Venujeme sa ezoterike realizovanej v mozočku. Tento základný systém znakovej ezoteriky nadväzuje na vrcholovú ezoteriku dvojníkov, ktorá sa z dvojníka 06 presunula do systému dvojníka UFO Iveta 4 400. A k tomu pribudol systém magnetara.

Priestor a dvojník UFO Iveta 4 400
Ezoterik prostredníctvom systému dvojníka preniká psychicky do častíc svojho tela. V počiatkoch ezoterik nepreniká na časticovú úroveň, ale iba sa snaží získať informácie, ktoré vyprodukovali ľudskí jedinci alebo organická hmota v kozme. Teda ide o nepriamu inšpiráciu toho, čo vyprodukovali dvojníci. Následne ezoterik preniká psychicky do častíc cez dvojníka živej organickej hmoty. Takáto organická hmota preniká na časticovú úroveň na základe genetických mutácií buniek alebo podobných organických štruktúr v kozme. V histórii tejto organickej hmoty sa vyskytol úkaz magnetara, ktorý sa zapísal do spomienok organickej hmoty a v genetickej patológii sa tento stav vo vnútri organizmu obnoví.

No v kozme je aj aktuálne organická hmota priamo pod aktívnym vplyvom magnetara. Tento decimuje organickú hmotu a núti ju prenikať svojimi psychickými prienikmi na časticovú úroveň. Príkladom môže byť organická hmota UFO Iveta. Podobá sa skôr stromu, na ktorom rastú budúce živočíšne bunky v podobe lariev, hmyzu a pavúkov. Tento organický život nemá úroveň ľudského intelektu, ale intelektu bežných zvierat na úrovni plazov. Ezoterik už prešiel určitým výcvikom cez dvojníkov, ktorí vznikli genetickými mutáciami a otvorili spomienky na minulé udalosti, ktoré viazali organickú hmotu pri vývoji na magnetar. Ezoterik má teda za sebou 20 rokov klasického výcviku a 2 roky výcviku cez dvojníkov z genetických mutácií. Až vtedy sa premosťuje na organický život v kozme UFO Iveta, na ktorý funguje aktuálny magnetar. Ezoterik sa cez chromozómy v bunkách premosťuje na podobné štruktúry UFO Iveta a získava výnimočného dvojníka, ktorý má napojenie na aktívny magnetar. A to je úplne niečo iné ako premostenie na dvojníkov napríklad ľudskej rasy, kde dvojník je iba aktivizovanie spomienok z minulosti bez prítomnosti magnetara.

Ezoterik spojí svoj výcvik dvojníka na dvojníka UFO Iveta a teraz už môže operovať v priestore o veľkosti 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov ). A to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť. Dvojník u patologicky poškodených buniek ľudskej rasy dokáže prenikať iba do 1 000 krát menšieho priestoru. Dvojník UFO Iveta spoločne so psychikou ezoterika a aktívnym magnetarom preniká extrémne ďaleko.

Pokiaľ má ezoterik v sebe UFO Iveta a psychicky preniká cez toto UFO na častice v sebe aj mimo seba a k tomu si pribalí prienik z jedného magnetara do druhého, tak psychické prieniky do objektov v kozme idú ako nôž do masla. Máme tu na mysli makety kozmických objektov v reálnom priestore. Keďže sú to extrémne veľké objekty, tak ich musí ezoterik vnímať ako makety – teda zmenšeniny veľkých objektov. Inšpiráciu nájdete v detských hračkách. A tak namiesto planét sú tu zrnká maku, namiesto galaxií predstavy drobných cukríkov, 2 000 galaxií nahradí maketa hrášku. Namiesto 7 hráškov vedľa seba je tu maketa struku. 1 500 strukov tvorí maketu zemiaku. 5 zemiakov obsahuje maketa banánu. V kozme je v určitom priestore asi 10 000 banánov a tieto dávame do makety skladu banánov. 10 skladov banánov tvorí maketu dáždnika, asi 1000 dáždnikov tvorí sklad dáždnikov. Ezoterik potom cez UFO Iveta 4 500 preniká do 1 000 skladov dáždnikov. V každom sklade dáždnikov je 1 000 dáždnikov a v každom dáždniku je 10 skladov banánov po 10 000 banánov. Skoro v každom banáne je 6 zemiakov, v každom zemiaku je 1 500 strúčikov, v každom strúčku asi 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií, v každej galaxii sú súhvezdia a každé súhvezdie obsahuje planéty. Pripomínam, že táto maketa sa podobá ruským matrioškám (dutá drevená bábika, v nej je po otvorení ďalšia bábika a v nej ďalšia a ďalšia bábika). Tak isto musí mať ezoterik na zreteli, že tieto objekty sú reálnou súčasťou kozmu okolo nás a nielen prebujnenou fantáziou bez logiky veci.

Čas a dvojník UFO Iveta 4 400
Ezoterik prostredníctvom dvojníka UFO Iveta 4 400 preniká aj do kozmov minulosti. O čo tu vlastne ide? Treba si uvedomiť, že pred kozmom, ktorý je tu teraz a vnímame ho v systéme makety, tu bolo asi 12 kozmov v čase minulom. Ezoterik sa musí naučiť posúvať čas minulý za náš letopočet. Začína tým, že si uvedomuje čas milión rokov pred naším letopočtom, potom čas miliardu rokov pred naším letopočtom, potom bilión rokov pred naším letopočtom a môže pokračovať, až príde vo svojej mysli a svojom počítaní do kozmu, ktorý tu bol ako prvý pred týmto kozmom, ktorý je tu teraz prítomný a potom do druhého, tretieho, štvrtého, piateho a až asi do 12 kozmov pred týmto kozmom.

Týchto asi 12 kozmov pred naším terajším kozmom nie sú bežne ľudskej mysli dostupné. Ezoterik už musí mať dobre vystavaného dvojníka 06 a tento musí niekde v kozme vystihnúť špeciálnu konšteláciu častíc, aby sa do niektorého z týchto 12 kozmov pred naším kozmom dostal a zase z neho von. Teda sú tu určité vrstvy častíc, ktoré sú z minulých období. Mohli by sme hovoriť, že treba častice v kozme podeliť na ich dobu vzniku v určitom časovom rozpätí. Hovoríme v ezoterike a metafyzike o časticových oblastiach, ktoré majú určité iné vlastnosti ako častice z iných časových období. Časové obdobia sveta častíc delíme na asi 12 kozmov pred naším kozmom a v týchto sa nachádzajú úplné a nezničené zápisy dvojníkov na časticiach. Samozrejme, pokiaľ tam bol nejaký ten organický život. Iba organický život mohol zanechať po sebe systém dvojníkov – teda prepis spomienok organickej hmoty do úrovne častíc.

Pokiaľ by sme chceli ísť do ďalších kozmov a to kozmos číslo 13, 14 a potom kozmos 142, tak tu už nenájdeme na úrovni častíc žiadne zápisy dvojníkov, teda tu nebola žiadna organická hmota. Nakoniec v kozme 142 sa dostávame kdesi na počiatok vzniku systému sveta častíc, ako ho poznáme v našom kozme. Tu ako keby končil alebo začínal čas pre vznik časticového sveta. Ani náš terajší dvojník UFO Iveta 4 400 magnetar nedokáže putovať časom naspäť ešte ďalej. Naša myseľ, ktorá preniká na časticovú úroveň v systéme dvojníkov, je znovu pred bariérou zásadne iného sveta ako je tento náš tvorený na báze častíc. Ďalej zatiaľ ísť v čase minulom nedokážeme. V indickom štýle by sme povedali: Dorazili sme do ústia časticovej rieky vzniku kozmu, ktorý poznáme teraz a žijeme v ňom.

Samozrejme, ezoterik musí vnímať čas prítomný a čas minulý v každom z tisíc skladov dáždnikov. A tak isto pripravuje svoju psychiku a svoje spomienky na časticovej úrovni cez systém dvojníkov na fungovanie aj do časov budúcich. Teda aj náš kozmos bude nakoniec zničený a nahradený možno ďalším kozmom. A spomienky ezoterika presúvané na časticovú úroveň musia počítať s tým, že musia fungovať naprieč časom minulým, prítomným a budúcim, kde ten čas budúci sa stane časom prítomným a následne časom minulým.

Realizácia idey absolútnej dokonalosti dvojníka UFO Iveta 4 400
Ezoterik od začiatku svojej duchovnej cesty musí mať mimoriadne ambície dosiahnuť v oblasti ezoteriky a teda duchovného rastu tie maximálne hodnoty, ktoré iná organická hmota nemohla dosiahnuť. Bez tejto vrcholovej ambície sa nedá aktivizovať nepriamy alebo priamy vplyv sveta dvojníkov fungujúcich na časticovej úrovni. A ezoterik prijíma z teologického sveta ideu všemohúcnosti, nekonečnosti, jedinečnosti, výnimočnosti, nesmrteľnosti, všemúdrosti, všadeprítomnosti, všelásky. Ezoterik tieto teologické idey, alebo, keď chcete, svet Platónových idealistických ideí, samozrejme neodmieta, ale usiluje sa ich zrealizovať respektíve dosiahnuť ich, prípadne ich nájsť. Ezoterik tieto idey chápe ako výzvu, ktorú pokiaľ sa bude dať dokáže aj naplniť, ako ju ešte nenaplnila žiadna organická hmota v kozme. Samozrejme, že idey potrebujú k ich vyššej realizácii aj ambície, šťastie a úžasné nasadenie pre dosiahnutie tohto cieľa.

V oblasti ezoteriky ide o ideu preniknúť psychicky do seba a v sebe do orgánov a systémov tela a odtiaľ do buniek, odtiaľ do prvkov, atómov a častíc. Toto všetko v sebe a potom zase mimo seba v čo najväčšej vzdialenosti od planéty Zem. Zároveň ezoterik pripisuje svojim spomienkam tú najvyššiu hodnotu a nie je mu jedno, čo bude s jeho spomienkami po jeho smrti. Usiluje sa ako zmysel svojho života postarať sa o to, aby spomienky na jeho existenciu zostali zapísané nepoškodené, pokiaľ možno čo najdlhšie vo večnosti kozmu. A vlastne v hlbokej podstate iba tento proces dáva aký taký nadčasový zmysel pre nezmyselnú existenciu organického života v kozme. Nemám nič proti tomu, keď si niekto za zmysel života vyberie lásku, dobrotu a sebaobetovanie. V plnom rozsahu to rešpektujem. Ale cesta ezoteriky je o niečom inom. Je to cesta zo sveta organickej hmoty do sveta anorganickej hmoty častíc.

Teda v rámci duchovnej aktivity na pôde ezoteriky sa idey idealistické, teologické a platónske v paľbe praxe musia prehodnotiť a podriadiť krutosti praktickej skúsenosti. Jednoducho človek nemôže žiť večne, ale jeho spomienky môžu pretrvať. A v tomto duchu je to na večnosť. Ezoterik vie, že pokiaľ chce uchrániť svoje spomienky pred rozpadom, tak musí na časticovú úroveň. Ale tak isto vie, že svoje spomienky môže vhodne naprogramovať, aby boli po jeho smrti aktívne a činorodé. A túto možnosť v časticovom svete pre svoje spomienky využije.

Anjelská dimenzia dvojníka UFO Iveta 4 400
Ezoterik nebude v oblasti ezoteriky posadnutý sám sebou a predstavou, že je to najdokonalejšie v kozme a vlastne kozmos je tu pre neho. To je iba z hľadiska praxe nesmierna ilúzia. A tak ezoterik na úroveň častíc cez systém dvojníka presúva všetky spomienky, ktoré vytvorila organická hmota a po smrti ezoterika dovolí pokračovať už v čistej anorganickej podobe donekonečna. Ezoterik si uvedomuje, že pokiaľ na úroveň častíc uloží iba spomienky o sebe a organickom živote na planéte Zem, tak časom z týchto spomienok na úrovni častíc bude iba sklad informácií iba o jednom druhu života v kozme a iba nejakej časti kozmu. A takýto záznam si iná organická hmota, ktorá sa prepracuje na úroveň dvojníkov a sveta častíc, prezrie a ide ďalej. Podobá sa to návšteve múzea, ktoré už nemá čo dať v súčasnosti. A tak ezoterik prezieravo posúva na časticovú úroveň všetko geniálne, čo vytvorila organická hmota v kozme a ešte aj vytvorí. O takýto záznam vo svete častíc bude mimoriadny záujem a pokiaľ zostane v stave aktivity, tak záujem organickej hmoty v kozme bude trváci. Ezoterik nepripustí, aby spomienky, ktoré prevádza na časticovú úroveň, boli iba lokálneho významu a bez potenciálu aktívne pracovať v čase budúcom.

A tak ezoterik pomocou dvojníka UFO Iveta 4 400 magnetar presúva najprv do častíc vo svojom tele a potom do častíc mimo seba napríklad všetky spomienky o anjelských sférach detských dyslektikov, ktoré sa zhromaždili na úrovni atómov. Spomienky uložené po smrti organickej hmoty voláme svet mŕtvych spomienok na časticovej úrovni. Ezoterik vlastne doslova prepíše tieto spomienky z úrovne častíc do úrovne sveta mŕtvych na časticovej úrovni. A keďže častice nezanikajú a iba menia tvar, veľkosť a miesto, tak záznamy sem presunuté sú uložené na mimoriadne dlhé obdobie večnosti. A tak ezoterik presúva na časticovú úroveň všetko o svete dvojníkov, respektíve pospája záznamy dvojníkov vo svete častíc do jedného celku. Tak isto na úroveň častíc presunie všetko, o čo má záujem dvojník UFO Iveta 4 400 magnetar.

Dvojník UFO Iveta 4 400 a spracovanie toho, čo je uložené v mozočku
Ezoterik sa skoncentruje do svojho vnútra a z celkovej koncentrácie asi 10% nasmeruje do mozočku a sem volá aktívne jadro dvojníka UFO Iveta 4 400 magnetar. Tento dvojník potom postupne prejde všetko, čo bolo ezoterikom uložené do mozočka a nájde cestu k ďalšiemu zdokonaleniu. A tak ezoterik postupne aktivizuje: embryonálne obdobie, znaky zvnútra neurónov, individuálnosť každého mozočku, zber znakov z iných mozočkov, zber znakov zo siamských dvojčiat, zber piktogramov pravekých ľudí, zber piktogramov prírodných šamanov, zber znakov svetového písomníctva, zber geometrických a matematických znakov, zber strojových programátorských znakov, znaky dvojníkov, znaky z putovania mozočku k UFO organickému životu, znaky z putovania mozočku kozmom, znaky z putovania mozočku vo svete mŕtvych spomienok, znaky z putovania do prvkov, znaky z putovania do atómov, znaky z putovania do častíc. Podrobnejší popis si môžete naštudovať v Kabala škole, sú tu spätne uložené všetky etapy cvičení do mozočka. Teda každý má možnosť prejsť túto cestu od prvého stavebného kamienka po túto vrcholovú úroveň.

Dvojník UFO Iveta 4 400 sprostredkuje kontakt so všetkým v kozme
Následne tento dvojník znovu preniká cez časticovú úroveň, kde potrebuje a do neurónov ezoterika ukladá, čo tam chýba alebo treba zapísať viackrát. Robí tak v závratnej rýchlosti z tisícok miest naraz v 1000 skladoch po tisíc dáždnikov.

Dvojník UFO Iveta 4 400 a premostenie z mozočka do dvojníka v časticiach v tele
Ezoterik volá tohto dvojníka do svojho celého tela a tu do častíc svojho tela dvojník presúva spomienky, ktoré nabral mozoček a uložil do neurónov alebo systémov buniek. Je to základný moment transportu spomienok ešte za života ezoterika na časticovú úroveň.

Dvojník UFO Iveta 4 400 a transport znakovej ezoteriky do časticového sveta
Následne tento dvojník prevedie informácie z častíc v tele ezoterika na častice mimo jeho telo a najlepšie, aby s nimi pochodil priestor 1000 skladov po 1000 dáždnikov a zaniesol ich aj do kozmov minulosti 1 – 12. To sú kozmy, ktoré boli pred naším terajším kozmom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.