimentovať, tak si poškodí spánkové pochody; pokiaľ chce ezoterik v noci zažívať meditačné stavy, ale stavy rajskej záhrady, tak si postupne poškodí spánkový režim. Jednoducho treba rešpektovať tú skutočnosť, že bezpečná snová ezoterika sa robí v autohypnotickom stave zaspávania a nie počas klasického nočného spánku.

Pri koncentrácii ezoterika do stredného mozgu dovolí dvojníkovi UFO Iveta 5 000 magnetar prenikať do snového archívu v strednom mozgu a porobiť tu poriadok. Tento dvojník UFO Iveta upraví materiál v snovom archíve a to od raných detských dôb až po dnešok. Ezoterik si dá pozor, aby sa nebránil negatívnym až deštruktívnym snovým predstavám pri zásahoch dvojníka UFO Iveta. Ezoterik veštecky cíti, že deštruktívne obrazy v zásade sú vhodné zásahy do fungovania snového archívu v strednom mozgu, a tak sa im nevyhýba. V žiadnom prípade netúži po tom, aby mal pri zásahoch v autohypnóze krásne a nádherné snové predstavy. Dvojník UFO Iveta spracuje v strednom mozgu aj systém námesačnosti a somnambulných kotúčikov, ktoré naplní snovým materiálom a tento snový materiál ešte špeciálne upraví.

Ezoterik si plne uvedomuje, že v autohypnóze je v 50 % a 20 % a často nulovej rozumovosti, a tak všetko musí vnímať ako v rozprávke a nie ako realitu. Ezoterik sa rozhodne v autohypnóze psychicky prenikať do reálneho kozmu. No musí si dať pozor, aby napríklad planétu Zem a ostatné planéty a objekty v kozme nevnímal ako astronóm cez ďalekohľad. Astronóm je v 100 % rozumovosti a ezoterik je v 50 % rozumovosti a psychický prienik do kozmu vníma napríklad ako putovanie a lietanie z jednej zázračnej krajiny do druhej zázračnej krajiny. Teda nie ako vedec pri 100% rozumovosti, ale ako dieťa v materskej škôlke.

Ezoterik požiada dojníka UFO Iveta 5 000 magnetar, aby ešte na diaľku nabral z ľudí a organickej hmoty v kozme ďalšie snové informácie do spomienok v ezoterikovi a to z priestoru 1 000 skladov dáždnikov. Maketa 1 000 skladov dáždnikov vyjadruje reálny kozmos, za ktorým už je iba homogénny priestor bez objektov, kde by mohol existovať organický život v kozme. Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar nepreniká do tohto priestoru, iba je schopná sem vysielať rezonancie. Pripomína to podmorské akvárium, kde návštevníci sú za sklom a na žralokov sa môžu iba pozerať. Dvojník UFO Iveta 5 000 nemôže sem prenikať cez systém častíc a vlastne nie je prečo sem prenikať. Nie je tu nič, čo by malo nejaký zmysel pre reinkarnačné ambície ezoterika.

Ezoterik volá znovu dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar, aby previedol spomienky z neurónov do častíc vlastného tela a odtiaľ ich posúval do kozmu a to do 1 000 skladov dáždnikov. Ezoterik si dá záležať a svedomito navštevuje každú oblasť v systéme 1 000 skladov dáždnikov. Ezoterik si dá tú námahu a postupne preniká ku každému objektu v kozme. Kontaktuje každú časticu a na každú časticu ukladá svoje spomienky. Má to zmysel pre reinkarnáciu svojich spomienok na úrovni častíc.

Ezoterik volá dvojníka UFO Iveta 5 000 aj z toho dôvodu, aby prenikol do kozmov minulosti, ktoré tu boli predtým, ako tu bol kozmos 1 000 skladov dáždnikov. Dvojník UFO Iveta nachádza v kozme špecifické časticové anomálie a preniká do častíc, ktoré zostali po kozmoch minulosti, kde už zostali iba zápisy spomienok organického života cez systém dvojníkov. Ide asi o 14 kozmov pred naším kozmom, kde sú spomienky dvojníkov. Od kozmu 15 až po kozmos minulosť 150 sa už nenachádzajú dvojníci. Ale je potrebné uložiť spomienky ezoterika aj sem.

Pridaj komentár