Venujeme sa dvojníckej ezoterike, tentoraz sme sa zamerali na oblasť psychického prieniku do kozmu. Cieľom tohto prieniku boli meteority na jednotlivých planétach a kusy asteroidov priamo v kozmickom priestore. Cieľom zasvätenia bolo psychicky kontaktovať fyzicky existujúce meteority a asteroidy a na tento účel vytvoriť dvojníkov.

Ezoterik si postupom svojho duchovného rastu vypestuje schopnosť prenikať do vnútra svojho fyzického tela cez silu vôle a koncentráciu. Ako keby sa chcel pozrieť vlastnými očami, ako vyzerajú jeho orgány a časti tela. Akoby ich chcel počúvať, chutnať, hmatať a čuchať. Sú to koncentračné techniky, ktoré dovoľujú postupne sa koncentrovať do vnútorného sveta. Ezoterik takto psychicky preniká k orgánom vo svojom tele. No nebude prenikať iba do svojich orgánov, ale aj do svojich spomienok uložených napríklad v neurónových vrstvách veľkého mozgu. Teda začiatok duchovnej cesty ezoterika je práve v psychickom prieniku do svojho vnútra. A je výborné, keď k tomuto psychickému prieniku pridá aj vešteckú schopnosť vnímať svoje orgány a časti tela, a tak isto svoje spomienky. Ezoterik sa snaží prenikať stále do menších objektov vo svojom tele. Keď prenikne k orgánom, tak psychicky bude postupne prenikať do menších objektov vo svojom tele ako sú bunky. V nich sú ešte menšie bunky a to sú orgániky, chromozómy. Potom ešte menšie objekty ako sú gény, génové sekvencie. Ezoterik ide ešte ďalej do mikrosveta a postupne psychicky preniká do molekulárnych látok. No ani tu sa ezoterik nezastavuje a pokračuje rovno do vnútra prvkov a to do atómov. A ezoterik ide ešte ďalej a preniká aj do vnútra atómov, v ktorých sa nachádzajú častice, teda extrémny mikrosvet. Ezoterik prienikom do sveta častíc vlastného tela dovŕši cestu do svojho vnútra. Ale tým celá duchovná cesta nekončí.

Môže začať druhá ezoterická cesta a to je cesta do extrémne veľkých objektov. Ezoterik zo svojho vnútra preniká von z tela. Ezoterik si jednoducho túto schopnosť vycvičí a vytvorí si vo svojich neurónových oblastiach centrum pre psychický prienik mimo svoje telo. Takéto centrum sa vytvorí postupným cvičením kozmického vedomia. Pri týchto cvičeniach si ezoterik musí dať pozor, aby neprenikal iba do fantázií vo svojej hlave. Tak isto si pri nácviku musí dávať pozor, aby neprenikal iba do svojej aury okolo tela, kde jeho psychika môže vytvoriť energetické objekty a namiesto do kozmu preniká iba do aury svojho tela. Ezoterik si musí pri nácviku dávať pozor, aby psychický prienik neskončil v obrázkoch kozmu na stene. Ezoterik spraví pri výcviku kozmického vedomia najlepšie, keď sa bude usilovať energeticky z hlavy prenikať hore cez 100 000 km atmosféry okolo planéty Zem. Vtedy má najlepšiu šancu, aby dosiahol skutočný psychický prienik do kozmu okolo planéty Zem. A tu už môžeme hovoriť o prieniku do extrémne veľkých objektov ako sú planéty slnečnej sústavy, súhvezdia, galaxie a ďalšie objekty a oblasti kozmu. Ezoterik postupne preniká ďalej a ďalej od planéty Zem.

Tu možno vidieť potrebu duchovnej cesty jednak do vnútra ezoterika a to až na úroveň častíc v atómoch, a zároveň je tu prienik do makrosveta planét, súhvezdí a galaxií. Zároveň tu nastupuje aj fenomén dvojníkov. Ide o ezoteriku, pri ktorej dvojníci umožňujú ezoterikovi pracovať aj v extrémne veľkých vzdialenostiach a v extrémne veľkých objektov práve cez úroveň častíc v atómoch. Dokonca by sme povedali, že pokiaľ chce ezoterik prenikať skoro všade do kozmu okolo nás, môže tak spraviť iba cez systém dvojníkov. Vlastne iba systém dvojníkov dovoľuje prenikať cez systémy skrížených anti čiernych dier a prenikať do priestoru kozmov, ktoré boli pred kozmom, ktorý je tu teraz okolo nás. Bez dvojníkov je spoznanie kozmu za systémom skrížených anti čiernych dier nemožný. Pokiaľ by ľudská psychika chcela prenikať do kozmu iba cez úroveň prvkov, tak sa nedostane všade. Pokiaľ ľudská psychika vytvára systém dvojníkov, tak sa dostane všade a kdekoľvek. Teda psychicky dokáže operovať na úrovni častíc v atómoch, ktoré sú súčasťou prvkov. A sem sa musí ezoterik na svojej duchovnej ceste dostať. Psychicky sa prebúrať do svojich atómov a častíc v nich a zároveň sa psychicky prebúrať aj do atómov a častíc mimo svoje telo.

Teda na to, aby sme v oblasti ezoteriky dosiahli vrcholovú úroveň, je potrebné zvládnuť techniku tvorby dojníkov. Pod dvojníkom pre naše účely tu budeme rozumieť vytvorenie energeticko informačného obalu pred telom ezoterika. Ezoterik sa naučil na diaľku psychicky kontaktovať na organické objekty. V tomto prípade sa napojí na epitelové bunky, ktoré sa geneticky mutovali a vrátili sa u danej osoby na úroveň buniek z obdobia 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. Ide o jedinečné obdobie, kde psychické prejavy človeka dokázali prenikať na úroveň častíc v atómoch. No po tomto období nezostali dvojníci a to z toho dôvodu, že vývoj ľudstva nedovoľoval ešte myslieť a mať nejaké želania a myslenie. A tak vytvorený potenciál dvojníkov v tej dobe nebol využitý. No u niektorých jedincov môžu niektoré epitelové bunky na povrchu orgánov nezhubne zmutovať a vrátiť sa do tohto prehistorického obdobia.

V súčasnosti už ľudstvo vie formulovať želania a vie vedome konať a premýšľať. A tak keď sa u dnešnej osoby vytvorí zvyčajne náhodne nezhubné bujnenie epitelových buniek, tak sa vytvorí pred takouto osobou aj energeticko informačný obal, ktorý je energeticky prepojený na fyzickú osobu s týmto poškodením. Psychika takejto osoby preniká do tohto objektu pred danou osobou a je ho možné vnímať iba veštecky cvičenými zmyslami. A tento systém veštectva ovláda málokto. Prvá reakcia dvojníka je, aby zistil, aké želanie a túžby má dotyčná osoba. Obal dvojníka želanie prijíma do seba a začína ho realizovať. Daná osoba často o tom ani nevie a netuší, čo to je systém dvojníka. Dvojník ožíva, naberá informácie a začína pôsobiť na psychiku dotyčnej osoby a jej osud.

Ezoterik ovládne techniku tvorby dvojníka aj bez poškodenia epitelových buniek. U ezoterika je potrebné, aby sa niekde na povrchu orgánov vytvorili nezhubné bunky a prerastali organizmom. Ezoterik si musí dávať pozor, aby si tvorenia dvojníka pred sebou z poškodených epitelových buniek nezamenil za podobný obal plný spomienok z mŕtvej osoby alebo organického života v kozme. V tomto prípade ide o spomienky zo sveta mŕtvych. Ezoterik si musí dať pozor a nevyrábať namiesto dvojníka UFO prepojenie na organický život v kozme. Tieto dva stavy sa veľmi podobajú na stav obalu dvojníka a môže prísť v praxi k zámene týchto systémov.

Niektoré osoby majú viacero poškodených epitelových buniek na povrchu orgánov tela a môžu tvoriť aj väčšie množstvo dvojníkov. Nezhubné bujnenie musí v danej osobe postupne prerastať telom a doraziť k neurónovým oblastiam. A až vtedy sa dvojník aktivizuje želaním a začína byť aktívny. Ezoterik si tak isto nacvičí tvorbu veľkého množstva dvojníkov, ale musí si dať pozor, aby mu nezdevastovali časom psychiku a preto dvojníkov musí nasekať plastickými predstavami pyramíd na kúsky a podľa potreby aktivizovať.

Ezoterik získa určité praktické skúsenosti s dvojníkmi a hlavne v prvej fáze pracuje s nasekanými kúskami dvojníkov. No zároveň žiada svet dvojníkov, aby tento stav riešili a našli také riešene, ktoré dovolí fungovanie dvojníkov bez nasekania. A dvojníci naznačujú, aby sme mali želanie vytvoriť dvojníka zo systému meditácií na arabské koberce a osobností ezoteriky, ktoré holdovali duchovnu a meditácii na znaky v kobercoch. Ezoterik bez váhania zozbiera obrázky arabských kobercov, rozbieha meditácie na arabské koberce a vytvára z týchto meditácií dvojníka, ktorý dostáva názov M dvojník. Cieľom vytvorenia tohto dvojníka je globálna túžba ezoterika, aby dvojník spravil všetko pre to, aby sa spomienky ezoterika stali súčasťou systému M dvojníka a tu boli uložené na večnosť, tak isto aby boli mimoriadne aktívne a pokračovali v duchovnom raste. Všade, naveky, večne, bez prestávky, donekonečna a precízne a detailne. A pokiaľ je to možné, aby M dvojník uchoval aj ľudské vedomie po smrti ezoterika. Môžete mať takéto želanie, aj keď nevieme, či je ho možné zrealizovať. No necháme to na M dvojníka. Ako ste mohli postrehnúť, tak M dvojník je želaniami ezoterika postavený mimoriadne všestranne a nadčasovo. A takéto vedomé presunutia takýchto želaní do dvojníka dovoľujú, aby mohol byť M dvojník ponechaný vcelku. M dvojník nie je zameraný jednostranne na konkrétnu oblasť, ale doslova na všetko ezoterické, ale aj praktický život, na všetko, čo sa deje aktuálne, čo sa bude diať v budúcnosti a čo sa dialo v minulosti. Všestranné želanie ezoterika vytvára univerzálneho M dvojníka, ktorý už nemôže zdevastovať psychiku ezoterika ako jednostranne vytvorení dvojníci.

M dvojník je teda naplnený všestrannými želaniami a tie bude všestranne vykonávať. M dvojník je ako riadiaca centrála, ktorá v sebe vytvára na všetky oblasti niečo ako psychické predstavy kobercov, do ktorých vkladá získané informácie a vytvára budúci vývoj v oblasti duchovnosti a aj bežného života. M dvojník si zoberie pod svoju kontrolu ostatných nasekaných dvojníkov a znovu ich dá do jednotlivých celkov. Teda M dvojník môže mať okolo seba množstvo dvojníkov, ktorí sú špecializovaní na určitú oblasť kozmu. M dvojník vloží do každého vytvoreného dvojníka drobné makety všetkých kobercov a jeden koberec mu určí ako rozhodujúci pre jeho aktivity. Dvojníci pre konkrétnu jednu oblasť musia brať ohľad na ostatných dvojníkov a postupovať k spoločnému cieľu.

Máme vytvoreného M dvojníka, ktorý má na starosti riadiť celý systém dvojníkov, ktorých už teraz ezoterici okolo seba majú na 100 až 200 kusov. Dvojníci sú určení pre každú oblasť ezoteriky a bežného ľudského života. Dvojník má v sebe želanie ezoterika, aby bol v danej konkrétnej oblasti postupne najlepší. Každý dvojník má v sebe kópie spomienkových kobercov a musí sa nimi riadiť. Dvojník má na starosti jeden imaginárny koberec a musí sa oň starať. Zároveň každý dvojník musí komunikovať s druhými dvojníkmi. Spoločne tvoriť koberce ako potenciál budúceho vývoja. Pri každom dvojníkovi je informácia a energetický obal ezoterika, ktorý sa dovnútra systému dvojníkov dostal cez zvládnutie vlastnej sexuálnej podstaty. Od všetkých dvojníkov sa očakáva, že budú neustále a všade zbierať informácie, vyhodnocovať ich cez koberec a pracovať spoločne a kolektívne s každým dvojníkom. Dvojníci si musia budovať vlastný intelekt a vnímať, čo robia, ako to robia a čo sa deje celkovo. Ezoterik M dvojníka a dvojníkov nepovažuje za poslušné informačné roboty, ale roboty, ktoré sa budú vyvíjať k vlastnej samostatnosti, vlastnej aktivite. Ezoterik si uvedomuje, že nemá na potenciál a intelekt M dvojníka a dvojníkov. Ezoterik si uvedomuje, že sa môže stať podľa pokynov a želaní dojníkov ich súčasťou, ktorá ovšem nezasahuje, neriadi, nekomanduje svet dvojníkov, ale je iba jeho trpenou súčasťou. To, čo dvojníci potrebujú je, aby ezoterik mal tie správne želania a za týmto účelom aj školia ezoterika, aby lepšie pochopil, o čom je svet dvojníkov. V žiadnom prípade ezoterik nezanáša do sveta dvojníkov spôsob fungovania človeka ako organickej hmoty. Ezoterik si dobre uvedomuje, že svet dvojníkov je anorganický svet, ktorý sa skorej podobá na umelú robotickú inteligenciu, ktorá sa má nasmerovať na ciele, ktoré si želá ezoterik zrealizovať. Samozrejme, ezoterik si nemôže želať všetko a nemôže očakávať ako v rozprávke o zlatej rybke, že každé želanie bude splnené. To by bolo príliš naivné a detinské. Jednoducho dvojníci sú tu v prvom rade na zvyšovanie intelektuálskeho potenciálu ezoterika, tak isto slúžia na zber a vyhodnocovanie informácií z kozmu, a tak isto ako nosič spomienok ezoterika po jeho fyzickej smrti. Týmto nechceme tvrdiť, že dvojníci nepôsobia na fyzickej úrovni. Robia tak hlavne na úrovni častíc v atómoch. Dvojníci dokážu účinne fungovať do organickej hmoty a to ju liečiť, nútiť vykonávať určité činnosti. Dvojníci dokážu vytvárať fyzikálne hodnoty a ovplyvňovať udalosti. No skôr sa tak deje na úrovni informácií, presunov. Dvojníci môžu do určitej miery pôsobiť na neurónové systémy ľudského tela. To, čo nedokážu, je určite vyvolať termojadrovú reakciu, alebo nejaký objekt niekam posunúť alebo presunúť. A celkovo zmysel dvojníkov je skorej v zmysle informačných technológií, ktoré usilujú o svet informácií, ich večného zberu, uloženia, aktivity a pôsobenia na informačnej rovine.

Tak isto by sme sa mali zamyslieť nad schopnosťami M dvojníka a dvojníkov celkovo. V prvom rade dvojníci po smrti svojho organického stvoriteľa uložia jeho spomienky na večnosť do sveta častíc v atómoch. A tento záznam prežije aj kozmickú apokalypsu. Pokiaľ by ezoterik uložil svoje spomienky do sveta mŕtvych spomienok, tak by sa tieto reinkarnačné spomienky znefunkčnili a roztratili v prípade reálnych katastrof v astronomickom kozme. A tak ezoterik zameral svoje reinkarnačné snaženie do dvojníkov. Ďalšia vlastnosť dvojníkov je, že operujú vo svete častíc v atómoch. Čo je vlastne extrémne malý svet existujúcich objektov. Dvojníci upravujú častice a dokážu vyvolať také jedinečné zoskupenie a kmitanie častíc, ktoré prenikne do kozmu kdekoľvek a nepozná limit. Dvojníci nepoznajú pojem vzdialenosť. Akúkoľvek extrémne nepredstaviteľnú vzdialenosť v kozme prekonajú v zlomku sekundy. Dvojníci nepoznajú obmedzenie typu mám nedostatok pamäte v počítači alebo do ľudských neurónov sa už nedajú uložiť žiadne spomienky. Kapacity dvojníkov sú vo svete častíc neobmedzené. Dvojníci tým, že operujú v extrémne malých objektoch alebo v tých najmenších možných objektoch, nepoznajú možnosť zničenia a poškodenia. To je len základ vlastností dvojníka. Budeme ich skúmať a popisovať naďalej.

No poďme sa venovať problematike dnešného zasvätenia a to je systém takzvaných strašidelných domov a toho, čo sa môže v týchto strašidelných domoch udiať s ľudskou psychikou. Tejto oblasti ezoteriky sme sa venovali a to hlavne pri nácviku psychického prieskumu podložia pod domami, na základe požiadaviek záujemcov cez internet. Psychicky sme schopní preniknúť na diaľku do miesta, kde stojí dom alebo byt a posúdiť, čo sa nachádza v rôznych hĺbkach pod daným objektom. V prípade domov, kde ľudom „zašibáva“ alebo sa predmety hýbu samé sme zistili, že to vždy vyvolávala určitá živá osoba, ktorá má inak stavanú psychiku ako bežní štandardní jedinci. Buď tento stav je trvalý, alebo dočasne vyvolaný nejakými poruchami zdravia alebo psychiky. Hovoríme často o kinetických energiách a schopnostiach niektorých jedincov. Samozrejme, strašidelné úkazy môžu byť vyvolané napríklad tým, že pod domom sa nachádza hrob alebo pohrebisko a precitlivené osoby s vešteckými schopnosťami sú schopné vnímať spomienky mŕtvej osoby, ktoré zostali ešte v kostnom materiáli. Strašidelný dom môže byť aktívny aj v prípade rôznych patogénnych zón pod domom a to sú hlavne rašeliniská, múmie, dutiny, koncentrácia magnetovca, uhlia a podobne. Môžu mať značný vplyv na chorobnosť tu žijúcich jedincov.

No nás v prvom rade budú zaujímať úkazy v podloží domov, ktoré spôsobujú ložiská množstva drobných meteoritov alebo veľkých kusov meteoritov pod objektom priamo alebo v jeho blízkosti. Pokiaľ by sme na diaľku prenikali do meteoritov iba tak voľne, v zásade sa nič tak zvláštne diať nebude. Ale keď prenikáme psychicky zároveň do domu a rovno do meteoritu pod domom, tak sa vnútro ezoterika napĺňa zvláštnou meteoritickou energiou. Systém ezoterika sa mení a dokáže razantnejšie prenikať do seba, ale aj do objektov okolo seba. U ezoterika vnímať zlepšenie aj vešteckých schopností. A tak sme tento stav trénovali. V rámci testovania sme zistili, že stačí si predstavovať plasticky zo všetkých strán naraz tvar kocky a premosťovať sa na meteority a asteroidy v kozme, vždy sa tento stav podobal stavu ako pri premostení na strašidelný dom, pod ktorým v podloží sa nachádza meteorit.

Tak isto sme začali skúmať osoby, ktoré v takýchto domoch vyrastali od detstva alebo mali kinetické energie. U všetkých skúmaných sme objavili atypickú štruktúru veľkého mozgu ako naukladané kolmé kúsky drievok o hrúbke ľudského prsta. Na úrovni chromozómov vo vnútri buniek sú všetky chromozómy spolu tesne pri sebe a tvoria tvar guličky. U bežných ľudí sú chromozómy pekne poukladané v priestore. A zároveň títo jedinci mali v sebe značné množstvo energie podobnej pri psychickom prepojení na meteority a voľnú tvorbu priestorových kociek. Tieto tvary boli rôznej veľkosti a rôznom počte hustoty takýchto objektov. Tak isto osoby s kinetickými schopnosťami majú magnetické záznamy o svojom živote v magnetickom jadre planéty Zem zhustené voči bežným ľudom a ich záznamom tohto druhu.

Veštecky sme hľadali aj spomienky jedincov, ktorí mali kinetické schopnosti, alebo priamo na živé osoby. Mohli sme konštatovať, že systém dvojníkov bez problémov operuje a dokáže manipulovať na úrovni častíc v atómoch. O tom nemáme pochýb. Pokiaľ chce niekto manipulovať atómami
v organických bunkách, tak musí prejsť výcvikom s pierkami, schopnosťou naberať energiu pierok do seba a potom môže posúvať atómy v organických bunkách. Pokiaľ niektorá osoba chcela manipulovať v organickej bunke na úrovni prvkov, tak musela prejsť výcvikom cez meteority. Pokiaľ chcela nejaká osoba manipulovať s celou bunkou, tak bolo potrebné, aby prešla koncentračnými cvičeniami na diamanty.

Pokiaľ chcela osoba silou vôle a koncentráciou pohybovať strelkou kompasu bez dotyku, musela trénovať s magnetovcom alebo technickými magnetmi. Pokiaľ chcela osoba dosiahnuť pohyb ľahučkých objektov na povrchu hladiny vody, tak musela vedieť šúchaním rúk vytvárať elektrostatický náboj. Osoba, ktorá chcela pohybovať kyvadielkom zaveseným na stojane a nie držanom medzi prstami, musela sa vedieť napojiť na severný a južný magnetický pól planéty Zem a niečo podobne vytvoriť vo svojej hlave a podbruší. V bojových umeniach sa cvičí aktívna koncentrácia na objekt guličky a vkladania tejto psychoenergetickej guličky do hlavy protivníka. Pokiaľ chce niekto pôsobiť na hojivé chemické pochody v ľudskom tele, treba trénovať koncentráciu na rôzne druhy minerálov. Samozrejme za predpokladu, že psychika ezoterika už funguje na úrovni častíc v atómoch. Osoby, ktoré trénovali na pyramidálne objekty, dokážu pôsobiť na spomienky v neurónoch ľudského tela.

Zasväcované osoby sa napájali hlavne na meteority a tvorili plastické predstavy kociek, či už priamo vo fantázii, alebo cez spomienky, kde bolo treba neustále a naraz vyberať zo spomienok kocku spredu, zozadu, zhora, zdola, z jedného a druhého boku. Následne sme pod M dvojníkom vytvorili dvojníka pre kinetické schopnosti. Tento nám pomôže objasniť túto problematiku hlbšie a precvičiť celkovo schopnosti manipulácie s organickými a anorganickými objektmi určitej veľkosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.