Zasvätenie smerovalo do 4. ezoterickej cesty, ktorá sa realizuje v mieche. Celkovo máme k dispozícií 7 ezoterických ciest v 7. oblastiach výskytu neurónových buniek. V tejto etape sa usilujeme, aby sme napredovali, každú oblasť dostávame pod vplyv dvojníkov.

Keď hovoríme o mieche, tak musíme hovoriť o pohybe, ktorého centrom je každá miechová neurónová bunka. Okrem miechy sa tieto bunky nachádzajú aj vo veľkom mozgu, v strednom mozgu, v mozočku, v brušnom mozgu, v gangliách a vo všetkých chromozómoch vo vnútri buniek. V mieche, ktorá je v chrbtici, je 100 % miechových neurónov a v ostatných oblastiach 20 % miechových neurónov. A práve miecha je miesto, kde sú uložené informácie, ale aj návykové centrá k všetkých druhom ľudského pohybu. A je jedno, či ide o pohyb fyzického tela, chemických látok v tele alebo myšlienok.

Ezoterik sa musí usilovať o to, aby si vytvoril nové pohybové návyky (aj vybratie myšlienky z pamäti treba považovať za pohyb) a to psychický prienik do vlastného tela, orgánov, systémov, buniek, orgánikov, chromozómov, génov a génových sekvencií. Ezoterik musí získať návyk psychicky prenikať aj do molekulárnych štruktúr, tak isto do prvkov periodickej tabuľky. No ezoterik musí získať pohybové návyky aj pre úroveň mikrosveta a to atómov a častíc. Tu všade musí prenikať psychicky a v miechových neurónoch postupne opakovaním prienikov vytvára zautomatizovanie pohybu, kde stačí si iba spomenúť na psychicky prienik a ide to samé, tak ako sme sa naučili písať alebo čítať.

Ezoterik potrebuje prenikať aj mimo svoje telo a to postupne do všetkého na planéte Zem, v slnečnej sústave, v galaxiách, čiernych dierach, pulzaroch, anti čiernych dierach a žiariacich dierach. Jednoducho ezoterik neustále preniká hlbšie do kozmu a stále ďalej.

Ezoterik preniká psychicky aj do sveta mŕtvych spomienok a to cez nácvik raného štádia klinickej smrti. Aj tu vo svete mŕtvych spomienok ezoterik preniká stále ďalej a ďalej.

Ezoterik psychicky preniká cez bunkové štruktúry k organickému životu v kozme za účelom získania skúsenosti zo psychického premostenia s organickým životom v kozme a vytváraním UFO psychickej komunikácie.

Ezoterik sa aj v kozmických vzdialenostiach usiluje spoznať aj mikrosvet prvkov, atómov a častíc v danej lokalite kozmu.

Hlavným a rozhodujúcim zmyslom psychického prieniku je spoznať kozmos všetkými smermi a tieto poznatky preniesť do reinkarnačných procesov, ktoré sú rozhodujúcim cieľom každého vrcholového ezoterika. V zásade platí, že zo psychického prieniku niekam v kozme nemožno čerpať skoro žiadne výhody pre bežný život ľudí.

Tentokrát sa budeme venovať hlavne psychickému prieniku do kozmu okolo nás, lebo to je základ prieniku k organickému životu v kozme, a tak isto kdekoľvek sa dá prebúrať aj do sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik teda začína prenikať v prvom rade dovnútra svojho tela a to klasickou koncentráciou a túžbou ako v prípade, keď niekde v tele niečo bolí a pozornosť zmyslov ide do miesta bolesti. No pokiaľ sa ezoterik rozhodne prenikať do vnútra buniek, tak musí zmeniť spôsob koncentrácie. Klasická ľudská psychika sa nedokáže skoncentrovať do tak malého objektu a na koncentráciu je nutné použiť mozoček, ktorý nemá žiadny problém sa skoncentrovať na vnútro bunky, molekulárne prvky, atómy a častice. Mohli ste si všimnúť, že veľkosť objektu rozhoduje o spôsobe techniky koncentrácie.

Ezoterik preniká z tela von a nebude tak robiť cez očné buľvy alebo inú časť tela. A dupľom nebude na to používať psychické a psychiatrické poruchy psychiky. Tak isto na to nebude využívať choré a poškodené miesta v tele. A hneď od začiatku bude pre prienik mimo tela používať neurónové bunky mozočku a cez tento systém prenikne mimo svoje telo, ale iba okolo seba.

Pokiaľ ezoterik chce prenikať do všetkého na povrchu a vo vnútri planéty, tak na to bude potrebovať už miechu a jej neuróny. A mozoček sa do prieniku vždy pridá.

Ezoterik môže mimo telo prenikať aj cez systém ganglií okolo orgánov tela. Ide o drobné zhluky neurónov, kde ezoterik nahadzuje predstavy planét v kozme. Veľmi intenzívne nahadzuje do ganglií predstavy, potom sa prepnú niektoré neuróny šedej kôry veľkého mozgu a ide energetický lúč nad telo, takto sa dá preniknúť mimo telo.

Ezoterik môže prenikať mimo telo aj tým, že svoje telo, svaly a svalové platničky vo svaloch uvedie do stavu ako u osoby, ktorá je celá pokrivená a čudne sa pohybuje. A tento čudný pohyb dovoľuje danej osobe a cvičenému ezoterikovi prenikať psychicky do kozmu.

Ezoterik môže prenikať mimo telo aj cez vnútro buniek a premosťovať sa na všetko živé na planéte Zem. Vytvára sa psychické premostenie dvoch živých organizmov. Systém UFO odtlačky.

Ezoterik, ktorý prešiel rozsiahlym výcvikom systému tvorenia a likvidovania dvojníkov, môže do kozmu a kozmického priestoru prenikať aj veľmi špecifickými technikami, ktoré v ňom vytvoria spomienky dvojníkov a pamäti.

Ezoterik môže do kozmu prenikať aj cez UFO odtlačok organického života v kozme ako napríklad UFO Batman a UFO Rebrinák. UFO odtlačok uchopí psychiku ezoterika a doslova ho povláči po určitých častiach kozmu.

Ezoterik môže do kozmu prenikať aj cez iné živé osoby, ktoré majú kozmické vedomie. No takýto prienik má prvky nemorálnosti a nie je profesionálny. Zo začiatku ako systém výcviku je možné v záujme vycvičenia použiť dočasne aj takýto postup.

Mohli ste si všimnúť, že je tu veľká paleta možných prienikov mimo telo, ale nie každý spôsob preniku je vždy vhodný a dá sa s ním účinne prenikať napríklad do hĺbok kozmu.

Pokiaľ ezoterik preniká psychicky do slnečnej sústavy v astronomickom kozme a do súhvezdí v našej Galaxii, tak stačí prienik cez ganglie v tele v spolupráci s klasickou ľudskou psychikou z predného mozgu. Prípadne technika cez miechu, cez znetvorenie tela systémom svalových platničiek.

No pokiaľ začne ezoterik psychicky prenikať do galaxií astronomického kozmu, tak musí tieto prieniky robiť cez čierne diery vo vnútri galaxií, lebo by mu to trvalo časovo príliš dlho. Ezoterik klasicky môže ešte prenikať do asi 14 oblastí s približným počtom 2 000 galaxií. No ďalšie prieniky vyžadujú naučiť sa psychicky prenikať do čiernych dier a pulzarov a to sa musí ezoterik naučiť. Inak nedokáže prenikať ďalej do kozmu. 14 oblastí s 2 000 galaxiami je obklopených množstvom anti čiernych dier, kde treba vypracovať špeciálnu techniku psychického prieniku.

Aby ezoterik prenikal ešte ďale, musí prejsť výcvikom jedincov, ktorých zasiahol atómový výbuch v epicentre jadrového výbuchu. A to sa udialo v dvoch prípadoch a to Hirošima a Nagasaki. Výcvik psychiky ezoterika umožnil prienik do kozmického útvaru podobného valcu, kde sa nachádza 7 objektov s približne 14. oblasťami po 2 000 galaxií.

A ezoterik sa usiluje prenikať ešte ďalej a k tomu potrebuje prejsť výcvikom nežiaducich embryí, ktoré matky nenávidia a psychicky tlačia z tela von. A to už ezoterik preniká do priestoru s priemerom 1 bilión krát 5 bilión krát 4 000 miliárd svetelných rokov. To sú už pre ľudskú populáciu nepredstaviteľné vzdialenosti.

Keď chce začať ezoterik prenikať do vzdialenosti 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak potrebuje už pomoc dvojníkov, ktorí ezoterikovi poradia, ako prenikať do 7 objektov, ktoré voláme zemiaky a každý má priemer 1 bilión krát 5 bilión krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Celkový priemer, v ktorom sa nachádza 7 zemiakov, je 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A aby psychika ezoterika prenikala do takejto vzdialenosti, musí prejsť výcvikom prípadov, do ktorých priamo udrel blesk. A takýto výcvik dovolí ezoterikovej psychike prenikať až do týchto nepredstaviteľných vzdialeností v kozme.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne prenikať za oblasť 7 zemiakov, tak to už nepôjde klasickou psychikou ezoterika a to z toho dôvodu, že priestor 7 zemiakov obklopujú znovu anti čierne diery, ale tentokrát do seba zakliesnených a to tvorí také rýchle zmeny reality, že to klasická ľudská myseľ nemôže postrehnúť. Ezoterik by vstúpil do miestnosti, zatvoril dvere a potom by sa chce vrátiť naspäť, ale svet za dverami sa už zatiaľ niekoľkokrát zmenil. A pre ďalší prienik je zatiaľ iba jedno riešenie a to je psychika dvojníkov, ktorí dokážu reagovať na tak rýchle zmeny okolia. A cez dvojníkov je možné prenikať ďalej do hĺbok astronomického kozmu.

Možno sa budete pýtať, prečo chceme tvrdohlavo prenikať tam, kde ešte psychicky neprenikla žiadna ľudská psychika? Má to dva dôvody, v prvom rade reinkarnácia, ale aj požiadavka pri tvorbe dvojníkov poskytovať im informácie ešte väčších hĺbok kozmu.

Uvádzame tu koordináty zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky pozostatkov jedincov, do ktorých udrel blesk priamo a v zlomku sekundy boli mŕtvi. A v tomto zlomku sekundy zažili expanziu psychiky do priestoru 7 zemiakov o priemere 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Zámerne sme vyzbierali takéto množstvo prípadov, aby sme mali celú mozaiku prienikov do 7 zemiakov v kozme. Už tu nám dvojníci radili, aby sme pri bleskoch vnímali priestor okolo bleskov a nie povrch bleskov. Tak isto počas zasvätenia sme psychicky prenikali do oblasti aktívne sa tvoriacich bleskov. Zároveň boli účastníci zasvätenia premostený cez UFO organického života, aby sa spomienky osôb, ktoré zomreli na zásah blesku, silne zapísali do psychiky zasväcovaných jedincov.

Aj tu nám dvojníci naznačili, že nemusíme prenikať hneď všade do kozmu a je vhodné využiť systém prieniku do kozmu cez miechu za pomoci mozočku a otvoriť v mieche spomienky, keď sme boli ešte zvieratá a to často 100 miliónov rokov pred naším letopočtom a ešte hlbšie do minulosti planéty Zem. Potom k tomu pridať predstavy zvieracej ruje, vhodné pohyby vo svalových platničkách, predstavu energetickej makety v časti miechy. K tomu pohyb zvierat vo svalových platničkách, k tomu pohyb dervišov cez svalové platničky, k tomu zvukové rezonancie. A potom, keď sa všetko navzájom spojí, je možné z miechy sledovať obrovské vzdialenosti v kozme bez toho, aby tam musel hneď ezoterik prenikať. Je to jedinečný úkaz a prvý veľký zámer ezoteriky dvojníkov.

01. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,9).
02. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,11).
03. Z oblasti Stalinov chrbát . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,15).
04. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,15).
05. Z oblasti Kórea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,16).
06. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,17).
07. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,15).
08. Z oblasti Tchaj-wan. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,15).
09. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
10. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,17).
11. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,4).
12. Z oblasti Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,8).
13. Z oblasti Kalifornia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,9).
14. Z oblasti Jáva. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,13).
15. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
16. Z oblasti Škandinávia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,4).
17. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,6).

18. Z oblasti Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,12).
19. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,4).
20. Z oblasti Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,5).
21. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
22. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (B,14).
23. Z oblasti Labrador . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,13).
24. Z oblasti Kamčatka. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,1).
25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
26. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,6).
27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,14).
28. Z oblasti Karibské more. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,13).
29. Z oblasti Mexický záliv. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).
30. Z oblasti Labrador. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,13).
31. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
32. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
33. Z oblasti Ohňová zem. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (O,13).
34. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
35. Z oblasti Ohňová zem. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (O,14).
36. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (P,13).
37. Z oblasti Portoriko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,14).
38. Z oblasti Karibské more. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,13).
39. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,13).
40. Z oblasti Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,16).
41. Z oblasti Seychely. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,8).
42. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,12).
43. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,16).
44. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
45. Z oblasti Nová Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,16).
46. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,7).
47. Z oblasti Arabský polostrov. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,7).
48. Z oblasti Maskarény. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,8).
49. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,4).
50. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,10).
51. Z oblasti Maskarény. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,8).
52. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
53. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
54. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
55. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,4).
56. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).
57. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,7).

Po tomto klasickom zasvätení sa pristúpilo k tvorbe dvojníkov, ktorí by sprevádzali ezoterika a jeho psychický prienik do extrémnych vzdialeností v kozme. Vytvorili sa za sebou bez likvidácie tri línie dvojníkov, ktorí dovolili konečne preniknúť za kozmos 7 zemiakov, čo je priestor väčší ako priemer 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Na začiatok zasvätenia cez tvorbu a likvidáciu dvojníkov sme si, ako je zvykom, definovali presnejšie, o čom sú dvojníci, ako ich tvoriť, ako zlikvidovať, ako uložiť do spomienok a ako ich používať zo spomienok. Teda ezoterika dvojníka vyžaduje ovládať techniku prepojenia na choré epitelové bunky, ktoré nezhubne zmutovali a pri vešteckom prešetrovaní sa dajú priradiť k bunkám stromovým. Teda ich mutácie otvorili prehistorické bunkové štruktúry, keď sme boli ešte vo vývoji kdesi na úrovni dnešných stromov. Takéto a takto zmutované epitelové bunky vytvárajú jedinečný stav s neurónmi dnešného človeka a výsledok je vytvorenie energeticko- informačného dvojníka v blízkosti fyzického tela človeka, ktorý má takéto ochorenie. Ezoterik nemá takúto chorobu a iba využíva diaľkové premostenie na takto poškodené bunky. Výsledok je možnosť tvoriť dvojníkov a to najlepšie v aure pred sebou. V histórii ľudstva boli pokusy napodobňovať stav dvojníkov aj inými psychotechnikami. Napríklad, keď o sebe pozbierate všetky fotografie a dáte ich do jednej galérie a neustále si ich budete tisíckrát pozerať, tak budete ukladať spomienky na seba systémom ako u osôb, ktoré majú pri sebe reálne dvojníka počas celého života. Prítomnosť osôb, ktoré majú dvojníkov, dovoľuje nepriamo vplývať na psychiku ezoterika a formovať ju do psychiky osôb, ktoré majú dvojníkov počas života na základe poškodených epitelových buniek. Napríklad študovanie, meditovanie a prepisovanie diel F. Bardona vedie k tomu, že psychika ezoterika sa dostáva pod vplyv dvojníkov, ktorých mal F. Bardon počas svojho života dosť a dosť. Niečo podobné je dielo Kafku a dielo Goetheho. Tak isto diaľkové napájanie sa na osoby s dvojníkom vedie k tomu, že psychika ezoterika sa postupne v ľahšej forme transformuje do psychiky pracujúcej netradičným spôsobom.

Zdá sa, že všetky osoby, ktoré robia automatické písmo, môžu takto kontaktovať osoby, ktoré majú dvojníkov, ale aj samostatných dvojníkov, ktorí po svojich tvorcoch zostali vo svete mŕtvych spomienok alebo v rámci reinkarnácie sa dostali do osoby, ktorá prežila klinickú smrť. A je vhodné čítať a meditovať na všetko, čo súvisí s automatickým a anjelským písmom.

Ezoterik má okrem možnosti v aure tvoriť veľmi aktívnych dvojníkov, ale môže tak robiť aj v slabšej podobe a to rovno vo svojich spomienkach. Ezoterik napríklad dáva dokopy všetky spomienky na anjelské sféry detských dyslektikov a robí iba pasívneho dvojníka. Ezoterik si spomína na všetky operácie s tarotovými kartami a tvorí pasívneho dvojníka pre tarotové karty. Keď si spomenie na tarotové karty, tak vždy na všetky naraz, aj takéto techniky vedú ku geniálnej psychike. Potom je tu možnosť tvoriť dvojníkov v slabšej forme s napojením sa na diaľku k osobám, ktoré sa venujú jednej problematike a v psychike ich ezoterik premostí do jedného celku. Všetky druhy zberateľstva vedú nepriamo ku tvorbe dvojníkov a celkovej múdrosti. Kontakt ezoterika do sveta mŕtvych k originálom a pospájanie originálov bielych anjelských sfér detských dyslektikov vedie k vytvoreniu niečoho podobného, ako je systém dvojníkov.

No toto všetko sú iba náhrady v porovnaní s tvorbou dvojníkov cez poškodené epitelové bunky a ešte treba tvoriť dvojníka v aure mimo telo. No kto ešte nedospel do tejto úrovne ezoteriky, môže si pomôcť aj náhradami za skutočne zmontovaných dvojníkov. Aj čítanie týchto textov vedie k formovaniu psychiky na spôsob dvojníkov.

Pokiaľ sa tvoria dvojníci, tak je potrebné, aby si ezoterik uvedomil, že dvojníkov treba vyrobiť na zber informácií v danej oblasti, na vyhodnotenie a spracovanie informácií, na presadenie zmien v psychike ezoterika, na putovanie, na zdokonaľovanie. Treba tvoriť dvojníkov na teoretickú a praktickú múdrosť. Samozrejme, že od ezoterika sa vyžaduje, aby priniesol určité obete a vzdal sa znovu nezávislého a vlastného premýšľania. Samozrejme, že nie je jednoduché, aby sa ezoterik vzdal premýšľania z predného mozgu a aj z mozočku, pokiaľ už prešiel premýšľať do tejto roviny myslenia. A teda vzdáva sa jedného a aj druhého spôsobu myslenia a myslenie nechá na systém dvojníka. Najlepší výcvik psychiky dvojníka je, keď ezoterik sa psychicky presunie fungovať do vnútra buniek, kde psychika dvojníkov môže fungovať, ale myslenie a konanie z predného mozgu alebo mozočku je zbrzdené a pozastavené. Bunkové prostredie je najvhodnejšia zóna výcviku dvojníkovskej psychiky. Ezoterik sa už niekoľkokrát počas svojho života vzdával svojho ega a to odchodom myslieť z predného mozgu do mozočku. Čo je systém prechodu z bežného ľudského myslenia na myslenie veštecky mimozmyslové. Potom ezoterik prestal vytvárať iba svoje predstavy o budúcnosti a necháva ich odobrovať anjelským sféram detských dyslektikov. Starostlivosť o zdravie ezoterik odovzdal pudom v brušnom mozgu, lebo tie najlepšie ovládajú, čo ľudský organizmus potrebuje. Ezoterik sa netají tým, že sny mu dávajú tie najlepšie nápady a on ich iba realizuje. V prípade dvojníkov ezoterik prestane úplne myslieť podľa toho, ako sa to naučil, stane sa hovorcom svojich dvojníkov a to je nová a netradičná pozícia.

Aby ezoterik tvoril špičkových dvojníkov, musí vedieť operovať v priestore o priemere 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A po tu zverejnených zasväteniach sa dá operovať v priestore 100 násobne väčšom. Vlastne toto zasvätenie vzišlo z požiadavky dvojníkov v spomienkach. Takýto záber je potrebný, aby sa čo najlepšie vyhovelo tvoriacemu sa dvojníkovi v aure. Dvojník sa podľa jeho požiadaviek musí dostať k tomu, čo potrebuje. Preto pri tvorbe dvojníkov je vítané, aby ste boli všestrannými ezoterikmi a ovládali všetkých 7 ezoterických ciest. Už mnohokrát sme zistili a utvrdili sme sa v tom, že všestrannosť v ezoterike je kľúč k ezoterike dvojníkov. Dvojníkov po ich stvorení a pôsobení v ľudskej psychike treba špeciálnymi technikami zlikvidovať a ponechať si iba spomienky v pamäti neurónov. Ale aj toto by bolo príliš silné, a preto aj spomienky v neurónoch sa roztlčú cez pôsobenie energií zomierajúcej osoby, ktorá je o takúto službu slušne požiadaná. Až takýto stav v ezoterike dvojníkov umožňuje, aby psychika ezoterika zostala v stave psychiatrickej normálnosti a mohla tvoriť a likvidovať dvojníkov ako na bežiacom páse. Predpokladáme, že postupne vytvoríme a zlikvidujeme počas 5. rokov aspoň 3 000 dvojníkov na všetko, čo sa len dá. Ešte by som uviedol, že ezoterik sa nemusí báť prílivu takéhoto množstva informácií do svojej psychiky. Dvojnícka psychika operuje na úrovni buniek atómov a častíc a tam je ukladanie spomienok neobmedzené. Zároveň takto spracovaní dvojníci vytvárajú trvalý a rozumný tlak na ezoterika, aby prijímal stále informácie do seba a stále išiel ku geniálnejším myšlienkam. A to je veľmi dobré, pokiaľ ezoterik nechce ísť vpred a zdokonaľovať sa, tak sa postupne v psychike formuje naňho tlak a keď už na sebe pracuje, tak zase má sladké a blaženostné stavy v mozgu a tele.

Teda začali sme podľa štandardného postupu tvoriť prvého dvojníka v aure. Požadoval, aby sme mu dávali psychické prepojenia na kusy vlastnej miechy, spomínali si na rituálne pohyby zvierat, pravekých a prírodných ľudí, premosťoval ľudské a zvieracie vedomie dokopy, požadoval predstavy o kostiach, požadoval, aby sme mu poskytli biele anjelské sféry detských dyslektikov, ďalej spomienky na deti s magnetickou aurou. Požadoval spomienky na osoby, ktoré zahynuli okamžite po údere blesku, trval na tom, aby sme začali vnímať hlavne priestor okolo objektov a nie samotné objekty. Požadoval magické rituály starých čarodejníc, egyptskú ritualistiku, predstavy pokrivených ľudí, UFO kontakt zo spomienok. Požadoval, aby sme UFO odtlačky vnímali zvnútra ako dutý priestor. Postupne prechádzal všetkými historickými dobami a premosťoval našu ľudskú psychiku dovnútra spomienok miechových neurónov.

Tento dvojník nám naznačil, že pokiaľ chceme viacej, tak ho treba udržať pri živote a vytvoriť mu ďalšieho pomocného dvojníka. A tak k jednému dvojníkovi pribúda druhý a tento sa špecializuje na nasávanie všetkého o pulzaroch v kozme, vláči psychiku ezoterika cez gigantické pulzary a samotný dvojník sa mení na menší pulzar, ktorý nás previedol celým priestorom kozmu. Máme na mysli priestor kozmu pod označením 7 zemiakov. Prišiel na hranice, kde okolo je množstvo do seba zaklinených anti čiernych dier. Nemohol ďalej a začal tvoriť dvojníka číslo 3. Tento dvojník nasal do sebe všetko o anti čiernych dierach a vytvoril nám spojku ďalej do kozmu, kde naša klasická ľudská psychika nemôže prejsť, lebo nie je schopná postrehnúť rýchlosť zmien a procesov, ktoré majú takú rýchlosť, akú si nevieme ani predstaviť. A tak tento dvojník 3 bude vlastne spojka do ďalších nekonečností astronomického kozmu a na získavanie požadovaných informácií a aktivít za zónou 7 zemiakov. Na záver sme dvoch dvojníkov zlikvidovali a tretieho dvojníka sme ponechali za 7. zemiakmi. Tu pre nás bude vytvárať premostenie do týchto končín astronomického kozmu. A to bolo veru pre nás netradičné konanie dvojníkov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár