Venujeme sa tu problematike mimozmyslového vnímania seba, ale aj sveta okolo. Je dobré, keď si na začiatok vysvetlíme pomocou medicínskych výrazov, čo je to mimozmyslové vnímanie. V prvom rade si ezoterik uvedomí, že má v tele 6 neurónových oblastí, že má zmyslové senzory ako sú oči, sliznica nosa, jazyk, ušné bubienky a nervové zakončenia na rukách a chodidlách.

Tieto zmyslové senzory sprostredkujú kontakt s vonkajším svetom. Tento kontakt sa zastavuje počas spánku. Očami ezoterik vidí, čo sa deje okolo neho a toto všetko vidí hlavne v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Ušami a ušnými bubienkami počuje, čo sa deje okolo neho a nervový vzruch sa dostáva do neurónov spánkových lalokov. Cez jazyk vníma chute a štruktúru jedla. A podnety z jazyka a zubov sú prenášané cez nervstvo do spodnej časti mozgu. Cez nos a nosnú sliznicu prijíma ezoterik impulzy do predného mozgu, kde je neurónové centrum pre vnímanie a analyzovanie čuchových podnetov. Cez končeky prstov, chodidiel a povrch tela v koži prijíma podnety do temenného mozgu. Celkové podnety o polohe tela prijíma cez slimákov v ušnom aparáte a prenášajú sa do miechy.

Ezoterik musí spraviť jednu vec a to odpojiť neuróny v 6. neurónových oblastiach od zmyslových senzorov. Použije na to sugeratívny systém uverenia a nácviku, že je človek, ktorý je hluchý, nemá jazyk, nemá oči, nemá funkčné nervové zakončenia v koži tela. A keď chce kontakt s vonkajším svetom, tak ho musí spraviť rovno z neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Ezoterik vycvičí svoje neuróny, aby sa naučili odpojiť od nervového systému idúceho k zmyslovým senzorom ako sú očné buľvy a ďalšie senzory. Neuróny veľkého mozgu sa naučia vnímať vonkajší svet priamo cez energetické toky, ktoré sami vytvárajú alebo ich vytvárajú bunky v rámci biochemických pochodov napríklad trávenia. Telom môžu prenikať aj fyzikálne energie z atómovej úrovne prvkov chemických látok Mendelejevovej periodickej tabuľky. Tak isto cez telo ezoterika prenikajú aj energie magmatického jadra planéty Zem. A môžu prenikať aj vlastné alebo cudzie sexuálne energie, a tak isto energie z kozmu a to napríklad fotónové spektrá slnečného žiarenia. Neuróny odpojené od zmyslových senzorov sa dokážu výcvikom prispôsobiť a začať vnímať to, čo zmysly bežného jedinca nedokážu.

Ezoterik dosahuje prvé oslobodenie od jarma zmyslového vnímania a prechádza do mimozmyslového vnímania rovno cez inak nastavené neuróny veľkého mozgu. Tento systém sa veľmi podobá systému vešteckých schopností veštkýň a astrológov. No tieto osoby realizujú svoje veštecké schopnosti na základe poškodených zmyslov a mozgu, alebo si dokážu stav patológie nahodiť napríklad na zdravé očné buľvy. Ale tento systém klasických veštíc nie je mimozmyslový systém vnímania sveta. Jednoducho je to niečo iné u ezoterika a iné u veštíc.

Ezoterik oslobodzuje aj ďalšie oblasti neurónov ako sú stredný mozog, mozoček, neuróny miechy v celej dĺžke chrbtice. Potom dovolí mimozmyslovo vnímať aj brušným neurónom – gangliám- v stene tenkých a hrubých čriev. Potom takto oslobodí neuróny ganglií v celom tele a nakoniec aj špecifické neurónové oblasti vo vnútri chromozómov. A chromozómy sú vo vnútri každej bunky tela. Toto je úplné uvoľnenie mimozmyslového vnímania pre vnímanie jednak okolo seba, ale aj dovnútra seba.

Ezoterik mimozmyslovo preniká do kozmu. Preniká do sveta mŕtvych spomienok odumretej organickej hmoty. Mimozmyslovo cez neuróny preniká k organickému životu v kozme. Tak isto preniká aj dovnútra buniek, orgánikov v bunkách , chromozómov, génových retiazok, do génových sekvencií. Ďalej preniká mimozmyslovo do molekulárnych štruktúr chemických látok, v nich do chemických prvkov, odtiaľ do atómov a potom do častíc vo vnútri atómov. A z roviny atómov a častíc psychicky cez neuróny preniká do atómov a častíc mimo vlastné telo. A tu hovoríme o úplnom preniknutí do všetkých dimenzií sveta až do priemeru 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. V ezoterickom slangovom výraze a v systéme plastickej makety kozmu hovoríme o kozme so 4 000 kusmi banánov.

Ezoterik neustále preniká ďalej a ďalej a nemá záujem iba o dianie na planéte Zem. Pre svoj ezoterický a duchovný rast potrebuje ďalšie podnety z hlbín astronomického kozmu a sveta atómov a častíc. Je to prirodzená potreba šíriť sa všade a do nekonečna. Ezoterik sa oslobodil od klasického zmyslového vnímania cez zmyslové senzory. Zároveň sa musí naučiť vnímať, kde jeho neuróny prenikli a čo tam vnímajú. Ezoterik sa musí naučiť časť neurónov v mozgu formovať čo najobjektívnejšie a vyťahovať z pamäti vhodné predstavy. Tieto predstavy sa tvoria vo fantázii ezoterika. A je mimoriadne ťažké nepodľahnúť bludom.

Ezoterik sa usiluje o to, aby svet okolo seba cez neuróny vnímal objektívne a premosťuje veštecké vnímanie cez neuróny na systém medicínskych poznatkov. Ezoterik premosťuje svoje mimozmyslové vnímanie na vedecké metódy bádania sveta a dôsledne dodržuje metodológiu vedeckého dokazovania. V prípade mimozmyslového vnímania ide o dokazovanie na základe nepriamych dôkazov. Možnosť priniesť dôkaz pri psychickom prieniku nie je možné. Ezoterik z týchto prienikov môže priniesť iba pocity. A potom je veľmi ľahké skĺznuť do stavu prebujnenej fantázie. A preto sa snažíme mimozmyslové vnímanie prepracovať a premostiť so systémom kriminalistického vyšetrovania. Robíme tak zámerne, aby sme dokázali dôsledne overovať, čo vnímame a vnímané čo najobjektívnejšie popísať. Kriminalistické metódy sú ako stvorené na sprísnené vnímanie reality. V žiadnom prípade tu nie je záujem venovať sa kriminalistike alebo stáť na druhom konci sveta kriminálnikov.

Ezoterici pozorne skúmajú veštecké schopnosti veštíc a astrológov, prútikárov a psychicky narušených osôb. Schopnosti týchto jedincov sú základom mimozmyslového vnímania priamo cez 6 neurónových oblastí a všetky chromozómy v bunkách. Ide o veštecké techniky v prvom rade zamerané prenikať dovnútra tela a do neurónov inej osoby za účelom získania informácií zo spomienok danej osoby alebo priamo aj zvnútra orgánov, systémov a buniek tela. Pre ezoterika nie je podstatné prenikať dovnútra tela a psychiky osôb. Ezoterik nemá záujem špecializovať sa na veštecké ošetrovanie iných osôb. Robí tak hlavne z dôvodu bádania netradičnej psychiky niektorých jedincov. Ezoterik mimozmyslovo cez neuróny preniká hlavne sám do seba a svojich spomienok, svojich orgánov, svojich buniek, svojich atómov a častíc. To má pre ezoterika rozhodujúcu hodnotu. Teda spoznať sám seba a pochopiť, ako vnútro tela funguje. Netreba sa ani čudovať, že 6 neurónových oblastí a spoločne všetky chromozómy v bunkách nemajú záujem, aby ezoterik spoznal, že človek nie je ani tak slobodný ako sa zdá. Vlastne ezoterik zistí, že je otrokom vlastných buniek a zvlášť vlastných neurónov.

Ezoterik neustále mimozmyslovo prijíma informácie a neustále zvyšuje svoje intelektuálne schopnosti. Cez neuróny systémom zasvätení prijíma informácie skoro zo 7 000 preskúmaných ezoterikov s mimoriadnymi schopnosťami. Ezoterik prijíma obrovské množstvo informácií z kozmu do 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto kozme je svet mŕtvych spomienok celej histórie organickej hmoty. Prijíma informácie o kozme, organickom živote a prvkoch a atómoch do priemeru 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. To je extrémne množstvo informácií, ktoré by bežná psychika nezvládla spracovať bežným spôsobom. A preto sa ezoterik usiluje ukladať informácie z vonkajšieho sveta nielen do jednej neurónovej oblasti, ale po prieniku aj do stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a celkovo do systému chromozómov v bunkách. Prienik do týchto oblastí mu dovoľuje zvýšiť kapacitu neurónov a priestoru ukladania informácií. No to by určite nestačilo, ezoterik využije aj kvalitatívne iný systém ukladania spomienok a to rovno do atómov a častíc svojho tela. Takto môže ukladať spomienky cez systém ezoteriky dvojníkov, čo vyžaduje zvládnuť psychotechnológiu tvorby dvojníkov.

Ezoterik s pribúdajúcim množstvom informácií do buniek a neskoršie do atómov a častíc musí aj meniť spôsob myslenia, postupne prestáva myslieť iba v určitej časti neurónov predného mozgu a prechádza na myslenie a prácu so spomienkami do mozočku a neskoršie na myslenie využíva na diaľku aj mozočky iných. No to pri narastajúcom množstve informácií zo psychického prieniku do kozmu nemôže stačiť a pokiaľ chce ezoterik myslieť a operovať s celým potenciálom informácií v neurónoch, musí sa naučiť premýšľať a konať na základe systému dvojníkov. Inak by jeho mozog a myslenie boli ako betón a ezoterik by bol nútený sa vyjadrovať doslova symbolicky ako ľudia stredoveku a vedecký spôsob myslenia by musel opustiť. Ale zase systém dvojníkov požaduje veštecké výkony nie na základe chorých zmyslov alebo ich sugerácie a uverenia v chorobnosť, ale veštecké výkony priamo z neurónov v 6 neurónových oblastí a celkovo priamo z chromozómov v bunkách celého tela.

Ezoterik sa na začiatku svojej cesty naučí veštecké výkony na základe sugerácie a odkrvenia a umŕtvenia očných buliev, nosnej sliznice, ušných bubienkov, jazyka a nervových zakončení kože. No pokiaľ zvyšuje počet hodín vešteckého výkonu, tak je potrebné prejsť na veštecké výkony rovno z neurónov veľkého mozgu. Teda časť neurónov zadného zrakového centra vyčlení na veštecké výkony a viaže ich aj na zmyslové senzory a to hlavne oči. Ale už nepoužíva priamo očné buľvy, ale časť neurónov v zadnom zrakovom mozgu. A neskoršie z dôvodu ezoteriky dvojníkov je potrebné neuróny napríklad zadného zrakového mozgu odpojiť od nervstva očných buliev úplne. A neuróny aj zo zadného mozgu preniknú cez lebečnú kosť priamo a pomôžu im pri tom energie rôzneho druhu. Sem do tohto druhu veštectva ezoterik pri svojom vývoji smeruje.

Ezoterik na svojej ezoterickej ceste postupne preskúma všetky veštecké techniky a sám ich aj precvičuje, aby ich spoznal a ovládol. Uvádzam tu zoznam rôznych vešteckých techník, ktoré sú najčastejšie rozšírené: Klasické ako čítanie z čiar na dlani, čítanie z čiar na chodidle, čítanie z vrások na tvári, čítanie zo znamienok na tele a tvaru tela, čítanie z usadenín v šálke, čítanie z liatia olova do vody, čítanie z ohňa, čítanie z vody, čítanie zo vzduchu, čítanie z pôdy, čítanie z kamienkov, čítanie zo zrniek piesku automatickou kresbou, čítanie z bodov, čítanie systémom náhody utajovaných skutočností z tarotových a iných kariet, čítanie zo snov danej osoby, veštenie zo sklenenej gule, veštenie cez kyvadlo, veštenie cez prútik, veštenie cez obrázky zvierat, postavičiek ľudí, veštectvo cez talizmany.

Ezoterik neustále hľadá a rozvíja zdokonaľovanie svojich mimozmyslových schopností a teraz už priamo z neurónov, ktoré prenikajú z veľkého mozgu cez lebečnú kosť a z ostatných neurónových oblastí cez telo do priestoru mimo telo. Systém dvojníkov naznačil, aby sme sa venovali kriminalistickým postupom a vytvorili si plán vešteckého bádania jednak ľudí, ale aj organického života v kozme (UFO). Systém preverovania, dokazovania a vyšetrovania je potrebný aj z toho dôvodu, že veštecky sa získavajú informácie bez priamych hmatateľných dôkazov.

Teda ezoterik sa oboznámi aspoň so základmi kriminalistického myslenia a konania ako zbieranie správ, previerka zozbieraných správ, vyhľadanie svedkov, výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, expertíza, odhaľovanie utajených skutočností, čo sa dialo v minulosti, pozorovanie, popisovanie, zrovnávanie, zozbierať stopy, porovnávanie, fotografie zo života, popis osoby, dlane, chodidla, tvar tela, podpis, písmo, pohyb tela, štýl písania, ošetrenie vecí danej osoby, chrup danej osoby, logické schémy, dokazovanie pravdivosti, konfrontácia, plán vyšetrovania.

Kyvadlo, kineziológia svalov, vyšetrovanie pravdivosti testovania, vyšetrovanie zdravia, médium stav, prútik stav, ruka a odtlačok, chodidlo a odtlačok, tvár a odtlačok, spôsob myslenia, telo a tvar, telo a znamienka, telo a pohyb, veštec predmety, veštec krízové stavy, veštec konfliktné stavy, veštec a anjelské sféry, veštec kozmos pohľad, veštec čierne diery šetrenie, veštec skúma objekt cez jednotlivé neurónové oblasti, veštec skúma cez chromozómy aj orgány a systémy tela, veštectvo cez neuróny, veštectvo klasické cez poškodené zmysly, veštectvo do 7. neurónových oblastí vyšetrovanej osoby, vyšetrenie psychiky, vyšetrenie zdravia, vyšetrenie podvedomia, vyšetrenie embryo, vyšetrenie rodová karma, veštec cez systém náhod, veštec cez stav schizofrénie – herectvo, veštecké vyšetrenie génových retiazok, veštecké vyšetrenie morálky, veštecké vyšetrenie sexuálne, vyšetrenie cez sérum pravdy, vyšetrenie rezonančné, veštecké vyšetrenie cez UFO organického života, veštecké vyšetrenie cez dvojníka, vyšetrenie magnetických záznamov v magmatickom jadre planéty Zem, prešetrenie kolektívneho vedomia, veštenie pri 120 % rozumovosti vedeckého pracovníka, veštenie v 40 % rozumovosti osoby z materskej škôlky, veštenie v 20 % rozumovosti zvieraťa, veštenie v systéme kriminalistického dokazovania, veštecké prešetrovanie cez sugeráciu rôznych druhov chorobnosti.

V zásade sa môže veštecký výkon robiť cez choré oči, uši, nos, jazyk a nervové zakončenia na rukách. V tomto prípade musí veštec byť v zníženej rozumovosti. Teda nie rozumovosť človeka strednej alebo vysokej školy, ale materskej školy. Veštec zámerne potlačí rozumovosť, spomenie si na detstvo a svet rozprávok. Iba takéto rozumové naladenie je schopné vnímať vnútro osoby a jeho myšlienkové pochody a zvyky. U veštíc, ktoré majú v sebe chorobnosť, sa tak deje prirodzene a často nemajú dostatočnú logičnosť vnímania sveta. Tak isto v strede hlavy tvoria značne voľné fantázie, ktoré potom vidia pred sebou. Iná situácia je u veštíc, ktoré prešli vešteckým výcvikom a naučili sa hlavne cez tarotové karty umŕtvovať najmä očné buľvy. Oči sa znehybnia, odkrvia a zafixujú do jedného bodu. Sugeratívne uveria, že majú choré oči a na čas dosiahnu v očných buľvách a svojom tele stavy vhodné na veštenie. V strede hlavy sú schopné vytárať priestorové malé obrázky podobné umelohmotným postavičkám z čokoládových vajíčok pre deti. Teda v hlave si dokážu predstaviť maličkú maketu veštecky skúmanej osoby a vhodný dej. Stále si z hlavy vyberajú spomienky na danú osobu a ako keby tieto predstavy na maketu človeka v hlave lepili zo všetkých strán. Potom takúto maketu vytlačia pred seba na papier, zrkadlo alebo do sklenenej gule. Podobá sa to stavu, keď sa niekto pozerá do oblakov a vidí tam zvieracie, ľudské hlavy a podobne. Bez schopnosti tvoriť v hlave drobné postavičky a makety priestoru nie je možný veštecký výkon. Takto trénovaná osoba sa potom psychicky napája na diaľku na danú osobu, prináša si informácie z mozgu dotyčnej osoby a vkladá ich do malých postavičiek v hlave. Pokiaľ by niekto na základe sugerácie chorobnosti a fixovania zraku robil neustále veštecké výkony a to niekoľko hodín denne, tak by si takouto praxou postupne poškodil oči, nervstvo a stal by sa duševne chorým. A preto je tu iný, vhodnejší systém, sugerácia chorobnosti malých kúskov zadného zrakového mozgu a tu existujúcich neurónov. Koncentrácia sem, sugerácia a nastavenie časti neurónov na veštecké vnímanie seba, inej osoby a všetkého okolo seba. Aj tu musí veštecky trénovaná osoba ovládať tvorbu malých postavičiek v hlave a vytláčať ich pred seba na papier. Takýto systém vešteckých schopností je menej devastačný. No nie je celkom bez rizika. Najbezpečnejší systém vešteckých výkonov ide cez neuróny vo veľkom mozgu. Ezoterik sa naučí koncentrovať do skupiny neurónov veľkosti hrášku a donúti ich, aby sa dostali do stavu prieniku cez lebečnú kosť. Neuróny tak spravia na základe pretekajúcej bioenergie cez neuróny von. Takejto vešteckej technike hovoríme mimozmyslové vnímanie seba a okolia. Neuróny, ktoré ezoterik prinútil správať veštecky, spolupracujú s pretekajúcou bioenergiou a priestorom ide napríklad k veštecky vyšetrovanej osobe a získava z jej neurónov odtlačok spomienok. A s týmto informačne energetickým odtlačkom sa vracia naspäť do stredu fantázie v hlave. Odtiaľ sú potom vytlačené predstavy cez nervstvo a očné buľvy pred seba. Ezoterik môže pri priamom mimozmyslovom výkone používať aj kúsky dvojníkov okolo seba, ktoré veštecky ošetria danú osobu bez toho, aby sa s ňou aj na diaľku musel psychicky kontaktovať. Spravia tak zaňho dvojníci a prinesú hodnotnejšie informácie.

Zasväcované osoby mimozmyslovo prijali informácie od jedincov vo svete, ktorí sa venujú kriminalistike a sú v tejto ľudskej činnosti mimoriadne dobrí. Išlo znovu o mimozmyslové prijatie čo najväčšieho množstva informácií z kriminalistickej praxe. Cieľ je v tomto prípade jasný a to zdokonaliť veštecké vnímanie kozmu, organického života v kozme, sveta mŕtvych a seba samotného. Kriminalistické postupy musia získané informácie overovať a zisťovať ich pravdivosť. Potom ich dávať do logických súvislostí. A takýto prístup potrebujeme, aby sme mohli mimozmyslovo vnímať to, čo je nekonečne ďaleko v kozme.

Po prevzatí týchto skúseností a to priamo cez neuróny, nasledovala tvorba niekoľkých dvojníkov pre vzájomné premostenie vešteckých a kriminalistických postupov. Dvojníci do seba nasávali informácie z astrológie, ktorá sa robí využitím počítačov a zároveň nasávali do seba kriminalistické postupy. Astrológia je vlastne kombinácia viacerých vešteckých techník a ich vzájomné spájanie a kombinovanie. Astrológia je presnejšie veštecké vnímanie ako iba cez tarotové karty alebo kyvadielko. Astrológia požaduje získať väčšie množstvo informácií a vzájomne ich kombinovať ako pri tarotových kartách. Dvojníci do seba naberali informácie z rašelinísk, slojov uhlia, nasávali do seba anjelské sféry detských dyslektikov a usilovali sa všade hľadať a nachádzať chyby. Nasávali do seba informácie zo šachových partií. Tak isto nasávali do seba všetky druhy vešteckých techník a postupov. Na záver boli postupne viacerí takto vytvorení dvojníci púšťaní do tela a v tele zasväcovanej osoby realizovali patričné zmeny. Potom sme takýchto dvojníkov cez predstavy pyramíd pozmenili do stavu drobných kúskov a ponechali sme si ich pri sebe.

Pridaj komentár