Máme za sebou asi ročný vývoj v oblasti ezoteriky dvojníkov, ktorá patrí k tomu vrcholovému v oblasti duchovna a duchovného rozvoja. Ezoteriku dvojníkov takýmto spôsobom pred nami vedome nerobila žiadna organická bytosť v kozme.

Dvojník 01, 02, 03, 04 – to sú všetko vývojové etapy budovania systému dvojníkov v oblasti ezoteriky. Celý systém stojí na základe poznania zhubnej a nezhubnej patológie epitelových buniek, ktoré sú na povrchu orgánov ľudského tela ako krycie bunky. Tieto bunky sú pozostatkom obdobia asi tak 600 000 0000 rokov pred naším letopočtom, keď planéta Zem bola v stave zvláštnych kozmických anomálií, ktoré nútili vtedajšie živé organizmy na planéte Zem k tomu, aby ich psychika patologicky prenikala do sveta častíc v atómoch, ktoré sa nachádzajú v prvkoch okolo nás. A po tomto období zostali epitelové bunky a záznamy v kolektívnom vedomí, ktoré je uložené v miechových neurónoch každého človeka v dnešnej dobe. V tomto období pred 600 000 000 rokmi pred naším letopočtom sa tvoril systém dvojníkov prirodzene, ale organizmy v tej dobe nemali vedomie a rozumovosť dnešných ľudí, chýbalo to hlavné a to želanie niečo dosiahnuť, niečo zrealizovať.

Ezoterik dnešnej doby sa vracia k tejto tradícii, ktorá mu zostala v neurónoch miechy a v epitelových bunkách. V zásade sa do ezoteriky dvojníkov možno dostať cez patologické prejavy vyvierajúce z poškodenej miechy, kde obdobie 600 000 000 rokov jednoducho aktívne pôsobí na psychiku danej osoby. V druhom prípade sa epitelové bunky geneticky menia a vytvárajú nezhubné bujnenie, ktoré má za následok prepadnutie sa psychiky danej osoby do prvkov svojho tela. A pokiaľ sa tam osoba prepadla cez nezhubné bujnenie, má šancu na úrovni častíc fungovať aj so systémom dvojníka. Dvojník ezoterikovi zabezpečí, aby mohol myslieť a konať. Pokiaľ sa osoba prepadne do sveta častíc cez zhubné bujnenie epitelových buniek, tak sa mechanizmus dvojníka neudeje a osoba postupne skončí v ústavnej starostlivosti. Pokiaľ sa osoba prepadla do sveta častíc cez zhubné epitelové bunky a volá o pomoc, tak často sa jej podarí do kozmu UFO kontakt. Premostením ľudskej psychiky cez bunkovú štruktúru na UFO Iveta sa osobe podarí s ťažkosťami prežiť v bežnom živote.

Ezoterik je osoba, ktorá si zabezpečila trvalý vplyv dvojníkov na svoju psychiku už pred 15. rokmi a to vďaka Františkovi Bardonovi, ktorý ako prvý ezoterik na svete meditoval s plným vedomím na dvojníka. Aj keď treba pripomenúť, že dvojníka mal ako prejav patológie. Ale to nič neznamená a jeho význam je podstatný. Vždy zostane ten prvý, ktorý tvoril dvojníkov vedome cez vlastné poškodené epitelové bunky. Ezoterik dnešnej doby nemusí mať to „šťastie“ a mať poškodené epitelové bunky, a teda musí postupovať inak.

Teda postup F. Bardona môže byť pre ezoterika iba inšpiráciou pre vlastnú ezoterickú prax bez nezhubného bujnenia epitelových buniek. Ezoterik na zvládnutie vrcholovej ezoteriky dvojníkov potrebuje mať za sebou bohatú meditačnú prax a schopnosť sa na diaľku napájať na poškodené epitelové bunky inej osoby. Teda ide tu o schopnosť premosťovať psychiku ezoterika na rôzne objekty mimo jeho tela. Deje sa tak cez prežitú klinickú smrť, kde psychika ezoterika je schopná operovať na úrovni atómov. Dnešné nanotechnológie už dokážu operovať a manipulovať s atómami. Alebo sa tak môže diať na základe sexuálneho naladenia, kedy sa spúšťa epifýza ako sexuálna žľaza. Sexuálne energie prirodzene prenikajú do priestoru okolo ezoterika a hlavne do ľudí a zvierat. Na prienik mimo telo je možné použiť aj magnetické energie magmatického jadra planéty Zem. Nie je dobré používať nestabilnú psychiku a zlý zdravotný stav. Takýto postup by mohol poškodzovať zdravotný stav.

Naladenie ako technológia, sugerácia, funkčná sugerácia, doladenie mozočku ako počítač s klávesnicou a vo vnútri mozočku znaky, ktoré prešli školením znakov, ktoré v sebe nesú dvojníci na úrovni častíc. Jedná sa o dvojníkov, ktorí už stratili svojho organického stvoriteľa a skončili v časticovom svete. K tomuto všetkému treba pridať predstavu zvukových efektov na hudobných nástrojoch a to najlepšie organov z kovu, ktoré vydávajú určité špecifické technické zvuky a nie hudobne malebné zvuky. V tejto mentálnej predstave treba neustále v sebe upravovať zvuky a technologické zariadenie a to tak, aby to vyhovovalo dvojníkovi 04 a nebránilo mu v aktivite na časticovej úrovni. Dvojníkovi vymedzíme priestor toho, čo má riešiť. Napríklad chceme, aby sa podieľal na riešení zdravotných problémov. Zadáme túto požiadavku dvojníkovi 04. Zahájime sugeráciu a fyzický pocit, že telo ezoterika sa stalo špičkovou technológiou, ktorá sa dôsledne prispôsobí a upraví. Ezoterik sugerované súčasti v tele doslova preskúša a naladí do dokonalého fungovania. Potom pôjde do mozočku a tu nastaví znaky dvojníkov na spôsob softvéru a programu, ktorý má riadiť súčasti tela ako strojného zariadenia. Všetko doladí tak, aby dvojník 04 mohol nerušene pracovať na zdraví ezoterika. Táto sugerácia technologického zariadenia a špičkového softvéru slúži hlavne na odstraňovanie blokov v psychike ezoterika. Na druhej strane ezoterik podľa pokynov dvojníka aktivizuje sugeráciu niečoho ako kovové varhany. V predstave píšťaly varhanov rozozvučí a zvuk výdatne pomáha dvojníkovi pri liečení ezoterika. Trvalým cvičením sa tento systém zapíše do časticovej úrovne a už funguje ako automat na kávu.

Ďalším fenoménom je prijať teologické základy pre všetko naj a jedinečné. Toto je veľmi boľavá parketa pre ezoterika. Ezoterik sa vracia k základom náboženstva a ako vedec zaujíma neutrálny postoj bádateľa. V prvom rade sa usiluje o to, aby previedol všetky náboženské predstavy a obrazy cez systém kontemplácie do náboženského svetla. Ide o techniku, kde si ezoterik predstavuje náboženské obrazy vo veľkom mozgu a pýta sa týchto obrazov, čo má v ich mene spraviť. Náboženský obraz naznačí, čo treba robiť a ezoterik tak spraví vo svojich predstavách s pocitom, že to robí ako v skutočnosti. A je úplne jedno, čo náboženský obraz ponúka. Je to v podstate proces, kde sa ľudské túžby oddelia od jedinečnosti niečo absolútne dokonalého a jedinečného. V druhom kroku sa ezoterik zaškolí v oblasti teológie ako vedy o Bohu. Zase tu je potrebný neutrálny postoj ako v prípade vedeckého bádania. A v prípade náboženskej teológie ide o to, aby ezoterik nebol len uctievač niečoho dokonalého a jedinečného, ale aby hľadal a našiel systém dvojníkov, kde môže smelo zrealizovať náboženské idey dokonalého a jedinečného. Teda ezoterik zaujme pragmatický postoj k týmto ideám a príjme ich teoretický základ, ktorý im má čo povedať. Ezoterik začne veľmi dobre chápať, prečo jedinečné a výnimočné nemožno presne definovať a je vhodnejšie hovoriť ako o večnom tajomstve. V tomto prípade nebude ezoterik tlačiť dvojníkovi nejaké tie ľudské obmedzenia. Ezoterik nechce teologickú výnimočnosť a jedinečnosť iba uctievať a mať ju iba ako teoretický alebo náboženský objekt. Ezoterik našiel dvojníka a dvojník dokáže pre človeka neprístupné ideály zrealizovať na úrovni častíc. A teda idea naj, jedinečné a všetko sa dá po určitom preformovaní zrealizovať. A o toto ide ezoterikovi.

Napojenie na osoby, ktoré v sebe hromadia veľké množstvo minerálov a to v nich vyvoláva túžbu sa kompletne zmeniť na technologické zariadenie. Potom sa na diaľku cez dvojníka napája na osoby, ktoré majú v niektorých častiach mozgu viacej ako 7 vrstiev neurónov a zároveň usilujú o to, aby sa všetko, čo sa deje, zachytilo a nestratilo. Tak isto sa usiluje na diaľku pripojiť na osoby, ktoré majú vo veľkom mozgu zväčšené centrálne neuróny a túžia objavovať nové poznatky, ktoré ešte ľudstvo neobjavilo. Ezoterika dvojníkov je vrcholová ezoterika, ktorú ešte nikto takto nerealizoval. A ezoterik sa pohybuje v úplne neznámom prostredí.

Prebojovať sa do kolektívneho vedomia v mieche a tu spomienok na jedinečný stav pred 600 000 000 rokov pred naším letopočtom. Toto prebojovanie robí výhradne cez dvojníka, ktorý vie, ako sa má pohybovať v spomienkach uložených v neurónoch miechy. Aktivizuje sa dvojník 04 s požiadavkou, aby popracoval tak, ako to zváži a realizuje dvojník. Ezoterik cez systém sugerácie, že je špičkový stroj so špičkovým softvérom, odstraňuje v sebe bloky, ktoré brzdia dvojníka v efektívnej aktivite. Tak isto ezoterik prostredníctvom znakov v mozočku pracuje s meditačnými technikami, znakmi dvojníkov riadi predstavy technológie vo svojom tele. Pri každej významnejšej aktivite dvojníka 04 v určitej oblasti ezoteriky je potrebné, aby ezoterik pozmenil v sebe a vo svojom tele predstavy technologického zariadenia a riadil ho pomocou znakov dvojníkov z mozočku. Ezoterik určuje rámec aktivity dvojníka 04 a v tomto prípade mu prikazuje, že má aktivizovať spomienky z kolektívneho vedomia. Je to veľmi dôležitý moment oživenia systému dvojníka v meditujúcom ezoterikovi. Ezoterik si musí dať pozor, aby prienik a operácie v mieche realizoval výhradne dvojník a nie samotný ezoterik.

Makety, cez ktoré sa vyjadrujeme a premýšľame o mikrosvete a makrosvete.
Ezoterik si uvedomuje, že nie je možné vnímať zmyslami objekty menšie ako zrnko prachu a väčšie ako planéta Zem. Tak isto si uvedomuje, že pokiaľ si chce vo vlastnej hlave predstaviť planétu Zem, tak to môže spraviť iba o veľkosti tenisovej loptičky a v žiadnom prípade nie v reálnej veľkosti. Tak isto atóm alebo časticu si ezoterik vo svojej hlave nemôže predstaviť, pretože tieto objekty sú extrémne malé, a teda si ich ezoterik musí predstavovať vo zväčšenej podobe. Teda je každému jasné, že človek môže myslieť a predstavovať si značnú časť sveta v maketách. Zvieratá takéto makety nemajú, ale mysliaci človek, a tak isto vhodne vyspelá organická hmota v kozme, musí myslieť a vytvárať predstavy na základe rôznych druhov makiet. Praveký človek, prírodný človek a dnešný vedecky mysliaci človek má svoje makety. Je plno makiet mikro a makrosveta. Aj ezoterik vytvára makety toho, kde dokáže prenikať. A ezoterik psychicky vskutku preniká tam, kde ešte žiadna organická hmota neprenikala, a tak isto preniká všade, kde sa len dá, či už do mikrosveta častíc, alebo makrosveta častí kozmu. Je úplne prirodzené, že ezoterik pozná makety sveta v historickom kontexte, ale aj makety vedecké, ktoré sú základom vedeckého bádania; dokonca je povinnosťou ezoterika, aby základ tvorby makiet stál prísne na vedeckých a overených maketách sveta. No ezoterik pomocou dvojníka 04 preniká ďalej ako dnešné vedecké zariadenia a vedecké makety sveta mu už prestávajú vyhovovať. Vedecká maketa atómu sa zmenila u ezoterika na maketu sklenenej guličky s bleskami. Častice dostali tvary hríbikov, praclíkov a podobne. Kozmos dostal maketu 12 banánov, v ňom balíčky zemiakov, v nich struky, v strukoch hrášky, v nich lentilky a v nich súhvezdia a planéty. Je prirodzené, že ezoterik potrebuje iné makety ako dnešný vedecký svet a potrebuje svoje vlastné makety, ktoré historicky stoja prísne na vedeckých maketách. A dokonca každý ezoterik potrebuje špecifické makety sám pre seba, ale aby si rozumeli ezoterici medzi sebou, používajú dohodnuté makety. Ezoterik sa tak isto snaží makety vnímať ako znaky z mozočku, ktoré sa použijú namiesto obrázkových makiet.

Ezoterik musí mať chuť aj teoreticky rozumieť svetu prvkov, atómov a častíc. V prvom rade si ezoterik uvedomuje, že v kozme sú oblasti, kde môžu fungovať iba častice. Ide o objekty ako čierne diery, anti čierne diery, skrížené anti čierne diery, pulzary a žiariace diery. V kozme sú oblasti, kde môžu byť iba atómy a v nich častice. Ide o slnečné hviezdy. Planéty ako Zem umožňujú tvoriť aj prvky, v ktorých sú atómy a v nich častice. Prvky sa dávajú dokopy a vytvárajú tuhé, plynné a kvapalné objekty. Ezoterik si uvedomuje, že častice sa samostatne nedokážu premiestňovať priestorom, robia tak iba v atómoch. Častice nevznikajú ani nezanikajú, iba menia veľkosti, tvary, pozície. Atómy sa skoro vždy prekrývajú a teda prekrývajú sa navzájom aj častice. Častice v celom kozme majú asi 12 veľkostí a tie sa navzájom menia a nemôžu sa donekonečna zmenšovať alebo zväčšovať. Ezoterik si uvedomuje, že medzi dvomi druhmi častíc je nekonečné množstvo menších častíc. Teda medzi 12. časticami je nekonečné množstvo menších a menších častíc. Tak ako sa medzi dvomi číslami nachádza nekonečné množstvo desatinných čísel, tak medzi dvomi veľkosťami častíc sa nachádza vždy nekonečné množstvo menších a menších častíc. Chápem, že pre bežného smrteľníka budú takéto predstavy a makety časticového sveta nezrozumiteľné, pokiaľ sám neprenikne psychicky a cez systém dvojníkov do medzičasticového priestoru. Ezoterik potrebuje prirodzene preniknúť do medzičasticového sveta, aby mohol dvojníka 04 efektne ukotviť do 12 veľkostí častíc.

Podriadiť sa pokynom dvojníka 04 a nechať ho pracovať podľa toho, ako si to vyžadujú okolnosti. Veľmi boľavá parketa pre ezoterika. Ezoterik cvičením nakoniec príde na to, že všetky svoje želania premostí na dvojníka a na to, aby v časticovom svete dosiahol a rozvinul maximálne svoje schopnosti. Ezoterik sa sám cíti ako technologické zariadenie a mozoček chápe ako softvér a neustále seba vhodne mení, aby nevytváral bloky pre dvojníka 04 a ten sa mohol čo najintenzívnejšie realizovať.

Túžba, aby dvojník 04 pracoval k prejaveniu svojej dokonalosti. Túžba, aby dvojník bol po smrti ezoterika v trvalej aktivite, aby si ešte za života ezoterika dvojník vedel dávať príkazy a realizovať ich. Túžba, aby dvojník zrealizoval svoj všetok potenciál k jedinečnosti a výnimočnosti. Toto sú základné túžby ezoterika voči dvojníkovi 04.

Všade a vo všetkom vidieť prvky, atómy a častice. Ezoterik postupne mení svoj pohľad na svet. Tak ako sa mimozmyslovo naučil vnímať orgány, časti tela a bunky a chromozómy, naučil sa vnímať aj obrovské vzdialenosti v kozme a tu fungujúce objekty. A ezoterik speje k tomu, že vo vnútri seba bude svet vnímať ako prvky, atómy a častice. To je niečo ako keď mikrobiológ nevidí očami mikróby a vírusy, ale vie, že sú všade.

Samotné zasvätenie sa nieslo v duchu prepracovať systém sugerácie, že vnútro ezoterika je sama technológia. Má pocit, že každý orgán tela chce vymeniť za technológiu. Každú bunku tela chce vymeniť za súčiastku z počítača. Sugerácia vyžaduje veriť a nespochybňovať. Zároveň sa napájať na osoby, ktoré majú tendenciu zmeniť seba na technologické zariadenie. A neustále počas meditácie s dvojníkom svoje technologické vybavenie v tele zdokonaľovať. Doslova behať okolo svojej súčasnej technológie a dolaďovať jej výkonnosť. Ezoterik má také predstavy v tele, ktoré dovoľujú meniť svoje vnútorné prostredie v prospech aktivít dvojníka. Teda ezoterik sám seba cez predstavy techniky upratuje a dovoľuje tak dvojníkovi 04, aby pracoval efektívnejšie. Ezoterik, či sa mu to páči, alebo nie, musí prejsť do oblasti technológie, školiť svoje predstavy a svoje sugerácie pomocou obrázkov techniky a technológie.

Softvér v mozočku. Ezoterik po doladení predstáv o tom, že sa zmenil na vhodné technologické zariadenie, ešte prejde svoje predstavy uložené do tela a má ďalšiu sugeráciu funkčnosti technologického zariadenia. Sugerácia, uverenie a nespochybňovanie je presvedčivé a nespochybniteľné. K tomuto všetkému pridá aj vhodné znaky v mozočku, ktoré sú dlhodobo školené cez systém dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a sú uložení vo svete častíc. Ezoterik sa mení na technologické zariadenie, ktoré riadi pomocou mozočku, v ktorom sú vhodné znaky. Tieto sa použijú ako systém reálneho programovania pre technologické zariadenie. Ezoterik si uvedomuje, že sa na technologické zariadenie mení z iného dôvodu ako bežní jedinci túžiaci po svete robotov. Ezoterik sa túži stať umelou inteligenciou pre to, aby mohol budovať čo najlepšie dvojníka na úrovni častíc. Teda aby mu čo najmenej zavadzal a bránil v rozvoji a zdokonaľovaní.

Organy ako hudobný nástroj, ako rezonancie v prednom mozgu. Ezoterik sa sugeratívne mení na umelú technológiu s funkčným softvérom zo znakov v mozočku. K tomu treba nakoniec pridať sugeráciu organov, ktoré sa tak často nachádzajú v sakrálnych stavbách. Ide o hudobný nastroj s množstvom kovových píšťal. Je vhodné, aby ezoterik počúval organové koncerty J.S.Bacha. Počúvanie tejto hudby mu dovolí nastaviť vhodné rezonancie pre mimoriadne aktívnu činnosť dvojníka.

Určovanie oblastí, kde dvojník bude pracovať. Ezoterik si musí dať pozor, aby dvojníka 04 staval tak, aby po jeho smrti mohol na úrovni častíc fungovať aktívne a nestal sa z neho iba mŕtvy sklad spomienok na existenciu ezoterika. Teda ezoterik určuje pre dvojníka rámec, v ktorom má fungovať, ale nie je múdre presne určovať, čo má dvojník robiť a ako to má robiť. Na začiatku každej meditácie dá ezoterik dvojníkovi 04 plnú voľnosť, aby realizoval to, čo je najvhodnejšie, tak ako to dvojník zváži, bude to tam, kde to potrebuje. Potom je možné, aby sa určovali určité rámce konania dvojníka. Teda dvojník môže robiť oblasť zdravia ezoterika, ale ezoterik mu neurčuje, ako to má robiť. Ezoterik teda určuje množstvo rámcov pre dvojníkov ako je snová oblasť, svet mŕtvych spomienok organického života na úrovni prvkov, svet dvojníkov na úrovni častíc, organický život v kozme (UFO), oblasť prvkov, atómov, častíc, oblasti v kozme a podobne.

Ezoterik si uvedomuje, že aktivita v oblasti ezoteriky sa presúva na dvojníka 04. Ezoterik sa zúčastňuje tejto aktivity a to hlavne sugeráciou, že je technologické zariadenie ovládané softvérom z mozočku a k tomu vhodná organová hudba. Ezoterik sa neusiluje niekde prenikať sám ako do iného tela alebo kozmu. Tieto prieniky robí samotný dvojník a nie priamo ezoterik. Ezoterik môže prijímať informácie dvojníka a pridávať k týmto impulzom cez časticový svet spomienky z pamäte. Ide o mimozmyslové vnímanie sveta, ktoré sa podobá klasickým vešteckým schopnostiam. Ezoterik preniká pri mimozmyslovom vnímaní cez neuróny veľkého mozgu až na úroveň častíc v tejto oblasti. Tento druh mimozmyslového vnímania je potrebné cvičiť.

Vyvarovať sa chyby dávať dvojníkovi rozmer ľudského bytia, ľudského premýšľania a konania. Nemať pocit, že ezoterik je ten pravý, kto má riadiť, ovládať, terorizovať a rozhodovať, čo má dvojník robiť. Vyvarovať sa klasických reinkarnačných túžob na ľudský spôsob a presadzovať dvojníkovi svoje predstavy o reinkarnácii. Nesťahovať do seba dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa cez systém mozočku. To potom môžu byť iba ilúzie o reinkarnácii do sveta častíc. Nemýliť si svet dvojníkov na úrovni častíc so svetom mŕtvych spomienok organického života po smrti organickej hmoty, ktorý je na úrovni povrchu atómov. Nezamieňať si UFO kontakt s organickým životom v kozme cez bunkové štruktúry. Nezamieňať si dvojníka s vlastnými fantáziami o dvojníkoch hoci aj vysunutých do priestoru aury okolo ezoterika. Nevytvárať si o dvojníkovi predstavy ako o niečom organickom a blízkom človeku. Dať si pozor na svoje klasické túžby praktizované v živote ezoterika. Dať si pozor na predstavy o svete z detstva, ktoré prijal ezoterik v dobrej viere od svojho okolia a môžu ho nepriaznivo ovplyvňovať. Dať si pozor na kolektívne vedomie vyvierajúce z miechy ako skutky našich predkov. Dať si pozor na klasické ľudské predstavy o kozme a fungovaní sveta. Uvedomiť si, že svet dvojníkov umožňuje prekročiť hranice vedeckého poznania a postúpiť do roviny hlbšieho spoznania makrosveta aj mikrosveta.

Pridaj komentár