Ezoterik dnešnej doby musí vziať ezoteriku ako životné poslanie a nemárniť čas zbytočnosťami. Na ezoterickej ceste, ktorá smeruje na vrcholovú úroveň cez systém dvojníkov, ho čaká v prvom rade odložiť svoju osobnú cestu. Teda je tu nevhodná predstava o tom, že si ezoterickú cestu budem robiť po svojom a ako sa mi zachce. Tak takto by ste ďaleko nezašli a rýchlo skončili vo vlastných bludoch. Ezoterik sa vzdáva vlastnej cesty a prijíma cestu univerzálnych zákonitostí, ktoré nájdete na týchto internetových stránkach. Tu meditujúci ezoterici sa vzdali osobnej cesty a nastúpili cestu všestranných ezoterikov. Teda ezoterik preberie skúsenosti iných ezoterikov a pôjde všetkými najdôležitejšími ezoterickými cestami. Ale hlavne pôjde pod nepriamy vplyv dvojníkov a to mu dovolí robiť ezoteriku všetkými smermi. A pokiaľ súčasný ezoterik chce byť špecialista na určitú oblasť, tak nič proti tomu. Ale na vrchol sa v ezoterike nedostane, pretože nebude môcť kombinovať rôzne oblasti ezoteriky navzájom a môže postupne na to doplatiť, jeho vývoj sa zasekne na tom, že potrebuje jednu ezoterickú cestu premostiť na inú ezoterickú cestu. A verte, že sa tak stalo mnohokrát.

Na týchto stránkach si ezoterik nájde systém meditačných cvičení, ktoré boli precvičené, overené a systémom dvojníkov zdokonalené. A to novodobým ezoterikom celkovo zjednoduší celú ezoterickú cestu. Máte tu jedinečnú príležitosť napredovať systematicky. Je na každom ezoterikovi, či sa na takúto cestu vydá a pokúsi sa dotiahnuť na ezoterikov, ktorí okúsili dvojnícku ezoteriku. Ale poďme sa venovať priamo systému dvojníkov. Ezoterik, ktorý má za sebou aspoň 20 ročnú aktívnu ezoterickú činnosť, kde denne venoval meditácii aspoň 5 hodín denne, má za sebou odcvičené všetky najvýznamnejšie ezoterické smery ako rané štádium klinickej smrti, kabalu, snovú oblasť, pohybovú ezoteriku, vešteckú ezoteriku, psychický prienik do svojho tela, mimo svoje telo, psychický prienik do kozmu, ozdravovací geriatrický program, prenikol psychicky do svojich buniek a odtiaľ do chromozómov, môže nastúpiť cestu budovania systému dvojníkov. Je to špecifický systém prieniku ľudskej psychiky do sveta reálnych častíc. Nemáme na mysli prienik do predstáv o časticiach, ktoré si môže ezoterik vytvoriť na základe vedeckých výskumov sveta častíc. Ide o reálny prienik ľudskej psychiky na časticovú úroveň. Ako je možné, že ezoterik je schopný preniknúť psychicky na časticovú úroveň? Pred 600 000 miliónmi rokov pred naším letopočtom sa planéta Zem dostala pod vplyv objektu zvaného magnetar. Tie objekty sa reálne ešte aj teraz nachádzajú v kozme a astronómia ich dostatočne popisuje. Podrobnosti na internete. A tento magnetar tu na planéte Zem pôsobil na organickú hmotu. Decimoval jej prirodzený stav a nútil fungovať organizmy na časticovej rovine. Tento úkaz už dnes našťastie v blízkosti planéty Zem nefunguje, ale zostali po ňom stopy v genetickom fonde dnes žijúcich organizmov. Stačí, keď sa začne v ľudskom organizme nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov a systém prieniku ľudskej psychiky na časticovú úroveň je tu okamžite v plnej kráse. Ezoterik samozrejme nepôjde cestou vyvolania tejto patológie, ale vytvorí si meditačnými cvičeniami v neurónových oblastiach špeciálne centrá, ktoré budú zabezpečovať trvalý prienik na časticovú rovinu. Ide o vybudovanie centier ako v prípade budovania centier na písanie alebo čítanie v ľudskej mysli. A tak si ezoterik vybuduje cvičeniami systém na seba nadväzujúcich dvojníkov a to 01, 02, 03, 04, 05, 06 – 1000, 2 000, 3000 – 5 000. Celkovo asi za 2 roky aktívnych cvičení má k dispozícii dvojníka 5 000 magnetar, Silva, anjel, mandala, astrál, klinický. Tento dvojník je schopný operovať v našom homogénnom kozme, ktorý ezoterická prax pre lepšiu predstavu popisuje ako maketu balónu, v ktorej je maketa tisíc futbalových štadiónov, v každom futbalovom štadióne je po tisíc dáždnikov. V makete dáždnika je po 10 skladov plných banánov. V každom sklade banánov je asi 12 000 banánov. Každý banán obsahuje určitý počet zemiakov. Zemiak obsahuje asi 1 500 strukov. Struky obsahujú niekoľko hráškov. Hrášky obsahujú asi 2 000 galaxií, každá galaxia obsahuje množstvo súhvezdí a každé súhvezdie obsahuje planéty a slnečné hviezdy. Toto všetko sa nachádza v priestore o priemere 1000 krát (1 000 000 triliónov krát 140 000 biliónov krát 5 biliónov krát 40 000 miliárd svetelných rokov). A to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť. Ezoterik psychicky preniká cez systém dvojníkov a systém magnetarov do týchto hlbočín kozmu. Ezoterik sa musí postupne, ako sa hovorí, natiahnuť a roztiahnuť vnímanie priestoru. Ezoterik cez systém dvojníka 5 000 je už schopný prenikať aj hlbšie do kozmu, ak zvládol rezonancie na svojich membránach tela (bližšie Silva škola). Tento prienik za priestor makety balónu je prienik do kozmu s inou homogenitou. To znamená, že v tomto kozme sa nenachádza organická hmota, nenachádza sa tu ani stabilnejší stav atómov a prvky by ste tu zbytočne hľadali. Je to jednoducho kozmos, kde vládnu častice a ich procesy. Obrovské množstvo častíc vytvára extréme veľké objekty, ktoré v ezoterike dostali názov anti čierne skríženie diery. Ide o časticový objekt, ktorý vykoná s časticami určité operácie, ale v žiadnom prípade nedovolí trvalo tvoriť atómy a prvky.

Pokiaľ chce ezoterik hlbšie pochopiť, ako fungujú tieto extrémne veľké objekty, ktoré sú veľké ako 10 našich kozmov, hovoríme o makete balóna po tisíc skladov, najlepšie je prepojiť vedeckú teóriu častíc s gréckou mytológiou. Každá anti čierna skrížená diera sa dá vysvetliť niektorým gréckym božstvom. Je to síce čudné spojenie, ale nejako to vysvetľuje v symbolickej rovine fungovanie kozmu. Samozrejme, na kozmos sa musíme pozerať z pozície vedy a vedeckého poznania na svet. Teda berieme tu vedecký pohľad na objekty zvané čierne diery, pulzary, žiariace diery, magnetar. Tieto objekty popisuje vedecká astronómia. V ezoterike popisujeme ďalšie takéto objekty, ale už vchádzame do roviny metafyziky, kde niet priamych dôkazov, ale iba osobná skúsenosť ezoterikov, ktorí psychicky prenikajú k týmto objektom v kozme. Klasicky metafyzika nenadväzuje na vedecké poznatky. No ezoterik sa nerobil, tak by rýchlo skončil v šialenstve vlastnej bludnej fantázie. Teda ezoterik s dvojníkom 5 000 môže prísť až k takejto rovine chápania sveta a jeho priestoru.

No hlavným cieľom ezoterika je predsa len to, čo bude po jeho smrti s jeho spomienkami. Moderný ezoterik dobre chápe, že po smrti môžu zostať iba jeho spomienky a nie jeho vedomie. V žiadnom prípade nepestuje bludné predstavy, že smrť je iba prechod z jednej dimenzie do nejakej inej dimenzie. Že po smrti ide človek niekde do neba alebo pekla podľa toho, ako žil. To, čo môže po ezoterikovi zostať, sú jeho spomienky, ktoré nabral počas svojho pozemského života. V najhlbšej podobe ide o impulzy, ktoré sú uložené vo vnútri buniek a presnejšie vo vnútri drsných endoplazmatických retikúl vo vnútri buniek. Hlbšie hovorené o molekulárnych štruktúrach zložených z bielkovín a aminokyselín. Jedna molekulárna štruktúra je tu chápaná ako bielkovina a menšie molekulárne štruktúry sú tu chápané ako aminokyseliny, resp. bielkovina ako molekulárna štruktúra je zložená z menších molekulárnych štruktúr aminokyselín. Molekulárne štruktúry aminokyselín obsahujú potom prvky a ich systém viazanosti chemickými väzbami. Tieto prvkové väzby sú iné ako u anorganických štruktúr. Anorganické prvkové objekty tvoria väzby rovno na úrovni atómov v prvkoch. Organické štruktúry tvoria väzby na povrchu prvkov a nie na úrovni atómov. Teda v ľudskom organizme sú biologické väzby a potrebujú značne stabilné prostredie v kozme. Anorganické štruktúry v podobe tuhých, plynných a kvapalných látok potrebujú už menej stabilné prostredie. Samotné častice, ktoré sú v kozme nie vo väzbe tvorenia atómov a prvkov, nepotrebujú žiadne stabilné podmienky a sú základom chaosu a deštrukcie. A vlastne sem do sveta častíc smerujú reinkarnačné ambície ezoterika. Všetky spomienky, ktoré ezoterik umiestni po svojej smrti na častice, sú na večnosť a vlastne sú už nezničiteľné. K týmto spomienkam môže ezoterik uložiť aj špecifické programy trvalej aktivity týchto spomienok. A tak tieto spomienky môžu na večnosť vykonávať určité aktivity a nemôžu sa vyčerpať. A ezoterik jednoznačne ide po tejto nadčasovosti a dáva prednosť tejto alternatíve, čo spraviť so svojím životom. Tento špecifický reinkarnačný cieľ dáva človeku jediný hlbší zmysel jeho dočasnej existencie.

Kabala klasická. Zen Japan kabala. Zen Japan ikebana. Zen Japan bonsai. Zen Japan katana. Máme ezoteriku pestovanú v mozočku. Zo začiatku sme pestovali v tejto oblasti hlavne židovskú kabalu. Pred týmto druhom kabaly sme mozoček školili tým, že sme sa doňho koncentrovali z celkovej koncentrácie iba 10 % . Táto koncentrácia dovoľuje práve školiť mozoček písmenami, číslicami a geometrickými štruktúrami. Tak isto sme mozoček naučili cez energetické polia a celkovo psychicky prenikať do ľudského tela a potom aj mimo ľudské telo. Významné školenie mozočku bolo v zmysle premostenia mozočku ezoterika na mozočky siamských dvojčiat. Dnes už pod vplyvom dvojníka 5 000 sme ezoteriku v mozočku netradične posunuli k japonskej kabale. Nikto z ezoterikov nemôže očakávať, že japonská kabala je záležitosť verejná a že bola naširoko v japonských ezoterických kruhoch pestovaná. Bohužiaľ, opak je pravdou a živá japonská kabala bola záležitosť hlavne jedincov z kruhu samurajov, ktorí nikdy nedali tento druh meditácií verejnosti. A tak sa ťažko hľadá tých pár jedincov, ktorí toto umenie ovládali. Rozdiel medzi židovskou a japonskou kabalou je značný. Japonská kabala je zameraná na celý kozmos a židovská má pragmatické korene k viazané k ľudskej rase. Japonská kabala a znaky sú živé kusy prírody a to stromov a kvetov. Židovská kabala je tvorená z písaných a sekaných znakov. Na základe požiadaviek dvojníka 5 000 sme prešli pestovať japonskú kabalu. Samozrejme, že aj sem nastupuje dvojník 6 000R, ktorý prepracuje kabalu v raných štádiách klinickej smrti a astrálnych stavov. A to zase bude úplne iná kabala. Je to kabala, ktorá bude hľadať v kozme rôzne schémy prepojenia a premostenia častíc. Dôležité je realizovať meditačne aj japonské znaky na mečoch samurajov (pod názvom katana) a hlavne systém brúsenia mečov a aké rezonancie zo seba vydávajú. Dvojník 6 000R nutne potrebuje mať zvládnuté tieto rezonančné meditácie na japonské samurajské meče.

Geriatrická poradňa. Brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev. Pudy v brušnom mozgu. Znásilnenie pudov pre účely samoliečby. Jaskyne, kosti, múmio, sírne kúpele, chrobáky. Pud sebazáchovy. Pud rozmnožovací. Pud teritoriálny. Pud bunkový v tenkých črevách. Geriatrické centrá v brušnom mozgu. Náhradné geriatrické centrá v ďalších neurónových centrách. Špeciálne geriatrické centrá v neurónoch miechy. Podriadiť liečbu a stravovanie geriatrickým centrám. Miecha ako centrála pre rast, vývoj dospievanie a starnutie. Modifikácia tukových buniek ako dodávateľov 10 miliónov jednotiek užitočných látok do tela. Vhodné a nevhodné genetické mutácie. Tvorba náhradných častí tela a to hlavne hormonálnych žliaz, pankreasu, detskej žľazy, zdvojenie funkcií (napr. pľúcne bunky čistia krv ako obličky). Tvorba blastových útvarov a komplexnejšia obnova tela. Prienik geriatrického programu do vnútorných štruktúr buniek. Zmena stavu v génových sekvenciách a poškodenie biologických hodín v tejto rovine tela. Zmodifikovanie génu dlhovekosti a vytvorenie množstva takýchto génov. Pravidelné mikronatrhávanie svalov a tvorba molekulárnych reťazcov pre potreby obnovy a reparácie organizmu, špeciálne fitnes cvičenia pre kĺbové spoje, chrupavky, na udržanie kondície svalov, na posilnenie kostrových svalov. Ohybnosť šľachových úponov okolo kĺbov. Chiropraktické ošetrenie kĺbových spojov. Cvičenia so závažím, s vlastným telom bez závažia napríklad klasický strečing. Šprinty na udržanie kondície srdcového svalu. Silné prekysličenie tela pri behu. Cvičenie na balans k udržaniu systému rovnováhy. Silva techniky rezonancie membrán tela a opravy a údržba informačného systému v drsných endoplazmatických retikulách neurónových a tukových buniek. Trvalé používanie jadrového mydla k aktivizácii špeciálnych chemických pochodov v tukových bunkách. Prerábanie už existujúcich centier a budovanie nových neurónových centier. Špeciálna každodenná starostlivosť o oblasti tela, kde geriatrický program prehral súboj s časom. Využívanie autohypnózy v systéme umelého spánku. Systém geriatrie pod dvojníkom a jeho možnosti.

Špeciálne cvičenia v neurónoch miechy, hovoríme o hadej sile. Pokúsime sa celú problematiku hadej sily vysvetliť a pochopiť. Z fyziologického hľadiska ide o miechu, ktorá začína pod stredným mozgom asi v strede hlavy. Miecha je zakončená nervovým uzlom a z neho bežia nervy do celého tela. Teda hlavne miechové nervy a túlavý nerv smerom na srdce. Miechu si treba predstavovať ako tenký špagátik, na ktorom sú navešané korálky. A tento špagátik s korálkami ide z mozgu chrbticou až do kostrče. Ezoterik sa s dvojníkom 5 000 a dvojníkom 6 000R postarajú o to, aby vyvolali v mieche to, čo sa tak tajomne nazýva hadia sila. Ide v podstate v prvom rade o to, aby sa miecha vrátila vo svojom fungovaní do obdobia asi 2. ročného dieťa. Do tohto obdobia miecha riadi celý vývoj dieťaťa a tu sú bezpečné centrá pre celkovú činnosť organizmu. Až v neskoršom veku dieťaťa miecha uzatvára svoje centrá a vybuduje a presunie svoje centrá do šedej kôry veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. To je všetko v poriadku. Veštecky sme bádali jedincov, ktorým sa nedostatočne rozvinula šedá kôra mozgová, a teda miechové neuróny vo veľkom mozgu a ďalších oblastiach. U týchto jedincov aj v dospelosti vlastne miecha má aktívne centrá a cez ne podporuje ostatné slabšie neurónové centrá v 5. neurónových oblastiach. Vo veľa prípadoch sa príroda postará, aby mali takíto jedinci miechu aj dvakrát hrubšiu ako je bežný priemer. A tak ezoterik pomocou dvojníka 5 000 alebo 6 000R zobudí spiace centrá v miechových neurónoch a to hlavne sugeráciou uverenia, že mu odchádzajú a slabo fungujú jeho neurónové centrá v 6. neurónových oblastiach. Je to zo strany ezoterika špekulácia a podvod na sebe samom, ale funguje to. Centrá v mieche obnovia svoju činnosť a podporia celkovo zdravie. Je tu aj iná možnosť a to na diaľku sa psychicky napájať na osoby, ktoré naprávajú stavce a platničky chrbtice. V liečiteľstve sa nazývajú chiropraktici. Dobrý chiropraktik nie je lekár, ale osoba, ktorá má rada zvieratá a chce žiť v ich blízkosti. Rozumie zvieratám a rozumie ľudskej chrbtici.

Zobudiť hadiu silu možno aj akupresúrou a tlakom tupého hrotu na samotné stavce zvonka. Ide o zobudenie hadej sily na základe vyvolania bolesti v tejto oblasti. No je tu aj ďalšia oblasť zobudenia hadej sily a to tým, že okolo miechy po stranách sú ganglie, ktoré riadia pohyb svalov ľudského tela. Pozostatok mriežkovej sústavy (dážďovka). Ezoterik sa koncentruje do tejto oblasti a nasmeruje riadenie pohybu rovno dovnútra miechy a nie cez nervstvo do svalov. Aj táto technika zvyšuje potenciál hadej sily v mieche. Teda hadia sila ako prejav rôznych techník aktivizácie miechových centier riadenia organizmu. A z tohto stavu idú silné energie do celého tela. V zmysle hadej sily tu nehovoríme o sexuálnych energiách, klimakterických stavov poškodenia hormonálnej sústavy a pretekanie migrenóznych voltov točiacej sa bioenergie v mieche.

Veštecká škola. Intuícia. Mimozmyslové vnímanie. Budovanie špeciálnych neurónových centier pre mimozmyslové vnímanie. Základné veštecké techniky. Tarotové karty. Sedmové karty. Žolíkové karty. Kyvadielko na fyzickej úrovni a kyvadielko na mentálnej úrovni zo spomienok. Tarotové karty tvoriace sa mentálne v predstave ezoterika. Kineziologické testy vo svalových platničkách. Vyberanie spomienok z pamäte a prezeranie spomienok cez predný čuchový mozog vo veľkom mozgu. Nastavenie anjelských sfér. Nastavenie autohypnotického až mediálneho stavu, čo je stav raného štádia klinickej smrti. Vyšetrovateľská myseľ, dôkazový materiál, rekonštrukcia vyšetrovaného prípadu. Využívanie vešteckého potenciálu iných jedincov a špecialistov. Získavanie informácií o objekte vyšetrovania z vlastnej pamäte, získanie informácií na diaľku z mysle inej osoby. Získanie informácií z predmetov okolo danej osoby. Získanie informácií z magnetických polí planéty Zem. Získavanie informácií z tvarov a častí tela. Vybudovanie mimozmyslových centier v neurónových oblastiach na vnímanie sveta prvkov, atómov a častíc. Na vnímanie hĺbok kozmu a objektov v kozme. Vybudovať mimozmyslové centrá pre vnímanie orgánov tela, buniek a bunečných štruktúr. Veštecká technika výkladu snov. Špeciálne techniky premostenia zmyslov a zmyslových senzorov ako oči, ušné bubienky a hmat na jednotlivé neurónové oblasti ako mozoček, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie. Školenie mozočku astrológiou, inak povedané kombinácie rôznych druhov vešteckých techník. Tadiaľto hlavne budúce udalosti. Tieto schopnosti majú osoby s nezhubnými nádormi v mozgu.

Veštectvo a predný mozog. Je mimoriadne dôležitá veštecká technika pri vyberaní spomienok zvnútra ezoterika. Máme tu na mysli neurónové, ale aj tukové bunky, ktoré obsahujú v drsných endoplazmatických retikulách spomienky v podobe bioenergetických impulzov. Ezoterik aj pomocou systému dvojníka 5 000 alebo 6 000R vyberie spomienky do mozgu a usiluje sa ich vidieť nie cez zadný zrakový mozog, ale predný čuchový mozog. Čuchový mozog v čelnej časti hlavy je stavaný na čuchanie a ťažko udrží určitú spomienku v obrazovej podobe. A to je práve pre veštecké a mimozmyslové výkony veľká výhoda. Zadný zrakový mozog a jeho neuróny držia spomienku v podobe obrázku silne a snažia sa ho energetizovať a to nie je vhodné na veštecké výkony. A teda je tu odporúčanie používať predný mozog na veštecké výkony. Dvojník 6000R ide napríklad cez časticovú úroveň k planéte Mars. Prinesie odtiaľ impulzy a tie sa na prednom mozgu ezoterika, kde má čuchové neuróny, spoja s vhodnou predstavou zo spomienok na planétu Mars z astronomických knižiek.

Vybudovať premostenie zmyslov do mozočku znamená dobré vnímanie vnútra človeka. Premostenie zmyslov na miechu vnímanie patologických a poškodených štruktúr v ľudskom tele, ale aj v materiáloch. Premostenie zmyslov na brušný mozog vnímanie aktuálnych udalostí, čo sa deje a kde. Premostenie zmyslov na veľké ganglie a vnímanie kozmu. Premostenie zmyslov na ganglie okolo miechy a kineziológia svalových platničiek a čo je pre ezoterika vhodné a čo nevhodné. Premostenie zmyslov na stredný mozog a vnímanie mikroorganizmov v tele.

Dvojník 6 000R mytologický

Systém dvojníka 6 000R je postavený na transformácii dvojníka 5 000 cez stav raného štádia klinickej smrti spojeného s napúšťaním prány z oblasti pohlavných orgánov. Pod pránou tu nerozumieme sexuálnu energiu. Ide o špeciálny stav tela a mysle, kde ezoterik sa skľudní celkovo, ide do stavu zaspávania a postupne spomaľuje až pozastavuje činnosť časti orgánov. Zároveň svoju vôľu odpája od procesu dýchania. Bude si to dýchať samé. Dýchanie je automat a ezoterik sa nemusí zúčastniť priamo dýchania. Ezoterik odmieta premýšľať. Vie, že zomiera a už nechce nič konať a riešiť. Zo spomienok neurónov a tukových buniek idú spomienky na smrť. Ezoterik špeciálne dýcha. V pľúcach má minimum vzduchu a minimálne nadychuje a vydychuje. Krv sa zo svalov a orgánov tela presúva do oblasti výskytu 6 neurónových oblastí (veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie). Pokiaľ ezoterik zvládol Tantra školu, tak mu bude z oblasti pohlavných orgánov do tela natekať špecifická energia, ktorú voláme prána a má čiastočne nahrádzať krv, ktorá opustila svaly a orgány tela. Táto pránická energia, alebo niečo ako hmla, postupuje do tela. V momente prieniku do pľúc sa aureoly ako pľúcne bunky prepínajú a začínajú túto pránu nadychovať. A tu môže ezoterik ísť bezpečne do hlbokého štádia klinickej smrti. Pokiaľ je pránickej hmly veľa, tak môže vytekať z tela von a putovať so psychikou ezoterika mimo tela. V tomto prípade ide z tela ezoterika energetický kanál v podobe bieleho pásiku a psychika ezoterika môže prenikať do kozmu a okolia a vnímať, čo sa kde deje. Nie vždy ľudia v stave astrálneho putovania vedia reálne odlišovať, kde sa vlastne pohybujú. Často sa tieto stavy objavia v noci počas spánku, kde je rozumovosť minimálna a všetko vnímanie je v rovine snových symbolov.

Ezoterik vstupuje do stavu astrálno klinického z dôvodu sformovania dvojníka 5 000 do stavu dvojníka 6000R. Ezoterik má na prvom mieste záujem zanechať po svojej smrti svoje spomienky pokope a umiestniť ich na časticovú úroveň, kde zostanú na večnosť. Častice v kozme nezanikajú ani nevznikajú, iba sa menia. Atómy a prvky ovšem zanikajú a reinkarnácia špiritististická alebo ako spomienky v hlave inej osoby v kozme v konečnom dôsledku budú zničené, pokiaľ budú zničené atómy a prvky. Atómy a prvky a tuhé, plynné a kvapalné látky, majú v sebe vlastnosť k zničeniu a rozpadu na častice. A tu uložený posmrtný záznam bude po zničení atómov a častíc nefunkčný.

Dvojník 5 000 sa zmenil na dvojníka 6 000R v ranom štádiu klinicko astrálnej smrti a prvé, čo požaduje, je prijať mytológiu Grécka ako základ pochopenia fungovania kozmu v zmysle častíc a čiernych dier, pulzarov, anti čiernych dier, špongiovitých dier (tie sa nachádzajú okolo makety balónu, ktorý obsahuje tisíc skladov po tisíc dáždnikov a nasávajú do seba voľné častice, budú základom vzniku ďalšieho kozmu po prirodzenom zničení nášho kozmu). A tak ezoterik pomocou obrázkov gréckych bohov pochopí, ako gigantické mračná častíc v kozme vlastne fungujú. Mračná častíc ďalej tvoria žiariace diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery. Dvojník 6 000R prekóduje obrazy gréckych božstiev do výkladu fungovania nášho kozmu.

Na počiatku bol Chaos: bezodná prázdnota alebo zmätok živlov; a prvou pôsobivou silou na svete bol Eros, „Láska“.

(Začiatok nášho kozmu asi 150 kozmov pred naším kozmom – skorej harmónia kozmických síl a potom porucha alebo nečakaná kolízia anti čiernych skrížených dier s gigantickým množstvom častíc).

Z chaosu sa zrodili Nyx, Erebos, Tartaros a Gaia, „Zem“, ktorá porodila Urana, „Nebo“.

(Z tejto kolízie dvoch až troch anti čiernych skrížených dier sa vytvorili špongiové čierne diery, pulzar, magnetar, žiariace diery, anti čierne diery) .

Títo dvaja boli manželia. Potom Uranos objal Gaiu a z tohto objatia vznikli Hekatoncheirovia, „storukí obri“, (Briareos, Kottos a Gyes). Potomkami týchto boli Kyklopi, „guľatookí“ obri, (Brontes, Steropes a Arges), ktorí mali jediné guľaté oko uprostred čela. Oni zhotovujú Diovi blesky vo svojich podzemných dielňach pod vedením Hefaista.

( Postupne sa vytvorilo 150 kozmov a to je terajší kozmos – v ezoterike označovaný maketou 1 000 skladov po tisíc dáždnikov v balóne).

Sám Uranos sa zhrozil nad svojimi príšernými deťmi; spútal ich a zvrhol do Tartaru, priepasti rovnako vzdialenej od Zeme ako Zem od Neba. Ďalší synovia Urana a Gaie sú Titani: Okeanos, Koios, Hyperion, Krios, Iapetos a Kronos. Dcéry Urana a Gaie sú Titanky: Tethys, Rhea, Themis, Mnemosyne, Foibe, Dione a Theia. Gaia sa hnevala na Urana, že jej prvé deti nahádzal do Tartaru, a preto nahovorila Titanov, aby sa mu pomstili. Titani sa dali presvedčiť – len Okeanos sa k nim nepridal – a najmladší z bratov, Kronos, prijal od matky kosák, (Tieto božstvá hovoria o vzniku organickej hmoty v kozme a mysliacich bytosti v kozme) zmrzačil otca a tým oddelil Nebo od Zeme. Z krvi, ktorá kvapkala z Uranovej rany na Gaiu, sa zrodili Erínye (lat. Fúrie), bohyne pomsty a výčitiek svedomia: Allekto, „neustávajúca“, Tisifone, „pomstiteľka vraždy“ a Megaira, „nežičlivá“. Titani zbavili Urana moci, svojich súrodencov vyviedli z Tartaru a vládu odovzdali Kronovi. Kronos potom uvrhol do želiez storukých bohov a Kyklopov a oženil sa s Rheou. Keď Uranos a Gaia predpovedali, že ho vlastné dieťa zbaví vlády, pojedol všetky svoje deti hneď, ako sa narodili: Hestiu, Demeter, Héru, Hádesa a Poseidóna. Preto keď Rhea čakala svoje najmladšie dieťa Dia, skryla sa pred Kronom na ostrove Kréta, a keď sa Zeus narodil, zabalila do plienok kameň a podala ho Kronovi, ktorý ho prehltol. Zatiaľ sa o malého Dia starali pastieri. Neskôr si Rhea zobrala svojho syna naspäť na Olymp, Palác bohov. Dia predstavila Kronosovi ako nového posluhovača. V noci potom Rhea a Dio pridali do Kronosovho nápoja horčicu. Kronos zvracal a vyvrátil všetky svoje deti, lebo keďže boli bohovia, Kronos ich nemohol stráviť. Tak sa stalo, že v opačnom poradí uzreli po druhý raz svetlo sveta. Potom začal Zeus vojnu proti Kronovi a Titanom. Táto vojna trvala už desať rokov, keď Gaia predpovedala, že zvíťazí ten, kto si zavolá na pomoc zajatcov Tartaru. Zeus vyslobodil Kyklopov a storukých obrov. Kyklopi zhotovili pre Dia blesk, pre Háda prilbu, ktorá ho robila neviditeľným, a pre Poseidóna trojzubec. V strašnom boji, ktorý sprevádzalo hromobitie otriasajúce nebom a zemou a príšerné burácanie mora, Zeus premohol Krona a ostatných Titanov, zvrhol ich do Tartaru a ustanovil storukých obrov za ich strážcov. Traja Kronovi synovia si potom lósom rozdelili vládu nad svetom tak, že Zeus vládol v nebi, Poseidón na mori a Hádes v podsvetí. Zem a Olymp boli spoločné všetkým bohom. V boji Titanov postihol Diov hnev z mladších Titanov len Menoitia: Zeus ho zároveň s Kronovými bratmi zvrhol do Tartaru. Styx, ktorá so svojimi štyrmi deťmi Víťazstvom, Silou, Násilím a Žiarlivosťou pomáhala Diovi, dostala za odmenu tú česť, že najposvätnejšou sa stala prísaha, ktorú niekto vysloví pri vodách jej rieky, čo sa rútia zo skaly v podsvetí. Potomkami Titanov sú:dcéry Okeana a Thetys: tritisíc Okeaníd, Asia, Styx, Elektra, Doris, Eurynome, Amfitríta a Metisdcéry Koia a Foibe: Asteria a Létodeti Hyperiona a Theie: Eos, „Zora“, Hélios, „Slnko“ a Seléna, Mesiacdeti Kria a Eurybie (dcéry Ponta): Astraios, Pallas a Perses synovia Iapeta a Asie: Atlas, Prometeus, Epimeteus a Menoitiosdeti Eos a Astraia: Vetry a Hviezdydcéra Persa a Asterie: Hekate deti Pallanta a Stygy: Niké,“Víťazstvo“, Kratos,“Sila“, Bié,“Násilie“ a Zelos,“Žiarlivosť“.

(Už sa pojednáva iba o dejinách vývoja ľudskej rasy na planéte Zem).

Pridaj komentár