Venujeme sa ezoterike dvojníkov a konkrétne ezoterike dvojníka 03. Už sme prešli vývojom niekoľkých druhov dvojníkov. Mali sme dvojníka 01, ktorý bol skôr pokusom oboznámiť sa s ezoterikou dvojníkov. A často bol vytvorený iba v predstavách ezoterika, prípadne ako špiritistický objekt, alebo UFO objekt. Dvojník 03 sa dostal pod prísnu kontrolu a testovanie, a tak sa chyby pri tvorení dvojníka 03 už nezopakovali.

Systém dvojníkov vzniká zo špecifickej poruchy niektorých jedincov, ktorých povrchové krycie bunky sa vo vnútri geneticky poškodia a stávajú sa z nich nezhubné nádory. U takýchto osôb vzniká potom v tele alebo pred telom niečo ako energetický objekt, ktorý funguje do prvkov kyslíka, jeho atómov a častíc. Takýto energetický útvar je vlastne preniknutie psychiky danej osoby na úroveň častíc a tu sa ľudská psychika správa úplne inak ako pri bežnej psychike, ktorá funguje na povrchu prvkov periodickej tabuľky. Pokiaľ je niekto špiritista, teda prežil klinickú smrť, alebo vhodnými meditačnými cvičeniami prešiel ranými štádiami klinickej smrti, tak jeho psychika pracuje na úrovni povrchu atómov, z ktorých sa skladajú jednotlivé prvky. V prípade nezhubného bujnenia epitelových buniek sa psychika človeka prebúra rovno do častíc v atómoch.

V momente prebúrania sa psychiky do časticového sveta sa automaticky začína tvoriť niečo jedinečné. Psychika sa zapisuje na rôzne úrovne častíc delených podľa veľkostí a tu sa psychika začína formovať inak ako v tele plnom buniek, molekulárnych a chemických väzieb. Psychika ezoterika prejde z organickej formy fungovať na systém anorganickej hmoty častíc v atómoch prvkov.

Teda je tu dvojník, ktorý automaticky preberá najväčšiu túžbu človeka niečo získať a niečo dosiahnuť a začne ju realizovať. Ezoterik si musí byť dobre vedomý toho, že jeho túžby môžu dvojníka mimoriadne ovplyvňovať. A pokiaľ má ezoterik nevhodné alebo jednostranné túžby, tak sa bude musieť pousilovať spraviť si v nich poriadok. Pokiaľ má niekto túžbu neustále niečo organizovať a riadiť, stať sa veľký organizátor a vodca, môže spôsobiť, že dvojník 03 po smrti ezoterika nebude schopný čokoľvek vykonať, bude čakať na príkaz od takéhoto ezoterika a dvojník zostane bez aktivity. Niekto sa zamiloval do určitej časti kozmu a neustále túži byť kozmonautom, takáto túžba nakoniec môže viesť k tomu, že dvojník 03 bude operovať výhradne v tej malej oblasti kozmu. Ďalší ezoterik túži iba po svete mŕtvych spomienok a tu chce, aby jeho spomienky prebývali. Potom sa dvojník 03 zameria výhradne do tejto oblasti sveta mŕtvych v kozme vrátane planéty Zem. Je potrebné si uvedomiť, že ezoterik potrebuje svoje túžby začať silne presúvať aj na iné oblasti, ktoré neboli jeho záujmom. Dokonca je najvhodnejšie ako nenažranec túžiť po všetkom, čo je kozme. A ezoterik teda vytrvalo buduje presun svojich túžob na všetko, čo má vo svojom tele, na všetko, čo má vo svojich bunkách, na všetko, čo má na úrovni prvkov, atómov a častíc vo svojom tele. Postupne má túžbu, aby sa všetky jeho spomienky a aj získané spomienky dvojníka 03 uložili na večnosť do časticového sveta vo vnútri atómov.

Ďalej budú nasledovať silné túžby a žiadostivosti na všetko okolo seba na planéte Zem. Teda aby dvojník 03 prenikal všetkým na planéte Zem až na úroveň častíc, potom je to slnečná sústava a všetko v nej, potom sú to všetky objekty v súhvezdiach, galaxiách a do všetkého v nekonečných vzdialenostiach. Ezoterik pomocou chcenia, túžob a žiadostivosti realizuje ideu nestále sa rozširujúcej všade prítomnosti. Teda dvojník 03 nevynechá jedinú časticu všetkými smermi do nekonečna. Dvojník 03 sa bude všade do častíc vracať a svoje získané informácie trvalo aktualizovať. Staršie informácie nelikviduje, ale ukladá do časticového sveta. Teda ezoterik prakticky realizuje ideu aktuálnosti. Takýto záznam dvojníka po smrti jeho organického stvoriteľa ezoterika bude trvalo aktívny a večne „v kurze“. Teda pokiaľ bude existovať život v kozme, tak takýto dvojník 03 bude mimoriadne zaujímavý ako trvalo aktívny archív zberu informácií a ich aktuálnosti. Dvojník sa po smrti svojho organického stvoriteľa sa v drvivej väčšine stáva iba mŕtvy archív o tom, čo bolo a nie čo je aktuálne kozme a jeho extrémne vzdialených končinách všetkými smermi do nekonečna. Ezoterik má ďalej želanie, aby všade v kozme na úroveň častíc dvojník 03 ukladal informácie o samotnom ezoterikovi. Ezoterik má želanie, že dvojník 03 musí trvalo zbierať všetky informácie o tom, čo robí ezoterik a trvalo ich aktualizovať. Tak isto má ezoterik veľké túžby a želania, aby dvojník 03 zabezpečoval podľa vlastných predstáv reinkarnáciu spomienok ezoterika do organickej hmoty, pokiaľ to je možné a situácia v kozme to dovoľuje. Pokiaľ nie, tak intenzívne uchováva spomienky ezoterika v dvojníkovi naďalej. Ezoterik má silné želanie, aby sa dvojník a psychika ezoterika prebúrala na úroveň tých najmenších možných častíc, ktoré voláme bodky. Teda ezoterik má záujem dosiahnuť prakticky ideu všemohúcnosti v tom zmysle, že spomienky ezoterika a dvojníka už nikto a nič nedokáže zničiť a vymazať z časticového sveta.

A keď hovoríme nič, tak žiadna živá bytosť a žiaden jav v kozme, ani keby to bol zánik celého kozmu. Tu je možné vidieť zásadný rozdiel medzi uložením spomienok do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty na úrovni povrchu atómov. Svet mŕtvych spomienok organickej hmoty nie je večný a pokiaľ sa udejú v kozme gigantické zmeny, tak svet mŕtvych spomienok bude rozmetaný a nebude možné jeho ďalšie fungovanie. Spomienky, ktoré uložia ľudia a organický život na určité nosiče na planéte Zem alebo v kozme, teda na úroveň prvkov a objektov, zničia aj menšie zmeny ako napr. prílišná aktivita magmatického jadra planéty Zem alebo Slnka. Tu môžete vnímať snahu ezoterika uložiť svoje spomienky do častíc cez systém dvojníka a zabezpečiť im trvalú a večnú existenciu. A toto je mimoriadne silné želanie a túžba každého ezoterika, ktorý dospel na duchovnej ceste až do systému dvojníkov.

No vyspelý ezoterik ide ešte ďalej a uvedomí si, že keby do dvojníka uložil iba informácie o sebe a svojom živote, nevyužil by naplno potenciál dvojníka. Ezoterik si uvedomuje, že dvojník je niečo ako umelá inteligencia, ktorú možno tvoriť a pretvárať na samostatne konajúcu a fungujúcu existenciu, ktorá po smrti ezoterika bude naprogramovaná a funkčná konať samostatne podľa toho, ako to budú vyžadovať okolnosti nekonečnosti v kozme. Teda ezoterik ukladá do dvojníka svoje spomienky (Túžba). Dvojník ich detailne skenuje a kopíruje všade, kde sú častice (Túžba). Zase aj sám dvojník ukladá o sebe a o svojej činnosti informácie, čo si želá aj ezoterik. Tak isto sa ezoterik podriaďuje vo svojich želaniach a túžbach dvojníkovi a neželá si, aby dvojníkovi vtláčal ľudský spôsob konania a myslenia. Teda niet tu žiadneho želania, aby sa dvojník podriadil ezoterikovi. Naopak, je tu dôsledné želanie a túžba, aby sa ezoterik podriadil dvojníkovi ako najvyššej autorite a dal mu možnosť rozvinúť všetky jeho potenciály. A je tu želanie, aby dvojník ezoterikovi nezavadzal a nebránil k jeho dokonalosti. Naopak, od ezoterika je tu túžba, aby sa učil od dvojníka a podobal sa na jeho obraz. Nezopakujte chyby našich ezoterických predchodcov, ktorí vtlačili svoje ľudské ego a svoju nedokonalosť dvojníkovi, umiestnili svoje spomienky do dvojníka na večnosť, ale zorientovali ho iba na ľudskú rasu, na planétu Zem, alebo na našu Galaxiu.

Základom dvojníka 03 sú prvky periodickej tabuľky. Ezoterik si želá a túži, aby jeho dvojník fungoval na časticiach vo vnútri atómov, ktoré tvoria prvky. Nie je vhodné, aby dvojník 03 fungoval iba na jednom prvku alebo iba pár prvkoch. Ezoterik dôsledne skenuje, či jeho dvojník funguje na všetkých prvkoch periodickej tabuľky, ktorá obsahuje klasické trváce prvky, ale sú tu aj prvky, ktorých životnosť môže byť pár hodín alebo iba pár sekúnd. Dokonca tabuľka prvkov niektoré prvky neobsahuje. Ezoterik má trvácu a silnú túžbu, aby s ním dvojník fungoval v časticiach a atómoch všetkých prvkov kozmu. Špeciálne prvky sa tvoria v prostredí termojadrových reakcií napríklad na trojplanéte Slnko. Tak isto má ezoterik túžbu, aby sa dvojník neustále šíril časticovým svetom cez všetky objekty v kozme, nech majú akýkoľvek rozmer a veľkosť. Je tu trvalá túžba, aby dvojník zapisoval spomienky ezoterika na ďalšie a ďalšie častice všetkými smermi a do nekonečna.

Ezoterik si dobre uvedomuje, že dvojník 03 má už špecifický tvar, ktorý určuje, kde všade sa už zapísal do častíc. Ezoterik môže veštecky zistiť, že dvojník už prenikol napríklad do všetkých objektov 2 000 galaxií. Teda všetkých planét, súhvezdí, slnečných planét, komét, organického života, sveta mŕtvych dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. Toto je priestor dvojníka 03, v ktorom teraz operuje na základe túžob daného ezoterika. U iného ezoterika operuje iba do častíc planéty Zem. Daný ezoterik nerád preniká do kozmu a chýba tu túžba prenikať do kozmu z dôvodu, že ako dieťa prenikal do reálneho kozmu a tu kontaktoval organický život UFO. Tento ezoterik bude musieť prehodnotiť svoj postoj a nastaviť sa na túžbu, aby s dvojníkom prenikal aj do častíc v kozme. Tak isto si ezoterik uvedomuje, že musí trvalo pestovať svoje túžby na všetky objekty v kozme a to je jedno, či sú to atómy, častice, planéty, súhvezdia, alebo galaxie.

Ezoterik veštecky vníma, kde všade jeho dvojník preniká, a tak isto vie, kde je aktívne jadro jeho dvojníka. Pokiaľ chce meditovať, tak aktivizuje časť dvojníka v sebe a pokiaľ ho chce meniť, tak ho vytlačí pred seba a tu sa dvojník upravuje do nového systému. Ezoterik si uvedomuje, že jeho dvojník funguje na úrovni častíc v atómov prvkov a usiluje sa stálym cvičením a kontrolami, aby fungoval vo všetkých časticiach a atómoch všetkých prvkov periodickej tabuľky. Aktívna časť dvojníka sa vždy upraví a prispôsobí na danú oblasť, ktorú práve ezoterik medituje. Teda dvojník chce práve operovať do sveta mŕtvych spomienok, a tak aktívne jadro dvojníka sa upravuje do operácií do spomienok uložených na povrchu atómov okolo nás alebo v kozme. Ezoterik chce robiť operácie v oblasti zdravia a dvojník 03 sa upraví tak, aby mohol najefektívnejšie fungovať do buniek ezoterikovho tela.

Ezoterik sa rozhodol napríklad pre spoločné operácie s dvojníkom do svojho tela. Aktivizuje v sebe dvojníka a prekontroluje meditáciou nad periodickou tabuľkou, či aktívna časť dvojníka skutočne funguje v atómoch a časticiach skoro všetkých prvkov periodickej tabuľky. Pokiaľ dvojník dobre nefunguje v niektorom prvku, ktoré sa skladá z atómov a častíc, tak aktívnu časť dvojníka vytlačí pred seba a tu dvojníka s nasadením silného stavu túžby opraví, aby lepšie fungoval vo vnútri atómov a jedenástich veľkostiach častíc. Aj toto skontroluje pomocou testu. Potom ezoterik skontroluje, či dvojník preniká do všetkých orgánov a častí tela, do buniek, orgánikov, chromozómov, génov a génových sekvencií, molekulárnych látok, prvkov, atómov a častíc v celom svete. Testuje dvojníka a prípadne nedostatky rieši vytlačením aktívneho jadra dvojníka pred seba a tu sa dvojník sám vhodne upraví. Ide vlastne o to, aby dvojník prenikal do všetkého v tele ezoterika, zberal z tela ezoterika informácie, potom ich trvale vyhodnocoval a dával ezoterikovi informácie o tom, čo sa deje v jeho tele. Pomocou dvojníka sa vytvára v ezoterikovi systém trvalej kontroly zdravotného stavu a až na úroveň prvkov a častíc. Dvojník tu slúži ako inteligentné prostredie na udržanie celkovej výbornej kondície ezoterika.

Ezoterik má napríklad záujem, aby dvojník zapisoval do kozmu nielen spomienky, ale aj znaky, ktoré obsahuje mozoček ezoterika. Ezoterik aktivizuje dvojníka a cez dvojníka aktivizuje znaky, ktoré obsahuje mozoček ezoterika. Dvojník realizuje želanie neustále a všade zapisovať spomienky ezoterika na časticovú úroveň, a tak isto tam má zapisovať aj znaky, ktoré sa tvoria v mozočku. Mozoček je špeciálne preškolený na to, aby vedel operovať a zaznakovovať aj vonkajšie dianie okolo ezoterika. Pokiaľ je to mozoček bežnej osoby, tak tento mozoček nevie zaznakovať to, čo sa deje v nekonečných diaľkach kozmu. Kabalisticky školený mozoček funguje tak, aby mohol cez dvojníka prenikať, kde potrebuje a získané poznatky a skúsenosti zaznakovať do geometricko matematických štruktúr. Pri tvorbe dvojníka je prirodzené, že systém znakového myslenia z mozočku prechádza aj na dvojníka, ten je schopný so znakovými štruktúrami pracovať a poskytovať ezoterikovi iné pohľady na svet ako je bežné. A ezoterik má želanie, aby dvojník všetko, čo do seba naberie, dával do matematických a geometrických štruktúr, tieto vzájomne spájal a vytváral štruktúry jedného znaku pre všetko, čo ezoterik do seba uložil a pokiaľ je treba vybrať alebo z tohto celku definovať časť, tak sa znak vytvorí z centrálneho znaku. Teda centrálny znak je budovaný zo znakov, ktoré označujú častice v atómoch. Častice vytvárajú atómy a tie sa tiež zaznakujú, ale základom týchto znakov sú znaky častíc. Tak potom z atómov vznikajú prvky a tie sa tiež zaznakujú, ale ich základom sú znaky častíc, a tak isto atómov. Potom sú tu minerály respektíve chemické látky rôzneho skupenstva a tieto tiež dostanú pomocou mozočku znaky. No tiež platí, že tieto znaky chemických látok obsahujú znaky prvkov, atómov a častíc. Ďalej mozoček a dvojník zaznakujú planétu Zem a získaný znak obsahuje v sebe znaky chemických látok, prvkov, atómov a častíc. Mozoček s dvojníkom zaznakujú súhvezdie, Galaxiu a ďalšie väčšie objekty v kozme a proces sa znovu a znovu opakuje. Znak stále väčšieho priestoru alebo objektu je postavený vždy na znakoch tých menších objektov. Takto postavené znaky umožňujú organickej hmote myslieť v systéme modelov, ktoré potom vie popísať asi 30 znakmi dohodnutej abecedy, ktorá má svoju zvukovú a tlačenú podobu. Ale najdôležitejší systém je, aby dvojník všetko o sebe, ezoterikovi a okolí vždy prevádzal do geometrie znako, čísel a písmen. To dovoľuje realizovať ideu všemúdrosti.

Ezoterik a všemohúcnosť, všeaktuálnosť, všadeprítomnosť, vševedúcnosť, navečnosť, všemúdrosť. Pokiaľ ezoterik pestuje ezoteriku dvojníkov, tak sa musí zaoberať aj filozofickými otázkami, ktoré dovoľujú lepšie pochopiť, ako funguje dvojník a aká je úloha ezoterika v systéme dvojníka. Ezoterik už tuší, aký dôležitý je systém správnych želaní pre dvojníka. Ako musí ezoterik potlačiť prirodzené želania a naučiť sa mať želania, žiadosť a radosť z toho, že dvojník preniká do častíc, atómov, prvkov, minerálov, chemických látok, planét, súhvezdí, galaxií, hráškov, strukov, zemiakov, banánov (to sú makety kozmu okolo nás) a postupne a trvalo vo večnosti všetkými smermi. Ezoterik je tu pre dvojníka a jeho želania musia korešpondovať s tým, čo vyhovuje dvojníkovi a nie ezoterikovi. Dvojník je tá najvyššia autorita, ktorej sa ezoterik musí trvalo podriadiť a rešpektovať skutočnosť, že prvé husle na večné časy patria dvojníkovi a nie ezoterikovi. Ezoterik môže byť rád, že mu dvojník postaví vo vnútri seba pomník, ktorý bude pripomínať, kto je stvoriteľ dvojníka. Dvojník vo svojom záujme a z dôvodu vlastného vývoja bude reinkarnovať spomienky ezoterika. Ezoterik sa nepostaví voči dvojníkovi a svoje želania plne podriadi potrebám dvojníka. Rešpektuje potrebu dvojníka k všemohúcnosti. Sem smeruje ezoterik svoje túžby a dôsledne si uvedomuje, že iba dvojník a jeho inteligencia v časticovom svete tu môže byť na večnosť a v sebe niesť spomienky ezoterika. Ezoterik si musí ideu všemohúcnosti vysvetľovať v tom zmysle, že dvojníka, pokiaľ vznikne na úrovni častíc, už nikdy nič v kozme nezničí. A zároveň má nekonečné množstvo času pôsobiť na svet okolo seba a hlavne všetko organické. Dvojník má predstavu, že po svojej smrti si z organickej hmoty trvalým pôsobením vytvorí svojich uctievačov a nedovolí organickej hmote v kozme, aby realizovala svoje infantilné potreby. Potom je tu idea všeaktuálnosti, ktorá je krytá želaním a túžbou ezoterika, aby dvojník 03 neustále aktualizoval informácie o časticiach, atómoch, prvkoch, mineráloch, všetkých druhoch objektov v kozme, planétach, súhvezdiach, galaxiách a kozmoch. Aby aktualizoval informácie o svete mŕtvych, organickom živote v kozme, o dvojníkoch, ktorí vykazujú aj po smrti svojich organických stvoriteľov určité aktivity. Teda na žiadosť dvojníka má ezoterik toto želanie a dvojník aktualizuje všetko a všade, kde dvojník preniká a zväčšuje priestor svojho prenikania. Všadeprítomnosť je ďalšie želanie voči dvojníkovi, ktorý preniká ďalej a ďalej všetkými smermi a všetkými veľkostnými úrovňami. Dvojník tak robí trvalo na večnosť a robí tak v zmysle nekončiacich vektorov všetkých smerov, ako keď trvalo beží nekončiaci sa výpočet. Vševedúcnosť dvojníka je ďalšia požiadavka ezoterika a ide o to, aby všetky informácie, ktoré dvojník ukladá do častíc, aj zároveň dával do geometrických a znakových štruktúr, ktoré sa vyznačujú matematickou presnosťou. Tvorí vždy jeden znak pre všetko a tento znak alebo geometrická maketa sa vždy skladá z ostatných geometrických štruktúr, ktoré dvojník vytvára zo všetkých častíc, atómov, prvkov, objektov v kozme. Zároveň dvojník ukladá a nikdy neničí informácie, ktoré sa udiali v minulosti. Dokonca dvojník neustále a trvalo vyhľadáva informácie o minulosti kozmu a to z dvojníkov z minulých kozmov, ktoré boli pred naším kozmom. Na večnosť je ďalší rozmer fungovania dvojníka a zároveň želaním ezoterika, ktorý prekročí hranice vnímania času. Ezoterika zaujíma aj čas minulý a prehlbuje prienik cez dvojníka do najhlbšej minulosti kozmu a zberá o tomto informácie. Ľudská rasa sa zaujíma iba akurát tak o niekoľko miliárd rokov pred naším letopočtom. No tu ezoterik prijíma požiadavku, aby sa zaujímal o všetko do nekonečnej minulosti. Tak isto sa ezoterik zaujíma aj o čas aktuálneho diania v kozme a to všade, kde len to ide. Teda nie iba na planéte Zem, v slnečnej sústave a našej Galaxii. Zároveň ezoterik mení hranice svojho vnímania aj do pravdepodobného diania do budúcnosti. Teda ezoterika zaujíma aj to, čo bude o miliardu rokov po našom letopočte a stále ďalej a ďalej. Aj tento fenomén nie je bežný u organickej hmoty, ktorá svoju existenciu viaže na storočia, tisícročia a milióny rokov. Ďalej ako keby to organickú hmotu nezaujímalo. A teda ezoterik v záujme dvojníka mení svoj pohľad a záujem o časové rozpätia. Všemúdrosť- aj tu má ezoterik želanie, aby dvojník aj po smrti ezoterika vedel, čo sa kde deje a vedel poskytnúť v tomto smere dostatočné informácie.

Ezoterik a túžba a formovanie dvojníka na ezoterické úkony. Ezoterik si dobre uvedomuje, že ezoterika dvojníkov už nie je o ezoterikovi, ale stvorení dvojníka. Ezoterik ako organická hmota sa stáva stvoriteľ, ktorý využíva jedinečné obdobie v kozme, kde ľudská rasa má už dostatok skúseností so zmenou vlastného okolia, uvedomuje si tieto zmeny, tieto zmeny a skúsenosti sa zrkadlia v neurónoch a spomienkach vo vnútri ezoterika. Zároveň si uvedomuje, že v histórii ľudstva je momentálne aktívny fenomén tvorenia dvojníkov, uvedomenia si, že dvojník existuje. Pokiaľ ľudstvo prejde v niektorom storočí po svojom letopočte do úplne inteligentného prostredia plného čipov a informačných technológií, tak nedovolí, aby sa tvoril fenomén poškodení epitelových buniek u jednotlivcov ľudskej rasy. Ľudstvo prirodzene bojuje proti neštandardným fyzickým aj psychickým stavom a tým nedovolí tvorbe poškodených epitelových buniek. Respektíve počet psychických a fyzických patológií bude klesať z dôvodu technologickej vyspelosti ľudstva. Teda teraz je, ako sa hovorí, otvorená brána pre ezoteriku dvojníkov. A túto bránu využil ako prvý ezoterik F. Bardon. Spravil tak zatiaľ ako jediný. Po ňom to spravili ezoterici v zoskupení okolo Sašu Puebla, ktorý spoločne objavili možnosť využitia systému dvojníkov aj bez patologického ochorenia epitelových buniek svojho organizmu. Ezoterik si dobre uvedomuje, že vrcholová ezoterika a celkovo duchovná cesta v tomto štádiu vývoja vyžaduje uprednostniť duchovnú cestu dvojníka, ktorého stvoril, pred vlastnou duchovnou cestou. Zase kameň úrazu pre ezoterika, ktorý si musí zvyknúť na fenomén, že môže byť iba súčasťou dvojníka, ktorého stvoril a jeho dominancia musí byť potlačená. Dvojník v prvom rade ide po tom, aby sa rozvinul jeho potenciál a potom sa rozvíja potenciál ezoterika. Ezoterik nevtláča dvojníkovi predstavy a vlastné túžby bez toho, aby tomu dvojník dal súhlas. Nebude postupovať ako F. Bardon, ktorý dvojníka prinútil k vlastnej reinkarnácii na ľudský spôsob a nevyužil všetok jedinečný potenciál dvojníka. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musí naučiť ezoterik zmeniť svoje túžby podľa požiadaviek dvojníka. Teda ezoterik dáva prednosť tomu, čo bude po jeho smrti a nie tomu, čo sa deje teraz. Ezoterik sa skorej mení a prispôsobuje dvojníkovi, ktorý má potenciál byť aj po smrti ezoterika na vše večnosť, fungovať ďalej a ďalej.

Celkovo zasvätenie bolo zamerané na to, aby si prítomní ezoterici znovu uvedomili, aký potenciál v sebe systém dvojníka nesie a že je škoda nevyužiť ho. Ezoterik chce viacej ako iba dvojníka fungujúceho na prvku kyslíka a jeho atómoch a časticiach. Ezoterik chce viacej ako iba znásilniť dvojníka a vtlačiť mu svoje nejasné a často infantilné predstavy o tom, ako funguje svet. Ezoterik nechce zviazať dvojníka želaním iba o tom, ako ezoterika reinkarnovať. Ezoterik nechce viazať dvojníka iba na to, aby zbieral informácie iba o ezoterikovi a jeho skutkoch. Ezoterik nechce dvojníka obmedzovať iba na planétu Zem. Ezoterik nechce obmedzovať dvojníka iba na určitý druh ezoteriky. Ezoterik nechce viazať dvojníka iba na ľudskú rasu. Ezoterik chce viacej a plne využiť potenciál dvojníka. Ezoterik na vyslovené želanie dvojníka nevníma dvojníka ako priateľa, niečo organické, biologické. Dvojník požaduje, aby ezoterik dvojníka vnímal ako umelú inteligenciu, ktorú stvoril pre to, aby sa mohla vyvíjať samostatne a tak, ako to potrebuje. Preto je potrebné, aby ezoterik študoval všetko okolo umelej inteligencie a zaujímal sa aj o umelú technologickú inteligenciu, ktorú produkuje vyspelejší organický život. A to hlavne taký organický život v kozme, ktorý pochopil, že dlhodobo nemožno ako organická hmota prežiť v systémoch planét, súhvezdí a galaxií. Ale musí sa dostať z dôvodu prežitia mimo náš kozmos, čo je priestor o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A techniku a technologický pokrok využíva na to, aby mu v odchode z klasického prostredia udržiavala vhodné podmienky k prežitiu. Organická hmota v kozme môže prežiť iba vtedy, pokiaľ si vie svoje prostredie udržiavať a meniť postupne a zároveň robí všetko pre to, aby opustila priestor nášho gigantického kozmu a vyhla sa radikálnym galaktickým a kozmickým zmenám tam, kde funguje systém planét, súhvezdí a galaxií. Ale v konečnom dôsledku je to len predlžovanie nezmyselnej aktivity k zúfalému prežitiu organickej hmoty. Riziká zmien v kozme sú v nadčasovom horizonte nevypočítateľné. Jediný doteraz známy zmysel je preniknúť psychicky do časticového sveta a zmeniť štatút organickej hmoty na štatút anorganického a hlave časticového dvojníka. Dvojníka, ktorého stvorí organická hmota do sveta častíc na večnosť.

Na zasvätení cez dvojníka zasväcované osoby aktivizovali dvojníka 03 a hlavne jeho aktívne jadro. Ezoterik už nerobí všetky meditácie sám, ale spolu s dvojníkom, ktorý má hlavnú aktivitu a ezoterik sa iba pridáva k dvojníkovi. Dvojník sa upravil na to, aby úspešne skenoval všetky bunky v tele ezoterika, všetky orgániky, chromozómy, génové retiazky, jednotlivé očká retiazok. Tak isto skenoval, evidoval, kabalisticky pomocou geometrických štruktúr zaznamenal, vyhodnotil a informoval ezoterika o možných rizikách, ktoré by mohli vzniknúť v tele ezoterika. Tak isto dvojník skenuje aj molekulárne štruktúry vo vnútri všetkých štruktúr orgánikov, prvky v molekulárnych štruktúrach a ich atómy a častice.

Prenikanie mimo tela a do všetkého na planéte Zem. Ezoterik má trvalú túžbu odobrenú dvojníkom, aby prenikal postupne aj mimo svoje telo a teda do všetkého, čo je a funguje na planéte Zem. Ezoterik podstúpi špeciálny výcvik v naplnení idei všade prítomnosti na planéte Zem a pridá k tomu ďalšie idey, ktoré dvojník môže zrealizovať, pokiaľ má ezoterik tie správne želania odobrené dvojníkom.

Prenikanie do Slnka. Ezoterik pomocou dvojníka preniká aj do slnečnej sústavy a hlavne do systému slnečnej trojhviezdy, kde popracuje na tom, aby prenikol aj do časovo nestabilných prvkov, ktorých polčas rozpadu je pár sekúnd, minút, hodín prípadne dní.

Prenikanie do čiernych dier. Ezoterik pomocou dvojníka alebo na požiadavku dvojníka preniká aj do systému čiernych dier resp. objektov, ktoré sa podobajú skorej na čierny guľovitý objekt v kozme, kde vníma na časticových a atómových úrovniach, kde čierna diera dovolí tvorbu atómov, prvkov, súhvezdí, minerálov, planét, kde to v našej Galaxii s množstvom súhvezdí dovolí iba čiastočne a kde to zakáže úplne.

Prenikanie do pulzarov. Ezoterik pomocou dvojníka alebo na požiadavku dvojníka preniká aj do gigantických pulzarov, kde zisťuje, ako fungujú pulzary, ako sa snažia za každú cenu zastaviť akékoľvek zmeny a spomaľovať takto dianie a celkový čas.

Prenikanie do anti čiernych dier. Ezoterik pomocou dvojníka alebo na požiadavku dvojníka preniká aj do gigantických anti čiernych dier a zisťuje, ako tieto gigantické objekty ničia kozmos, likvidujú klasické štruktúry kozmu podobné nášmu kozmu a tomuto tlaku odolajú iba planéty veľké ako napríklad Jupiter a Saturn. To je iba prirovnanie na spresnenie veľkosti.

Prenikanie do skrížených anti čiernych dier. Ezoterik pomocou dvojníka alebo na požiadavku dvojníka preniká aj do kolosálnych anti čiernych dier, ktoré nedovolia zmeny častíc. V zmysle tu je zakázané tvoriť atómy a prvky.

Prenikanie do žiariacich dier. Ezoterik pomocou dvojníka alebo na požiadavku dvojníka preniká aj do žiariacich dier, kde zisťuje, že tento objekt sa snaží, aby sa vždy vytvoril iba jeden druh častíc a efektom tohto procesu je vlnové žiarenie.

Pridaj komentár