Na týchto stránkach si nájdete dokonalý ezoterický systém, ktorý sa usiluje preskúmať a nanovo spracovať celú oblasť ezoteriky. Všetko je podložené bádaním a skúmaním, zhromažďovaním priamych aj nepriamych dôkazov. Je potrebná vlastná osobná prax a osobná skúsenosť. Bez osobnej mnohoročnej praxe nemožno plne pochopiť, čo je to vrcholová ezoterika. Bez osobnej praxe to zostane iba teoretická skúsenosť a tá bude vždy skreslená.

Aby ste praktizovali túto extrémnu ezoteriku, je potrebné vo svojej psychike veľa zmeniť a prerobiť. Ide o vytvorenie nových neurónových centier, ako to bolo v prípade naučenia sa trvalého systému písania, čítania a ľudského premýšľania. Tak isto vrcholová ezoterika vyžaduje prirodzenú inteligenciu, ktorá chce nadštandardne konzumovať poznatky vedy a bádania. Teda nielen si pestovať a vytvárať nové schopnosti, ale ich aj spájať s vedeckým poznaním sveta. Ezoterik sa nedá svetom „hamburgerákov“ odradiť od ezoterickej cesty a odmieta použiť svoje schopnosti pre bežný život. Ezoterik si ctí všetko, čo viedlo k tomu, že človek sa stal tým, čím je dnes, ale necíti sa týmto fenoménom zvaným civilizácia nijako viazaný. Ezoterik sa vracia k tradíciám, ktoré boli potlačené a namiesto nich nastupuje štát, vzdelanosť a človek mysliaci. Ezoterik sa vracia a hrdo hlási k pravekej a šamanskej tradícii, kde boli otázky nekonečna a nadčasovosti prvoradé. A tak človek mysliaci vracia všetky výdobytky vedy naspäť do ezoteriky. Ezoterik pozorne vyberá, čo svet konzumu ponúka a môže posunúť ezoteriku za hranice všedných dní.

Ezoterik si uvedomuje, že bez dvojníkov je ezoterický systém bez vývoja a potenciálu kráčať k vrcholu. Ezoterik je osoba extrémne ambiciózna, extrémne pracovitá a ctižiadostivá. Samozrejme, že táto ctižiadostivosť je nasmerovaná do vnútorného sveta a odtiaľ smeruje do kozmu a mimo systém planéty Zem. Ezoterik, ktorý má na začiatku dostatok ambícií, prirodzene aktivizuje v sebe napriamy vplyv dvojníkov. A to je vlastne ten správny prístup, aby dosiahol na vrcholovú ezoteriku. Samozrejme, aj nepriamy vplyv dvojníkov má svoje limitné hranice a v určitom pokročilom momente duchovnej cesty už treba začať budovať vlastného dvojníka. A nie je to práve jednoduchá cesta, ezoterik sa musí spoľahnúť na vlastné skúsenosti a vlastný výskum, ako vytvoriť dvojníka bez toho, aby to dosiahol cez deštruktívne pochody v organizme.

Nepriamy vplyv dvojníkov po určitom čase vytratí svoj potenciál a je potrebné, aby ezoterik využil možnosť kontaktovať dvojníkov niektorých jedincov, ktorí systém dvojníka majú na základe patologických prejavov cez geneticky zmutované epitelové bunky. Takýto psychický kontakt ezoterikovi dovoľuje začať budovať systém vlastného dvojníka a to až do úrovne dvojníka asi 3 000. Budovanie vlastného dvojníka dovolí neustále prenikať kdekoľvek do kozmu, a tak isto na úroveň častíc a to kdekoľvek v kozme. No prienik do stále hlbších kozmických priestorov je príliš pomalý. Prienik psychiky ezoterika nie je trvalý ani na úrovni častíc, čo vyžaduje od ezoterika, aby pri meditácii znovu štartoval psychicky prienik do častíc. Spôsobuje to celkovú psychickú nestabilitu. A tak je v tejto fáze vhodnejšie, aby ezoterik kontaktoval organický život v kozme cez svojho dvojníka a cez svoje bunky premostil svoju psychiku na organický život v kozme pod názvom UFO Iveta 5 000 magnetar. Následne má ezoterik mimoriadne rýchly prienik do hlbočín kozmu (v makete balónu s 1000 skladmi dáždnikov) a tak isto do asi 150 kozmov, ktoré tu boli pred maketou 1 000 skladov dáždnikov. Tak isto cez toto UFO sa neustále preškoľuje vlastný dvojník ezoterika. V tejto fáze školenia má dvojník ezoterika hodnotu 3 000 a po preškolení cez UFO Iveta sa u ezoterika objaví dvojník 5 000. Tento dvojník 5 000 už má v sebe systém magnetara, čo dovoľuje extrémne rýchle prenikanie do makety (1 000 skladov dáždnikov).

Ezoterik je osoba, ktorá nepohŕda ezoterickou teóriou a plne si uvedomuje jej význam pre ezoterickú prax. No zároveň si je vedomý, kde sú hranice teórie celkovo a význam praxe, aby neustále testovala, do akej miery sa teória v oblasti ezoteriky odchyľuje od ezoterickej praxe. Niektorí ezoterici si myslia, že keď si načítajú a naštudujú ezoterické články a príspevky, tak im aj rozumejú a hlboko chápu. A to je mimoriadne veľký omyl. Ezoterik je doslova zdravo závislý od toho, aby ezoteriku realizoval v rovine psychických prienikov. Hovoríme, že rozdiel medzi ezoterikom a lekárom je napríklad v tom, že ezoterik vlastným pričinením preniká psychicky do systémov a častí svojho organizmu až na úroveň molekulárnych štruktúr. Lekár takýto výkon podstupuje len výnimočne. A psychický prienik je vlastne základom ezoterickej praxe a iba cez túto prax je možné plne pochopiť, o čom je ezoterika. Pokiaľ si niekto iba prečíta niečo o ezoterike, tak to nemožno považovať za skutočnú ezoterickú múdrosť.

Ezoterická teória
Svoj základ si zobrala z klasickej vedeckej teórie, ktorú každá vedecká disciplína obsahuje. Vedecká teória, a tak isto v našom podaní vedecká ezoterika, je popísaná pomocou kombinácie písmen abecedy. Vytvárajú sa slová a špeciálne pojmy, ktoré označujú objekty a čo sa deje s objektmi, ktoré daná vedecká oblasť skúma. Vo vede je všetko založené na pokuse, testovaní, overovaní a dokazovaní. No zároveň vedeckí pracovníci sa snažia vyvárať určité predstavy o tých oblastiach, ktoré sú neprebádané. Zároveň vedeckí pracovníci sú schopní na základe množstva sa opakujúcich udalostí definovať zákony pre veľké množstvo prípadov (teleso ponorené do kvapaliny je vytláčané …. a platí to skoro pre všetky objekty prvkového sveta).

Ezoterická filozofia
Svet ezoteriky sa nebráni ani aplikácii základov filozofie a z vedeckého sveta si do seba spätne berie najhlbšie zákonitosti a to, že svet je hmotný a nič mimo neho. Teda všetko ostatné je iba forma hmoty. Často niektorí filozofickí autori hovoria, že myšlienka alebo boh je nehmotný a mimo hmotu a mimo vedu. Moderná ezoterika si vybrala cestu materiálno-vedeckú, a tak myšlienka, idea alebo boh je vždy iba forma hmoty. Samozrejme, každý má právo s týmto postupom nesúhlasiť. Ezoterik opačný názor rešpektuje. Ale ide v stope vedy a vedeckého sveta a nie iba cestou tušenia a želania. V určitom momente ezoterik musí presiahnuť hranice vedeckého bádania, ktoré nedokáže zatiaľ zájsť do hĺbok kozmu alebo sveta častíc. A tak ezoterik vytvára zbierku skúsenosti, ktoré neprešli klasickým vedeckým testovaním. Je to pôda metafyziky a v nej uplatňujeme systém nepriamych dôkazov ako napríklad v sociologických vedách, ktoré skúmajú napríklad názory ľudí na určité služby a udalosti. Ale pravdepodobnosť chyby a nepresností je mimoriadne vysoká. Kde nezašla veda, ale psychika ezoterika, tam musí ezoterik postupovať mnohonásobne zodpovednejšie, aby nepodľahol bludom a vlastným želaniam.

Ezoterická metafyzika
Ezoterik napríklad pri psychickom prieniku do kozmu síce vychádza z vedeckých poznatkov ľudstva, ale v oblastiach, kde ľudská veda nesiaha, sa musí spoľahnúť na svoj vlastný prístup a svoje vlastné nepriame bádanie. V niektorých oblastiach kozmu sa môže ezoterik opierať znovu v rovine nepriamych dôkazov o poznatky organického života v tejto časti kozmu. Už sme viackrát využili tento fenomén vedeckých poznatkov organického života v kozme. Názov takejto organickej hmoty je UFO. Veľká skúsenosť prišla pri UFO „ mrak “, ktorý nám poskytol množstvo informácií o čiernych dierach, kde vedecké poznanie je skorej v rovine opisnej a hypotetickej.

Omnoho komplikovanejšia rovina metafyziky ide do oblasti mikrosveta častíc, kde je náročnosť na reálnosť a triezvosť spoznania mimoriadne komplikovaná. Jednoducho organická hmota nepozná svet častíc na sebe iba ako následky ožiarenia z termojadrových reakcií. Správne vnímať aktivity častíc cez klasické zmysly je určite nedostatočné a treba vnímať svet častíc skorej ako u ľudských jedincov s poškodenými nervovými zakončeniami, ktoré sú rozstrapkané a iskria. Toto iskrenie sa dá naučiť vnímať ako kmitanie a vibrovanie technického zvuku. Ezoterik samozrejme produkuje kmitanie a vibrovanie buď v membránach hlasiviek, alebo v nervových zakončeniach v blanovitých útvaroch. A tieto vibrácie sú vhodnejšie na vnímanie časticového sveta, ktorý sa vyznačuje extrémnym sledom nekončiacich zmien. Ešte náročnejšie je definovať zákonitosti extrémneho mikrosveta, kde už skoro nie sú biologické ani chemické procesy a fyzikálne procesy sú značne obmedzené. Napríklad svet častíc (teda objekty menšie ako prvky a atómy) nepozná vlastnosť zaniknúť a vzniknúť. Planéta Zem vznikla a jedného dňa sa zásadne zmení na niečo iné. Častice tieto stavy nepoznajú. Teda menia sa, ale zmena nie je tak dramatická, aby zanikli a znovu vznikli. Jednoducho sú tu zmeny tvaru, rýchlosti, energie a podobne. Teda vlastne svet častíc je večný a iba mení formu existencie. Svet častíc je hmota, ktorá je schopná sa formovať, ale nie zásadne sa zmeniť na niečo kvalitatívne iné. Človek sa zrodí ako organická hmota z matky, ktorá je organického pôvodu a zomrie a stáva sa anorganickou hmotou. U častíc takéto niečo nie je možné. Je možná iba nedostatočná zmena na to, aby sa stala niečím iným ako časticou. Zhluk častíc sa nezmení, iba vytvorí atóm a atómy vytvárajú prvky a prvky minerály a minerály môžu vytvoriť planétu.

Ezoterická veda
Veda začína tam, kde sa tvorí zbierka niečoho (napríklad minerálov). Pokiaľ je to celosvetová zbierka minerálov, o to lepšie. Pokiaľ niekto zbierku dôkladne popísal a roztriedil, ide smerom k vede. Pokiaľ niekto zbierku začal testovať chemicky a fyzikálne, postúpil ešte hlbšie do vedeckého sveta. Pokiaľ niekto minerály začne skúmať na úrovni prvkov, atómov a častíc, tak sa ponoril do vedeckého sveta ešte ďalej. Pokiaľ zbierka minerálov začne obsahovať aj meteority z kozmu, je to ešte hodnotnejšia zbierka a ešte hlbšie vedecké bádanie. Pokiaľ sa z minerálov získavajú rôzne prvky a tie sa navzájom kombinujú a vytvárajú nové materiály, je to veda v plnej praxi. Ezoterika sa stáva na vedeckej pôde zbierkou rôznych duševných prípadov patriacich do psychiatrickej praxe.

Ezoterická prax
Je to špecifická oblasť ľudských aktivít. Od ezoterika vyžaduje špeciálne školenie a výcvik. Teda pre ezoterickú prax je potrebné zmeniť základné štandardy v neurónových centrách. Príkladom môže byť skutočnosť, že dieťa sa naučí písať a čítať a v konečnom dôsledku prijať ľudskú spoločnosť. Ezoterik si v dospelom veku v mozgu dlhodobým výcvikom vybuduje schopnosť vlastnou koncentráciou prenikať do všetkého vo svojom tele a mimo neho. Teda ezoterik má neurónové centrum a preniká do orgánov, buniek, chromozómov, génov, molekulárnych látok, prvkov, atómov a častíc. Tak isto ezoterik má v neurónových oblastiach centrá pre psychický prienik aj mimo telo a teda do hĺbok kozmu. Ezoterik tieto schopnosti nemá vytvorené na základe patogénnych stavov niektorých ľudských jedincov. Naopak, je tu zbierka jedincov, ktorých psychika preniká kde kade na základe negeneratívnych procesov v ich organizme. Ezoterici skúmajú túto zbierku a hľadajú možnosti, ako tieto stavy dosahovať nie patologickým poškodením. Takýto postup dovoľuje tú skutočnosť, že ezoterik môže vlastne mať rôzne schopnosti, ktoré nemohli mať osoby s jedným druhom patológie. Teda je tu otvorená cesta k ezoterikovi, ktorý môže mať množstvo schopností na základe výcviku a dôsledného ovládania svojej psychiky. Samozrejme, niektoré mimoriadne jedinečné schopnosti niektorých jedincov nie je možne nacvičiť. Napríklad udržať kovové predmety na tele, vznášanie objektov v priestore, ohýbanie predmetov. Pri týchto schopnostiach je zvyčajne mozog daného jedinca tak špecificky vystavaný, že nie je možné takéto niečo nacvičiť v štandardnom stave mozgu. A tak ezoterik rešpektuje hranice svojich možností.

Ezoterická logika
Vedecká oblasť sa trvalo snaží o to, aby mala v sebe množstvo matematických výkonov. Dokonca bola v histórii vedy v Anglicku požiadavka, že každá vedecká práca potrebovala aj matematický aparát. A to bolo správne rozhodnutie. Celkovo čím viac matematiky a matematickej logiky sa dostane do vedeckej práce alebo ezoterickej teórie, tým je väčší predpoklad pre serióznosť a presnosť. A tak je dobré, aby sa ezoterik školil v matematických metódach. Čím hlbšie zachádza ezoterik do metafyziky za hranice vedeckého testovania a overovania, tým hlbšie by mal prenikať do matematickej logiky najjednoduchšej abstrakcie objektov na číslo. Objekt je jeden, objekty sú dva a podobne.

Samozrejme, že tu už ide o metafyziku matematiky existujúcich objektov v kozme. Nemožno hovoriť, že počet objektov ako prvok v kozme je nekonečný v danom momente času. Počty prvkov v kozme určuje aktivita častíc, ktoré vytvárajú určité extréme veľké množstvo atómov a aktivity týchto atómov (plné častíc) zase dávajú možnosť vytvárať určité extrémne veľké množstvo prvkov (zase plné atómov a v nich častíc). Prvky plné atómov a častíc môžu vytvárať objekty ako planéty (prvky sú miliardy rokov stabilné) a neprechádzajú masívne a náhle do stavu iba atómov plných častíc. Ale napríklad slnečné hviezdy (niekedy dvoj alebo troj hviezdy) zase nedovoľujú trvalú tvorbu prvkov a stabilný stav sú atómy plné častíc. No v kozme máme objekty ako čierne diery, kde nemôžu trvalo existovať ani prvky ani atómy, ale iba častice. Teda máme tu tri druhy objektov a to prvkové, atómové a častice objekty. No vždy v čase prítomnom. Zostáva nám tu priestor medzi planétami, hviezdami, súhvezdiami a galaxiami. V tomto priestore prevládajú hlavne špecifické prvky.

Iná situácia nastáva v momente, keď si začneme uvedomovať kozmy, ktoré boli pred týmto kozmom. Pod dnešným kozmom rozumieme asi 1 000 kozmov (1 000 skladov dáždikov a tie obsahujú každý 1 000 dáždnikov, každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov banánov, každý sklad banánov obsahuje 12 000 banánov, každý banán obsahuje asi 5 zemiakov, každý zemiak obsahuje asi 1 500 strukov, každý struk obsahuje asi 7 hráškov, každý hrášok obsahuje asi 2 000 galaxií). Teda pred týmto kozmom, ktorý žijeme teraz, bolo asi 150 kozmov minulosti a život bol iba v pätnástich pred naším kozmom. Ako to vieme? V týchto 15. kozmoch minulosti sme mimozmyslovo objavili pozostatky aktivity organickej hmoty uloženej ako spomienky na úrovni častíc, ktoré zostali po týchto kozmoch. A tak v kozme minulosti od 1 až po 150 zostali takpovediac vyčerpané častice, ktorých fyzikálne zmeny sú minimálne. K týmto časticiam v kozmoch minulosti sa nedá dostať iba tak jednoducho a treba v kozme nájsť jedinečné časticové anomálie. Je to možné iba cez systém dvojníkov. Teda je tu 150 kozmov minulosti, ktoré majú špecifické častice s minimálnymi zmenami.

Keď si zoberieme priestor mimo terajší kozmos a to tých 1 000 skladov, tak tu sú znovu špecifické častice extréme nabité potenciálom zmien, ale akosi spia a čakajú na uvoľnenie tohto potenciálu. V ezoterike sme im dali názov nezobudená častica. Do tohto priestoru psychika ezoterika cez systém dvojníka už preniknúť nevie, iba sem poslať rezonancie zo systému Silva.

Mohli by sme si definovať, čo je vlastne častica. Ide o objekt mimoriadne malý. Matematicky by sme mohli použiť systém desatinných čísel teda 0,1 – 0,01 – 0,001 – 0,0001 – 0,00001 – 0,00000000001, ale takto by sme nemohli postupovať donekonečna. Určitá veľkosť častice je nutná, aby mohla prejaviť svoje fyzikálne vlastnosti. Pokiaľ by sme postupovali do extrémne malých desatinných čísel, tak by sme natrafili na častice, kde sa môže prejaviť iba jedna vlastnosť a to, že sú a iné sa tu jednoducho nedá nič robiť alebo sa diať. Takýmto časticiam sme v rámci metafyziky dali názov medzičastice. Je to pojem výhradne použiteľný v oblasti ezoteriky. Medzičastice ako aj nezobudená častica nie sú predmetom psychického prieniku ezoteriky pod vplyvom systému dvojníkov. Nedeje sa v nich nič pre psychické aktivity v oblasti ezoteriky. A tak načo tam ísť ???

Ezoterická didaktika
Pretože ezoterik je osoba, ktorá musí trénovať svoje schopnosti, tak si ctí všetko, čo mu pomôže rýchlejšie vo svojich neurónoch vytvárať nové centrá. Tak, ako sa vytvoria centrá zručnosti pre písanie a čítanie, tak sa musia u ezoterika trvalým cvičením vytvoriť centrá pre veštecké a mimozmyslové centrá. Ezoterik si musí vytvoriť centrá na prienik do svojich orgánov, buniek, molekulárnych štruktúr, prvkov, atómov a častíc. Tak isto si musí ezoterik vytvoriť centrá na prienik do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Ezoterik potrebuje nové a trvalo silné centrá pre prienik do kozmu. A najdôležitejšia ním vytvorená schopnosť potrebuje vytvoriť centrum pre systém dvojníkov. A nie je to jednoduché budovať takéto centrá už vo veku 30 – 50 rokov. A v takomto rozpätí je veľmi ťažké budovať nové schopnosti. Poznatky z oblasti pedagogiky je dobré naplno využiť. Ezoterici často robia chybu, keď považujú ezoteriku za zábavu a nie ako nástup doslova do školy a školských lavíc. A aj z tohto dôvodu nemožno považovať za reálne masové rozšírenie ezoteriky a jej duchovného potenciálu. Samozrejme, že na týchto stránkach sú v plnom rozsahu uplatnené metodické a didaktické poznatky.

História ezoteriky
Pred zahájením aktivít na tejto internetovej stránke nemala ezoterika svoju inštitúciu a nemala zbierku poznatkov ezoterikov celej histórie ezoteriky. Nám sa podarilo vyzbierať poznatky ezoterikov celej histórie tejto planéty. A vôbec nevadilo, že väčšina ezoterikov už nebola medzi živými a informácie sa zbierali mimozmyslovo zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty zapísanej na povrch atómov okolo nás. A nielen to. Keď sa nám podarilo psychicky preniknúť do kozmu a psychicky kontaktovať organický život v kozme, tak sme postupne doplnili históriu ezoteriky o ezoterické skúsenosti organických jedincov v kozme pod označením UFO. Vôbec nevadilo, že veľa ezoteriky a duchovna sme vlastne nenašli. Spoznali sme slabosť organického života v kozme a jeho hlavný problém s prežitím v drsných podmienkach v kozme. Duchovnosť, ktorá sa pestuje na planéte Zem, je v skvelej kondícii a ľudom na planéte Zem je čo závidieť. Aj keď v dávnej minulosti bol UFO organický život, ktorý si uvedomoval svet mŕtvych a vytvoril na úrovni atómov vo svete mŕtvych spomienok kozmickú inteligenciu pod názvom „ Úľ “, takú ezoteriku, ako pestujeme na týchto stránkach, sme zatiaľ ani v náznakoch nezaznamenali. Málokedy sa stane, aby iný organický život kontaktoval niektorého ezoterika. Pokiaľ ezoterika kontaktuje organický život v kozme UFO, tak hlavne z dôvodu praktických skúseností, ako vlastne prežiť v meniacom sa kozme.

Zbierka ezoterických poznatkov
Podarilo sa nám vytvoriť na týchto stránkach niečo jedinečné, zozbierali sme všetky možné aj nemožné poznatky ezoterikov a tieto sme preskúmali, našli spôsob ako ich nacvičiť. A tak vzniká jedinečná príležitosť doslova si nacvičiť väčšinu ezoterických schopností, ktoré niektorí šťastlivci dostali, či už chceli, alebo nechceli. Často sú mimoriadne schopnosti niektorých jedincov postavené na patologických stavoch, na ktoré často títo jedinci doplatia. Bohužiaľ, treba konštatovať, že zbierka schopností je veľmi podobná duševným stavom tých najťažších prípadov na psychiatriách. Dokonca sme využili psychiatrické a sexuologické poznatky pri delení ezoterických stavov. Rozumný ezoterik príjme delenie ezoterikov podľa medicínskeho kľúča. Rozdiel medzi duševne chorobou osobou a ezoterikom je v tom, že ezoterik nacvičil určitý duchovný stav a plne ovláda svoje správanie. Niektorí ezoterici po príchode do moderného systému ezoteriky sa najprv museli liečiť a zlikvidovať svoje patologické stavy a znovu si ich nacvičiť ako súčasť nového ezoterického centra vo svojom mozgu. A tak sa nemôžeme čudovať, že takúto zmenu zvládlo iba pár ezoterických jedincov. Tí, ktorí to nezvládli, sa museli vzdať modernej ezoteriky postavenej na nepatologických postupoch.

Všetko pre ezoteriku
Novodobí ezoterici sú mimoriadne vzdelané osobnosti, skoro všetci majú mimoriadny intelekt od narodenia. Moderný ezoterik si uvedomuje, čo všetko ezoterici v rámci histórie ľudstva alebo organického života v kozme dali ľudstvu a organickej hmote v kozme, aby prežila neustály chod zmien v kozme. A teraz ezoterici realizujú ideu návratu všetkého, čo dostal svet hamburgerákov od ezoterických jedincov. A tak ezoterik dôsledne skenuje, čo vlastní svet hamburgerákov. A keď ezoterik zistí, že by niečo z tohto sveta mohlo pomôcť svetu duchovna, tak sem s tým. A tak ezoterika nasáva všetky vedecké poznatky a stavia ju aj vďaka tomuto faktoru na seriózne základy. Záujmom ezoteriky je samozrejme získať si úctu a autoritu vo svete intelektuálne a vedecky zdatných hamburgerákov. Nie je záujmom dnešných ezoterikov pokračovať v tradícii dávať seba a svoje schopnosti pre bežný život. Ezoterik svoj potenciál dáva výhradne pre seba a svet ezoterikov. To, čo je vrcholom ezoteriky, je mimo ľudskú spoločnosť a organický život v kozme. Možno je to kruté a neľudské, ale celkovo kozmos nepozná žiadne zmilovanie so životom v kozme, nakoniec ho zmetie a urobí to v nekonečnosti času znovu a znovu. Pre vyspelého ezoterika majú jedinú hodnotu jeho spomienky a ich uchovanie, ako sa hovorí, na večnosť v trvalej aktivite. Nejde o naivnú predstavu, že nezomrieme a môžeme zostať žiť na večnosť. Ide iba o naše spomienky, ktoré sa nevytratia a môžu pokračovať v načatých aktivitách. To je samozrejme nový a triezvejší pohľad na reinkarnáciu ako doteraz.

Makrosvet a mikrosvet
Psychický priestor ezoterika. Ezoterike sme dali dve dimenzie psychického prieniku a to do makrosveta a do mikrosveta. Ezoterik je osobnosť, ktorá vďaka psychickému prieniku do kozmu, ale aj do prvkov, atómov a častíc, si môže vytvoriť značne realistický obraz, kde sa vlastne v kozme nachádzame a ako fungujeme. Samozrejme, táto skúsenosť je nad rámec vedy a patrí do sveta metafyziky. No pokiaľ si myslíte, že ezoterik preniká iba do svojich predstáv, fantázií alebo obrázkov pred sebou, tak sa poriadne mýlite. Na toto si dávame mimoriadny pozor, aby sme reálne prenikali aj mimo svoje telo. No väčšina klasických ezoterikov preniká bohužiaľ hlavne do svojich predstáv a fantázií. A je nám ľúto takýchto psychiatrických haluzovitých predstáv.

Ezoterický výskum
Prebieha neustále a je trvalým základom modernej ezoteriky. Moderná ezoterika odmieta robiť duchovnú cestu na základe patologických stavov v organizme. Ezoterici hľadajú systémy budovania svojich mimoriadnych schopností na základe budovania nových neurónových centier. Takéto systémy neboli v minulosti budované. Pokiaľ sa ezoterik narodil s nejakou mimoriadnou schopnosťou, tak často sa stal kultom uctievania. V dnešnej dobe je to snaha práve trvalým cvičením získať schopnosť, ktorú má ezoterik od narodenia. Dnešný ezoterik si vlastne môže postupne vybudovať množstvo mimoriadnych schopností. Táto skutočnosť dovoľuje vlastne každému snaživému záujemcovi nastúpiť vlastnú duchovnú činnosť. Stačí, keď si postupne vybuduje potrebné špecifické schopnosti a môže ísť ezoterickými cestami veľkého množstva ezoterikov. A takto sa vlastne prvýkrát v histórii ezoteriky otvorila cesta k univerzálnemu a všestrannému ezoterikovi. No pre ezoterika, u ktorého je mimoriadna schopnosť vytvorená na základe patológie, je to všetko komplikovanejšie. Najprv sa musí zbaviť vlastnej patológie, na určitý čas stratiť svoju mimoriadnu schopnosť a vybudovať si ju na nepatologickom systéme. A to je pre tento druh ezoterikov mimoriadne náročné.

Trvalý ezoterický výskum vyžaduje precvičovanie mimoriadnych schopností v určitej skupine aspoň 50 ezoterikov. Ezoterici musia byť už veštecky dobre vybavení a musia vedieť veštecky určiť, či správne cvičia mimoriadnu schopnosť. Treba neustále korigovať postup každého ezoterika pri nácviku. Tak isto treba neustále hľadať efektívnejší postup pri cvičení. Niektorí cvičiaci sami objavia vhodnejší postup. Niektorí ezoterici musia cvičiť viacej a dlhšie. Niektorí si vytvoria trvalé centrum pre mimoriadnu schopnosť veľmi rýchlo a stabilne. Je to individuálne. U niektorých ezoterikov vzniká množstvo rôznych psychických problémov a tieto treba postupne prekonávať. Je vhodné, pokiaľ majú ezoterici teoretické, ale aj praktické skúsenosti zo psychológie a psychiatrie. Najčastejšia chyba pri nácviku je v tom, že cvičiaci si myslia, že vytvorenie mimoriadnej schopnosti sa dá zvládnuť za pár dní a netreba to mnoho rokov precvičovať. Bohužiaľ, vytvorenie novej schopnosti a jej trvalý výskyt v psychike vyžaduje mnohoročné aktívne a trvalo opakované cvičenia.

Vždy znovu naspäť po špirále
Pokiaľ sa moderný ezoterik vydá na duchovnú cestu, je potrebné, aby postupne precvičoval skoro všetky mimoriadne schopnosti. Keďže nie je zo začiatku špecialistom na niektorú konkrétnu oblasť ezoteriky, ale v každej oblasti je priemerný, tak je múdre, aby sa znovu a znovu vracal na začiatok svojej ezoterickej cesty a znovu vo vyššej úrovni sa stával v jednotlivých oblastiach lepší a lepší. Ezoterik neustálym opakovaním a vracaním sa k základom ezoteriky sa nakoniec stáva jedinečným špecialistom, ktorý využíva aj svoju všestrannosť. Ezoterici najčastejšie pri nácviku svojich mimoriadnych schopnosti robia jednu obrovskú chybu. Svoje mimoriadne schopnosti stavajú prioritne pre bežný život a nie pre duchovnú činnosť. Ezoterik nemá záujem budovať svoje schopnosti pre svet hamburgerákov. Pokiaľ robí opak, tak je to na úkor dosiahnutia vrcholu ezoterickej cesty. Mimoriadne schopnosti pre svet hamburgerákov sa budujú, ale v rozumnej miere. Nie je múdre podľahnúť tlaku hamburgerákov a svoje mimoriadne schopnosti orientovať na bežný život. Dôležité pre ezoterika je budovať svoje schopnosti pre seba a pre svoju duchovnú cestu. Ezoterik nie je liečiteľ ani veštec ani vedecký génius. Ezoterik dá prednosť vlastnej duchovnej ceste.

Polyhistorická vzdelanosť ezoterika
Ezoterik je plne nasmerovaný na vlastnú ezoterickú cestu a potenciálne skúma a zberá všetko, čo by mu pomohlo dosiahnuť vrchol svojho snaženia. Ezoterik sa orientuje na duchovnú cestu a na nej zájsť čo najďalej, tam, kde žiadna organická hmota v histórii kozmu nikdy nezašla. Je dobré, aby ezoterik neustále študoval a skúmal všetko, čo ľudstvo a organická hmota v kozme preskúmala a vytvorila. Pokiaľ ezoterik nájde niečo vhodné, tak to presunie do vnútra svojej duchovnej cesty. Teda ezoterik postupne študuje poznatky a skúsenosti z celej histórie a súčasnosti organickej hmoty v kozme. A tak je dobré, pokiaľ sa ezoterik stáva večným študentom a nestále sa vzdeláva a zdokonaľuje.

Digitalizácia ezoteriky
Množstvo ezoterikov sa často utiahne do seba a nie sú schopní využiť dostatočne technologické výdobytky danej doby. V tejto dobe roku 2009 je to práve digitálna a internetová technológia. Ezoterik znovu presadzuje zásadu, čo je dovolené, zákonné a vhodné pre ezoteriku, tak to treba zobrať a plne využiť. Podľa našich skúseností založenie ezoterickej stránky iba prospelo. Aspoň sme boli donútení neustále všetko zapisovať a po internete zbierať vhodný materiál pre nácvik mimoriadnych schopností. Zároveň sme internetovú stránku plne otvorili pre všetkých meditujúcich.

Vôbec nie je na škodu sa stať internetovo gramotný a napríklad spoznať cez internet ezoterikov a ezoteriku v celom svete. Je možné aj viacej, naučiť sa programovať a vlastne sa programovaním aj živiť. Keď napríklad ezoterik prejde do vrcholovej ezoteriky dvojníkov, je nevyhnutné sa venovať digitalizácii, strojovému jazyku – programovaniu a celkovo svetu informačných technológií a inteligentného prostredia robotiky. Ezoterici, ktorí sa venujú digitálnym technológiám, vykazujú zvyčajne veľmi dobré výsledky v oblasti ezoteriky a duchovnej cesty. A tak spojenie ezoteriky a technológie je veľmi vhodné na duchovnej ceste. Má to svoju hlbokú logiku v tom, že ezoterik nakoniec psychicky preniká vlastne do anorganickej podstaty prvkov, atómov a častíc. A mozog školený systémom strojového jazyka je vhodnejšie stavaný na ezoteriku a pre ezoteriku dvojníkov by sme mohli povedať, že je to nevyhnutnosť. Celkovo realizovať svoju duchovnú cestu počas jedného života a živiť sa programovaním vytvára vhodné podmienky pre duchovnú cestu.

Ezoterická komunita
Pre razantný postup je vhodnejšie meditovať v určitom zoskupení ezoterikov. V prvom rade ide o to, aby sa ezoterici takejto skupiny vzdali vlastnej duchovnej cesty. Často je založená na patologických stavoch a tieto stavy je vhodné zlikvidovať a vyliečiť ich. A pokiaľ sa nedajú vyliečiť, tak mimoriadne schopnosti vychádzajúce z tohto poškodenia nepoužívať a naučiť sa znovu vycvičiť mimoriadnu schopnosť bez patológie. Teda v takejto skupine nemôžu dlhodobo fungovať jedinci, ktorí postavili svoju duchovnú cestu na svojej chorobnosti. Tak isto v takejto komunite nemôžu fungovať jedinci, ktorí nie sú ochotní vytrvalo cvičiť a vytvárať si nové mimoriadne schopnosti. Tým, že si každý ezoterik vytvára nové a nové mimoriadne schopnosti, sa jeho duchovná cesta mení a stáva sa univerzálna a všestranná. Jednoducho každý v takejto komunite je v niektorej oblasti ezoteriky lepší a tí ostatní preberú jeho potenciál. V takejto ezoterickej komunite nemôže fungovať ten, kto si neuchová fyzické, ale aj psychické zdravie. Tak isto takúto progresívnu komunitu často opustia aj jedinci, ktorí si nedokážu vytvoriť na duchovnú cestu čas a finančný potenciál. Pokiaľ dá niekto prednosť kariére, financiám a často aj prílišnej väzbe na rodinný život, tak je zrejmé, že duchovná cesta nedostane dostatok času a pozornosti. Najlepšie je, keď v takejto komunite fungujú jedinci, ktorí duchovnú cestu považujú za svoj zmysel existencie. No to by bolo príliš idealistické a nerealistické. Niektorí jedinci sa môžu venovať ezoterickej ceste aj z toho dôvodu, že pokiaľ meditujú, sú schopní udržať si zdravie a stabilnú psychiku.

Základ ezoteriky v systéme dvojníkov
Skutočne systém dvojníkov treba považovať za základ ezoteriky ako takej, a tak na začiatku duchovnej cesty je vhodné začínať štúdiom diela F. Bardona, I. Gellnera a tak isto všetkého, čo je napísané na tejto internetovej stránke. Systém dvojníkov stojí aj na konci ezoterickej cesty a vlastne spomienky ezoterika sa nakoniec stanú súčasťou dvojníka. Tu treba vlastne chápať vlastného dvojníka ako prechod psychiky ezoterika a jeho spomienok na úroveň častíc.

Zmysel existencie organickej hmoty
Táto téma je mimoriadne problematická a patrí do najnáročnejších tém v oblasti filozofie a aj ezoteriky. Ezoterik spoznáva cez svoje mimoriadne schopnosti organický život v kozme UFO. Ezoterik pochopí, že kozmos zatiaľ vždy zlikvidoval organický život v kozme, či to organický život chcel, alebo nechcel. Základným zmyslom izolovaného organického života, ktorý sa v extrémnych vzdialenostiach v kozme v zásade nemôže nikdy stretnúť, je prežiť čo najdlhšie. No aj organická hmota, ktorá je extrémne technologicky a genetický vyspelá, zároveň v rozumnom čase opúšťa priestor svojej existencie, nakoniec aj tak nedokáže odolať nečakaným a extrémne veľkým zmenám v hlbočinách kozmu. V hlbokej minulosti sa to zatiaľ nepodarilo žiadnej organickej hmote. Ezoterik, ktorý spoznal túto beznádej organickej hmoty v kozme, sa bude usilovať o iný systém uchovania ako je to UFO organickej hmoty.

Ezoterik pochopil, že ako organická hmota nemá šancu na večnosť sa uchovať v kozme aj keby bol akokoľvek technologicky a geneticky vyspelý. A tak volí iný štýl uchovania. V zmysle večnosti sa dajú uchovať iba spomienky ezoterika, ktoré sa nachádzajú v jeho neurónoch. A tu nastupuje prvý problém a to považovať svoje spomienky v neurónoch mozgu za to najhodnotnejšie v celom kozme. Organická hmota je orientovaná na všetko možné a hodnotový rebríček je historicky zásadne iný. Ďalší problém je v tom, čo vlastne organická hmota dostane do svojich neurónov počas svojho života. Aký má zmysel uchovať svoje spomienky na peniaze, kariéru?? A tak ezoterik zásadne zmení hodnotový rebríček, čo je z hľadiska nadčasovosti hodnotné a čo menej hodnotné. Potom je potrebné dostať do svojich spomienok hlavne všetko o sebe a o kozme, vzdať sa svojich živočíšnych potrieb, ktoré sú časovo orientované na existenciu na planéte Zem, vytvoriť si pre reinkarnáciu svojich spomienok určité zázemie, vzdať sa nezmyselných predstáv o reinkarnácii, ktoré sa zakladajú na bludoch a strachu pred smrťou. Len málo ezoterikov bude potenciálne schopných dať tomu prednosť pred živočíšnym vybitím svojich a potrieb a potrieb ľudského rodu. Je plne opodstatnený prívlastok pre ezoterika – zradca organickej hmoty, bezcharakterný kus organickej hmoty, ktorý sa stal príliš nemorálny a sebecký. Človek, ktorý pohrdol sám sebou, svojím ľudským rodom, dal prednosť jedinečnému sebectvu a ako jediný zanechal za sebou odkaz na večnosť. A čo tí ostatní?

Realizácia idey naj a všetko a všade a vždy
Ezoterik si mimoriadne zamiluje ideu stretnúť alebo vytvoriť z niečoho alebo zo seba niečo jedinečné a dokonalé. Ezoterik rád preberie tieto idey z teologickej praxe a prepracuje ich v systéme reinkarnácie cez systém dvojníkov. A pokiaľ už reinkarnácia spomienok ezoterika cez systém dvojníkov, tak k úplnej dokonalosti a jedinečnosti. Keď reinkarnácia spomienok, tak všetkých spomienok, ktoré sa vytvorili cez systém dvojníkov v celej histórii v kozme. A zároveň to dohnať k dokonalosti neustálej aktivity dvojníka po smrti ezoterika. Teda aby po smrti ezoterika operovali jeho spomienky v čo najväčšom množstve častíc a aby tieto spomienky boli spomienkami na všetky časové úseky kozmu s organickým životom. A na dôvažok, aby tieto spomienky boli trvalo programované k neustálej aktivite v akomkoľvek čase.

Reinkarnácia cez systém dvojníkov. Uloženie spomienok do častíc kozmu. Prepísanie a uloženie do častíc v tele. Prepísanie a uloženie do častíc v kozme. Kde všade to nakoniec uložíme v zmysle precíznosti a dôslednosti. Prečo to má pre nás zmysel. Najhodnotnejšie sú vlastné spomienky. Zaujíma ma, čo s nimi bude po smrti. Spomienky sú jediným nadčasovým zmyslom pre organickú existenciu. Prijať podmienky reinkarnácie, tak ako to dovoľuje realita. Nie je dôvod na návrat do organickej hmoty.

Ezoterik postupne spoznáva možnosti, ako uchovať odkaz, aj keď zomrie a ukončí svoju organickú existenciu. Ezoterik tu má možnosť po sebe zanechať organických potomkov s jeho menom. Potom má možnosť niečo vytvoriť, postaviť, objaviť alebo spraviť niečo jedinečné. A to všetko preto, aby ľudia na planéte Zem na danú osobu nezabudli, pokiaľ bude organický život na planéte Zem fungovať. A to môže byť pár miliárd rokov, ale určite nie viacej. Ezoterik môže nacvičiť rané štádia klinickej smrti a venovať sa počas svojho života prienikom na úroveň atómov a tu uložených spomienok. Dobre ich navzájom pospájať a nabiť programom, aby jeho spomienky po jeho smrti zostali pokope, dostali sa do živej osoby, tu sa rozvinuli a pokračovali v naberaní ezoterického duchovna. To je reálne možné, ale zase je to viazané na organický život na planéte Zem. A teda je to časovo značne obmedzené a čo potom, keď organická hmota na planéte Zem vyhynie? Čo potom, keď svet na úrovni atómov bude zničený a premení sa na svet častíc a spomienky uložené na úrovni atómov častice rozmetajú a znehodnotia? Ezoterik hľadá ďalej a nachádza systém dvojníkov, čo mu môžu dovoliť uložiť spomienky o sebe na úroveň častíc. A ezoterik vlastnou praxou zisťuje, že uloženie spomienok na úroveň častíc prežije aj zásadné zmeny kozmického priestoru. Teda toto uloženie je na mimoriadne extrémne dlhú dobu. A zatiaľ ezoterická prax a bádanie neobjavilo vhodnejší systém uloženia vlastných spomienok.

Anjelské sféry detských dyslektikov. Svet mŕtvych spomienok na úrovni atómov. Anjelské sféry a ich nasmerovanie a časovanie. Izolovanosť anjelských sfér vo svete mŕtvych na úrovni atómov v kozme vnímanom pod maketou 1 000 skladov dáždnikov. Preplachovanie anjelských sfér časticovými aktivitami. Prepláchnuť anjelské sféry v kozmoch minulosti 1 -150. Vyčistenie anjelských sfér a všetkého podobného a posilniť tak systém dvojníkov.

Zmyslové senzory. Oči (pohyb očí, pohyb hlavy, pohyb tela) – nervové zakončenia – ganglie – nervové dráhy – zadné zrakové centrum – neuróny zadného mozgu – nervový uzol – nervové dráhy – nervové zakončenia. Nosná sliznica (pohyb nozdier, pohyb hlavy, pohyb tela) – nervové zakončenia – ganglie – nervové dráhy – predné čuchové centrum – neuróny predného mozgu – nervový uzol – nervové dráhy – nervové zakončenia. Jazyk (pohyb jazyka, pohyb sánky, pohyb hlavy, pohyb tela) – nervové zakončenia – ganglie – nervové dráhy – temenný mozog – neuróny temenného mozgu – nervový uzol – nervové dráhy – nervové zakončenia. Koža (pohyb rúk, pohyb nôh, pohyb hlavy, pohyb tela) – kožné nervové senzory – nervové dráhy – predný mozog – neuróny predného mozgu – nervový uzol – nervové dráhy – nervové zakončenia. Sluch (pohyb bubienka, pohyb hlavy, pohyb tela) – nervové zakončenia – ganglie – spánkový mozog – neuróny spánkového mozgu – nervový uzol – nervové dráhy – nervové zakončenia. Nervové platničky vo svaloch (celkový pohyb svalov, pohyb tela) – nervové zakončenia – ganglie – ganglie pri mieche – nervové dráhy z miechy – nervové dráhy miechy – nervový uzol. Vnímanie svojho vnútra cez zrakové systémy. Vnímanie svojho vnútra cez sluchové systémy. Vnímanie vnútra cez hmatové podnety končekov prstov. Vnímanie svojho vnútra cez jazykové receptory chute.

Ezoterik preniká cez systém dvojníka do sveta častíc. Na začiatku je to prienik psychiky do tuhých, plynných a kvapalných látok, teda do sveta prvkov. Svet prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky obsahuje vždy určité množstvo atómov a tieto atómy obsahujú vždy určité množstvo častíc. Častice sú extrémne malé objekty, ktoré nevznikajú ani nezanikajú, iba neustále vo veľkej rýchlosti menia svoj tvar a veľkosť. Ezoterik vie, že v kozme sú oblasti, ktoré produkujú prvky, v iných oblastiach môžu existovať iba atómy a prvky, ktoré vzniknú a hneď aj zaniknú. Stabilný je tu svet atómov, hlavne slnečné planéty. No v kozme máme oblasti ako pulzary, žiariace diery, čierne diery, kde nemôžu byť stabilne tvorené ani prvky ani atómy, ale je tu možný iba svet častíc. Niektoré oblasti kozmu nútia častice k extrémnej rýchlosti zmien častíc. Ide o anti čierne diery a anti čierne skrížené diery, tieto doslova vybijú potenciál zmien skrytých v časticiach. Každá častica má svoj potenciál vnútorných zmien. Je to ich vlastnosť a schopnosť extrémne veľakrát zmeniť svoju veľkosť a tvar. A pokiaľ sa v časticiach tento potenciál vybije, tak častice sa vnútorne menia stále pomalšie a pomalšie. Predpokladáme, že v kozme máme asi 150 druhov častíc delených podľa vyčerpania potenciálu meniť sa veľkostne a tvarovo. Teda je tu nový pohľad na častice a to z hľadiska dĺžky ich aktívnej činnosti.

Celkovo kozmos je hmotná záležitosť a častice sú forma hmoty. Máme tu kozmos, ktorý označujeme maketou balónu a v tomto balóne je 1 000 skladov dáždnikov. Tento priestor obsahuje asi 150 druhov častíc a toto delenie má svoju logiku vo vnímaní času extrémne minulého. Hovoríme, že pred terajším kozmom 1 000 skladov dáždnikov bolo takýchto kozmov asi 150. Asi 15 kozmov pred naším kozmom umožňovalo vytvorenie určitého druhu organického života. V týchto kozmoch minulosti možno cez systém dvojníkov na časticovej úrovni nájsť spomienky organického života. V kozmoch minulosti 16 až 150 nebolo možné vytvárať organický život. Kozmos bol mimoriadne kompaktný a boli v ňom neustále radikálne zmeny. Až od kozmu minulosť 16 a dnešný kozmos sa podelil na menšie oblasti a to umožnilo vytvárať v kozme oblasti, kde zmeny nie sú radikálne. To znamená kľudové zóny v kozme a vznik a rozvoj organickej hmoty.

Teda máme tu v tomto priestore už 149 kozmov minulosti a jeden kozmos dnešný o veľkosti 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov). Vyjadrujeme ho maketou 1 000 skladov dáždnikov po tisíc dáždnikov, v každom dáždniku po 10 skladov banánov. V každom z 10 skladov banánov je asi 12 000 banánov, každý banán obsahuje asi 5 zemiakov. Každý zemiak obsahuje asi 1 500 strukov a každý struk obsahuje asi 7 hráškov a každý hrášok obsahuje asi 2 000 galaxií. Náš kozmos 150 je v druhej fáze vývoja a je v zásade rozbitý do menších objektov. Každý zemiak je obklopený anti skríženými čiernymi dierami. Anti čierna skrížená diera núti častice vybiť svoj potenciál vnútorných zmien. Iba pripomínam, že zemiak obsahuje asi 1500 strukov a v každom struku je 7 hráškov a v každom hrášku je asi 2 000 galaxií. Teda celkovo dnešný kozmos je podelený do oblastí, kde je možnosť trvalejšie udržať prvky v stabilnom stave. Asi 15 kozmov pred naším kozmom má podobné vlastnosti a možnosť tvoriť dočasne stabilný svet prvkov. No kozmos minulosť 16 až 150 pred časom tohto dnešného kozmu nedovolil tvoriť organický život.

Ešte je tu potrebné ďalšie uvedomenie a chápanie zo strany ezoteriky cez systém dvojníkov a to tá skutočnosť, že možnosť tvoriť svet prvkov, planét, súhvezdí a galaxií je možný iba v makete 1 000 skladov dáždnikov. Teda ide asi o veľkosť priestoru 1000 krát (1 000 000 triliónov krát 140 000 biliónov krát 5 biliónov krát 40 000 miliárd svetelných rokov ). Za hranicami makety 1 000 skladov dáždnikov nie je možné vytvárať ani atómy ani prvky. Sú tu iba častice a to v akejsi nehybnosti a neochote meniť svoju veľkosť a tvar. Jednoducho ako v rozprávke o spiacej Šípovej Ruženke.

Naopak vo vnútri priestoru 1 000 skladov dáždnikov je možné tvorenie prvkov a atómov. V tomto priestore častice aktívne menia svoju veľkosť a svoj tvar a vytvárajú stabilné atómové oblasti a stabilné prvkové svety. V priestore 1 000 skladov dáždnikov máme asi 150 druhov častíc podelených podľa počtu prevedených zmien. Teda bol tu kozmos číslo 1 a ide o najstarší kozmos zo všetkých 149 kozmov minulosti a jeden dnešný kozmos. V kozme minulosti 1 sú častice, ktoré vyčerpali schopnosť meniť sa a keď dosiahli kritickú hodnotu možných zmien, tak už neboli schopné tvoriť a udržať v chode svet postavený na prvkoch a atómoch. Častice kozmu minulosť 1 vyčerpali potenciál zmien a tento kozmos sa zrútil. No nastúpil kozmos minulosť 2, pribral si častice, ktoré ešte nemajú žiadnu aktivitu a bolo možné tvoriť kozmos minulosť 2 a takto potom 3 a až náš terajší kozmos 150.

Pre ezoterika je dôležité chápať to, že častice majú ešte ďalšie schopnosti a to je nielen schopnosť počtu zmien tvaru a veľkosti, ale aj koľkokrát to môžu za svojej existencii spraviť. A tak v kozme 1minulosť ako najstaršom kozme sú častice, ktoré možnosť zmeny skoro vyčerpali. Čím ideme bližšie k dnešnému kozmu 150 prítomnosť, tak aktivita a potenciál častíc je hodnotnejšia a výkonnejšia.

Samozrejme, že tu znovu nastupuje metafyzická otázka, ako vlastne vznikli častice a ako je možné, že v našom priestore je nehomogénne prostredie meniacich sa častíc a okolo kozmu 1 000 skladov dáždnikov je homogénne prostredie doslova spiacich častíc. Nastoľuje sa ďalšia veľmi hlboká otázka metafyzického bádania sveta, ktorá rozjíma nad systémom homogénneho a nehomogénneho sveta častíc, kde vznikajú atómy a aj prvky na určité extrémne dlhé obdobie. Možno je tu vhodná predstava žijúcej sliepky vo svojom vlastnom vajci. Teda terajší kozmos 150 prítomnosť vznikol z priťahujúcich sa spiacich častíc k sebe a ich zahusťovania. A výsledok je vlastne určitý kolaps v epicentre a vytvorenie tých 149 kozmov minulosť a dnešného 150 kozmu prítomnosť. Na okrajoch spiacich častíc sa neustále tvoria spiace častice z častíc, ktoré už majú iba jednu vlastnosť a to, že sú. Na okraji homogénneho sveta spiacich častíc sa znovu spájajú a stávajú sa spiacimi časticami.

Zaujímavá je skutočnosť, že ezoterik ani cez systém dvojníkov nemôže preniknúť za priestor 1 000 skladov dáždnikov. No môže sem cez systém dvojníkov posielať časticové kmity alebo rezonancie, ale psychicky sem do tohto druhu častíc nemôže. No môže mať o nich informácie. A tak rezonančný prieskum naznačuje, že nekonečne ďaleko od tohto nášho priestoru (1 000 skladov dáždnikov) už nie je žiadny ďalší sklad dáždnikov. Iba nekonečne homogénny priestor nedotknutých častíc. Možno to poteší, ale aj zarmúti, že ďalej sa jednoducho nedá a vlastne to nemá ani žiadny zmysel. Ezoterik už raz narazil psychicky cez systém dvojníkov na extrémne malé častice, ktoré majú iba tú vlastnosť, že sú a tu ezoterik dorazil do extrémne veľkého priestoru, kde už nie sú prvky, atómy a teda organický život. Ezoterik ďalej už nepreniká, jednoducho to nemá žiadnu racionalitu.

A tak ostáva konštatovať, že základom kozmu sú častice, ktoré majú čo najmenší počet vlastností. V metafyzike ezoteriky ich nazývame medzičastice. A tieto medzičastice majú vlastnosť, že sú. Možno do nich uložiť informácie z organickej hmoty a sú aj častice, kde sa už nedá uložiť žiadna organická spomienka. Chápeme, že vnímanie kozmu na základe vlastností medzičastíc je intelektuálne extrémne náročná záležitosť a neočakávame, že bude zo strany dnešných ezoterikov plnohodnotne pochopené. Ezoterik, ktorý chce vedome vnímať a chápať svet častíc a celkovo fungovanie kozmu, musí svoju myseľ postaviť na rezonanciách.

Ezoterik cez systém dvojníkov má naznačené, že je vhodnejšie vnímať svet častíc ako rezonancie a určitý druh kmitania. Teda ezoterik sa prirodzene vzdá vnímania častíc ako obrázku a predstavy a prejde do vnímania častíc ako neustále sa meniacich rezonancií technického zvuku. Je to reálnejší prístup k vnímaniu častíc. A tak ezoterik v systéme dvojníkov znovu vchádza do systému Silva školy a jej rezonančného vnímania sveta, ktorý je vhodnejší pre svet častíc ako obrazové predstavy.

Aby ezoterik mohol premostiť Silva ezoteriku na systém dvojníkov, je potrebné mať mnoho rokov základného výcviku v Silva škole. A tak každému, kto dospeje až sem, odporúčam dostatočne dlhú ezoterickú prax popísanú v Silva škole na týchto internetových stránkach. A tak iba v orientačných bodoch naznačujem, čomu treba rozumieť a čo treba ovládať z rezonančnej ezoteriky.

Technický zvuk. Akustika zvuku. Delenie zvuku podľa počtu úderov. Membrány tela, nie ušné bubienky. Membrány hlasiviek. Namiesto poškodených nervových zakončení membrány. Prenášanie technického zvuku na membrány. Z membrán na neurónové bunky a nervové bunky. Z hlasiviek na nervové bunky a neurónové bunky. Spomienky na rôzne zvuky. Nie umelecký a estetický zvuk. Počet úderov za sekundu. Nervové zakončenia na povrchu buniek. Bunková blana – orgániky v bunke – endoplazmatické retikulá drsné (drobné orgániky vo vnútri neurónových buniek alebo tukových buniek) – niektoré chromozómy v bunkách.

Ľudská myseľ – ľudská koncentrácia – dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar – psychika na časticovej úrovni. Neurónové endoplazmatické drsné retikulá – neurónové oblasti – nervové dráhy – endoplazmatické retikulá v tukových bunkach. Endoplazmatické retikulum drsné a bio hard disk. Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar a bio softvér a rezonancie. Kmitanie atómov a častíc.

Ezoterik pomocou systému dvojníkov prevádza svoju psychiku fungovať do sveta častíc. Pokiaľ ezoterik odcvičil rané štádiá klinickej smrti, vie operovať psychicky pomocou mozočku na povrchu atómov. Môžeme hovoriť aj o tom, že ezoterik psychicky prenikol cez výcvik raného štádia klinickej smrti do úrovne atómov vo vnútri bunky a to priamo do atómov drsných endoplazmatických retikuliek. A tu sa môže stretnúť s uloženými informáciami na báze impulzov a to na povrchu atómov, ktoré tvoria prvky v molekulárnych štruktúrach bunkových systémov, čo danej osobe dovoľuje myslieť a konať inak ako bežným jedincom bez výcviku v ranom štádiu klinickej smrti. Samozrejme, že ezoterik, ktorého psychika operuje na úrovni atómov, dáva prednosť túto svoju schopnosť využiť viac a viac pre duchovnú cestu ako vonkajší svet.

Pokiaľ si ezoterik vybudoval centrá pre systém dvojníkov a takto presunul fungovanie svojej psychiky na časticovú úroveň, bude inak fungovať v úrovni drsných endoplazmatických retikuliek (tieto orgániky slúžia ako hard disky, kde sú uložené impulzy na úrovni atómov a častíc v prvkoch) a svoje psychické operácie a ukladanie spomienok bude realizovať rovno ako vhodné impulzy do atómov a častíc zároveň. Takýto psychický prienik do úrovne častíc v drsných endoplazmatických retikulkách dáva ezoterikovi potenciál geniality a doslova neobmedzeného ukladania extrémneho množstva informácií. Tak isto ezoterik v prvom rade usiluje o to, aby svoje snaženie a svoj potenciál dostal do duchovnej cesty a menej do vonkajšieho sveta hamburgerákov.

Endoplazmatické drsné retikulá v tuku tváre. Endoplazmatické retikulá v tuku tela. Akupunktúrne body a tukové bunky. Endoplazmatické retikulá v neurónoch. Molekulárna štruktúra z kremíka, platiny, železa a iných prvkov.

Ezoterik prenikol pomocou systému dvojníkov a Silva rezonancií do svojej informačnej sústavy. Predstavuje si štruktúry neurónovej bunky a tu je mikro orgánik zvaný endoplazmatické retikulum. Je zložený z mikro buniek a ich základ sú molekulárne štruktúry prvkov. A keď cez systém rezonujúceho dvojníka ezoterik do tohto orgániku na úrovni atómov a prvkov prenikne, tak priamo vstúpil do svojho informačného systému. Skupiny neurónov v 6. neurónových oblastiach (veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie) tvoria takzvané riadiace centrá. Teda skupina neurónových buniek a ich endoplazmatické retikulá fungujú ako centrum na riadenie nejakej činnosti. Napríklad riadia činnosť srdca. Tak isto iná skupina neurónov riadi proces písania alebo čítania. Iná skupina neurónov riadi zase proces kmitania očí. Tieto neurónové centrá a hlavne ich endoplazmatické centrá obsahujú v sebe impulzy na riadenie určitých aktivít v tele ezoterika. Buď takéto centrá riadia činnosť orgánov, alebo riadia intelektuálne činnosti a zručnosti. Takéto riadiace centrum nemá v sebe uložené všetky informácie o činnosti, ktorú riadi. Hovoríme, že toto centrum si vedie o všetkom, čo spraví, niečo ako štatistiku a keď je informácií veľa, tak ich dokáže uložiť aj do drsných endoplazmatických retikúl tukových buniek a to hlavne celej hlavy. K tomuto sme dospeli na základe vešteckého pozorovania množstva jedincov. Teda tieto riadiace centrá uložia v tukových bunkách hlavy informácie, čo robili, ale informácie, čo sa dialo v orgánoch alebo celkovo s ľudským telom ukladajú do tukových buniek tela. Príklad k lepšiemu pochopeniu: majiteľ firmy si vedie o svojich stretnutiach záznamy, ale záznamy o činnosti firmy si uchováva na inom počítači.

Ezoterik si počas svojej duchovnej cesty buduje nové zmyslové centrá v neurónových oblastiach. Postupným opakovaním a využívaním sa stavajú trváce. Informácie o sebe ukladajú do tukových buniek tváre, ale ostatné informácie o priebehu všetkej aktivity ukladajú v tukových bunkách tela. Nie všetky bunky a v nich drsné endoplazmatické retikulá fungujú ako biologické hard disky. Proces ukladania informácií beží v neurónových a v tukových bunkách, kde je blokované delenie buniek. Samozrejme, nie u všetkých ľudí sa organizmus takto správa. Môže tu byť príklad vedeckého pracovníka, ktorý musí vďaka svojej práci konzumovať extrémne množstvo údajov a neurónové endoplazmatické retikulá nestíhajú. A v najhoršom prípade vedec predimenzuje uloženie informácií v neurónoch a potom ich nedokáže už vybrať. Pokiaľ by meditáciou prešiel do raného štádia klinickej smrti, tak by vedel na atómovej úrovni uložiť ďalšie objemy informácií. Pokiaľ by vedec cvičil systém dvojníkov, tak by dokázal uložiť ďalšie informácie do prvkov v neurónoch na úrovni častíc. Keby však vedec pokračoval v naberaní informácií či už teoretických, alebo praktických a nechce zošalieť, tak si organizmus musí otvoriť cestu do tukových buniek a tu ukladať informácie. Vedec prijal veľké množstvo informácií a chce ich vyberať klasicky ako bežný človek cez niektoré neuróny predného mozgu, tak sa mu nebude dariť. Určitá hustota uloženia informácií v neurónoch vyžaduje napríklad s nimi pracovať cez systém neurónov v mozočku. Extrémne množstvo informácií uložených aj v tukových bunkách nepôjde bez systému dvojníka. Uložiť informácie na úrovni častíc potrebuje špeciálne vybudovať systém vyberania a spracovania týchto informácií. Ezoterik sa vystavuje extrémne riziku presýtenia svojich endoplazmatických retikúl množstvom mimoriadne atypických informácií napríklad zo sveta častíc alebo hlbočín kozmu. A pokiaľ by sa aktívne nezaujímal o svoju informačnú sústavu, tak by časom jeho neuróny skolabovali. Ezoterik si neustále vytvára nové a nové možnosti, ako ukladať informácie, ako ich zahusťovať a ako s nimi jedinečne pracovať. Ezoterik víta systém dvojníkov, ktorý mu pomôže uložiť informácie aj mimo svojich neurónových a tukových buniek a to rovno do častíc mimo svoje telo.

Prepis softvérových skriptov do bio jazyka a bio rezonancií. Prepis bio rezonancií do bio jazyka a odtiaľ do obrazových predstáv, zvukových, čuchových, hmatových, chuťových a pohybových.

Ezoterik je osoba, ktorá prenikla do svojej informačnej sústavy a snaží sa zdokonaľovať ukladanie, spracovanie a vyberanie informácií z endoplazmatických retikúl z neurónových a tukových buniek. V niektorých prípadoch sú čiastočne informácie o činnosti bunky uložené v niektorých molekulárnych štruktúrach génov, ale v obmedzenom množstve. Ezoterik si uvedomuje na základe vešteckého výskumu a to hlavne geniálnych programátorov, že medzi takýmto programátorom a endoplazmatickými retikulkami beží komunikácia, ktorá sa podobá strojovému jazyku uplatňovanému v softvérovom vybavení digitálnej technológie (hlavne počítače). A tak ezoterik v štúdiu programovacích jazykov vidí možnosť zdokonalenia komunikácie ezoterika a spomienky. Ezoterik študuje programovacie jazyky a vytvára si úplne nový a jedinečný systém vnútornej komunikácie a zvyšuje svoj potenciál v práci s informáciami. Aj tu je typická ukážka ako sa vrátila genialita strojového jazyka do systému ezoteriky a duchovnej cesty. Koniec koncov ezoterika vo svojej vrcholovej podobe je hlavne o informáciách, informačných systémoch a uložení spomienok na večnosť do časticového sveta. Ezoterik a jeho schopnosť ovládať strojový jazyk aj pre účely ezoteriky je ten najlepší základ pre systém dvojníkov. Ezoterik si vytára novú špecifickú komunikáciu s endoplazmatickými retikulami a niektorými génmi. Ide o bio strojový jazyk, kde základom sú znaky a neskoršie už iba rezonančné impulzy. K tomuto sa chceme postupne prepracovať.

Praktické cvičenia cez dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar v Silva systéme. Psychický prienik do informačného systému ezoterika. Informačný systém mimo kontrolu ezoterika. Informačný systém pod vplyvom anjelských sfér detských dyslektikov. Informačný systém s poruchami. Vplyv práce. Vplyv programovania. Informačný systém, ktorého súčasťou je ezoterik. Vedomie ezoterika ako súčasť endoplazmatických drsných retikúl. Vlastný bio zdrojový kód. Informačný systém pod vplyvom dvojníkov. Informačný systém impulzový. Informačný systém pod vplyvom klinickej smrti. Informačný systém pod vplyvom matematiky. Informačný systém pod vplyvom organického života UFO. Informačný systém navzájom permutačne premostený. Informačný systém a ušné akupunktúrne body a biochemické molekulárne štruktúry. Informačný systém a akupunktúrne body celej hlavy. Informačný systém a akupunktúrna dráha tela. Informačné systémy založené iba na endoplazmatických retikulkách v neurónových bunkách. Tlak ezoterickej praxe na množstvo a kvalitu uložených informácií. Informačný systém založený na endoplazmatických retikulkách neurónov a aj tukových buniek. Ezoterika a extrémny tlak na množstvo atypických informácií. Informačný systém založený na niektorých druhoch špeciálnych chromozómov resp. molekulárnych štruktúr génov. Hlavne ľudia okolo medicíny. Napájať sa na diaľku na medicínsky zdatných ľudí. Informačný systém a sefiroty. Riadiace centrá štandardné v neurónoch veľkého mozgu a umelo vytvorené. Riadiace centrá štandardné v neurónoch stredného mozgu a umelo vytvorené. Radiaci centrá štandardné v mozočku a umelo vytvorené. Riadiace centrá štandardné v mieche a umelo vybudované. Riadiace centrá štandardné v gangliách a umelo vytvorené. Riadiace centrá štandardné v gangliách chrbtice a umelo vytvorené. Praktické cvičenia pri zbere informácií o rezonanciách cez dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar. Praktické cvičenie presunu rezonancií na častice v tele cez UFO Iveta 5 000 magnetar. Praktické cvičenia presunu cez dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar do súčasného kozmu. Praktické cvičenia presunu cez dvojníka UFO Iveta 5 000 magnetar do kozmov minulosti 1 až 150.

Pridaj komentár