Venujeme sa problematike tvorby dvojníkov, ktorí budú ezoterikom pomáhať v oblasti prieniku do neurónov miechy, kde je uložená celá história ľudstva, organickej hmoty, ale aj osobného vývoja ľudského rodu a samotného ezoterika. Dvojníci, ktorých tu vytvoríme, budú spolupracovať s už vytvorenými dvojníkmi, ktorí operujú v rámci geriatrického programu zdravia, vitality a dlhovekosti. Ide o oblasť brušného mozgu a konkrétnejšie o oblasť stien hrubých a tenkých čriev.

Na začiatok sa znovu ponoríme do ezoteriky dvojníkov. Je to jedinečná rovina, ktorej základy možno postrehnúť hlavne v psychiatrickej literatúre, kde sa popisujú duševne chorí jedinci, ktorí sa neustále rozprávajú sami so sebou a pozorovateľ má pocit, že takáto osoba sa rozpráva s druhou osobou. No túto osobu nevidieť a v skutočnosti ani nemožno hovoriť, že okolo chorej osoby je nejaká osoba. Sú aj prípady, ktoré sa neustále sťažujú, že ich niekto obťažuje a núti neustále niečo robiť. Napríklad písať alebo premýšľať. V psychiatrickej literatúre je popísaný prípad osoby, ktorú niekto druhý nútil neustále písať a popísala tony hárkov papiera. Pokiaľ osoba nepísala, tak jej bolo zle.

Samozrejme, takto to všetko môže vnímať psychiater, ktorý to všetko vníma klasicky cez oči, uši a ďalšie zmysly. Pokiaľ sa na takto chorú osobu začne pozerať ezoterik, ktorý má školené zmysly, používa veštecké alebo mimozmyslové vnímanie priamo z neurónov veľkého mozgu, ktoré sú zámerne odpojené od nervov a zmyslových centier, potom je možné vnímať pri takto chorej osobe niečo ako energetický útvar v tvare človeka podobný veľkej mydlovej bubline. No toto nie je celkom mydlová bublina, ale energetický útvar zrealizovaný na úrovni atómov a častíc. Človek bežne psychicky, ale aj prakticky funguje výhradne na úrovni buniek a chemických látok a prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky. Realizácie na úrovni atómov je človek schopný robiť v rámci atómových reaktorov, či pri aktivovaní atómovej bomby.

Ezoterik, ktorý má mimozmyslové vnímanie, túto poruchu bude vnímať inak ako bežný človek a neuspokojí sa iba s takýto bežným pohľadom. Mimozmyslovo preskúma aj zdravotný stav takejto osoby, ale na diaľku aj zdravotný a psychicky stav podobných jedincov po celom svete. A začne zisťovať spoločné črty tohto jednoznačne psychického ochorenia. Po zdravotnej rovine ide u týchto osôb vždy o poškodenie epitelových buniek, čo sú krycie bunky na povrchu orgánov a častí tela. Dá sa konštatovať, že ich epitelové bunky sa geneticky zvrhli a vývojovo sa dostali do obdobia asi 500 až 600 miliónov rokov pred náš letopočet. V tejto dobe na Zemi žil jedinečný tvor, ktorý sa podobal stromu, ale bol to v podstate živočích. Nemožno nájsť jeho pozostatky, ale možno si ho ísť pozrieť do kolektívneho vedomia organického života, pokiaľ takúto schopnosť máte a k tomu špeciálne školené zmysly. Bol to organizmus, ktorého psychika operovala na úrovni atómov a častíc. A osoba, ktorá tvrdí, že má okolo seba dvojníka, má geneticky zmutované epitelové bunky. Tieto potom postupne prerastajú vnútro dotyčného človeka. Zvyčajne sú nezhubného charakteru. A tento genetický mutant dovoľuje vytvoriť energetický útvar, ktorý dostal názov dvojník.

Ako funguje dvojník u takto chorých osôb? Dvojník, ktorý sa vytvorí ako prejav patológie epitelových buniek, sa postupne naplní informáciami. Aké budú, závisí najčastejšie od túžby, ktorú si chce daná osoba splniť. Teda daná osoba má určitý cieľ a určitú túžbu niečo dosiahnuť. Dvojník takejto osoby sa postupne naplní vhodnými informáciami z danej osoby, alebo si informácie získa aj z iných ľudí a prostredia okolo nich. No môže sa stať, že dvojník sa naplní za určitým cieľom sám a to bez vedomia a súhlasu osoby, ktorá ma tento typ patológie. Dvojník postupne zháňa informácie, snaží sa nútiť všetkými prostriedkami, aby sa daná osoba začala aktívne podieľať na uskutočnení svojho sna a cieľa. Dvojník zbiera informácie, spracuje ich, ovplyvňuje okolie, ako sa len dá. Samozrejme, že daná osoba pokiaľ sa nebráni, tak sa v danej oblasti stáva značne úspešná. No často sa stáva, že po mnoho rokoch takejto spolupráce sa mozog stvoriteľa extrémne zahustí informáciami a dvojník trvá úplne fanaticky, aby sa jeho ľudský stvoriteľ totálne špecializoval na daný cieľ, neustále sa zdokonaľoval a išiel k víťazstvu. Takéto osoby často končia psychickou a zdravotnou devastáciou.

Ako to robí ezoterik, ktorý sa nechce nechať dvojníkom ovládať? V prvom rade by mal byť ezoterik zdravý bez nezhubne zmutovaných epitelových buniek. Samozrejme, že to mu nedovoľuje fakticky tvoriť dvojníkov. A preto potrebuje svojimi schopnosťami vytvoriť vhodný systém na tvorenie dvojníkov. Pomôže si tým, že má schopnosť na diaľku kontaktovať poškodené epitelové bunky cez svoje zdravé epitelové bunky a pred sebou vytvoriť energetický obal dvojníka. A keď ezoterik vytvorí obal dvojníka, tak už stačí iba želanie, čomu sa dvojník bude venovať. Jednoducho ezoterik vytvára dvojníkov plánovite, vedome a za jasným cieľom. Ezoterik vie o dvojníkovi, má ho v evidencii, dokáže ho kontrolovať a pokiaľ bude treba, aj zlikvidovať. Ezoterik môže po čase dvojníka doslova predvolať pred seba, vložiť ho celého do novo sa tvoriaceho obalu dvojníka a tu pozmeniť a zdokonaliť jeho fungovanie.

Aby sa ezoterik vyhol tvrdému ataku dvojníka, tak ho po stvorení a oživení transformuje cez priestorové predstavy pyramíd na drobné kúsky. A vlastne takto spracovaný dvojník nie je schopný sám byť aktívny. Je myslím každému jasné, že treba mať veľkú zdatnosť v práci s pyramidálnymi predstavami a odcvičených stovky hodín práce s pyramidálnou ezoterikou. Inak dvojníka tak ľahko nedokáže pozmeniť na drobné kúsky. Teda ezoterik môže veselo tvoriť množstvo rôznych dvojníkov. Nateraz sme vytvorili okolo 45 dvojníkov pre ezoteriku a asi podobné množstvo pre praktický život. Na to, aby ezoterik uviedol niektorých dvojníkov do chodu a aktívnosti si musí nasugerovať, že ho dvojníci uniesli a zatvorili do atómovej studne a prevzali všetky funkcie ezoterikových zmyslov, budú zaňho vidieť, počuť, čuchať, chutnať, hmatať a myslieť. Dobrý je aj test vyberania spomienok na dvojníkov z pamäte. A zase treba pripomenúť, že pokiaľ nemáte za sebou mnohoročný výcvik Silva školy, ktorá postupne dostáva psychiku ezoterika do vnútra buniek, bunkových orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií, molekulárnych chemických štruktúr, prvkov, atómov a častíc, tak stav atómovej studne nemôžete dosiahnuť. V nácviku do úrovne atómov a častíc výdatne pomáha aj mozoček a je potrebné absolvovať vlastne celú tretiu ezoterickú cestu. Iba v stave atómovej studne je možné zaktivizovať nasekaných dvojníkov okolo ezoterika a uviesť ich do vhodnej aktivity. Nateraz majú cvičiaci ezoterici okolo seba asi 200 000 kúskov nasekaných dvojníkov, ktoré je samozrejme možné vnímať iba veštecky ladenými zmyslami. A nestačia na to iba zmysly klasických veštíc. Je potrebné mimozmyslové veštectvo, pri ktorom sa neuróny napríklad veľkého mozgu po skupinkách na určitú dobu odpoja od nervových zakončení a cez bioenergie sa priamo napoja na kúsky dvojníkov okolo ezoterika. A iba pri tomto druhu vešteckého výkonu je možne vnímať dvojníkov.

Ezoterik má ďalšiu výhodu oproti osobám, ktoré tvoria dvojníkov z poškodených epitelových buniek a to je jedinečnosť, že nasekané kúsky dvojníkov sa môžu navzájom kombinovať za určitým účelom. Čo nie je možné u dvojníkov, ktorý zostali vcelku. Ezoterik samozrejme tvorí aj dvojníkov, ktorých nenaseká, ale ich nechá v určitom priestore v kozme, odkiaľ nemôžu naspäť do ezoterikovej blízkosti. Už sme tvorili niekoľko takýchto dvojníkov do oblasti skrížených anti čiernych dier v astronomickom kozme, kadiaľ musia sprevádzať psychiku ezoterika pri potulkách v našom kozme, čo je vnímané cez maketu (4 000 banánov). Tak isto sme tvorili dvojníkov do vnútra kozmov, ktoré tu boli pred našimi kozmami. Takéto kozmy voláme 1.- 5. kozmos minulosť. Ide v zásade o pozostatky po týchto kozmoch minulosti. Teda čo tu zostalo vcelku a neporušené a môže poskytnúť informácie o tom, ako tieto kozmy fungovali a aký organický život v nich existoval. Aj tu možno vnímať a konštatovať, že dvojníci sú doslova na večnosť. Keď sa to porovná so svetom mŕtvych spomienok organického života v našom kozme (4 000 banánov), tak reinkarnácia cez svet mŕtvych spomienok je iba epizóda, ktorá z hľadiska večnosti nemá dlhé trvanie. Zato uloženie spomienok na úroveň atómov a častíc do objektu dvojníkov je na večnosť.

Aké druhy dvojníkov si má na ezoterickej ceste vytvoriť ezoterik? V zásade si ezoterik tvorí dvojníkov na všetky oblasti, ktoré doteraz v oblasti ezoteriky tvoril. Teda si vytvorí dvojníkov pre svet mŕtvych spomienok organického života v kozme, pre snovú oblasť, pre skúmanie reinkarnačných možností, pre anjelské sféry detských dyslektikov, pre sexus, pre mozoček a znakový spôsob vnímania, pre oblasť miechy, pre tretie veštecké oko z miechy, pre astronomický kozmos, pre čierne diery, anti čierne diery, pre žiariace diery, pre pulzary, pre skrížené anti čierne diery, pre brušný mozog, pre geriatrickú liečbu, pre bunky, bunkové blany, orgániky, chromozómy, gény, génové sekvencie, molekulárne látky, prvky, atómy a častice, pre netradičný UFO život v kozme, dvojníkov na ovládanie energetickej bázy ľudského tela, na prienik do 5. kozmov minulosť, dvojníkov, ktorí preniknú mimo 4 000 banánov do priestoru, ktorý sme označili ako grapefruit, dvojníkov na výskum dvojníkov v 1.- 5. kozmos minulosť, dvojníkov pre veštecké výkony a množstvo dvojníkov pre praktické účely bežného života.

Čo s dvojníkmi, ktorí už stratili svojich organických stvoriteľov? Po smrti ľudskej osoby alebo aj organického života mimo planétu Zem sa dvojník oslobodí od svojho organického života a umiestni sa v našom kozme (4000 banánov) samozrejme na úrovni atómov a častíc. Tu sa drvivá väčšina uloží na večný odpočinok a uchová si všetky informácie, ktoré do seba nabral počas života organického stvoriteľa. V celej večnosti nebude vykazovať aktivitu, pokiaľ sa nejaký dvojník s ešte žijúcim organickým stvoriteľom nebude kontaktovať s týmto dvojníkom. Výnimku v tomto smere tvoria dvojníci, ktorí v sebe majú túžbu svojho stvoriteľa po večnom živote a večnej aktivite. Ide vlastne o oslobodený intelekt, ktorý nasal do seba extrémne množstvo informácií o sebe a svete a do tohto všetkého vložil túžbu po večnosti. Dobre sem zapasujú náboženské obrázky ľudských postáv, ktoré majú v strede hrude žiariace svetlo.

Pokiaľ chce ezoterik uchovať svoje spomienky na večnosť, nezostáva mu nič iné, iba takto a sem do úrovne atómov a častíc uložiť svoj odkaz. V tomto prípade je dvojník aktívny a činorodý. V naivnej ľudskej mysli je to niečo ako zapredať dušu niečomu zlému a démonickému. Ale našťastie stredovek máme za sebou. Samozrejme, že je niečo iné uložiť do sveta atómov dvojníka, ktorý sa venoval praktickému životu a do sveta atómov po smrti svojho stvoriteľa uložiť dvojníka, ktorý je tvorený pre niečo iné, ako iba bežné túžby organického života, ktoré, bohužiaľ, vedú iba ku každodenným malichernostiam. Vo svete dvojníkov odložených na večnosť je minimum dvojníkov s povznášajúcou ideou duchovnosti v najširšom možnom meradle. Pokiaľ ezoterik precvičuje iba ezoteriku planéty Zem, tak prípadný dvojník po jeho smrti nebude mať parametre nekonečného priestoru, nekonečného času, nekonečnej múdrosti, nekonečnej dokonalosti a nekonečného života jeho spomienok. A preto ezoterik spraví všetko, čo sa len dá, aby zvládol ezoteriku a duchovno planéty Zem. A počas ďalšieho vývoja zvládol všetko, čo sa len bude dať v rámci nášho kozmu (4 000 banánov) a aj 1. až 5. kozmos minulosť. Tak isto ešte väčšie vzdialenosti v kozme a to ďalej ako je priemer 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. No pokiaľ ezoterik dá prednosť životu hamburgeráka alebo osoby, ktorá iba uctieva odkaz dvojníkov, tak prípadný odkaz vo forme dvojníkov bude síce remeselne zdatný, ale duchovne zmrzačený, ako väčšina záznamov dvojníkov po smrti ich organických stvoriteľov. Verme, že sa konečne niektorým novodobým ezoterikom podarí naplniť a maximalizovať ideu dvojníka, ktorý bude všadeprítomný, vševediaci, všemohúci, nesmrteľný a večný.

Žijú v kozme organizmy, ktoré priamo operujú so svojou psychikou v úrovni atómov a častíc? Čo sa týka planéty Zem, tak takýto organický život tu bol v období od 500 miliónov až 600 miliónov rokov, no neprežil. Kto chce tento organizmus vyciťovať a sprítomňovať, musí sa psychicky prebúrať do kolektívneho vedomia v mieche a tu pomocou mimozmyslového veštectva rovno cez neuróny veľkého mozgu to vnímať. Tento organizmus mal tvar podobný stromu, ale nebol to strom, ale živočíšny organizmus. A vlastne uctievanie stromu v kultovej rovine je dobre posunúť práve do uctievania tohto vyhynutého organizmu. Obrázky stromu, na ktorom sedí človek, sa v najhlbšej duchovnej rovine majú chápať ako tento organizmus, ktorý bol schopný operovať do sveta dvojníkov a čerpať z neho informácie. Samozrejme, pokiaľ vie ezoterik prenikať do kozmu a má už vytvorených dvojníkov na prechod cez skrížené anti čierne diery, tak má možnosť v našom kozme (4 000 banánov) vyhľadať asi na troch miestach organizmus podobný tomu vyhynutému na planéte Zem. Môže sa stať, že takýto organizmus sa psychicky dostane do organizmu aj na planéte Zem. Poznáme pár takýchto prípadov. Zvyčajne je to pre ľudský organizmus mimoriadne devastačné.

Dá sa psychicky prenikať priamo do atómov a častíc v našom kozme 4 000 banánov? Pokiaľ ezoterik preniká do atómov a častíc svojho tela, tak na to použije čiastočne neuróny mozočku v zadnej časti hlavy. Alebo na to použije zoskupenie nasekaných dvojníkov. Pokiaľ však chce prenikať do atómov a častíc mimo seba, tak na to potrebuje nasekaných dvojníkov, ktoré sme vytvorili z kontaktu s UFO organickým životom v kozme, ktorého psychika operuje priamo do roviny častíc. V kozme 4 000 banánov sme našli tri takéto organické formy a vytvorili sme z nich dvojníka, ktorého sme nasekali. Tohto nasekaného dvojníka zaktivizujeme a bude našej psychike robiť sprievodcu cez atómy a častice mimo svoje telo. Tento dvojník priamo zavedie ezoterika k dvojníkom, ktorých organický stvoriteľ už zomrel. Tento typ dvojníka vie veľmi rýchlo vyhľadať odložených dvojníkov a zberať z nich informácie pre ezoterika.

Ako sa dá napredovať rýchlejšie v ezoterike za pomoci dvojníkov? Dvojníci sú jedinečný fenomén a to z toho dôvodu, že sa v kozmickom priestore pohybujú extrémne rýchlo. Vzdialenosti, ktoré si nevieme predstaviť, prekonajú v zlomku stotinky sekundy. Teda na presun potrebujú minimálny čas. Tak isto dvojníci dokážu extrémne rýchlo zberať informácie. Zber informácií by klasickými metódami trval dlho. Dvojníci sú schopní v mysli točiť spomienky toho, čo ezoterik precvičil v jednotlivých oblastiach ezoteriky, zahusťovať reflexiu týchto spomienok a tým ezoterika dostať do vyšších stupňov vývoja. Príkladom môže byť oblasť zahustenia informácií anjelských sfér detských dyslektikov, ktorí počas svojho života nedospejú, neustále sa venujú iba jednému objektu v pozitívnom naladení a po smrti vytvoria vo svete mŕtvych balíček spomienok, ktorý tvorí základ anjelských sfér a z nich odtlačkov do psychiky zdravého dieťaťa. Z týchto anjelských útvarov sme spravili anjelských dvojníkov a tí nám začali v 6. neurónových oblastiach robiť anjelský výplach. Ide o to, že ich aktivitou sa zhusťujú už vzniknuté spomienky a ezoterik dostane do spomienok vyšší potenciál odhadovať, čo môže byť v jeho aktivitách v budúcnosti úspešné. A nakoniec toto zahustenie povedie k oslobodeniu spomienok na anjelské sféry mimo dosah buniek a toto sa stane základom reinkarnácie do dvojníka na úrovni atómov a častíc. V inom prípade nasekaní dvojníci zahustia jednotlivé spomienky na takú úroveň, že môžeme z oblasti pohlavných orgánov trvalo do tela napúšťať liečivé energie pránického charakteru. Ide o špeciálny tok energií z hadej sily, ktorý bude trvalo natekať do miechy a celého systému tela. Hadia sila je mimoriadne liečivý fenomén. No zároveň zahustenie spomienok na cvičenia tantry a erotiky v psychickej rovine bude viesť k oslobodeniu sexuálneho intelektu mimo vplyv buniek. Tento sexus intelekt sa stane základom reinkarnácie do dvojníka. Z tohto plynie zákonitosť, že pokiaľ ezoterik nenahromadí dostatok opakovaní v niektorej ezoterickej oblasti, nemôže postupovať dopredu. Tu dvojníci ukazujú, ako môžeme dosiahnuť objem opakovaní ako u špecialistov na niektorú oblasť ezoteriky. A to je super pomôcka, dvojníci splnia tajný sen ezoterika o univerzálnosti a špecializácii na každú oblasť ezoteriky. Je to tá najlepšia správa za posledné obdobie. Pretože špecializácia je problém času a dostatočného objemu opakovaní niektorej ezoterickej oblasti. Teraz stačí iba aktivizovať niektorých dvojníkov a požiadať ich o zahusťovanie spomienok. Dvojníci to prevedú tým, že spomienky točia v mysli ezoterika do určitého stupňa zahustenia a týmto možno postupovať do vyšších úrovní.

Ako vlastne funguje tretie oko z miechy? Aj v tomto prípade tu fungujú nasekaní dvojníci do oblasti vešteckých výkonov. Aby ezoterik mohol vnímať, čo dvojníci robia, tak musí si vycvičiť špeciálne veštecké schopnosti a to rovno z neurónov miechy alebo z neurónov veľkého mozgu. A tu musí ezoterik odizolovať maličké oblasti neurónov od nervov, cez takto izolované neuróny prestreliť tok vlastnej bioenergie a rovno k nasekaným dvojníkom usporiadaným do mandaly nad hlavou. Tu sú nasekaní dvojníci pre veštecký zber informácií. Tu sú dvojníci pre spracovanie získaných informácií, dvojníci pre kontrolu vešteckého výkonu v centre fantázie, kde ezoterik pomocou vyberania vhodných spomienok montuje predstavy o tom, čo takto veštecky ošetril. Dvojníci nedovolia, aby ezoterik v centre tvorby fantázie a predstáv tvoril bludové a nerealistické obrazy. Potom sú tu dvojníci, ktorí odfiltrujú klamlivé informácie alebo zámerne vytvárané klamstvá. Ďalej sú tu dvojníci, ktorí sa zoskupujú do mandál a vytvárajú niečo ako náhradné oči, uši, prsty, nos a jazyk. A tieto mandaly dvojníkov sa neustále preskupujú podľa toho, čo chce ezoterik cez tretie oko vnímať. Ezoterik cez dvojníkov prenikne do určitej oblasti kozmu a tu ho pri vešteckom výkone sprevádza aspoň 10 zmyslových mandál, ktoré sa neustále preskupujú a snažia sa o reálne vnímanie danej oblasti. Základom mandál ako guľovitých útvarov sú nasekaní dvojníci z kontaktu s neštandardným a atypickým UFO organickým životom v kozme. Ezoterik iba musí naladiť miechu na južný a severný magnetický pól, aktivizovať nervové zakončenia vo svaloch a imitovať vo svalových platničkách pohyb divých zvierat. K tomu energetickú predstavu malého mutovaného zvieraťa, k tomu rezonančné energie a sexualitu rujných zvierat. A ezoterik má veštecký výhľad ako cez niekoľko ďalekohľadov, na konci ktorých operujú a preskupujú sa nasekaní dvojníci pre veštecké výkony.

Prečo sa vlastne chceme venovať prienikom do kolektívneho vedomia v neurónoch miechy? V prvom rade by sme si mali objasniť a vysvetliť, čo je vlastne kolektívne vedomie a kde sa nachádza. Kolektívne vedomie sa nachádza v neurónoch miechy, ktoré sú najpočetnejšie zastúpené v mieche, ktorá je stavcoch chrbtice. Ale nachádzajú sa aj vo šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, v šedej kôre mozočku, brušného mozgu a gangliách. Vo vnútri miechových neurónov sú chromozómy, v nich sú uložené spomienky na vývoj organického života a konkrétne človeka samotného. Kolektívne vedomie majú všetky druhy zvierat, a tak isto každý živý človek. Kolektívne vedomie je základom celého fungovania organizmu človeka a od týchto programov v miechových neurónoch sa vlastne odvíja všetko fungovanie na všetkých úrovniach. A preto má ezoterik záujem sem preniknúť a spoznať aj túto časť svojho osobného ja. Neustále platí ezoterická zásada všestrannosti prieniku do každej aj tej najmenšej čiastočky a oblasti ľudskej duše. V zásade je ezoterik osoba žijúca do vnútorného sveta svojho tela, svojich buniek, svojich spomienok a až potom ezoterik preniká aj mimo svojho tela.

Na kolektívne vedomie sa dá pozrieť aj z hľadiska medicínskeho alebo liečiteľského. Osoby, ktoré v rámci poruchy psychiky prenikli do niektorého záznamu v miechových neurónoch, si môžu poškodiť hlavne fungovanie hormonálnej sústavy. Ale poznáme aj prípady, ktoré do spomienok v kolektívnom vedomí vstúpili a naopak, napravili si poruchy psychiky a aj zdravotného stavu. Kolektívne vedomie obsahuje vlastne spomienky staré až 1 miliardu rokov pred naším letopočtom, keď sa život na planéte Zem už druhýkrát usiloval rozvinúť. A potom sú tú všetky dôležité vývojové fázy človeka až po obdobie praveké, prírodné a dnešného človeka. Niektorí liečitelia, ale aj veštice, kolektívne vedomie často označujú nesprávne za minulé životy, dokážu v týchto záznamoch manipulovať a pomáhať človeku v chorobe alebo v nešťastnej osudovosti rodu. My sme sa rozhodli do kolektívneho vedomia vstúpiť naraz a do všetkých historických dôb, ale nie so svojím vedomím, ale cez zmontovaných a potom nasekaných dvojníkov. Prenik do kolektívneho vedomia sme si naplánovali s cieľom preniknúť do každého detailu a pomocou dvojníkov porobiť vhodné zásahy do kolektívneho vedomia v záujme dlhovekosti, bezchorobnosti a vitality. Samozrejme s rešpektovaním, že starnúť a zomrieť sa musí.

Najprv sme sa napájali na ľudí, ktorí ani netušiac prenikali do kolektívneho vedomia či už s dobrým, alebo zlým dopadom. Preberali sme pomocou nasekaných dvojníkov ich skúsenosti a rýchlo sme vo svojich pamätiach naberali potrebný objem informácií o kolektívnom vedomí. Takýto postup je nutný a iba dostatočné množstvo informácií s dostatočným opakovaním a dostatočnou detailnosťou dovoľuje psychicky napredovať. Následne sme klasicky tvorili dvojníkov, ktorí do seba požadovali množstvo rôznych informácií o kolektívnom vedomí v neurónoch miechy. Požadovali napojenie na skoro všetkých žijúcich ľudí a zvieratá. Tak isto požadovali napojiť sa na spomienky, ktoré zostali po organickej hmote vo svete mŕtvych spomienok. Tak isto sme naberali informácie o prejavoch kolektívneho vedomia v magmatických záznamoch planéty Zem. Dvojníci požadovali predstavy o neurónoch miechy a spôsobe ich fungovania. Posledný štvrtý dvojník požadoval informácie o všetkých defektných jedincoch celej histórie života na planéte Zem. Dvojník nám vysvetľoval vývoj druhov na planéte Zem a celkovo na základe genetických defektov, ktoré dali jednotlivým organickým druhom niečo ako výnimočnú výhodu, možnosť presadiť sa ako úspešný druh a prežiť do dnešných dní.

 

Pridaj komentár