Venujeme sa ezoterike dvojníkov a priamo dvojníkovi 6000R, ktorý bol vytvorený v systéme raného štádia klinickej smrti. Na začiatku tohto procesu bol nepriamy vplyv dvojníkov a to hlavne od ezoterika F. Bardona. Tento ezoterik ako prvý vedome manipuloval systém dvojníka a aj sa ho pokúsil využiť pre reinkarnačné účely. Pod reinkarnačnými účelmi tu rozumieme uloženie spomienok ľudstva do priestoru častíc našej Galaxie s množstvom súhvezdí a planét.

Systém dvojníkov sa zaviedol vlastne v psychiatrickej praxi a označuje sa s ním stav pacienta, ktorý popisuje, že ho niekto a niečo núti niečo robiť a nemôže sa tomuto tlaku ubrániť, inak mu bude nevoľno až zle. A tak radšej bude robiť, čo mu niekto káže. Samozrejme, že tento stav môže vyvolávať niekoľko faktorov. Pacient má bludy v predstavách na základe chorobných a patologických stavov tela a osobnosti. Teda fantazíruje nejaké zlo. V niektorých prípadoch pacient už bol niekoľkokrát v klinickej smrti, jeho psychika prešla zásadnými zmenami a do seba získal spomienky niektorej mŕtvej osoby. Pre naše účely potrebujeme stavy pacientov, ktorí majú nezhubne mutované epitelové bunky na povrchu orgánov v tele. Prípadne zhubné bujnenie epitelových buniek, ale iba výnimočne. Takíto psychiatrickí pacienti posunú svoju psychiku cez bunkové a molekulárne štruktúry do úrovne prvkov, odtiaľ do roviny atómov a nakoniec reálne viazaných častíc. Samozrejme, že je to mimoriadne atypický stav psychiky, ktorý často končí úplným šialenstvom. A ide aj o takých psychiatrických pacientov, ktorí v systéme dvojníka z geneticky zmutovaných epitelových buniek sa správajú mimoriadne geniálne a produkujú pre ľudstvo nevšedné vedomosti, poznatky a praktické javy. Napríklad matematický génius, génius v niektorom vednom odbore a podobne.

Ezoterik tu vystupuje ako osoba plne zdravá a bez patologických prejavov vedúcich k systému dvojníka. Ezoterik si vedome začne budovať prechod svojej psychiky na časticovú úroveň. Prejsť systematicky na časticovú úroveň vyžaduje asi 15 rokov intenzívnych meditácií. Začína sa to koncentráciou do vlastného tela na orgány a časti tela. Tak isto ide o koncentráciu na to, čo človek vidí, počuje, čuchá, chutná a hmatá, čo sa premýšľa. Postupuje sa koncentračne do orgánov, systémov a častí tela. Smeruje sa dovnútra ľudských buniek. Ide o psychický prienik do buniek a orgánikov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri buniek. A potom sa ezoterik koncentruje do bunkového a mitochondriálneho jadra. Tu nachádza chromozómy, ktoré sa skladajú z génových retiazok, tie sa skladajú z génových sekvencií, tie sú zložené z bielkovinových molekúl a bielkovinové molekuly sa skladajú z hľadiska chemického z aminokyselín. To sme už na molekulárnej úrovni a môžeme psychicky prenikať do prvkov z Mendelejovej periodickej tabuľky. Cez kombinácie prvkov na úroveň atómov a potom na úroveň častíc v atómoch. Môžeme hovoriť o ceste ezoterika do vnútra svojej duše. Ide o vedomú koncentráciu do systémov svojho tela. Nemáme tu na mysli prenikanie do svojej pamäte alebo do svojich predstáv a fantázií v mozgu. Prienik ezoterikovej psychiky sa deje na základe medicínskych a vedeckých poznatkov. Ezoterik k psychickému prieniku potrebuje mimozmyslové schopnosti, ktoré si musí vo svojom mozgu vybudovať. Je to ako sa naučiť čítať a písať. Chce to vytrvalosť a nekonečné mnohoročné opakovanie. Výcvik zmyslov pre veštecké výkony začína v systéme prírodného zlepšovania zraku a v práci so spomienkami. Ezoterik v žiadnom prípade nestavia svoju duchovnú cestu na základe patológie a poškodenia svojho tela a psychiky. No ezoterik prípady patologického prieniku do hlbočín ľudskej psychiky skúma a na týchto prípadoch poškodenia stavia nepatologickú cestu. Veda tvorí zariadenia na prienik do orgánov, buniek, molekulárnych látok, prvkov, atómov a častíc. Ezoterik si takéto biologické zariadenia buduje vo vlastných neurónoch. Veda preniká technickými zariadeniami ako je mikroskop, elektrónkový mikroskop, laser, atómové zariadenie a podobne. Toto všetko sa môže diať v kompetencii dvojníka 01 – 04.

Ezoterik má vlastne dva smery svojho duchovného rastu. Jeden smer ide do vnútra organizmu a to do 6 neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Potom do orgánov, systémov a častí tela, do bunky, molekulárnych látok ako bielkoviny, aminokyseliny a potom do prvkov, atómov a častíc v nich. Druhá línia smeruje von z tela a usiluje sa o to, aby psychika ezoterika uvoľnila zo zajatia tela a prenikala do priestoru planéty Zem. Pozor, aby ste neprenikali do svojich spomienok, do svojich fantázií alebo obrázkov o kozme pred sebou, alebo do energetických objektov v aure okolo tela ezoterika, aby ste neprenikali do hlavy iného ezoterika. Preniká sa reálne psychicky do priestoru planéty Zem. Ezoterik postupne preniká do kozmu a systému planét, slnečných planét, súhvezdí, galaxií, systémov čiernych dier a potom ďalej a ďalej. Celkovo tento systém spadá do kompetencie dvojníka 06 – 5000. Tu znovu ezoterik preniká do planét, teda tuhých, plynných a kvapalných látok, do organickej hmoty v kozme pod označením UFO. Tak isto do viazaných prvkov, atómov a častíc. Ale tak isto do voľne viazaných častíc mimo prvky a atómy. Ide o čierne diery, pulzary, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, špongiovité diery, sklenené diery, žiariace diery, magnetar. Ide o reálne objekty v kozme gigantických rozmerov. Nie obrázky, nie fantázie, nie spomienky, ale realita v kozme. Na úrovni atómov ezoterik spoznáva svet uložených spomienok po organickom živote – ide o špiritizmus. Na úrovni častíc sa nachádza svet spomienok organickej hmoty, pokiaľ trpela alebo cvičenia systému dvojníkov. Ide o uloženie spomienok organickej hmoty cez systém magnetarov. A sem smeruje všetko snaženie ezoterika s cieľom, aby tu v časticovej rovine na večnosť uložil svoje spomienky ako to spravil F. Bardon v systéme priestoru našej Galaxie. Toto zoskupenie usiluje uložiť svoje spomienky v nezrovnateľne väčšom priestore kozmu a uložiť sem nielen spomienky na organický život na planéte Zem, ale celkovo o kozme a organickej hmote v nej. Uloženie informácií iba o sebe je nezmyselné a bezpredmetné. Svet na úrovni častíc nemá fyzikálnu vlastnosť zániku ako je tomu u prvkov, atómov, tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Teda má vlastnosť večnej existencie. V zmysle toho, že častice môžu meniť veľkosť, tvar, energetický potenciál, môžu do seba prenikať a spájať sa. Môžu vytvárať atómy, prvky, organický život, ale nesmú ukončiť svoju existenciu, to nejde. Najstaršie formy prvkov sú sklovité diery. Ide o gigantické objekty v kozme, kde sú častice na pokraji zániku. V zmysle, že sú na sebe nalepené ako mikrokúsky zrniek sklovitého prachu. Už nemajú skoro žiadne fyzikálne vlastnosti a aktivitu. Majú minimálnu veľkosť. Dosiahli dno svojho minima, ale nemôžu, ako sa hovorí, zomrieť. Môžu v tomto stave zostať na večnosť v gigantických množstvách. A po čase znovu môžu prejsť do aktivity. Záujem ezoterika je, aby až sem uložil svoje spomienky do nehybnosti. Nemožno tak spraviť cez dvojníka 6 000R, ale cez špecifického dvojníka zviera 01, ktorý bude v mysli ezoterika budovaný na dvojníkoch, ktoré vytvorili nižšie druhy organickej hmoty v kozme, ktoré nie sú schopné myslieť ako človek, spoznávať a aktívne pretvárať seba a kozmický priestor. Tento dvojník zviera 01 musí byť prepracovaný cez rané štádiá klinickej smrti. Skutočne do týchto sklovitých dier sa vedome neuložili ľudské spomienky ako organickej hmoty pod označením UFO. A sem ezoterik uloží svoje nehybné spomienky a pokiaľ možno do všetkých týchto sklovitých dier v kozme.

Znovu sa skúsime vrátiť k problematike budovania mimozmyslového vnímania vo veľkom mozgu a konkrétne v jeho neurónoch. Bežne sa osoby nerodia s vešteckým potenciálom. A keď áno, tak je to prejav poškodenia mozgu a psychiky. Tak radšej sa takto nenarodiť. Niektoré osoby získajú veštecké schopnosti na základe chorobnosti a poškodenia hlavne mozgu a zraku. Ezoterik odmieta takýto druh vešteckých schopností. A pokiaľ má veštecké schopnosti na základe patologických prejavov, tak je lepšie sa ich vzdať a vybudovať si ich na základe trvalého výcviku. Najlepšie je začať metódami prírodného testovania a zlepšovania zraku. Takýto výcvik danému ezoterikovi dovolí preniknúť psychicky do systému očí a aj medicínsky spoznať vlastný zrakový systém. V prírodnom zlepšovaní zraku sú rozhodujúce cvičenia v tom, že osoba, ktorá sa na nejaký objekt pred sebou pozerá, zároveň musí vyberať zo spomienok, keď už daný predmet predtým videla. Spomienku z neurónov potom doslova pretlačí cez oči na predmet pred sebou. A takto sa to ezoterik naučí robiť voči každému objektu, ktorý pred sebou vidí. Týmto spôsobom si ezoterik precvičuje neustále pamäť a je to aj vynikajúci základ pre mimozmyslové veštectvo. Potom sa ezoterik musí naučiť vidieť doslova cez čelo. Môžeme si požičať z jogy výraz tretie oko. Ale vlastne tu ide o to, aby sa ezoterik naučil zapojiť čuchový mozog v prednej časti mozgu k vnímaniu obrazu prenášaného cez oči do zadného mozgu. Ezoterik si nasugeruje a uverí, že zadné zrakové centrum je poškodené a musí ho nahradiť predný čuchový mozog vo vnútri za čelom. Výhodou takéto pozerania sa je, že čuchový mozog na rozdiel od zadného zrakového mozgu drží a vytvára obraz toho, čo vidíme vonku iba nachvíľočku a potom sa tento obraz rýchlo stráca. A to je to, čo ezoterik potrebuje. A tretie oko je vlastne čuchový mozog, ktorý prevezme značnú časť dekódovania a vytvárania toho, čo vidíme. Saša Pueblo pomáhal niektorým ezoterikom s poškodeným zadným zrakovým mozgom, aby zapojili do pozerania aj predný čuchový mozog. Dané osoby po ročnom výcviku zlepšili výrazne svoje zrakové schopnosti. A ezoterik musí využiť tento fenomén na rozvoj svojich mimozmyslových schopností. Môže sa stať, že ezoterik má príliš blokovanú fantáziu, nie je umelecky nadaný. A preto sa odporúča aj určité rozumné odcvičenie fantázie. Ide o cvičenia pozerania sa do oblakov, do dymu z ohňa a na popukanú a hrboľatú stenu a ezoterik by mal v nich vidieť postavy, domy, zvieratá. To už ezoterikovi nebráni nič k rozvoju mimozmyslového vnímania toho, čoho nie sú schopné klasické zmysly človeka. Ezoterik má pri systéme dvojníka uľahčenú situáciu a to v tom, že dvojník na želanie ezoterika prináša sám cez časticovú úroveň zakódované informácie o tom, čo potrebuje ezoterik vedieť. Dvojník prinesie kódované informácie do predného čuchového mozgu, tu ich ezoterik dekóduje a prináša k nim zo spomienok určité vhodné obrazy. Všetko funguje ako cez mobilný telefón, kde sa hlas človeka digitálne kóduje na jednom konci a na druhom konci sa zase odkóduje do normálnej reči. A takto nejako funguje dvojník a prinesené informácie. Ezoterik tými cvičeniami a vešteckým výcvikom je schopný nepriamo vnímať to, čo nie je možné vnímať klasickými zmyslami, ktoré sú obmedzené systémom planéty Zem a ľudskými zmyslami.

Znovu sa vraciame k problematike reinkarnácie. Ezoterik si svoje spomienky váži nad všetko a pripisuje im mimoriadnu a jedinečnú hodnotu. Ezoterik vie, že na večnosť po sebe môže zanechať iba svoje spomienky. Ezoterik nie je v žiadnom prípade rojko a fantasta, ktorý by očakával, že smrť je len prechod dverami a po chvíli návrat do života cez práve narodenú osobu. Ezoterik si nenechá natĺkať do mozgu morálne etické princípy v zmysle: keď budeš konať dobro, tak nebo. Nič proti zákonom stanovenej etike. Ezoterik však vie, že má tu možnosť cez systém dvojníkov uložiť svoje spomienky do sveta voľných častíc v kozme a tu tieto spomienky môže počas života naprogramovať. Môže vytvoriť sadu želaní, ktoré budú fungovať aj po smrti ezoterika a budú so spomienkami vykonávať určité činnosti. V niektorých ezoterikoch to môže vzbudzovať pocit, že takáto osoba vlastne nezomrela. Samozrejme, to je bludová rovina fungovania. Daný ezoterik, ktorý mal systém dvojníka, zomrel, ale na časticovú úroveň uložil svoje impulzy z drsných endoplazmatických retikúl. A k nim sa priradili aj automatické funkcie ďalšej aktivity týchto spomienok. To je skutočne zrealizovateľné a možné. Ezoterik počas svojho celého života sa usiluje meditovať, spoznať seba a organickú hmotu v kozme UFO. Ale spoznať čo najväčší priestor v kozme a čo najviac objektov. Reinkarnácia predsa nemá zmysel pre človeka, ktorý celý život varil vo firme do konzerv fazuľovú polievku. Reinkarnácia má zmysel, pokiaľ ezoterik je na duchovnej ceste a spoznal tie najhlbšie zákonitosti v kozme. Koho by v systéme uloženia dvojníkov na úrovni častíc niekedy v budúcnosti zaujímali informácie o varení fazuľovej polievky?

Zdatný ezoterik navzájom kombinuje dva druhy ezoteriky a to teoretickú ezoteriku, ktorá popisuje praktické skúsenosti a snaží sa rozumieť a vykladať, čo ezoterik vlastne robí a medituje. Na druhej strane ezoterikovi pomáha teoretické pomenovanie praktických skúseností na to, aby mohol ísť ešte hlbšie do celého systému ezoteriky. Ezoterik sa zameriava na to, aby psychicky prenikol do extrémne malých objektov ako sú voľné častice a extrémne veľkých objektov ako anti čierne skrížené diery alebo sklovité diery. Ezoterik sa zaujíma o extrémne veľké vzdialenosti v kozme a to všetkými svetovými smermi. Ezoterik sa zaujíma o nekonečne minulé časy a udalosti v nich. Každé zmeny v kozme zanechajú po sebe špecifické častice. Ezoterik sa zaujíma o čas prítomný v každej častici, v každom objekte a v každom kúte kozmu. Ezoterik sa usiluje pochopiť, čo má pre dočasnú organickú hmotu ten najhlbší zmysel. Ezoterik musí pochopiť, že je definitívne koniec ezoterike, kde si ezoterik vysníva a vysvetlí fungovanie kozmu podľa toho, ako mu to vyhovuje. Je tu doba zanechať osobnú cestu nereálnych želaní a prijať to, čo je možné v ezoterike a na duchovnej ceste. Nie je jednoduché pre ezoterika realizovať nepatologickú ezoterickú cestu, neustále meniť svoju psychiku a prispôsobovať sa kozmickému univerzu. Teda rešpektovať vedecké a overené poznatky organickej hmoty v kozme a cez ne sa dostávať na pôdu metafyziky, ktorá ide za hranice vedy a operuje s nepriamymi dôkazmi.

Máme tu dvojníka 6000R mytologického, ktorý prirodzeným vývojom vznikol zo systému dvojníka 01 – 5000 a teraz je už k dispozícii dvojník 6 000R, ktorý ezoterika školil v raných štádiách klinickej smrti a astrálnej projekcie – pránické energie z pohlavných orgánov ezoterika. V prvej fáze svojho vzniku dvojník 6000R požaduje po nás zvládnuť staré tradície pravekých a prírodných ľudí. Dvojník 6 000R má plán, aby sme všetko okolo seba vnímali ako živé bytosti. Teda ide tu o sugeráciu alkoholu a rôznych byliniek v ústnej dutine. Ide o techniku nespochybňovať a uveriť užitiu určitých byliniek a mať schopnosť premieňať mytologické obrazy a sochy na iné predstavy ako sa na prvý pohľad zdajú. Môžeme hovoriť, že je tu pokračovanie v šamanskej zvednej tradície hovoriť s objektmi v kozme ako so živými bytosťami, ktoré nám vedia porozprávať o sebe a budúcnosti. Ide v patologickej rovine o stavy alkoholikov a narkomanov, ktorí stromy, auto, hviezdy vnímajú v sebe ako živé bytosti, ktoré im povedia, kadiaľ sa dostanú domov. Ezoterik tieto stavy pestuje iba sugeratívne a vo vnútornom chemizme svojho tela. Nie v rovine drogovania a alkoholizmu.

V tomto stave sugerácie užitia rôznych chemických látok v ústnej dutine je schopný ezoterik za pomoci dvojníka 6000R zmeniť vo svojich predstavách grécke mytologické sochy a obrazy na predstavy pulzarov, čiernych dier, magnetarov, anti čiernych dier, sklovitých dier, žiariacich dier: Dvojník 6000R pomáha ezoterikovi pri sugescii byliniek v ústnej dutine a zároveň kontaktuje aj priamo objekty v kozme ako čierne diery, pulzary a podobne. Ezoterik sa učí vnímať kozmos a jeho fungovanie cez systém voľných častíc zoskupených v kozme. Ezoterik opúšťa predstavy postavené na prvkoch a atómoch. Prijíma predstavy fungovania univerzálnejšie na činnosti častíc.

Ezoterik pokračuje ďalej a začína sa zaoberať budhistickou mytológiou sôch Budhu. V tomto prípade sa v sugerácii alkoholu mení socha Budhu na jedinečný systém, kde ezoterik pomôže každej svojej bunke, aby mohla spoznať nekonečný kozmický priestor, jeho dianie a jeho zákonitosti. Medzi telom a bunkami ezoterika nie je žiadna stena a žiadne bloky. Bunky ezoterika sa chovajú nie podľa zemských, ale podľa kozmických zákonitostí a pravidiel. Je to jedinečný stav, kde ezoterik a jeho bunky necítia rozdiel medzi kozmom a vlastným telom. Ide o to, aby ezoterikove telo bolo čo najviac stotožnené s nekonečnými diaľavami kozmu. A k tomu slúžia hlavne meditácie na obrovské sochy Budhu. Ezoterik absolvuje tento jedinečný fenomén a vloží do toho Budha fenoménu ostatnú mytológiu, aby si mohol úprimne zvolať: Som ako univerzum. Niet medzi mnou a kozmom žiadny ani ten najmenší rozdiel.

Pridaj komentár