Zasvätenie bolo smerované do ezoteriky dvojníka 03. Ide o špeciálny psychický stav ľudskej mysle, ktorá využíva patológiu nezhubného bujnenia buniek (epitel) na povrchu orgánov. Takíto jedinci produkujú fenomén dvojníka. Inak povedané, psychika takejto osoby preniká na úroveň častíc. Pri prežití klinickej smrti alebo nácviku raného štádia sa psychika ezoterika prebúra na povrch atómov v prvkoch okolo nás. Bežne sú ľudia psychikou usadení na objekty veľkosti od zrnka prachu po veľkosť automobilu.

Moderný ezoterik prejde špeciálnym výcvikom, nacvičuje všetky druhy patologických prejavov niektorých ezoterikov. Ide o rôzne druhy fyzických a psychických ochorení. Teda ezoterik by mal byť zdravá osoba, ktorá doslova precvičuje jednotlivé patologické stavy a na povrchu neurónov buduje vhodné, automaticky fungujúce centrá. Je to niečo ako vybudovať si v psychike na neurónoch centrum pre písanie, čítanie a hovorenie.

Preto sú neurónové oblasti vycvičené inak ako u bežných ľudí, ktorí nemajú z tohto dôvodu prístup k vnímaniu niektorých reálnych fenoménov ako je svet mŕtvych spomienok organickej hmoty, svet dvojníkov, mimozmyslové prieniky do prostredia okolo seba a hlavne kozmu. Moderný ezoterik sa vrátil aj k tradícii vysokého stupňa vzdelanosti. Ezoterik sa stáva polyhistorom, nie je zameraný v živote iba do jednej oblasti ľudskej aktivity.

Ezoterik postupne prejde najprv teoretickým vzdelávaním a oboznámi sa s jednotlivými časťami ezoteriky. Osvojí si slovnú zásobu ezoteriky a bude pripravený na praktický nácvik. Množstvo začínajúcich ezoterikov je prekvapených, keď od nich očakávame vzdelávanie sa ako v škole. Po teoretickom vzdelávaní nastáva obdobie, kde si dáva do poriadku zdravie, psychiku a celkovo svoj osud. Je vhodné, keď ezoterik spozná liečiteľstvo, alternatívnu medicínu, a tak isto medicínu celkovo. Všetky ezoterické cvičenia nesú v sebe základné princípy udržania si zdravia, štandardnej psychiky (určené psychiatrickými testami). Teda metódy a postupy nácviku ezoteriky nesmú poškodzovať ezoterika.

Už po základnom výcviku je ezoterik pripravený realizovať ezoteriku dvojníkov. Ezoterika dvojníkov patrí k vrcholovej ezoterike, ktorú vo svete ako prvý objavil a realizoval F. Bardon. Bol si plne vedomý existencie dvojníkov z patologického poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov tela. Prípadne to môžeme napísať aj tak, že veštecky a mimozmyslovo vnímal dvojníkov a pracoval meditačne na využití tohto potenciálu.

Ezoterik pri systéme dvojníka netrpí poškodeniami organizmu a dvojníka tvorí na základe prepojenia sa na poškodené epitelové bunky s nezhubným bujnením u iných osôb. Ide o psychické premostenie na diaľku a prepojenie psychiky tejto osoby na ezoterika. To postačuje na tvorbu dvojníka. Teda ide o proces, kde psychika ezoterika trvalo prenikne do sveta častíc. Prakticky to vyzerá tak, že cez systém tohto druhu poškodenia organizmu sa otvorí priestor dostať sa cez prvky kyslíka, vodíka do atómov týchto prvkov a potom do častíc v týchto atómoch. Máme tu na mysli reálne prvky, reálne atómy a reálne častice, ktoré prezentuje vedecká literatúra. Systém dvojníka preniká cez prvky kyslíka (O) a vodíka (H) do atómu týchto prvkov a odtiaľ do častíc. Tento potenciál získava psychika ezoterika cez systém poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Tento stav dvojníka umožňuje trvalý prienik do sveta častíc. Psychika bežnej osoby funguje na úrovni objektov veľkosti futbalovej lopty. Pri prežití klinickej smrti alebo jej nácviku preniká psychika ezoterika cez prvky na povrch atómov. Takáto osoba si musí zvykať na tento prienik po návrate z klinickej smrti a niektoré osoby to jednoducho nezvládnu. Chcú sa z tohto stavu vrátiť do normálneho fungovania štandardnej ľudskej psychiky.

Môže sa stať, že osoba sa prebúra na úroveň častíc na základe poškodenia matky, ktorá to preniesla na dieťa. Prípadne sa osoba prepadne psychicky do časticového sveta cez zhubne poškodené bunky, ale bez mechanizmu dvojníka, čo je veľmi nebezpečná parketa. Takáto osoba nemá na pomoci dvojníka z nezhubne poškodených buniek. A takéto osoby, ktoré sa prepadnú do časticového sveta cez zhubne mutované bunky, končia často v šialenstve. Prípadne v ojedinelých prípadoch sa premostia na organický život v kozme, ktoré nemá celkovú úroveň dnešných ľudí, ale úroveň nemysliacich zvierat. Pokiaľ tento organický život v kozme žije v špecifických anomáliách, ktoré nútia tieto organizmy tvoriť dvojníka, tak sa uskutoční kontakt cez bunky a človek a organický život v kozme si cez dvojníka premostia psychiky. Tento stav voláme UFO kontakt. Môže to dotyčnú osobu zachrániť. Toto tvrdenie je výsledkom vešteckého skúmania prípadov, ktoré sa prepadli psychicky do časticového sveta.

Aj na planéte Zem v minulosti a asi pred 600 000 000 rokov pred naším letopočtom boli silné anomálne stavy a niektoré organizmy donútili, aby tvorili z buniek dvojníkov. Do tejto kategórie spadal aj v tej dobe nemysliaci predchodca dnešného človeka, čo bolo niečo medzi dnešnými zvieratami a rastlinou. Stopy tohto vývoja možno nájsť vešteckým výkonom v neurónoch miechy. Je dobré, keď ezoterik vstúpi koncentráciou a psychickým prienikom do miechových neurónov, ktoré nesú tieto prehistorické informácie. Dobre to podporuje systém dvojníkov u ezoterika bez poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Tak isto je dobré trvale posilňovať prítomnosť dvojníka napájaním sa na osoby, ktoré majú reálne poškodené epitelové bunky.

Pokiaľ tvorí dvojníka ezoterik bez poškodenia epitelových buniek, ktoré sú pozostatkom organizmu z prehistórie ľudského rodu, takéto vytvorenie dvojníka sprevádza nutnosť neustále s ním mnoho rokov po vytvorení pracovať. Treba si uvedomiť, že ezoterik po vytvorení dvojníka trvalo začne prenikať do oblastí častíc v atómoch a bez dvojníka by nemohol realizovať ezoteriku častíc. A tak ezoterik, či chce, alebo nechce, musí s dvojníkom vytrvalo pracovať a doslova ho vyvíjať až na stupeň trvalej stability.

A tak tu už máme dvojníka 01, dvojníka 02 a dvojníka 03. Dvojník 03 je zatiaľ posledné vývojové štádium, už nie je vytvorený na pár prvkoch a ich atómoch a časticiach, ale je vytvorený na skoro všetkých prvkoch periodickej tabuľky, ich atómoch a časticiach. Keď sme robili výskum dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa, boli vo svete mŕtvych spomienok, ale na úrovni častíc. Svet mŕtvych je v podstate všade okolo nás, ale funguje na úrovni atómov. Veštecké šetrenie prinieslo poznatky o tom, že pokiaľ je dvojník iba sklad informácií o tom, čo bolo, tak stačí, aby bol zbudovaný na skupine prvkov z periodickej tabuľky. No pokiaľ dvojník vykazuje určité aktivity aj po smrti svojho organického stvoriteľa, tak podľa nášho výskumu musí byť vytvorený minimálne na väčšej polovici prvkov z periodickej tabuľky prvkov. No ezoterik si je vedomý dvojníka a neustále ho vyvíja ako umelú inteligenciu respektíve ako inteligentné prostredie častíc. A v tomto prípade je cieľom dvojníka zmontovať sa na všetkých prvkoch periodickej tabuľky, ich atómoch a časticiach. Častice tu majú asi 12 úrovní veľkostí. Dokonca ezoterik má záujem prenikať aj do prvkov, ktorých existencia trvá pár sekúnd. Ezoterik si ich nájde po psychickom prieniku s dvojníkom do oblasti trojhviezdy Slnko.

Bohužiaľ, ezoterika sveta častíc, a teda aj dvojníkov je nedostatočne prebádaná oblasť a ezoterik musí ešte intenzívnejšie robiť výskum všetkých objektov, ktoré súvisia s ezoterikou sveta častíc. Z tohto výskumu a často aj experimentovania nakoniec vzniká potreba všetko teoreticky zatriediť a vyhodnotiť, určitým spôsobom pomenovať. A tak vám sem dávame prehľad sveta dvojníkov a ich delenie do určitých zmysluplných skupín.

Skupiny dvojníkov a ich delenie

Máme organickú hmotu v kozme, ktorá nemá intelekt dnešných ľudí a tvorí dvojníkov na základe špeciálnych kozmických úkazov alebo ako proces patologických zmien v organickej hmote.

Máme organickú hmotu v kozme, ktorá už má intelekt dnešných ľudí a tvorí dvojníkov na základe špeciálnych kozmických úkazov alebo ako proces patologických zmien v organizme. Dvojník je naplnený túžbami organického života a po smrti sa na večnosť umiestni na úroveň častíc.

Máme organickú hmotu v kozme, ktorá tvorí systém dvojníka a už má vedomie dnešných ľudí a má aj vedomie o tom, že tvorí dvojníka. Teda organická hmota vie, že je tu dvojník.

Máme tu organickú hmotu (niektorí ľudskí jedinci), ktorá nemá poškodené epitelové bunky a systém dvojníka buduje v plnom zdraví. Zároveň vyvíja psychologickú technológiu tvorenia dvojníka.

Máme tu organickú hmotu, ktorá tvorí dvojníka iba na niektorých prvkoch periodickej tabuľky prvkov.

Máme tu dvojníkov, ktorí boli stvorení na viac ako polovici prvkov periodickej tabuľky a po smrti organického stvoriteľa zostávajú aktívni a naplnení ľudskými túžbami pokračovať v aktivitách.

Máme tu dvojníkov, ktorí sú vedome a kontrolovateľne budovaní na všetkých známych a aj neznámych prvkoch periodickej tabuľky.

Máme tu dvojníkov, ktorí sú organickou hmotou aktívne vyvíjaní a budovaní.

Máme tu dvojníkov, kde je k dispozícii organický stvoriteľ (organická hmota), tento ešte žije a na neho je premostený dvojník.

Máme tu dvojníkov, kde organická hmota už odumrela a dvojník sa umiestnil do sveta častíc na večnosť. Takto uloženého dvojníka nič nezničí a nepoškodí. A môžu to byť akékoľvek kozmické katastrofy.

Máme tu organickú hmotu, ktorá produkovala jedného dvojníka alebo viacej dvojníkov.

Máme tu dvojníkov, ktorých stvorila organická hmota v tomto kozme. Máme na mysli priestor v kozme o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Máme tu dvojníkov, ktorí zostali ako pozostatok kozmov, ktoré boli pred týmto kozmom. Po týchto kozmoch zostali vcelku iba dvojníci. V blízkosti nášho kozmu sa nachádza asi 7 kozmov, ktoré boli pred naším kozmom.

Máme tu dvojníkov, ktorí boli vytvorení vedomím organickej hmoty minimálne na úrovni dnešného intelektu ľudí. V tomto prípade boli postavení na kombinácii iba 2 až 5 prvkov periodickej tabuľky. Títo dvojníci po smrti organického stvoriteľa sú iba pasívne sklady spomienok danej organickej hmoty na časticovej úrovni.

Máme tu dvojníkov, ktorí vznikli na väčšej polovici prvkov periodickej tabuľky. Stvorila ich organická hmota, ktorá už má intelekt a želania. Takíto dvojníci sú po smrti organického stvoriteľa naďalej aktívni a pokračujú v určitých aktivitách, ktoré spolu robila organická hmota a dvojník.

Dnešný ezoterik si je vedomý toho, že treba dvojníka postaviť na všetkých známych a aj neznámych prvkoch periodickej tabuľky. Ide o prvky, ktorých polčas rozpadu je stovky, tisíce a milióny rokov. Potom sú tu prvky, ktorých rozpad je otázkou kratšieho obdobia rokov a potom sú prvky, ktorých rozpad je otázkou pár sekúnd. Ezoterik vedome kontroluje seba, aby nebránil dvojníkovi rozvinúť potenciál na všetky známe aj neznáme prvky periodickej tabuľky.

Máme tu dvojníkov, ktorým organická hmota vtlačila ľudské predstavy a svoje organické túžby a plne nevyužila možný potenciál dvojníkov. Hovoríme tomu natlačiť ľudské predstavy dvojníkovi a tým ho degradovať na nízku úroveň.

Dnešný ezoterik nevtláča dvojníkovi svoje predstavy, vyhovie požiadavkám dvojníka a bude mu dávať predstavy umelej inteligencie, inteligentného prostredia, niečoho anorganického, strojnej technológie, informatiky. Takýto prístup blokuje dávať dvojníkovi ľudské rozmery a to zase dovoľuje rozvinúť všetky potenciály dvojníka.

Máme tu dvojníkov, ktorí boli organickou hmotou stiahnutí zo sveta mŕtvych dvojníkov na úrovni častíc do samotnej organickej hmoty a slúžia hlavne pre praktické účely bežného prežitia organickej hmoty.

Máme tu už dvojníkov, ktorých dnešní ezoterici na planéte Zem využívajú na praktické, ale aj duchovné účely, kde je hlavným cieľom cez dvojníka presunúť spomienky ezoterika na časticovú úroveň.

Dnešný ezoterik tvorí dvojníka na to, aby sa šíril všade a navždy, aby neustále aktuálne skenoval všetko a všade, aby nerozlišoval, čo je dôležité a čo nie je dôležité, aby išiel v zbere informácií do maximálnej hĺbky a šírky, aby vytváral systém znakovania všetkých informácií do geometrických štruktúr v zmysle maximálnych permutácií a variácií.

Ezoterik trvá na reinkarnácii svojich spomienok, ich šírení časticovým svetom, presunom do vhodnej organickej hmoty. Samozrejme, že reinkarnácia bude podľa pravidiel dvojníka a nie predstáv ezoterika.

Dnešný ezoterik vytvorí dvojníka v systéme trvalého vývoja, dvojník 01, dvojník 02, dvojník 03, dvojník 04 a ďalej a ďalej. Dnešný ezoterik vytvorí dvojníka na každom prvku, na množstve kombinácií prvkov navzájom, na všetkých prvkoch, atómoch a 12 veľkostných rozmeroch častíc. Ezoterik vytvorí dvojníka pre každú oblasť ľudského života, ale aj ezoteriky a celkovo na všetky možné prejavy v kozme.

Ezoterik si uvedomuje, že dvojník určuje, aké má mať želania voči dvojníkovi a ako má svoje túžby aktívne prenášať na dvojníka. Ezoterik si uvedomuje, že plnému rozvinutiu potenciálu nebráni dvojník, ale pozemská myseľ dvojníka. Ezoterik netestuje dvojníka, ale seba, v čom bráni dvojníkovi maximálne sa rozvinúť.

Rozhodujúci základ dvojníka je tvorený časticami v atómoch jednotlivých prvkov, ktoré sú uložené v tuhom, plynnom a kvapalnom skupenstve. Nie je pre účely dvojníka tvoriť ho iba na pár prvkoch periodickej tabuľky. Dvojník 03 sa tvorí na všetkých prvkoch periodickej tabuľky. Je potrebné prevádzať neustále kontroly, či sa tak deje pomocou periodickej tabuľky. Ezoterik prechádza prvky periodickej tabuľky jeden za druhým. Tabuľky si nájdete na internete. Dvojník pracuje na 90 % a 10 % aktivity prevádza samotný ezoterik. Ezoterik sa otvorenými očami pozerá na tabuľku a má pocit, že ku každému prvku môže priradiť chemický prvok vo fľaštičke. Teda ide mu predstava zo spomienok, prechádza zo zadnej časti mozgu cez oči na periodickú tabuľku. Potom ide úroveň atómov v prvkoch ako predstava sklených guličiek, v ktorých sú blesky. Prechádza zase všetky prvky periodickej tabuľky. Potom ide úroveň, keď zo spomienok cez oči idú predstavy častíc v sklenených guličkách. Častice si ezoterik predstavuje v 12. veľkostiach a v predstave lievikov, venčekov, hadíkov, kúskov horiacich prskaviek, praclíkov, fľakov, iskričiek, perličiek, sklenených kociek, papučiek, masiek, mačičiek a najmenšia je častica bodka.

Ďalej si ezoterik uvedomuje, že periodická tabuľka prvkov nie je úplná a chýba tu množstvo prvkov, ktoré sa na planéte Zem nenachádzajú. Môže ich byť okolo 100 ďalších prvkov. Potom sú v spodnej časti periodickej tabuľky prvky, ktorých životnosť je pár dní, minút a sekúnd a týchto je 60 krát viacej ako v jednej periodickej tabuľke. Tieto prvky so skrátenou životnosťou oproti klasickým prvkom ako Fe – železo sa nachádzajú hlavne na Slnku našej slnečnej sústavy.

Ezoterik potrebuje prepracovať dvojníka 03 na základe každého prvku, potom na základe všetkých prvkov naraz, potom v rôznych kombináciách. Takýmto výcvikom je možné postupne úplne prirodzene prepracovať dvojníka 03 na úroveň dvojníka 04. Premena dvojníka 03 na dvojníka 04 je plne v kompetencii dvojníka, a nie ezoterika. Nemá zmysel si povedať, že teraz chcem dvojníka 04 a hotovo. Takto to nefunguje a bude to iba nezmyselná ilúzia. K dvojníkovi 04 sa musí ezoterik prepracovať cez dvojníka 01, 02 a 03. Teda ezoterik poctivo cvičí nižšie stupne a trpezlivo čaká, kedy dvojník 04 oznámi, že je už aktívny. Inak povedané, dvojník 03 sa už tak zásadne zmenil, že je tu dvojník 04.

Aby sa z dvojníka 03 stal dvojník 04, je potrebné previesť okrem hore uvedených skutočností aj ďalšie meditačné techniky a jedným z dôležitých cvičení je prienik dvojníka 03 do všetkých prvkov, atómov a častíc v tele ezoterika. Potom ezoterik postupuje z častíc tela do svojho okolia a preniká do všetkého na planéte Zem. Je vhodné vešteckými technikami kontrolovať, či sa tak deje. Potom z planéty Zem treba prenikať do slnečnej sústavy, odtiaľ ďalej do našej Galaxie a tu do všetkých súhvezdí a planét. A samozrejme potom do všetkých čiernych dier, anti čiernych dier, pulzarov a žiariacich dier. A z nich do priestoru kozmu o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A vytrvalo ďalej a ďalej.

Aby sa z dvojníka 03 stal dvojník 04 je potrebné, aby ezoterik prešiel špeciálnymi cvičeniami, ktoré sa pestovali v náboženských systémoch v zmysle kontemplačných techník. Pre osvieženie pamäte pripomenieme, že ide o techniku, ako si predstaviť náboženský obrázok vo svojich spomienkach alebo priamo na obrázkoch. Mať pocit, že náboženský obrázok po vás chce, aby ste naplnili v ňom zakódované poslanie a predstavili si v hlave, ako to želanie splníte. Teda nie vo vonkajšom svete, ale vo vnútri seba. Vtedy sa tento náboženský obrázok zmení na nádherné žlté svetlo s geometrickými štruktúrami. Hovoríme o čistej podstate niečoho absolútne dokonalého a jedinečného. A toto dvojník do seba nasáva a až v tomto momente sa mení z 03 na dvojníka 04.

Ezoterik si uvedomuje, že dvojník 04, ktorého stvoril preniknutím svojej psychiky cez systém patologického poškodenia epitelových buniek iného organického života na časticovú úroveň, je pripravený realizovať trvale sa rozširujúcu VŠADEPRÍTOMNOSŤ v kozme okolo nás. Dvojník preniká do všetkých objektov na úrovni prvkov, atómov a častíc v nich. Dvojník zbiera a ukladá informácie o všetkom dianí, kde už prenikol a bude v budúcnosti prenikať. Teda realizuje ideu VŠEVEDÚCNOSTI. Dvojník môže realizovať aj ideu VŠEAKTUÁLNOSTI a to tým, že neustále je trvalo umiestnený v priestore, do ktorého preniká a má vždy aktuálnu verziu toho, čo sa kde v kozme deje. Dvojník 04 realizuje aj ideu VŠEMÚDROSTI a to tým, že vždy všetko v sebe prevádza do kabalistických geometrických štruktúr. Dvojník 04 realizuje ideu NESMRTEĽNOSTI a to tým, že svoje aktivity a aktivity ezoterika zapisuje do sveta častíc v atómoch. Ezoterik si cez dvojníka uvedomuje, že častice nezanikajú ani nevznikajú, iba sa menia na rôzne veľkosti. Častice reagujú iba na pohyb atómov, prvkov. Častice sa pohybujú vtedy, keď sa hýbe napríklad človek, minerál, planéta, súhvezdie alebo časť kozmu. Dvojník realizuje ideu TRVALÉHO DIANIA NA VEČNOSŤ, pokiaľ ezoterik túži, želá si a nebráni tomu, aby dvojník 04 po jeho smrti bol trvale aktívny.

Pridaj komentár