Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá stojí na systéme dvojníkov. Je to systém, ktorý dovolí previesť psychiku ezoterika cez prvky, atómy až na úroveň častíc. Teda psychika ezoterika môže prenikať do častíc, samozrejme na to treba mať vybudovaný systém dvojníka.

Na začiatku cesty je nepriamy vplyv dvojníkov, ktorý ezoterik získa čítaním týchto internetových stránok, prípadne čítaním diel F. Bardona alebo ezoterika I. Gellnera. Tak isto na prospech sú teologické diela, ktoré túžia po niečom výnimočnom alebo jedinečnom. K tomu ezoterik pridá mimoriadnu ambíciu, aby v ezoterike dosiahol ešte počas svojho života vrcholovú úroveň. A v tomto stave si asi 15 rokov intenzívne medituje základy ezoterickej vedy. Neustále sa riadi systémom dvojníkov, ktorý sa uložil do spomienok v hlave ezoterika.

Po určitom čase je potrebné prejsť k budovaniu vlastného dvojníka. Neodporúčam preskakovať obdobie nepriameho vplyvu dvojníka. S nepriamym vplyvom dvojníka je spojené budovanie základov ezoteriky. Teda asi po 15. rokoch intenzívnej meditácie a ovládnutia základov ezoteriky je ezoterik pripravený na vybudovanie vlastného systému dvojníkov. K tomu potrebuje dvojníkov iných ľudských jedincov. Ezoterik premostí na určité obdobie asi tak jedného roka svoju psychiku na cudzích dvojníkov. Výsledok je vytvorenie vlastného dvojníka, vytvorenie vlastných neurónových centier pre trvalý prienik psychiky do priestoru častíc, tak ako keď si vytvorí človek centrum v neurónoch pre schopnosť čítať a písať.

Ezoterik si buduje univerzálne stavaného dvojníka a do jedného dvojníka vkladá množstvo želaní a túžob. Ezoterik chce po systéme dvojníka, aby sa všestranne venoval jednotlivým oblastiam ezoteriky, ale aj bežného života. Ľudia, ktorí majú dvojníka, ho zvyčajne naplnia iba jedným želaním smerujúcim do jednej oblasti. Ezoterik ide po vzore F. Bardona a buduje univerzálneho dvojníka. Príkladom je knižka F. Bardona Prax magickej evokácie. Autor viaže systém dvojníkov na poznatky a múdrosť ľudstva. Moderný ezoterik viaže na systém dvojníkov všetku múdrosť organickej hmoty v kozme (maketa kozmu 1 000 skladov dáždnikov) a hlavne to postaví na tom, čo vyprodukovali samotní dvojníci. Dvojník F. Bardona je priestorovo umiestnený asi na 80 % našej Galaxie. Zvyčajne dvojníci, ktorí zostanú po organickej hmote, sú umiestnení v priestore veľkosti našej Galaxie. Moderný ezoterik chce viacej a viaže sa na priestor čo najväčší a do svojho systému dáva informácie o celom kozme a organickom živote, ktorý sa tu nachádza. Moderný ezoterik vie, že pred týmto naším kozmom (1 000 skladov dáždnikov) bolo asi 150 kozmov do času minulého. V 16. kozmoch pred naším kozmom sa nachádzajú na časticiach z týchto kozmov spomienky dvojníkov. Ezoterik do svojho priestoru zahŕňa aj tento časticový priestor. A nielen to, ide aj za hranice priestoru (1 000 skladov dáždnikov) a tu cez rezonancie vníma špecifické častice – takzvané spiace častice, ktoré sa neustále posilňujú a budú základom budúcich kozmov po ukončení existencie nášho kozmu. Moderný ezoterik zahŕňa do teritória dvojníka všetky planéty, súhvezdia, slnečné planéty, galaxie, všetky čierne diery, anti čierne diery, pulzary, anti čierne skrížené diery, žiariace diery a tak isto magnetare. Všetky prvky, všetky atómy, všetky častice.

Ezoterik si buduje dvojníka 06 – 3 000. Ide o to, aby si ezoterik v neurónových oblastiach tela vytvoril centrá na prienik psychiky do fyzikálnych častíc v kozme. Postupne využíva dvojníkov ľudskej rasy a vytvára si centrum prieniku svojej psychiky do častíc svojho tela. Dvojník je stavaný všestranne ako do oblastí ezoteriky, tak do oblastí bežného života ľudskej rasy. Trpezlivo cvičí asi tak rok a to každý deň a postupne začne prenikať aj do častíc mimo svoje telo. To už vyhľadáva organický život v kozme s podobným systémom dvojníkov ako má niektorá ľudská rasa na planéte Zem. Je to dôležité prepájanie a využívanie dvojníkov UFO (teda inej organickej rasy v kozme). Ezoterik si prepracuje svoje centrá pre systém dvojníkov na prienik mimo planétu Zem. Zároveň ezoterik kontaktuje dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a sú ako informácie uložené na večnosť niekde v kozme do častíc. Najčastejšie o veľkosti našej slnečnej sústavy. Zbiera z týchto dvojníkov informácie a precvičuje prienik svojej psychiky k týmto dvojníkom. A to ezoterikovi postupne dovoľuje prenikať ďalej do hĺbok kozmu. Pri vybudovaní dvojníka 3 000 už preniká do kozmu označenom maketou 100 skladov dáždnikov. Tu už zvládne aspoň preniky do 10 skladov dáždnikov, v nich do skladov banánov, do skladov zemiakov, do skladov strúčikov, skladov hráškov a skladov galaxií a tu súhvezdí a planét.

Ezoterik pri systéme dvojníka 3 000 už cíti, že prieniky jeho psychiky cez častice sú stále pomalšie a náročnejšie. Jednoducho vzdialenosti, kde preniká cez častice, sú abnormálne ďaleko. Nedajú sa tieto vzdialenosti ani napísať číslom a vypovedať o týchto vzdialenostiach. A tak hľadá zrýchlenie psychického prieniku a nájde v kozme jedinečný organický život a to je UFO Iveta. Ide o organický život v kozme, ktorý žije pri kozmickom objekte magnetar. Ide o špecifický útvar na úrovni častíc a abnormálne extrémne zrýchľuje častice. A tak ezoterik premostí svojho dvojníka 300 na dvojníka UFO Iveta a svoje neurónové centrá pre psychický prienik do častíc prebuduje na prienik do častíc cez magnetar. Premostenie intenzívne precvičuje a asi po niekoľkých mesiacoch každodenných cvičení je schopný psychicky cez častice kontaktovať všetkých 1 000 skladov dáždnikov. Ezoterik precvičil svojho dvojníka zo stavu 3 000 do stavu 5 000 a už nepotrebuje kontaktovať UFO Iveta. Ezoterik sa odpája a je schopný fungovať cez svojho dvojníka 5 000 magnetar.

Je rozumné, aby si ezoterik uvedomil, že je potrebné neprenikať nad rámec 1 000 skladov dáždnikov, ktoré sú uložené v makete balóna s 1 000 skladmi dáždnikov a tu sa nachádzame aj my osobne. Vlastne dvojník za tento útvar balónu už nevie preniknúť. Okolo balónu z vonkajšej strany sú extrémne nabité a spiace častice, ktorých časť sa stane súčasťou budúceho kozmu, keď tento kozmos zanikne, alebo inak povedané, zásadne sa kvalitatívne zmení. Teda celková kvantita zmien je taká veľká, že nemôžeme hovoriť, že je to pôvodný kozmos. Dvojník 5 000 magnetar je schopný prenikať za balón iba ako rezonancia technického kmitania (počet úderov za sekundu). Je to prirodzená hranica, kde má ešte zmysel prenikať. Ezoterik už má jednu hranicu v mikrosvete a to sú tak extrémne malé častice, že už nemajú skoro žiadne fyzikálne vlastnosti a dvojník môže do nich preniknúť iba ako rezonancia. Tieto vymlátené a extrémne malé častice sa často presunú za balón a tvoria súčasť už tu existujúcich častíc. Tu sa postupne zreparujú.

Dvojník 5 000 magnetar Silva. Ezoterik realizoval cez dvojníka UFO Iveta úroveň svojho dvojníka na hodnotu dvojník 5000, kde sa psychika ezoterika prebúrala do kozmu predstavovanom maketou 1 000 skladov dáždnikov. Dvojník 5 000 preniká cez magnetar do častíc v makete 1 000 skladov po tisíc dáždnikov. Dvojník 5 000 vytvára možnosť prenikať do kozmu ešte ďalej a to nad maketu 1 000 skladov v balóne, ale to musí už mať dvojník 5 000 v sebe základy rezonancií technického zvuku, ako sa pestuje v Silva škole na týchto internetových stránkach. Ďalej dvojník 5000 Silva umožňuje ezoterikovi lepšie pochopiť, čo sa deje v časticiach. Pokiaľ ezoterik v sebe nedokáže rozkmitať psychickou koncentráciou nervové zakončenia v membránach, tak nemôže vytvoriť dvojníka 5 000 Silva.

Ezoterik sa cez dvojníka 5 000, Silva školu a jej technické rezonancie naučí psychicky inak fungovať ako bežná ľudská myseľ. Ezoterikova rezonančná myseľ vyhľadá pracovníka v časticovom výskume a využije možnosť, pokiaľ takýto pracovník má dvojníka. Našťastie sme našli takéhoto bádateľa v časticovom výskume a jeho dvojník sa stal záujmom pre vybudovanie dvojníka 5 000 Silva. Vybudovaním dvojníka 5 000 Silva môže ezoterik psychicky preniknúť veľmi dobre do neurónových buniek, tukových buniek a tu rovno do endoplazmatických retikuliek, ktoré považujeme v ezoterike za bio hard disky a sídlo všetkých informácií v ezoterikovi. Samozrejme, že ukladanie impulzov sa realizuje na úrovni kovových prvkov a v ich atómových a časticových štruktúrach.

Veštecké výkony a dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar, zmysly, sugerácia, predný mozog vizualizácia, veštectvo do seba, veštectvo na inú osobu, veštectvo do kozmu, veštectvo do sveta mŕtvych, veštectvo na UFO org., veštectvo na dvojníkov, veštectvo na prvky, veštectvo na atóm, veštectvo na častice, veštectvo na magnetické polia, veštectvo na r¬¬ôzne objekty v kozme ako čierne diery, pulzary, magnetar a iné, veštectvo do endoplazmatických retikúl.

Veštecké alebo mimozmyslové vnímanie seba, ale aj sveta je mimoriadne náročné z toho dôvodu, že si ich ezoterik vo svojich neurónoch musí vybudovať a nie sú založené na patologických poškodeniach ako u väčšiny veštíc. Len málokedy sa nájde veštica a astrológ, ktorí by nemali poškodené systémy tela. Ezoterik spozná mimozmyslové schopnosti veštíc a astrológov a na základe tohto poznania začne budovať neurónové centrá nepriameho veštectva a schopnosti dekódovať v sebe napríklad nervové impulzy vysielané z tela. Ezoterik dokáže mimozmyslovo za pomoci systému dvojníkov, ale aj Silva rezonancií prečítať informácie priamo vo svojich neurónoch a endoplazmatických retikulkách. Tak isto zvyšuje svoje schopnosti aj voči iným osobám alebo organickému životu v kozme. Ezoterik cez systém dvojníka na časticovej úrovni dostáva informácie a musí si vybudovať nové centrá, aby mohol dekódovať takto prinášané informácie vlastnou psychikou, ktorá sa prebúrala na úroveň častíc. Dvojník je vlastne označenie schopnosti ezoterika psychicky operovať na časticiach. Na takúto úroveň mimozmyslových schopností sa ezoterik precvičí každodenným cvičením klasických vešteckých techník tak asi za 10 rokov. Teda ezoterik nemá výhradne orientovať svoje mimozmyslové schopnosti do praktického života. V prvom rade ich vie použiť na diagnostikovanie svojho zdravia až na úroveň molekulárnych štruktúr vo svojom tele. Potom na skenovanie toho, čo sa deje v jeho okolí a potom na vnímanie kozmu, sveta mŕtvych, anjelských sfér detských dyslektikov, sveta dvojníkov, sveta prvkov, atómov a častíc. Ezoterik vždy rešpektuje racionálne vyhodnotenie veštecky získaných informácií. Vždy sa snaží najprv získať overené informácie a potom pridať informácie mimozmyslové. Ezoterik sa snaží vo vonkajšom svete dodržiavať zákony a zbytočne neriskovať.

Organický život v kozme. Kde vzniká. Duchovná úroveň. Idea dokonalosti a jedinečnosti. Príliš pokojné zóny v kozme. Dozretie podmienok pre vrcholovú ezoteriku. Príliš tvrdé podmienky v kozme. Neschopnosť organickej hmoty trvalo existovať v kozme. Premostenie organického života cez svet mŕtvych spomienok na úrovni atómov. Premostenie organického života cez UFO odtlačky. Premostenie organického života cez systém dvojníkov – realizujeme túto možnosť.

Ezoterik si cez systém dvojníka a prieniky psychiky do častíc otvoril možnosť psychicky kontaktovať organický život v kozme. V tomto prípade a v tejto fáze budovania vlastného dvojníka sa zameriava vyhľadať hlavne organický život so systémom dvojníka v blízkosti magnetarov. A tak schopnosť ezoterika kontaktovať organický život v kozme sa dobre hodil pre túto vrcholovú rovinu ezoteriky. Celkovo ezoterik aj cez systém dvojníka 5 000 Silva zozbiera znovu informácie organického života v kozme, ktorý zase do seba zozbieral dostatok informácií zo svojho okolia. Tieto informácie sa uložia do endoplazmatických retikuliek a tak isto sa uložia do sveta častíc okolo ezoterika a vlastne v celom systéme makety 1 000 skladov dáždnikov.

Kozmos celkovo. Balón a ikry – nenažraté častice, balón a 1 000 skladov, prechod častice do kritickej ve¬ľkosti, ahoj každá častica. Hranice kozmu kritické častice, asi 150 kozmov minulosť, 15 kozmov minulosť a dvojníci.

Ezoterik sa vedome zameral na to, aby trvalo psychicky prenikal do kozmického priestoru. Samozrejme, bežný smrteľník si veľmi ťažko dokáže vysvetliť a pochopiť, ako sa dá psychicky prenikať do kozmu. Teda je tu ezoterik, ktorý sa rozhodol, že najprv prenikne do svojho tela, potom prenikne okolo seba a napokon sa pokúsi preniknúť do hlbín kozmu. A tak sa aj dialo. Najprv do svojho tela na úroveň orgánov, potom buniek, chromozómov a génov, potom na úroveň molekulárnych prvkov. A potom do atómov a v nich častíc. Následne do kozmického priestoru planét, súhvezdí, galaxií a ďalších väčších objektov v kozme. A potom aj v samotných častiach kozmu do úrovne prvkov, atómov a častíc. Tušíme, že bežný smrteľník bude pochybovať a má na to plné právo. Bude si hovoriť: to psychicky prenikajú iba do svojich predstáv (na to si dávame mimoriadny pozor a meditujúci to musia cvičiť reálne), cvičia a prenikajú iba do objektov okolo seba alebo do psychiky inej osoby (aj na toto si dávame pozor), a vlastne neexistuje vlastne systém psychického prenikania. A to si už neveriaci musí vlastne vyskúšať sám, či to funguje, alebo nefunguje. Ezoterika je krutá v tom, že pri psychickom prieniku do kozmu na nejakú planétu alebo k organickému životu v kozme nemožno priniesť jasný dôkaz. To bohužiaľ nie je možné.

A tak ezoterik vlastnou praxou usiluje psychicky preniknúť čo najďalej ako sa len bude dať. Ezoterik si je dobre vedomý, že pokiaľ do kozmu psychicky preniká a robí tak cez častice, tak v časticovom svete ukladá o sebe informácie zo svojich systémov tela. Informácie, ktoré sem ukladá, sú uložene skoro by sa dalo povedať na večnosť. Pokiaľ by ezoterik ukladal spomienky na úroveň atómov a to do sveta mŕtvych spomienok, tak by to nebolo uloženie spomienok na večnosť, ale iba počas trvania nášho kozmu (maketa 1 000 skladov dáždnikov). Po zničení nášho kozmu môže prísť k rozpadu atómov, ale nie rozpadu častíc. Ezoterik je osoba, ktorá si mimoriadne vysoko ctí svoje spomienky, usiluje sa uchovať ich na večnosť a pokiaľ sa bude dať, aby boli aktívne aj po jeho smrti. Ezoterik si nerobí ilúzie okolo vlastnej smrti a vie, že po ňom môžu zostať iba spomienky, ktoré na úrovni častíc budú naprogramované pokračovať vo svojej činnosti podobne ako počas života ezoterika.

Anjelské sféry a endoplazmatické retikulá. Anjelské sféry a emócie. Čím je to komplikovanejšie, tým viac anjelské sféry.

Ezoterik sa samozrejme usiluje budovať si dobrú intuíciu a pre oblasť ezoteriky je to často veľmi dobrý prostriedok, aby neblúdil napríklad aj v samotnej ezoterike. Čím ide ezoterik do neznámejšej oblasti, tým viac potrebuje, aby anjelské sféry detských dyslektikov a podobných štruktúr inej organickej hmoty v kozme vytýčili smer, ktorým sa má vyberať a to tak, aby to, čo robí teraz, sa dalo zúročiť v budúcnosti. Bežný meditujúci si musí uvedomiť, že nie je anjelská sféra ako anjelská sféra. Pokiaľ si niekto sám vo svojich predstavách vytvoril predstavu anjela, tak je to iba iluzórny sen o jeho mimoriadnych schopnostiach. Pokiaľ si niekto kúpil sošku anjela a uctieva ju, tak je to o niečo lepšie. Anjelské sféry detských dyslektikov vznikli na inom základe a ich účinnosť je veľmi dobrá. Ezoterici, ktorí prešli na systém anjelských sfér detských dyslektikov dobre vedia, akú daň museli zaplatiť za svoju úspešnosť a to plne sa podriadiť rozhodnutiam anjelských sfér. Teda vzdať sa svojich rozhodnutí a zrealizovať tie, ktoré naznačili anjelské sféry tohto druhu. Podobný stav nastáva aj pri systéme dvojníkov a ich prepojení na anjelské sféry. Rozhodnutia budú racionálne a jasné, ale nebudú ezoterikove. Ezoterik si robí ezoteriku a svoj život ako na povel niekoho iného, ktorý ho vedie k úspechu a cieľu, ktorý si vytýčil. Bohužiaľ, nie je možné mať v živote všetko. Dokonca ezoterik pustí anjelské sféry a dvojníkov rovno do endoplazmatických retikúl a tu dvojníci a anjelské sféry budú riadiť celú informačnú sústavu človeka. Mohli by sme smelo povedať: predali sme dvojníkovi a anjelským sféram dušu. Predali sme svoj ľudský rod a svoj vzťah k ľudstvu a nechceme zostať v kolotoči samsari a premostenia na organický život kdekoľvek v kozme. Chceme poznať svoje vnútro, chceme poznať kozmos a chceme zrealizovať teologickú ideu jedinečného, nadčasového a výnimočného, ale nie smerom k ľudstvu a pre ľudstvo. Jednoducho sebecky iba pre seba a len pre seba. A kto chce, nech sa stará.

Zasvätenie. Opakovanie systému dvojníkov. Nepriamy vplyv. Dvojník 01 – 06. Dvojník 06 – 3 000. Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar. Dvojník 5000 magnetar- rezonacie – Silva. Dvojník 5 000 a 1 000 skladov dáždnikov. Dvojník 5 000 svet mŕtvych. Dvojník 5 000 anjelské sféry. Dvojník 5 000 endoplazmatické retikulá. Dvojník 5 000 zen kabala. Dvojník 5 000 kozmos. Dvojník 5 000 hermetika. Dvojník 5 000 zdravie. Dvojník 5 000 svet dvojníkov. Dvojník 5 000 mimozmyslové schopnosti.

Ezoterik sa vydal na dlhú púť spoznať, kto je, čo je a čo mu poskytuje kozmos na ceste svojho života. Ezoterik netúži po poľnej sláve, nadštandardnom bohatstve v zmysle posadnutosti po moci a peniazoch. Aký má zmysel pre ezoterika uložiť na večnosť spomienky takéhoto druhu? A tak ezoterik do svojich spomienok ukladá hlboké múdrosti vedy, a keď ich spozná, tak ukladá hlboké múdrosti metafyziky, ktorá museli v rámci spoznania prekročiť hranice vedeckého bádania. Ezoterik kráča duchovnou cestou a po 15. rokoch stojí na vrchole ezoteriky a tento vrchol sa volá ezoterika dvojníkov. Je to systém, ako ľudskú psychiku dostať do roviny časticového sveta. Pokiaľ má ezoterik extrémne ambície, tak bez systému dvojníka to jednoducho nepôjde. Systém dvojníka ako keby otvoril máločím limitované hranice. Bez dvojníka by sme v ezoterike obrúbili iba nekonečné monitorovanie a postávanie. V zahraničných komunitách náboženského charakteru sa usilujú oživiť duchovnú tradíciu z dogmatizmu a ortodoxie a to práve vnášaním ezoteriky do náboženského systému. Múdrejšie by bolo zozbierať ezoterické a vybudovať novú duchovnú cestu. Je to jednoduchšie, ako prerábať a bojovať s tým, čo nemá v sebe vývoj. Ale to neznamená, že by ezoterik na svojej ceste nenabral z náboženských systémov to najlepšie a to je idea vytvoriť alebo stretnúť a neustále vytvárať a usilovať sa stretnúť ešte niečo dokonalejšie. Samozrejme, táto idea sa stáča do duchovnej cesty a nie k službe organickej hmote a životu v kozme a kdekoľvek na večnosť.

Dvojník 5 000 rezonacie – Silva. Dvojník 5 000 zdravie. Lekár patológ. Lekár výskumník. Lekár laborant. Lekár mikroflóra. Lekár špecialista. Liečiteľ. Spontánne vyliečenia. Dlhoveké osoby. Endoplazmatické retikulá a anjelské sféry. Špeciálne uloženie informácií z iných osôb do endoplazmatických retikúl ezoterika a pod vplyvom dvojníkov.

Pokiaľ ezoterik už vytvoril dvojníka 5 000 Silva a má za sebou výcvik dvojníka 01- 5 000, tak si môže vytvoriť dvojníka 5 000 Silva cez dvojníka osoby, ktorá realizuje časticový výskum a má dvojníka, ktorý mu pomáha chápať, ako fungujú častice. Zároveň ezoterik intenzívne študuje informačné technológie a softvérové jazyky pre inteligentné zariadenia. Je to o digitalizácii a informatizácii. Cez vzdelanie a schopnosť programovať strojové jazyky ezoterik pochopí, kde má svoj informačný systém. Alebo poetickejšie povedané, kde ma ezoterik svoju dušu. Ale skorej použijeme moderný výraz, kde sa v ezoterikovi ukladajú informácie a ako to prebieha. Systém dvojníkov aj tu pomohol a označil za sídlo duše endoplazmatické retikulá v neurónových a tukových bunkách. Pokiaľ nerozumiete, prosím doštudovať niečo o vnútorných štruktúrach buniek. Ezoterik si otvoril cestu a schopnosť napríklad prijať informácie z inej odborne špecializovanej osobnosti a rovno ich uložiť do endoplazmatických retikúl. Je to jedinečná schéma prijímania informácií mimozmyslovo.

Snová rovina a dvojník. Autohypnóza, sugerácia, kineziológia – dervišské tance, somnambulizmus, strašidelné domy – meteorit, námesačnosť. Psychohygiena, zdravie, práca, ezoterika, riadenie biochemických procesov. Ezoterik sa usiluje aj systémom dvojníka kontrolovať svoje snové pochody, ale aj svoju biochémiu. A to mu nesporne umožní stav autohypnózy, sugerácie a kineziologických reakcií vlastných svalov. Teda tieto techniky sa uplatnia pri zníženej rozumovosti a miernom stave letargie a zaspávania. To, čo človek dosiahol v dennom vedomí, to ešte musí dosiahnuť aj v nočnom vedomí. Ezoterik v autohypnotickom stave dokáže napraviť aj nepriaznivo zmenenú biochémiu tela. Ide o techniky sugerácie užitia byliniek a vyrobenia určitej látky v tele za účelom liečenia alebo dosiahnutia ezoterických zážitkov. Samozrejme, múdry ezoterik nebude nikdy užívať nevhodné bylinky. Múdry si vie nasugerovať látku, ktorá mu pomôže na duchovnej ceste.

Pridaj komentár