Toto zasvätenie sa venuje problematike ezoteriky dvojníkov. V tejto vrcholovej ezoterike ide o to, aby sme psychiku a psychické prieniky previedli z roviny prvkovej do roviny atómovej a potom do roviny časticovej. Ezoterik na svojej duchovnej ceste začína prevažne na rovine prvkovej. Pokiaľ ezoterik prežil klinickú smrť, tak svoju púť začína na rovine atómov (hovoríme o svete mŕtvych spomienok organickej hmoty). Len výnimočne ezoterik začína svoju ezoterickú púť z časticovej roviny.

Ezoterika v našom podaní už nie je o tom, čo komu nadelí príroda a čo prinesie náhodný osud. Ezoterik svoju duchovnú cestu nezakladá na náhodnosti a patologických prejavoch svojej osobnosti, ale naopak, svoje patológie likviduje a svoje schopnosti buduje na základe systematického a mnohoročného výcviku a tréningu. Možno tento systém prirovnať k športovcom a ich športovým výkonom v danej oblasti športu. Aj ezoterik pravidelne a svedomito cvičí, ale v tomto prípade precvičuje a vycvičí si mimoriadne schopnosti na vnímanie toho, čo je ľudským zmyslom nedostupné.

Z vedeckej praxe vieme, že ľudským zmyslom je veľa skutočností nedostupných, hovoríme o obmedzeniach našich zmyslov a zmyslových senzorov. Aby sme mohli vnímať baktérie a vírusy, potrebujeme mikroskopy. Aby sme mohli vnímať atómy a častice, tak isto potrebujeme špeciálne zariadenia. Aby sme vedeli, čo sa deje v našej Galaxii, potrebujeme Hubblov teleskop a iné približovacie zariadenia. Ezoterik je osoba, ktorá nevytvára technické pomôcky, ale vytvorí si výcvikom vo svojich neurónoch veľkého mozgu špeciálne centrá na vnímanie toho, čo môžu vnímať iba niektoré fyzické osoby ako prejav poruchy svojho tela. Ezoterik cvičeniami buduje vo svojich neurónoch nové zmyslové centrá pre vnímanie sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty na úrovni atómov v kozme. Tak isto buduje mimozmyslové centrá pre vnímanie dejov na časticovej úrovni a to je svet dvojníkov. Ezoterik si buduje mimozmyslové centrá, aby mohol vnímať pochody vo svojom tele na úrovni orgánov. Ezoterik si buduje mimozmyslové centrá na vnímanie pochodov vo vnútri svojich buniek, pre vnímanie pochodov na úrovni molekulárnej a tak isto na úrovni prvkov, atómov a častíc. Ezoterik je osoba, ktorá svoj mozog školí na vytvorenie vnímania niektorých pochodov vo svojom tele a v kozme priamo cez neuróny veľkého mozgu.

Ezoterik v zásade prenikne psychicky do všetkých neurónových oblastí a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie v celom systéme tela. Ezoterik dostáva tieto oblasti pod trvalú kontrolu a v každom z týchto centier buduje pravidelným výcvikom mimoriadne schopnosti. Vo veľkom mozgu buduje schopnosť prieniku a vnímania procesov na úrovni atómov. V strednom mozgu preniká do tejto oblasti a ovplyvňuje hlavne snové a biochemické pochody svojho tela. Aby ezoterik mohol vykonávať psychické prieniky do svojho tela a mimo neho potrebuje účinne riadiť aj biochémiu tela. Ezoterik si podriaďuje mozoček, aby mohol myslieť jedinečným spôsobom cez znakové symboly siamských dvojčiat, aby mu mozoček riadil a koordinoval jeho duchovné aktivity. Ezoterik preniká do miechy, aby dokázal svoju myseľ odpútať od pozemského diania a svojej biologickej tradície.

Ezoterik preniká do ganglií okolo miechy, ktoré riadia skoro všetok pohyb. Podriaďuje si tento systém riadenia aktivity svojich svalov a dokáže potom prenikať do kozmu mimo planétu Zem. Ľudstvo má rakety a kozmický priemysel, ezoterik si odcvičil vo svojich pohybových gangliách okolo miechy schopnosť, aby jeho psychika prenikala do kozmu. Ezoterik preniká do brušného mozgu v stene hrubých a tenkých čriev. Prinúti brušný mozog, aby sa trvalo podieľal na udržiavaní dobrého zdravotného stavu a zmenou tukových buniek produkoval to tela extrémne množstvo špecifických chemických látok pre psychiku. Treba si uvedomiť, že netradičné psychické výkony tohto druhu vysiľujú organizmus ezoterika a skracujú jeho život. A tak produkcia chemických látok z tukových buniek je nevyhnutná pre udržanie zdravia. Ezoterik preniká aj do ostatných ganglií svojho tela a bude ich využívať na vytvorenie stavov raného štádia klinickej smrti. Tu jasne vidieť, prečo musí ovládnuť svoje neurónové oblasti a v týchto oblastiach zlikvidovať centrá, ktoré využíval na ezoteriku robenú v systéme prvkov a to tuhých, kvapalných a plynných látok. Na prvkovej úrovni funguje väčšina ezoterikov. Na úrovni atómovej fungujú ezoterici, ktorí prežili klinickú smrť. Na úrovni častíc iba osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov tela. Ezoterik musí svedomite odcvičiť prvkovú úroveň základných meditačných techník. Musí prejsť výcvikom raného štádia klinickej smrti a zvládnuť ezoteriku na atómovej úrovni sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty v kozme. Tak isto postupne prejde fungovať dobrovoľne na časticovú úroveň a svoju psychiku postupne v priebehu niekoľkých rokov prepracuje výhradne na časticovú úroveň. Až na časticovej úrovni sa dá robiť vrcholová ezoterika.

Ezoterik prenikol na časticovú úroveň a usiluje sa prenikať v časticovej psychike do extrémnych vzdialeností v kozme. Ezoterik zámerne a cielene chce prenikať do kozmu hlbšie a hlbšie a to všetkými smermi. Práve prenikanie do kozmu cez systém častíc (systém dvojníka) dovoľuje preniknúť na hranice nášho kozmu. Teda je to značne homogénny priestor, v ktorom existujú planéty súhvezdia, galaxie a organický život. Tento priestor vizualizujeme ako maketu balóna, v ktorom je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Na každom dáždniku je 10 skladov po 10 000 banánoch a v každom banáne je asi 5 zemiakov. V každom zemiaku je asi 1 500 strukov, v každom struku je asi 5 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií. V každej galaxii sú súhvezdia a v súhvezdiach sú planéty.

Za hranicami balónu už nemožno hovoriť o pokračovaní homogénneho priestoru. Ide o priestor, kde už nie sú galaxie, súhvezdia a planéty, iba špecifické častice. Ezoterik do tohto sveta častíc preniká pomocou dvojníka a rezonancií v dvojníkoch. Ezoterik už nepokračuje v ďalšom prenikaní do kozmu a sústredí sa na kozmos v balóne, kde je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Ezoterik sa bude usilovať prenikať do kozmu a to podľa požiadavky jeho psychiky na úrovni častíc, alebo hovoríme v systéme dvojníkov. Názov dvojník bol prevzatý zo psychiatrie.

Ezoterik cez časticovú psychiku preniká do svojho informačného systému a chce sa stať jeho súčasťou. Ide o vedomú aktivitu s cieľom vstúpiť do drsných endoplazmatických retikuliek v tukových a neurónových oblastiach ľudského tela. Ezoterik sem preniká cez systém dvojníkov a systém rezonujúceho dvojníka. Používa na prienik do týchto oblastí spomienky na rezonancie technických zvukov bez estetickej hudobnej špekulácie. Vítaný je technologický zvuk a počet úderov za sekundu. K tomu sa pridáva koncentrácia na určitú predstavu, pocit myknutia a prenesenia koncentrácie do informačného systému dvojníka.

Na začiatku tejto všestrannej ezoterickej cesty sme si dali za úlohu upratať celú oblasť ezoteriky. Pred 15. rokmi sme ezoteriku vnímali ako obrovskú kopu vyprodukovaných informácií v celej histórii ľudstva. Teda od doby pravekého človeka až po dnešný čas. Táto obrovská kopa skúseností nebola nikdy dostatočne profesionálne preskúmaná a spracovaná. Čiastočného spracovania sa ezoterika dočkala v rámci náboženských systémov, čiastočne archeologických výskumov a čiastočne v nových dejinách ľudstva ju spracovali niektorí ezoterici v knižnej podobe. Je iba málo encyklopédií o ezoterike. Vytvorila sa iba jedna serióznejšia učebnica a to od Čecha F. Bardona. Teda stanovili sme si úlohu preskúmať ezoterické dianie celej histórie ľudstva a potrebovali sme pozbierať základné informácie o ezoterickej teórii a ezoterickej praxi. A tak sme začali skupovať všetko, čo sa v oblasti ezoteriky vydalo. Postupne sme to precvičovali. Tak isto sme zozbierali skúsenosti od žijúcich ezoterikov. Prepracovali sme sa k informáciám a spomienkam mŕtvych ezoterikov uložených vo svete mŕtvych spomienok ( atómová úroveň) a k upratovaniu sme si prizvali hlavne medicínske vedy. V priebehu 15. rokov sa podarilo preosiať, premeditovať a odcvičiť tú kopu ezoterických skúseností. Jednoducho sme pretkali ezoterickú tradíciu medicínou.

V súčasnosti vo vrcholovej fáze ezoteriky sa znovu vraciame po špirálovitom vývoji na začiatok. Pomocou prieniku psychiky ezoterika na časticovú úroveň (systém dvojník) a systému Silva kmitajúcich a vibrujúcich rezonancií sa nám otvorila cesta do informačného systému v každom ezoterikovi. A znovu sa tu nastoľuje požiadavka vyzbrojiť sa na ceste do vlastných spomienok poznatkami z vonkajšieho sveta bežných hamburgerákov (v preklade človek domáci – človek mysliaci na úrovni prvkov). Tentokrát ide o informácie okolo informačných technológií a softvéru, hardvéru a celkovo okolo umelej strojovej inteligencie. Ezoterik zamieril do sveta umelej inteligencie, informačných systémov a robotickej inteligencie.

Ezoterik sa oboznamuje so svetom komponentov do počítačov a robotických strojov. Na internete si nájde dostatok informácií o tejto oblasti. Ezoterik medituje na súčiastky strojov a zariadení a svoje telo zvnútra so spomienkami si predstavuje ako vnútro počítača. Ezoterik sa zaujíma o programovanie, programovacie jazyky a databázové systémy. Učí sa programovať, spoznáva programovacie jazyky ako Javu, Net. Ide o programovacie jazyky pre veľké inštitúcie, technológie, nadnárodné spoločnosti, banky, vládne inštitúcie. Tieto programovacie systémy hneď od začiatku počítajú s tým, že raz budú pracovať s extrémnym množstvom informácií a nedovolia do budúcna spôsobiť chaos, zmätok a neprehla dosť. Ezoterik študuje programovacie systémy, jazykové skripty a zdrojové kódy. Zároveň na tieto systémy neustále medituje a ukladá si ich do svojho vnútorného sveta. Rozjíma nad programovaním a zároveň skúma a báda vlastný informačný systém vo svojom tele.

Ezoterik si uvedomuje, že má v sebe informačný systém, ktorý je uložený niekde v tele. A prirodzene ide k neurónovým oblastiam vo svojom tele. Neurónové oblasti sú vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, gangliách brušného mozgu, gangliách okolo miechy a ostatných gangliách po celom tele. Ezoterik sa vie dobre koncentrovať do neurónových oblastí a rovno dovnútra neurónových buniek, či už pomocou koncentrácie do mozočka, ktorý ezoterik pri svojej meditačnej praxi považuje za vnútorný znak, sluch, čuch, chuť a hmat. Jednoducho mozoček skenuje celý vnútorný systém ezoterika a skenuje všetko až do roviny, orgánikov bunkách, chromozómov, génov a molekulárnych štruktúr, prvkov atómov a častíc. Ezoterik považuje svoje neurónové bunky ako základňu informačného systému svojho tela. Pomocou systému dvojníka preniká ďalej a vyhľadá a označí drsné endoplazmatické retikulá ako malé hard disky, kde sa ukladajú, triedia a riadia údaje a informácie. V neurónových bunkách ide hlavne o riadiace neurónové centrá rôznej veľkosti. Teda tieto riadiace centrá fungujú ako určité množstvo možno 10 000 neurónov v jednom systéme. A tieto riadiace centrá vybudovala príroda v zmysle historického vývoja človeka so súčinnosťou s podmienkami na planéte Zem a napríklad aj v slnečnej sústave. Teda dalo by sa povedať, že niektoré procesy v ľudskom tele sa správajú ako robotický automat, ktorý zariadi rast, dospievanie aj neželené starnutie a smrť samotnú. Tieto robotické systémy sa samozrejme budovali skoro niekoľko miliárd rokov, pozvoľna sa vyvíjali a aj sa prispôsobovali a menili.

No ezoterik má aj možnosť vybudovať si vlastné roboticky fungujúce neuróny a to prijatím ľudskej civilizácie. Teda v ranom detstve možno budovať neurónové spoje pre schopnosť myslieť, učiť sa, písať, čítať a vykonávať rôzne praktické činnosti. A teda je tu možnosť vytvoriť si neurónové centrá aj pre rôzne ezoterické schopnosti ako psychické prenikanie do tela a mimo tela do kozmu, mimozmyslové vnímanie spomienok organickej hmoty v podobe impulzov na atómoch v kozme. Organický život a daná osoba sú už mŕtve. Prišlo k zmene z organickej hmoty na anorganickú hmotu.

Ezoterik využíva potenciál dvojníka, rezonancií a anjelských sfér detských dyslektikov, aby spoznal svoj informačný systém v drsných endoplazmatických retikulách vo vnútri tukových a neurónových buniek. Ezoterik hľadá vhodné meditačné techniky, aby na časticovej úrovni prenikol do drsných endoplazmatických retikúl vo vnútri neurónových a tukových buniek. Jedna z techník je koncentrovať sa na predmet vonku, potom sa strhnúť od strachu pri buchnutí dvoch rúk, premostiť koncentráciu dovnútra endoplazmatických buniek v celom systéme a tu vyhľadať vhodné informácie o určitom druhu spomienok. Tak isto je možná koncentrácia na mandaly a cez ne prenikať do informačného systému. Celkovo koncentrácia na mandaly a následne strhnúť koncentráciu do informačného systému v tele ezoterika vytvára vhodný potenciál prenikať do endoplazmatických retikúl. Iná vhodná koncentrácia ide cez systém pozerania kaleidoskopických mandalových obrázkov. Ide o to, aby sa spomienky všetkého druhu, ktoré boli prijaté zmyslami alebo zvnútra organizmu, nasekali v tele ezoterika a potom boli poriadne v náhodnosti ukladané dovnútra endoplazmatických retikúl hlavne v tukových bunkách. Naopak, neurónové oblasti (veľký mozog a 5 ďalších oblastí) volajú a spracovávajú už uložené nasekané informácie v podobe impulzov z tukových buniek tela. Neuróny pracujú, pokiaľ možno organizovane, matematicky, logicky a pravdivo.

Ezoterik má trvalý záujem prenikať do svojho informačného systému v endoplazmatických retikulách a použiť tieto stavy na astrálne putovanie. Pod astrálnym putovaním tu budeme rozumieť rané štádia klinickej smrti, kde sa informácie z endoplazmatických retikúl uvoľnia najprv v tele a potom sa presúvajú mimo telo. Tieto stavy prežívajú zomierajúce osoby, ktoré postupne zomrú. Niekedy sa v priebehu 5 až 20 minút osoba vracia z klinickej smrti a keď nie, tak už nemožno hovoriť o živom organizme. Psychika takejto osoby prenikne okolo danej osoby a osoba stráca svoje ja, s ktorým je spojené vnímanie okolia a rozhodovanie, čo by mohla robiť. Rešpektujeme zánik ľudského vedomia, ale sme si vedomí, že po tejto osobe zostali spomienky v podobe impulzov na rovine atómov a častíc. Pokiaľ sa takýto záznam niekde túla, tak iba za podmienky, je nabitý nejakou túžbou. Napríklad ešte vidieť svojich známych a priateľov. Tento záznam to zrealizuje a to je moment jeho rozpadu. Už nefunguje ako celok. No jedinci, ktorí sa pripravujú na reinkarnáciu, poznajú svet mŕtvych spomienok a nebodaj za života prežívali klinickú smrť, sú vytrvalými meditáciami nabití a pripravení udržať si svoje spomienky vcelku a so želaním, aby tieto spomienky pokračovali v ich načatej ceste. Vedomie takejto osoby zaniklo, už o ničom nevie. Zabudnite na to, že smrť je iba prechodom niekde a znova naspäť. Naspäť môžu iba spomienky a nie vedomá činnosť ako za života danej osoby. Osoba sa programovala k reinkarnácii svojich spomienok, tieto obsadia psychiku dieťaťa, doslova mu ukradnú dušu a natlačia do jeho vedomia svoje predstavy, čo bude robiť počas života. Posúdenie otázky morálky necháme na každom individuálne. Ezoterik na vrcholovej úrovni už nemá záujem o takýto druh reinkarnácie a dáva prednosť usadeniu svojich spomienok na úrovni častíc okolo nás a v kozme. Dá prednosť niečomu stabilnejšiemu a perspektívnejšiemu ako viazať svoje spomienky na ľudskú organickú hmotu. Ezoterik dá prednosť večnosti a nie spojeniu s ľudskou budúcnosťou. Možno hovoriť o sebectve a nezáujme konať dobro v mene ľudstva. Je to rozhodnutie ezoterika na ceste do nekonečna a večnosti.

V praktickej rovine sa spája spoznanie ezoterikovho informačného systému a psychického prieniku do endoplazmatických retikúl. Ezoterik sem prenikne a bude sa snažiť meditovať čo najbližšie k reálnemu stavu zomierania a smrti. Praktizuje nácvik raného štádia klinickej smrti a jeho stupňovania až do momentu astrálneho putovania. Pod astrálnym putovaním tu rozumieme schopnosť hlbokého stíšenia organizmu a vyvolať odpútanie impulzov z endoplazmatických retikúl do priestoru okolo. Postupné jednoročné navršovanie raného štádia klinickej smrti uvoľní impulzný systém spomienok z buniek aj mimo telo. A to je veľká cesta ku kontrolovateľnému štádiu klinickej smrti s uvoľnením impulzov z tela a návratu týchto informačných impulzov naspäť do tela. Prvý nácvik ide k tomu, aby ezoterik neustále stišoval činnosť orgánov, až sa jeho vedomie a koncentrácia presunie do veľkého mozgu a z neurónov mozgu na časticovú úroveň. Charakterizuje to psychický výron energie z neurónov veľkého mozgu. A tento výron energie ide do časticového sveta okolo nás. Tu sa tento energetický obal strhne do tela a precvičuje sa zvládnutie raného štádia klinickej smrti v tele. Tento stav sprevádza uvoľňovanie aj spomienok z endoplazmatických retikúl.

Ezoterik ide do stavov raného štádia klinickej smrti vedome. Cieľom nie je vychutnávať zážitky astrálneho putovania, ale preniknúť do svojho informačného systému, podriadiť ho systému dvojníkov a reinkarnácii na rovine častíc. Ďalej záujmom ezoterika je spoznať a prerobiť svoj informačný systém, ako sa to bude dať. Tak isto kontrolovať činnosť dvojníkov aj na hranici reálnej smrti.

Pridaj komentár