Venujeme sa dvojníkom, vrcholovej ezoterike, ktorá nie je bežne známa a dostupná. Na túto úroveň siahal iba F. Bardon, ktorý mal systém dvojníkov, bol si ho vedomý a praktizoval tento typ ezoteriky možno ako jediná osoba v histórii ezoteriky. Ezoterici, ktorí fandia modernej ezoterike a tejto internetovej stránke si plne uvedomujú, že Saša Pueblo a zoskupenie asi 40 meditujúcich už dávnejšie dorazilo k vrcholu ezoteriky a už v mnohých momentoch začína praktizovať ezoteriku, ktorú pred nimi nikto nepraktizoval.

Teda budeme mať dočinenia s absolútne neznámou ezoterikou, ktorá dá zabrať aj tým najlepším v jednotlivých oblastiach ezoterického života. Aj aktívni a mnohoroční meditujúci musia svoju psychiku nastaviť na vstup do oblasti ezoteriky, ktorú ani v hĺbkach kozmu nepraktizovala žiadna organická hmota. Zatiaľ nám systém dvojníka nedokázal sprostredkovať nič výnimočnejšieho a jedinečnejšieho. A tak celkovo poteší, že ako organická hmota na planéte Zem nie sme na tom až tak zle, čo sa týka duchovných aktivít. Na druhej strane je smutno, že organická hmota v kozme duchovný rozmer bytia končiaci v systéme dvojníkov nepraktizuje.

Ezoterik sa po 15. rokoch aktívnych meditácií, ktoré praktizoval denne a pokiaľ možno 12 hodín, prepracoval pod nepriamym vplyvom dvojníkov na vrchol ezoterických možností. Zbudovaním systému dvojníkov sa dosahuje to maximum, ktoré sa v oblasti ezoteriky dá reálne dosahovať. Samozrejme, že vybudovaním systému dvojníkov a prechodom pod priamy vplyv dvojníkov ezoterika nekončí. Systém dvojníkov treba mnoho rokov neustále a systematicky cvičiť a trénovať.

Teda na začiatku ezoterikovho snaženia musí stáť túžba dosiahnuť v oblasti ezoteriky jedinečnosť a dokonalosť. Tak sa ezoterik dostáva pod nepriamy vplyv dvojníka. K túžbe spraviť zo seba dokonalú ezoterickú cestu treba pridať meditácie a štúdium na diela F. Bardona, Gellnera, Sašu Puebla a tiež niektoré teologické diela. Saša Pueblo vám celú cestu zjednodušil a to tým, že pod nepriamym vplyvom dvojníkov preskúmal oblasť ezoteriky, spravil zbierku informácií o ezoterických aktivitách všetkých ezoterikov na planéte Zem. Tak isto teraz dopĺňa túto zbierku o informácie z organického života v kozme. Teda novodobý ezoterik nemusí študovať inú ezoterickú literatúru, lebo všetko v oblasti ezoteriky sa stalo súčasťou týchto ezoterických stránok za podmienky, že to nepoškodzovalo zdravie a psychiku človeka a neničilo jeho osud.

Ezoterika pod nepriamym vplyvom dvojníkov dostala vnútorný systém a logickú štruktúru postavenú na poznatkoch vedy a vedeckej medicíny. Saša Pueblo jasne rešpektoval volanie dvojníkov, aby do ezoteriky vrátil to, čo bolo z nej zobraté do vonkajšieho života. Teda návrat všetkého vedecky potvrdeného a overeného do vnútorného sveta ezoterika. Snaha obnoviť starú šamanskú tradíciu, že ezoterik je nielen vnútorná osoba na duchovnej ceste, ale je aj mimoriadne zdatný v širokom spektre vedeckých poznatkov.

Saša Pueblo a hlavne systém dvojníkov vám zjednodušil duchovnú cestu aj tým, že je vedená do všetkých oblastí ezoteriky. Saša Pueblo pozbieral poznatky ezoterikov celej histórie ľudstva a zoradil ich do určitých oblastí. Základom je 6 neurónových oblastí ľudského tela, siedma oblasť sú samotné chromozómy a v nich génové retiazky. Vo všetkých týchto oblastiach je možné pestovať špecifickú ezoteriku.

Saša Pueblo z toho systému ezoteriky nevynechal žiadny ezoterický systém a dal si pozor na to, aby sa odosobnil a minimálne mal neutrálny postoj ku každej ezoterickej osobnosti. Je to klasický systém vedecky založenej osobnosti, ktorý dbá aj o psychický stav osoby, ktorá niečo báda a skúma. Je to základ serióznosti v ezoterike. Takže nikto nemusí mať obavy, že sme na niečo zabudli a niečo sme si nevšimli a to z dôvodu zaujatosti. Nič takéto tu nehrozí.

Saša Pueblo a jeho systém dvojníkov pestuje všetky oblasti ezoteriky, a teda možno hovoriť prvýkrát v histórii ezoteriky o systéme všestrannej osobnosti a nie úzko špecializovanej na jednu alebo niekoľko vybratých oblastí ezoteriky. Systém všestrannosti dovoľuje ďalšiu jedinečnosť a to tú, že jednotlivé oblasti ezoteriky sa môžu kombinovať a na hranici kombinácií vytvárať nové jedinečnosti v oblasti ezoteriky. A tento fenomén tu máte naplno rozvinutý.

Saša Pueblo za výdatnej pomoci dvojníkov a ďalší ezoterikov zozbieral aj nepriamy dôkazový materiál pre to, čo v tomto druhu vedeckej ezoteriky praktizuje on sám a ďalší meditujúci. Nepresadzuje svoj ezoterický systém ako je to napríklad u F. Bardona. Saša Pueblo a s ním meditujúci ezoterici sa vzdávajú osobnej cesty a výpovedi o osobnej ceste. Preberajú tie najlepšie ezoterické cesty iných ezoterikov, skúmajú ich, dávajú z nich von všetko, čo by mohlo poškodzovať zdravie, osud a psychiku. Bohužiaľ, veľa ezoterikov opustilo meditácie tohto druhu a to hlavne preto, že sa nedokázali vzdať vlastnej osobnej cesty a nastúpiť univerzálnu duchovnú cestu podľa určitých všeobecných zákonitostí. Samozrejme, že sa na nich nikto nehnevá a naďalej môžu konzumovať ezoteriku na týchto stránkach. Saša Pueblo tu naďalej bude písať bez tajomstiev a umožní každému zdokonaľovať sa v ezoterike. Je vecou každého ezoterika, ktorú cestu si vyberie, či vlastnú osobnú, alebo tú univerzálnu, ktorú presadzuje Saša Pueblo. No pokiaľ chce niekto s nami meditovať, musí v plnom rozsahu rešpektovať, že sa robí všestranná cesta s tým, že ezoterik sa vzdáva svojej osobnej cesty.

Saša Pueblo vás môže uistiť, že všetko, čo tu píše, sám ovláda, odcvičil, dôsledne prekontroloval a overil. Nie je jeho záujmom utápať sa v halucináciách a bludoch, robiť ezoteriku iba vo svojej fantázii alebo vo svojich snoch. Viacerí ezoterici museli prestať praktizovať ezoteriku iba ako umeleckú činnosť vo vlastnom vyfantazírovanom svete svojich túžob a želaní. Ezoterici tohto zoskupenia sa musia školiť a reálne meniť svoju psychiku, školiť svoje neuróny a vytvárať pre jednotlivé oblasti ezoteriky nové neurónové prepojenia, ktoré sa stanú postupne trvalou súčasťou výbavy ezoterika. A všetci tu cvičiaci ezoterici sú pravidelne veštecky testovaní a musia dosahovať trvalé výsledky v danej oblasti ezoteriky. Teraz je vešteckými technikami prísne kontrolovaná oblasť nácviku dvojníka a trvalého otvorenia psychiky k prieniku do častíc vo vnútri atómov. Majú na to po ročnom základom výcviku ešte pol roka, aby si postupne vybudovali trvalý systém dvojníkov vo svojich neurónoch. Kto nedokáže po tomto čase zrealizovať systém dvojníka, bude sa musieť nad sebou zamyslieť a zvážiť vlastnú ezoterickú cestu. Ezoterika je krutá záležitosť a niektoré veci sa musia reálne dosahovať. Inak by sa všetko nakoniec vrátilo do svojej beletristickej podoby, alebo inak z rozprávočky do rozprávočky.

Saša Pueblo vytvoril na internete dostatok priestoru pre každého ezoterika, ktorý má vážny záujem dosiahnuť v oblasti ezoteriky niečo významnejšie. Ezoterici, ktorí sa vydajú na vlastnú súkromnú cestu, nájdu na tejto stránke niečo ako ezoterickú školu. Je tu zapísaná celá ezoterická cesta od začiatku a aj pre osoby, ktoré nemajú žiadne ezoterické schopnosti. Pomocou tu uvedených techník sa môže každá usilovná osoba venovať ezoterike a dosahovať vrchol ezoterickej cesty v systéme dvojníka. Saša Pueblo doslova zbúral mýtus o tom, že ezoterikom sa treba narodiť. Jednoducho mimoriadne schopnosti, ktoré ezoterik na svojej duchovnej ceste potrebuje, sa dajú dosiahnuť mnohoročným meditačným úsilím. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že osoba, ktorá sa narodí s talentom na ezoteriku, má menej možností sa naučiť množstvo ezoterických techník. Takéto osoby sa rodia s mimoriadne špecifickými neurónmi a viac sa spoliehajú na svoj talent od prírody ako dôsledné a tvrdé cvičenia a vytváranie centier pre mimoriadne schopnosti. Osoba, ktorá je nadaná pre ezoteriku, má väčšie predpoklady vytvoriť si v mozgu pravidelnými cvičeniami potrebné centrá. Ide o klasický systém ako je naučiť sa písať alebo čítať v detstve. Samozrejme, kto chce v ezoterike niečo dosiahnuť, musí mať na to čas a vytvoriť si na to vhodné podmienky. Pokiaľ chce niekto robiť ezoteriku sám, tak potrebuje množstvo času. Nestačí si robiť ezoteriku iba počas víkendu alebo raz za mesiac. Tak sa počas života ezoterik nedostane ďaleko. A tak skúste využiť túto stránku, kde nájdete pre váš duchovný rast dostatok materiálu, článkov a galérií.

Celkovo na začiatku duchovnej cesty by si mal ezoterik uvedomiť, že vrcholom ezoterickej cesty je systém dvojníkov. Ale pokiaľ sa príde do systému živého a aktívneho dvojníka, to bude trvať aj 15 až 20 rokov. Počas tohto obdobia sa ezoterik usiluje byť pod nepriamym vplyvom dvojníkov. A to tým, že si študuje tieto stránky. Nepriamy vplyv dvojníkov vyžaduje, aby ste mali aj vrcholové ambície niečo v oblasti ezoteriky dosiahnuť a znamenať. Bez ambícií nebude fungovať nepriamy vplyv dvojníkov. A odporúčam neriadiť sa prehnanými morálnymi zásadami, ktoré hlásajú niektorí ezoterici a niektoré ezoterické smery. Treba hľadieť na morálku v rámci platných zákonov. Pokiaľ chce niekto pestovať morálku a etiku, tak na to sú vhodnejšie náboženské systémy. Cesta ezoterika je cesta vyprahnutou púšťou alebo polárnou krajinou. Na ezoterickej ceste je veľa prekážok, ktoré pred ezoterika stavia ľudská civilizácia. V prvom rade v tom, že chce, aby ezoterik svoje schopnosti a svoj talent dal výhradne do služieb sveta nemeditujúcich „hamburgerákov“. Je to logické a prirodzené pre ľudskú rasu a organickú hmotu obzvlášť. Jednoducho každý organický život v kozme musí bojovať o svoje prežitie. A na duchovné aktivity zostáva toho veľmi málo. A tak ezoterik považuje za to najhodnotnejšie čas, ktorý môže využiť sám pre seba a svoju duchovnú cestu. A tak si nenechajte kradnúť svoj vzácny čas.

Pokiaľ sa chcete stať špičkovým ezoterikom je potrebné, aby ste sa počas svojej duchovnej cesty neustále vzdelávali a využili všetok intelektuálny potenciál ľudstva pre duchovnú cestu. Saša Pueblo hovorí o zásade: To, čo bolo z ezoteriky zabrané pre bežný život, je potrebné znovu vrátiť do ezoteriky. A aj mimoriadne schopnosti ezoterik v prvom rade použije skoro výhradne do oblasti ezoteriky.

Ezoterik by mal svoju duchovnú cestu brať ako svoje poslanie a nie ako oddych a relax. Ako nástup na špecifickú strednú a vysokú školu. Ezoterik neustále študuje ezoteriku, prevádza praktické cvičenia. Vyvíja sa všestranne a po špirále. To znamená, že sa hlboko nešpecializuje do jednej oblasti ezoteriky, ale postupne si precvičuje všetky oblasti ezoteriky a znovu sa vracia k základom a zdokonaľuje seba aj ezoteriku ako takú. Teda naučte sa robiť ezoteriku do všetkých oblastí a postupne zvyšujte svoje schopnosti. Teda ezoterik je prvé roky meditácií pod nepriamym vplyvom dvojníka a tento vplyv stupňuje. Postupne, ako napreduje na duchovnej ceste, nepriamy vplyv dvojníka už nepostačuje a ezoterik si potrebuje vybudovať systém priameho vplyvu dvojníka.

Ezoterik, ktorý má už aspoň desaťročnú aktívnu prax v ezoterike, je pripravený pracovať so systémom priameho vplyvu dvojníka na ezoterik. Prípravné akcie môžu trvať aj rok každodenných cvičení. Ide hlavne o to, aby sa ezoterik naučil napojiť koncentráciou a psychickou prítomnosťou na svoje epitelové bunky na povrchu orgánov tela. Aby vedel spraviť psychický kontakt na svoju miechu v chrbtici a tu na obdobie staré 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tomto období boli vhodné kozmické vplyvy na prirodzenú tvorbu systému dvojníkov, ale ľudský intelekt nebol ešte na takej úrovni, aby mohol rozvinúť systém dvojníka. Ide o to, aby človek dokázal mimozmyslovo vnímať to, čo sa deje u dvojníka na časticovej úrovni.

Potom je potrebné neustále sa usilovať a programovať, že sa chcete zdokonaľovať, ísť podľa pravidiel dvojníka a nie podľa toho, ako to komu chutí. Skúsený ezoterik má už rozvinutý systém anjelských sfér detských dyslektikov a už sa naučil predkladať svoje predstavy o napredovaní v ezoterike bielej línii anjelských sfér. A už si teda nerobí v ezoterike čo chce a ide dôrazne podľa toho, čo schvaľujú anjelské sféry detských dyslektikov. Tak isto ezoterik využíva nepriamy vplyv dvojníkov, ktorí ho dobre vedú smerom k vrcholovej ezoterike. Aj Saša Pueblo vybudoval tieto internetové stránky tak, aby to bolo smerovanie do vrcholovej ezoteriky. Treba povedať, že nie je jednoduché pre ezoterika dať schvaľovať svoj postup a vzdávať sa vlastných predstáv, ako robiť ezoteriku. Pokiaľ si ezoterik robí ezoteriku po svojom, tak je spokojnejší a plne uspokojí svoje emócie. Ale takýmto systémom ďaleko nezájde. Musí si rozmyslieť, či chce uspokojovať svoje chúťky a želania, alebo brať ezoteriku ako školu s prísnymi učiteľmi. Pokiaľ chce na ezoterický vrchol, musí sa vzdať potreby uspokojovať svoje túžby a sny a naučiť sa disciplinovane plniť príkazy dvojníka a anjelov. Ezoterik si uvedomuje skutočnosť, že drvivá väčšina ezoterikov skôr prezentuje seba a svoje jedinečné schopnosti. Teda je to výpoveď o danom ezoterikovi. Saša Pueblo takto nepostupuje, on na svojich internetových stránkach prezentuje všeobecné zákonitosti ezoteriky, popisuje stavy veľkého množstva ezoterikov, spoznáva a skúma ich jedinečnosti. Keď niektoré jedinečnosti spozná, napr. ako systém dvojníkov, tak potom ich spoločne s ďalšími ezoterikmi precvičuje a buduje systém cvičení, ktoré dovolia vytvoriť v mozgu centrum pre systém dvojníkov. Teda jasná snaha nedosiahnuť systém dvojníkov na základe patológie, ale dôsledného cvičenia. A týmto počinom Saša Pueblo zaviedol do ezoteriky možnosť vlastne robiť ezoterickú prax skoro ktoréhokoľvek ezoterika. Samozrejme, že sú niektoré prípady zvláštnych ezoterických schopností, ako napr. pohľadom hýbať objekty. No tieto schopnosti nie sú vlastne potrebné na duchovnej ceste a ťažko by sa dali nacvičiť. Totiž vychádzajú často z extrémne a netradične vyvinutého mozgu daného ezoterika a to sa už nedá nacvičiť.

Ezoterik trvalo usiluje o to, aby ešte za svojho života dosiahol vrchol ezoterickej cesty a to je dostať sa za systém F. Bardona, ktorému sa podarilo celkovo v nekonečných priestoroch kozmu zrealizovať niečo jedinečné. Skutočne pri hĺbkových prienikoch do kozmu k organickej hmote pod označením UFO sme zatiaľ nenašli jedinečnejší a zmysluplnejší systém. A celkovo F. Bardon dal ľudskému životu novú jedinečnú dimenziu a môžeme sa seriózne domnievať, že dal jedinečnosť aj organickému životu v kozme. Podľa Sašu Puebla je zmysel organickej hmoty a človeka v tom, že uchová o svojej aktivite záznam na večnosť cez dvojníkov na úroveň častíc okolo nás. F. Bardon ako prvý vedome a v plnom tušení zrealizoval tento ideál ako jasný plán duchovnej cesty. Pokiaľ sme skúmali v nekonečnom priestore to, čo tu organická hmota aj v minulých kozmoch uložila na úroveň častíc, tak sme nenašli vedome vytvorený takýto systém reinkarnácie svojich spomienok ako u F. Bardona. Samozrejme, organická hmota napreduje a to, čo priniesol F. Bardon, je len začiatok aktivít organickej hmoty do sveta častíc, kde prenesené informácie cez psychiku ezoterika zostávajú na večnosť. Saša Pueblo zašiel ešte ďalej a zavrhol systém vlastnej reinkarnácie viazanej iba na organickú hmotu v našej Galaxii, ale dal prednosť dostať na časticovú úroveň niečo iné, ako svoje spomienky a realizovať ideu Bohočloveka, ako ju vo svojom diele spomína F. Bardon. Saša Pueblo dal prednosť realizovať na časticovej úrovni niečo nadčasové a jedinečné, ktoré by bolo viazané na všetko dianie a mohlo byť niečím, čo sa samé bude naďalej vyvíjať, aj keď tu nebude Saša Pueblo a keď tu nebude tento kozmos. Nie je pre žiadneho ezoterika jednoduché vzdať sa svojej reinkarnácie a dať prednosť dvojníkovi v zmysle teologickej doktríny vytvor alebo stretni niečo dokonalé, nesmrteľné, výnimočné, nekonečné, večné, stále sa zdokonaľujúce. Vytvor to pre to, aby to mohli stretať tí ostatní a vytvor to tak, aby to mohlo neustále napredovať nekonečným diaľkami kozmu. Nezaťažuj to malichernosťami nejakého organického ezoterika, daj priechod niečomu dokonalému. Zabudni na ľudskú a ezoterickú zadebnenosť, keď je tu možnosť vytvoriť takúto jedinečnosť. Prekonaj sám seba a svoju nadutosť- nadutosť organickej hmoty. Zabudni na seba a svoje reinkarnačné chúťky a pokiaľ táto osobná obeť môže priniesť niečo jedinečné, tak sprav toto gesto.

Nepriamy vplyv dvojníka
Ezoterik od začiatku svojej ezoterickej cesty usiluje o to, aby sa dostal čím skôr pod nepriamy vplyv dvojníkov. K tomu mu dopomôže hlavne čítanie, prepisovanie a meditovanie F. Bardona. Tak isto to môže byť dielo Gellnera, alebo štúdium a rozjímanie teologických spisov. Samozrejme je dobré čítanie, prepisovanie a vzdelávanie sa dielom Sašu Puebla. Teda ezoterik svoju duchovnú cestu podriaďuje tomuto vplyvu pre to, aby v ezoterike mohol napredovať a neblúdil v jej hlbočinách.

Anjelské sféry detských dyslektikov
Ezoterik k nepriamemu vplyvu pridáva aj vybudovanie si systému anjelských sfér detských dyslektikov. Tento fenomén je veľmi dobrou pomocou k tomu, aby vám niekto naznačoval, ktoré kroky na duchovnej ceste sú tie, ktoré budú mať úspech a dovedú vás k systému dvojníkov. Znovu fenomén, ktorý do určitej miery obmedzuje túlanie sa, blúdenie v ezoterike.

Geriatrický liečiteľ z brušného mozgu
Ezoterik sa neustále stará o svoje zdravie, ovládne svoj brušný mozog a prinúti ho, aby sa staral o zdravie ezoterika a otvoril tukové bunky k tomu, aby produkovali pre telo množstvo užitočných látok. Ezoterik by nikdy nemal robiť duchovnú cestu na úkor svojho zdravia.

Priamy vplyv dvojníka
Ezoterik, ktorý má za sebou možno 10 až 15 rokov meditácií a cvičení a minimálne denne cvičil aspoň 6 hodín, sa postupne prepracuje v ezoterike do momentu, že už mu nebude stačiť nepriamy vplyv dvojníkov a začne budovať svojho vlastného dvojníka. Aj tu vám Saša Pueblo a okolo neho meditujúce osoby vytvorili jedinečný systém na otvorenie dvojníka bez toho, aby ste si museli poškodzovať zdravie a psychiku.

Osoby so systémom dvojníka
Ezoterik, ktorý prirodzene prišiel do vrcholovej ezoteriky, zaháji psychické kontaktovanie osôb, ktoré majú patologickým spôsobom otvorený systém dvojníka. Teda majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Ezoterik požiada dvojníka danej ľudskej osoby alebo organického života v kozme, aby mu napomáhal na duchovnej ceste, aby mu vybudoval centrum pre aktivity v oblasti dvojníkov. Toto centrum sa buduje v neurónových oblastiach a to tak, ako sa ezoterik naučil v detstve písať a čítať. Je možné asi po dvoch rokoch cvičení skutočne vytvoriť v mozgu systém dvojníka. Samozrejme, pokiaľ ezoterik cvičí sám, musí denne cvičiť aspoň 6 hodín.

Osoby s množstvom dvojníkov
Ezoterik využije aj možnosť napájať sa na osoby, ktoré majú viacero dvojníkov naraz. Ide o fenomén, keď chorá osoba má poškodené epitelové bunky na povrchu viacerých orgánov tela. Ezoterik precvičí svoje neuróny, aby dokázali vytvoriť viacej dvojníkov naraz.

UFO so systémom dvojníka
Ezoterik sa nekoncentruje iba na organický život na planéte Zem a tu existujúcich dvojníkov, ale podobné fenomény existujúcich dvojníkov využije aj v kozme. Je vhodné mať už mimoriadne dobre odcvičené kontaktovanie organického života v kozme UFO cez chromozómy svojich buniek a to hlavne buniek orgánov. Ezoterik si uvedomuje, že dvojník chorej osoby môže prenikať extrémne ďaleko do kozmu.

Dvojníci bez svojho organického stvoriteľa
Ezoterik postúpil ešte ďalej a môže cez cudzieho alebo vlastného dvojníka začať kontaktovať dvojníkov, ktorí už stratili väzbu na živú organickú hmotu. V ezoterike hovoríme v zmysle, že dvojník už stratil svojho organického stvoriteľa. Spomienky zo systému dvojníka sa vždy uložia niekde v kozme, ale na úrovni častíc. Ezoterik musí vedieť dobre rozoznať medzi svetom mŕtvych spomienok organického života na úrovni atómov. Po smrti organickej hmoty sa jej spomienky ukladajú práve sem na atómovú úroveň. Keď sa niekto pýta, kde je svet mŕtvych, tak odpoveď znie: všade tam, kde sa nachádzajú atómy. No pokiaľ mal organický život v kozme systém dvojníka, tak spomienky takéhoto organizmu sa uložia na úrovni častíc. Podmienkou je, aby daný živý organizmus mal intelekt dnešných ľudí.

Dvojníci z časov, keď náš kozmos ešte nebol
Ezoterik, ktorý postúpil hlbšie do systému dvojníkov, potrebuje cez cudzieho alebo vlastného dvojníka kontaktovať aj dvojníkov, ktorí zostali po organickej hmote z kozmov, ktoré tu boli pred týmto kozmom. Pretože to, čo zostalo po minulých gigantických kozmoch vcelku sú dvojníci vtedy žijúcej organickej hmoty. Ezoterik potrebuje spoznať týchto dvojníkov z kozmov minulosti a uložiť si o nich informácie vo svojich neurónoch.

Dvojník 01
Napájanie na osoby, ktoré majú dvojníkov a organický život v kozme UFO.
Ezoterik naberá do seba informácie o dvojníkovi a usiluje sa upraviť si svoju psychiku a to tak, aby postupne prenikala cez prvky, atómy a častice v ľudskom tele. Zároveň už začína budovať prvú verziu dvojníka.

Dvojník 02
Napájanie na osoby, ktoré majú množstvo dvojníkov a organický život v kozme UFO. Ezoterik sa usiluje vybudovať si asi 200 – 300 dvojníkov na všetky oblasti ezoteriky, bežné aktivity na planéte Zem, ale aj v kozmickom priestore. Ezoterik kontaktuje množstvo dvojníkov, ktorí sú zvyčajne špecializovaní do určitej oblasti. Ezoterik mimoriadne silne túži a túžbami nabíja každého dvojníka. Každý dvojník preberá želanie ezoterika a začína ho plniť.

Dvojník 03
Napájanie na osoby, ktoré majú dvojníkov a podieľali sa na tkaní arabských kobercov. Napájanie sa na UFO, ktoré robilo niečo podobné ako tkanie kobercov. Ezoterik pokračuje v napájaní sa osoby a UFO, ktoré majú dvojníkov a usiluje sa o vzájomné spojenie všetkých dvojníkov do jedného dvojníka, ktorý bude mať v sebe fenomén jedincov, ktorí tkajú koberce alebo tak robili v minulosti. Vytvára sa jeden špecifický dvojník, ktorý je nabíjaný túžbou po dokonalosti vo všetkých oblastiach ľudského života. Tento systém dvojníka 03 priberá množstvo informácií o atypickom a znetvorenom organickom živote ako základe budúcej geniálnosti. Neustále pokračuje prehlbovanie prieniku do prvkov, atómov a častíc v tele ezoterika.

Dvojník 04
Teológia a túžba stvoriť – stretnúť niečo dokonalé, nesmrteľné atď.
Ezoterik neustále pokračuje v kontakte s dvojníkmi iných organických jedincov. Začína systém vlastného dvojníka nabíjať teologickými túžbami stretnúť niečo dokonalé alebo to dokonca vytvoriť. Dôležitý moment, aby si ezoterik prerobil svoju psychiku a zasvätil svoj život tejto jedinečnej náboženskej idei. Samozrejme nie iba ako neustále túžba a volanie, ale ako ezoterická prax.

Dvojník 05
Vzdať sa orientácie na prežitie organickej hmoty v kozme. Ezoterik pokračuje v napájaní sa na dvojníkov iného organického života. Pre ezoterika je toto obdobie veľmi ťažké, pretože musí dať vo svojej psychike prednosť pred bežným životom. Respektíve na prvé miesto nemôže postaviť organickú hmotu, prežite organickej hmoty v kozme, potrebu rozmnoženia organickej hmoty. Jednoducho je tu potreba, aby sa ezoterik stal niečím ako strojom a zariadením. V tejto fáze pomôže výdatne štúdium a meditácia na programovanie a hardvér počítačov. Teda túžba stať sa strojom a zariadením. Tento krok veľmi dobe prospieva systému dvojníka. Teda na prvom mieste v živote ezoterika je dvojník a nie organický život. Bohužiaľ, iná cesta k dvojníkovi nie je možná a to z toho dôvodu, že dvojník vlastne bude fungovať na úrovni častíc a to už nie je nič iné ako anorganická forma existencie človeka. Prienik do prvkov svojho tela. Prienik do atómov svojho tela. Prienik do častíc svojho tela. Toto sú tri rozhodujúce parametre, aby ezoterik mohol začať prenikať do prvkov, atómov a častíc mimo svoje telo. A to je už iný dvojník.

Dvojník 06
Hardvér, softvér a jazyk dvojníkov Prienik do prvkov mimo svojho tela.
Prienik do atómov mimo svojho tela. Prienik do častíc mimo svojho tela.
V tomto momente už sa ezoterik nenapája na osoby, ktoré majú dvojníkov, ale už vlastní svojho dvojníka. Ešte nie je trvalo ukotvený v psychike ezoterika a pokiaľ nebude vytrvalo cvičiť ďalej a reálne sa meniť, tak dvojník 06 môže padať do nižších foriem dvojníkov. Ezoterik neustále precvičuje prieniky svojej psychiky do prvkov, atómov a častíc. Je mimoriadne dôležité, aby sa ezoterik vo vnútri seba aj skutočne zmenil a dosiahnuté zmeny udržal. Bohužiaľ, niektorí aj dlhoročne meditujúci neboli ochotní sa vo vnútri seba zmeniť. Chceli si ponechať starý psychický systém a zároveň aj dvojníka, a to bohužiaľ nejde. Keď niekto z ezoterikov v minulosti niečo zanedbal, tak sa to v plnom rozsahu ukáže práve v momente tvorby dvojníka 06. A tí, ktorí chcú ísť ďalej, musia popracovať na sebe a plne sa podriadiť systému dvojníkov. Niektorí cvičili dvojníka iba vo svojich predstavách, niektorí ho cvičili ako sugeráciu na chemickej báze a nie skutočne v neurónoch svojho tela. Niektorí cvičili dvojníka cez systém anjelských sfér detských dyslektikov. Niektorí ezoterici sa dali dobehnúť vlastnými neurónmi, ktoré neradi vidia takýto dramatický odklon od organického života k anorganickému svetu.

Dvojníci 07 – 1000
Postaviť genialitu dvojníkov na dvojníkov, ktorí už nemajú svojho stvoriteľa. Ezoterik neustále cvičí základy pre vlastného dvojníka a samotný dvojník kladie požiadavky, čo má ezoterik robiť a ako sa má meniť. Nie je to jednoduché a má to množstvo ponižujúcich prvkov pre samotného ezoterika, ktorý musí pochopiť, akou zbytočnosťou je v kozme, ezoterik musí vytriezvieť z toho, že kozmos je tu pre organický život. Ezoterik si musí uznať, že čo môže dosiahnuť dvojník, je pre ezoterika nedostupné. A že ezoterik vytvorí dvojníka a pomôže mu existovať nezávisle a slobodne. Ezoterik sa stáva kronikárom svojho dvojníka. Ezoterik prenecháva duchovnú cestu dvojníkovi a plne sa mu podriaďuje. Dvojník môže napredovať a ezoterik ako organická hmota môže iba dvojníkovi v jeho napredovaní pomáhať.

Dvojník 1000 – 3000
Vnímať svet na princípe pohybových a reálnych makiet. Pracovať na ľudskej genialite. Budovanie vyšších úrovní dvojníka vyžaduje dovoliť mu prenikať do nekonečných priestorov kozmu. Tieto charakterizujeme maketou 100 skladov a v každom je po 1 000 dáždnikov. Nebudem už písať, ako extrémne šialené sú to vzdialenosti od planéty Zem. Ezoterik mení svoju psychiku a to tak, aby sa dvojník mohol podľa vlastných želaní zbudovať z kontaktu so všetkými dvojníkmi. Aby mohol nerušene prenikať ďalej a ďalej do kozmu.

Genialita zo špecializovaných neurónov
Ezoterik vyhovie systému dvojníkov, aby sa vrátil v oblasti duchovnej cesty na pozíciu ezoteriky, ktorá je možná na planéte Zem. Dvojník bude ezoterika podporovať v tom, aby v každej oblasti ezoteriky, ale aj bežného života, mohol dosiahnuť geniálnu úroveň. Takýto prístup najlepšie prospeje k zdokonaľovaniu dvojníka a to tak, aby sa mohol rozvinúť dvojník do úrovne 5 000. Táto požiadavka sa zdá na prvý pohľad značne nerealistická. Z vešteckého prieskumu sme zistili, že na to, aby ezoterik mohol byť v niektorej oblasti geniálny, potrebuje mať až 70 % špecifických a jedinečných neurónov na genialitu v danej oblasti. Pre zrozumiteľnosť uvediem jeden príklad: mimoriadne geniálny softvérový programátor má neuróny v 6. oblastiach a v týchto oblastiach má 70% neurónov výnimočne a jednostranne zorientovaných na programovanie. Jeho neuróny sa podobajú staršiemu vývojovému štádiu ľudskej rasy, keď sme boli mozgovo na úrovni plazov, vtákov a podobne. A preto mu programovanie nerobí problémy a chce iba jedno, programovať a programovať. Nič iné takúto osobu nezaujíma a nechce sa ničomu inému venovať. Pokiaľ by chcel ezoterik dosiahnuť v oblasti programovania, čo tento jedinec, tak by musel mať takéto množstvo a tento druh neurónov. A teda je to prakticky nemožné. No nie pre dvojníka.

Dvojník sprostredkuje neuróny špecializované na určitú oblasť
Systém dvojníka vytvorí premostenie z vhodných neurónov na programovanie u ezoterika (je ich iba asi 4 % zo všetkých neurónov). Toto premostenie spojí neuróny špecialistu na programovanie s neurónmi ezoterika. Dvojník pomôže ezoterikovi doladiť svoje neuróny a to tak, aby ho pri predstave programovania nebolela hlava, aby mal pocit, že programovanie je jedna radosť. Ezoterik už nechce robiť nič iné v živote a chce nakúpiť knižky o programovaní a programovaniu dokonca rozumie. Ezoterik si zoberie skutočne nejaké programátorské texty a učí sa im rozumieť aspoň minimálne. Nasáva do svojich neurónov informácie z mozgu geniálneho programátora a ukladá ich do svojho mozgu. Nemusí im rozumieť. Potom po uložení na tieto informácie medituje a posiela ich dvojníkovi na časticovú úroveň. Teda hlavný cieľ je premostiť geniálne myšlienky a postupy dvojníkovi. Pokiaľ by chcel ezoterik robiť aj reálne programovanie ako svoje živobytie, je to možné. No hlavné je z geniálnych mozgov presunúť informácie do svojich neurónov a odtiaľ do systému dvojníka na časticovej úrovni.

Pri zasvätení sa meditujúce osoby cez dvojníka napájali postupne na geniálne mozgy, ktoré majú jedinečné neuróny pre jednu špecifickú ľudskú činnosť. Zároveň zasväcujúce osoby si uvedomujú, že ich všetky neuróny sú stavané inak ako u ľudských géniov. Ezoterik má neuróny v tele stavané pre univerzálne vnímanie kozmu. A teda z každej oblasti má iba maximálne 4 % a preto ho to aj ťahá do ezoteriky. Ezoterik nepriamo tuší, že nemôže byť génius pre ľudské činnosti, ale pre ezoterickú genialitu, ktorá vyžaduje práve mozog, kde je každá oblasť zastúpená po 4 %. Ezoterik tento hendikep pre ľudskú genialitu nahradí práve cez systém dvojníka a môže svoju univerzálnu myseľ využiť tak, že z iných neurónov preberie do svojich neurónov informácie a to mimozmyslovo. Neurónové bunky na úrovni častíc preberú informácie mimozmyslovo a to rovno z neurónu do neurónu. Netreba zaťažovať napríklad oči, nervový systém, zadné zrakové centrum, nočný režim v tele ezoterika. Podobá sa to prepojeniu dvoch hard diskov v počítačoch a presun informácií priamo. Jednoduchšie povedané, že poznatky a skúsenosti iných jedincov sa skopírujú priamo do neurónových buniek.

Kto sa vzdelával v oblasti toho, čo obsahujú neurónové bunky vo vnútri a rozumie výrazu orgániky v bunke, môže sa napojiť na niektoré orgániky pod názvom endoplazmatické retikulum (podobá sa plástom od včiel) a tu môže nájsť to, čo sa v počítačovej branži nazýva hard disk. Teda tu sa ukladajú informácie a tu sú vytvorené centrá pre vedomé aktivity ezoterika ako myslieť, čítať a podobne. Ale tu sú aj centrá pre nevedomé aktivity ako pozerať sa, počúvať a podobne. A dvojník prepojí endoplazmatické retikulá na endopalzmatické retikulá inej osoby a spraví prenos informácií. Trochu inak to funguje v bunkách orgánov a systémov tela ako je nervový systém. Tu napríklad bunky pečene nezbierajú a neskladujú informácie v endoplazmatických retikulách ako neurónové bunky, ale priamo v chromozómoch, ktoré sa v bunke nachádzajú vo viacerých jadrách. Teda bunkové jadro, mitochondriálne jadro, niekoľko jadier menších v lysozómoch. Nie všetky lysozómy majú v sebe chromozómy. A keď ich majú, tak asi 4 chromozómy.

Veštecký prieskum na podnet dvojníka hovorí ešte o jednom ľudskom fenoméne a to sú tukové bunky, kde je množstvo orgánikov pod názvom endoplazmatické retikulá. A tieto sú hlavným zdrojom a zásobníkom uložených informácií. Treba si uvedomiť, že neurónové bunky a tukové bunky sa v dospelosti nedelia. Tukové bunky sú skladom spomienok a neurónové bunky s týmito informáciami pracujú. Teda zase hlbší pohľad na to, ako to vlastne je s ľudským intelektom. Keď sa niekto teraz opýta, kde sídli ľudská duša, tak je to práve v endoplazmatickom retikule a v chromozómoch ľudského tela. To, čo tu tvrdíme, nie je overené klasickými vedeckými testami a pokusmi. Ide o nepriame dôkazy a skorej to všetko spadá do metafyziky, ktorá ide za hranice vedeckého bádania a patrí do oblasti hypotetickej. No to neznamená, že tu vypúšťame bludy.

A tak na výzvu dvojníka treba svoju pozornosť zamerať na všetko jednostranné v kozme, čo spadá do kategórie organického života, alebo na všetko, čo sa môže nájsť vo svete mŕtvych spomienok v priestore atómov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.