Ezoterik je osoba, ktorá sa postupne naučí psychicky prenikať do svojho tela a do systému svojej psychiky intenzívnejšie ako bežní jedinci a zároveň sa učí od mimoriadne schopných jedincov, ako tieto jedinečné schopnosti využiť v prvom rade na duchovnej ceste, ale nič nebráni ani tomu, aby tieto paranormálne schopnosti používal v plnom rozsahu aj v bežnej ľudskej praxi.

Ezoterik si odcvičí rané štádia klinickej smrti, dokáže sa stíšiť, skľudniť a pozastaviť čiastočne činnosť v niektorých orgánoch. K tomu použije aj sugeráciu a uverenie, že zomiera. Otvorí sa mu cesta do sveta mŕtvych spomienok a aj veštecké zmysly vyškolí, aby vnímali, čo sa deje na tejto úrovni v ňom samotnom, alebo v iných jedincov. Symbolicky hovoríme, že vstúpil na pôdu špiritizmu. Špiritista je osoba, ktorá prežila klinickú smrť a vrátila sa do bežného fungovania organizmu. No nedostatok kyslíka zanechal v psychike nezmazateľné stopy a zo sveta mŕtvych sa vždy do tela dostane nejaký ten záznam osoby alebo organického života, ktorý už nežije, ale svoje spomienky zanechal vo svete mŕtvych spomienok. A takáto osoba vo svojej psychike produkuje psychoenergetické objekty, do ktorých vkladá svoje túžby a ciele. Takéto psychické objekty putujú k iným osobám a dokážu ich do určitej miery ovplyvňovať. Toto po výcviku raných štádií klinickej smrti dokáže aj cvičený ezoterik. Či chce, alebo nechce, produkuje takéto objekty a aj veštecky vníma objekty od špiritisticky ladených jedincov, ktorých psychika je trvalo premostená do sveta mŕtvych. Cvičený ezoterik preniká do sveta mŕtvych spomienok vtedy, keď potrebuje, a nie trvalo. Teda špiritisti produkujú určité psychoenergetické objekty a posielajú ich iným ľuďom. A treba sa v rámci psychohygieny naučiť tieto objekty veštecky vnímať a potom likvidovať premostením na horiace objekty rôzneho druhu.

Máme aj jedinečných špiritistov, ktorí prenikajú do sveta mŕtvych cez vnútorné štruktúry mŕtvych buniek a vytvárajú UFO odtlačky spomienok vo svete mŕtvych. Takéto objekty sú razantnejšie a nedajú sa tak jednoducho likvidovať. Ezoterik sa musí naučiť vytvárať a vnímať takéto objekty a tak isto sa musí naučiť ich likvidovať cez žijúce potkany a myši. Prípadne slušne požiada zomierajúcu osobu, aby takýto objekt zobrala so sebou do sveta mŕtvych.

Existujú aj spomienky mŕtvych uložené v kostiach, ktoré sú nabité určitou nenávisťou a kliatbami. Tieto vedia veľmi kruto zasiahnuť aj nevinnú osobu, ktorá je napríklad synom osoby, ktorú takéto spomienky mŕtvej osoby prenasledujú. Môže svoju kliatbu splniť aj v 10. kolene daného rodu. Zasahuje nečakane a v momente blížiacich sa kríz a riskantných udalostí. Ezoterik sa musí naučiť veštecky prešetriť kliatby svojho rodu a vedieť ich anulovať. Sú na to určité účinné metódy.

Ezoterik si dá pozor, aby trvalo neprenikal cez vlastné mŕtve bunky do vnútorného uzatvoreného sveta mŕtvych v sebe, kde sa za účelom reinkarnácie presúva špeciálnym spôsobom. Aj v tejto oblasti sa nedá myslieť a konať normálne. Ezoterik sa musí vedieť dostať z tohto priestoru von, uzatvoriť ho a otvárať, pokiaľ to potrebuje.

Ezoterik sa učí prenikať psychicky do magnetických polí planéty Zem. Musí si byť vedomý, že sa treba veštecky naučiť vnímať magnetické zápisy o všetkom živom na planéte Zem, a tak isto sa musí naučiť presúvať tieto magnetické záznamy do seba a zase mimo seba. Osoby, ktorých psychika preniká do magnetických polí na základe chorobných stavov, vedia do seba alebo inej osoby presunúť nežiaduce záznamy chorôb, nehôd a v lepšom prípade aj pozitívne záznamy. Ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať magnetické záznamy ľudí a zvierat, dokázať ich k sebe pritiahnuť alebo vylikvidovať. Pri priekoch do kozmu sa dajú nájsť spomienky organického života v magnetických poliach niektorých planét.

Ezoterik sa v rámci duchovného rastu dokáže cez vnútorné štruktúry buniek napájať na organický život v kozme a pri prepojení na organickú hmotu v kozme sa vytvárajú premostenia a energetické objekty, ktoré voláme aj UFO odtlačky. A treba sa naučiť tieto objekty likvidovať. Tak isto osoby s poškodenou psychikou majúce UFO odtlačok dokážu dosť razantne zasahovať do psychiky iných a ezoterik sa musí naučiť tento vplyv odraziť a odstaviť.

Ezoterik sa naučí cez ganglie okolo orgánov tela prenikať do kozmického priestoru okolo seba. Ide o psychický prienik do kozmu. Ezoterik sa musí naučiť uzatvárať prienik do kozmu a vracať sa naspäť psychicky a to je na planétu Zem. Jednoducho by si zničil zdravie a psychiku, keby bol neustále psychicky preniknutý v kozme. Nemám na mysli prienik do predstáv v mozgu, teda do sveta fantázie. Z niektorých oblastí sa musí vracať dosť komplikovane, potrebuje mať dobré veštecké schopnosti a zvládnuté techniky návratu. Na gangliách musí mať ezoterik predstavy planéty Zem.

Ezoterik sa naučí v kozmickom vedomí produkovať aj mini objekty ako sú pulzary, anti čierne diery, čierne diery a žiariace diery. Aj tu sa musí ezoterik naučiť veštecky vnímať tieto objekty a vytvárať ich v tele v rozumnom a prospešnom množstve.

Ezoterik sa cez Silva systém učí prenikať do vnútra buniek, bunkových blán, orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií, molekulárnych prvkov, atómov a častíc. Pokiaľ sem ezoterik prenikne a chcel by tu niečo premýšľať, tak by to išlo veľmi ťažko z predného mozgu alebo mozočku. Tak si kontroluje, aby v tejto oblasti nebol trvalo. Po odcvičení systému dvojníkov je možné premýšľať veľmi výkonne aj v mikrosvete.

Ezoterik vo vrcholovej ezoterike praktizuje systém dvojníkov, musí sa ich naučiť tvoriť, likvidovať ukladať do spomienok a tu porozbíjať do drobných kúskov. Pokiaľ by nedodržiaval tento mechanizmus, mohol by na to psychicky doplácať. No vrcholová ezoterika mimo priestor planéty Zem vyžaduje tvorenie dvojníkov. Ezoterik sa musí naučiť prepájať kúsky spomienok dvojníkov do určitej komunikácie, ako keby každá časť mala mobil a mohla navzájom komunikovať. Po tejto komunikácii treba vedieť cez spomienky zomierajúcej osoby tieto kusy spomienok na dvojníka odpájať.

Ezoterik dokáže v rámci psychohygieny pomocou zomierajúcej osoby pozmeniť žiaducim spôsobom svoje spomienky. Je etické o takúto službu požiadať slušne na diaľku zomierajúcu osobu.

Ezoterik počas vešteckých výkonov voči iným osobám si musí skontrolovať, či si z mozočku do tela nevytvoril informačnú kópiu veštecky ošetrovanej osoby a táto netrčí v jeho tele. Pokiaľ zistí, že má v sebe vytvorené takéto kópie, tak ich psychicky zlikviduje a všade presadí svoje ego, svoje túžby, ciele a priania.

Ezoterik si dáva pozor, aby nemal príliš zúžené vedomie na nejakú vec alebo udalosť. Pokiaľ zistí takúto skutočnosť, tak si rozšíri predstavy aj na iné oblasti ľudského života. Ezoterik má rozšírené vedomie a vie pozornosť presúvať do každej zo 7 oblastí výskytu neurónov vo svojom tele.

Ezoterik si trvalo kontroluje stav anjelských sfér detských dyslektikov a to, či je prítomná biela anjelská línia. Pokiaľ zisťuje prítomnosť sivej a čiernej anjelskej línie, tak tieto odtlačky dôsledne likviduje a robí kópie bielej anjelskej línie. A tak isto kontroluje prítomnosť kópií iných predstáv o anjeloch. Najlepšie je pre ezoterika priamy kontakt k anjelských sféram detských dyslektikov vo svete mŕtvych spomienok.

Ezoterik si dokáže veštecky ošetriť obaly podvedomia, v ktorých sú od 12. roku života uložené určité obrazy, ktoré môžu pôsobiť na jeho osud. A ezoterik si vie tieto predstavy v týchto energetických obaloch v tele upravovať a to tak, ako sa duchovne vyvíja.

Ezoterik si dôsledne kontroluje, aký vzťah má k k vlastným chromozómom a génovým retiazkam, kde má uložené podvedomie. Ezoterik nikdy nejde proti svojmu podvedomiu a vždy je v súčinnosti s podvedomím.

Ezoterik musí spoznať aj prírodnú ritualistiku pravekých a prírodných národov. Musí sa naučiť veštecky vnímať rôzne druhy rituálov, ktoré vytvárajú ľudia v prírodnom vedomí. Ezoterik sám ovláda magickú ritualistiku a protimagické rituály, aby sa vedel účinne brániť a pozitívne na seba pôsobiť.

Ezoterik vie previesť vešteckú kontrolu svojich svalových platničiek vo svaloch a vie previesť správne kineziologické reakcie na vhodné a nevhodné objekty pre seba a iné osoby.

Ezoterik je schopný upratať aj svoju sexuálnu psychiku a mentálnu tvorbu predstáv a sexuálnych energií. Vie upratať prípadne embryonálnu psychiku a prieniky cez embryonálne bunky do kozmu alebo sveta mŕtvych.

Ezoterik vie upratať energetický obal v aure okolo 6. neurónových oblastí tak, aby bolo všetko v poriadku aj v energetickej rovine.

Pridaj komentár