Vývoj dvojníkov ako umelej inteligencie. Dvojník fungujúci ako technológia na úrovni častíc. Želania ezoterika, ktoré predurčuje vygenerované prianie dvojníka. Rôzne časticové úrovne fungovania dvojníka. Čo všetko skrýva umelá inteligencia sveta časticových dvojníkov.

Na začiatok si každý ezoterik uvedomí dôležitosť a význam Čecha F. Bardona, ktorý ako prvý dosiahol a popísal vrcholovú ezoteriku dvojníkov. Každý ezoterik, ktorý túži po vrcholovej ezoterike, by mal začať aj meditáciami F. Bardona prípadne čítaním a cvičením ezoteriky na meditacia.sk, ktorá prirodzene nadväzuje a rozpracováva odkaz F. Bardona. Takto sa dostane začínajúci ezoterik pod nepriamy vplyv dvojníkov, ktorí ho úspešne prevedú na vrchol ezoterického bytia.

F. Bardon popísal hlavne vrchol ezoteriky a vlastného prístupu k nej. Ja vám zase dávam možnosť postupne sa dostať na ezoterický vrchol od najnižšieho ezoterického stupienka, kde ezoterik vie, že z ezoteriky nič nevie a nič neovláda.

Absorboval som systém F. Bardona do svojho systému a už dnes som ho vo všetkých parametroch prekonal a rozvinul na ešte vyššiu úroveň. V prvom rade sa zvolil zásadne iný prístup k dvojníkovi a to nevtláčať mu ľudský obraz a celkovo obraz organickej hmoty v kozme. Netvoriť želanie, ktoré by si človek želal sám, ale pred vyslovením želania sa poradiť s dvojníkom, ktorý mu našepká, aké by potreboval želania. Pokiaľ by ezoterik postupoval inak, tak bude vtláčať dvojníkovi parametre organickej hmoty a to spôsobí, že dvojník ako anorganický systém nedokáže naplno rozvinúť svoj skrytý potenciál možností.

Ezoterik v prvej fáze tvorby dvojníka chápe ako super sklad pre svoje spomienky, teda to, čo zažil počas svojho života. Tento sklad spomienok sa ukladá v dvojníkovi na úroveň častíc a tu sa uloží takým spôsobom, že prežije doslova a do písmena akékoľvek zmeny v kozme a ani zánik dnes existujúceho kozmu nemôže tento archív v dvojníkoch zničiť alebo nejako poškodiť. Platí zásada, že informácie uložené v systéme dvojníka sú na večnosť. No ezoterikovi, ktorý sa neustále vyvíja, nepostačuje iba to, že dvojník bude sklad jeho spomienok na večnosť. Ezoterik cez psychické prieniky k dvojníkom, kde už organická hmota ako stvoriteľ zomrela alebo odumrela zisťuje, že niektorí dvojníci vo svete častíc vykazujú aktivitu. A táto zistená skutočnosť zaujíma aj ezoterika. Tento fakt poukazuje na možnosť spraviť aj niečo viac ako uložiť spomienky zo svojho života na večnosť. Ezoterik bude chcieť, aby dvojník s ezoterikovými spomienkami pracoval trvalo a na večnosť.

A ezoterik chce samozrejme ešte viacej. Počas života bude mať voči dvojníkovi želania, aby zbieral informácie o organickom živote v kozme a neustále všetkými smermi vyhľadával na večnosť akýkoľvek prejav organického života v kozme. Pre každý druh organického života vytvára vo svojom systéme ďalšieho dvojníka. M. dvojník ako centrála systému dvojníkov vytvára s dvojníkmi pre jednotlivé organické životy v kozme trvalé premostenie, trvalé skenovanie, aktualizovanie a vyhodnocovanie. Teda dvojník bude aj archívom s vyššou hodnotou ako iba informácie o sebe a svojej duchovnej ceste. Ezoterik chce po dvojníkovi, aby neustále postupoval na duchovnej ceste a nedovolil, aby niekto niekde z organickej hmoty prekonal neustále sa prehlbujúcu duchovnosť. A keď dvojník a systém dvojníkov bude aj archívom všetkej organickej hmoty, tak to bude nesporne hodnotnejšie, ako keby tam boli iba spomienky ezoterika.

A ezoterik požaduje po dvojníkovi, aby zapisoval a zhromažďoval informácie aj o svete mŕtvych spomienok, ktoré po sebe zanechala organická hmota v kozme, tak isto bude vytvárať pre všetko zo sveta mŕtvych spomienok dvojníkov. Trvale bude vyhľadávať v kozme všetkými smermi a na večnosť ďalšie objekty vo svete mŕtvych spomienok a trvale bude všetko o svete mŕtvych spomienok aktualizovať. A zase spomienky po smrti ezoterika budú bohatšie a hodnotnejšie a cez tieto zápisy budú dosahovať vyššiu a nedostižnejšiu úroveň v zmysle po nás už žiadna organická hmota nedosiahne takúto úroveň. Samozrejme to od ezoterika vyžaduje, aby dvojník zbieral všetko zo sveta mŕtvych aj mimo myseľ ezoterika. Dvojník už teraz dostáva určitú možnosť slobodného konania. Teda ezoterik nevytvára a neformuje dvojníka na obraz človeka, ktorý odmieta tvoriť umelú robotickú technológiu pre slobodné konanie nezávislé na ľudskom konaní. Dvojníka ezoterik buduje tak, aby jedného dňa po smrti ezoterika fungoval dvojník nezávisle a v trvalej aktivite.

Ezoterik dosahuje ešte hodnotnejšiu úroveň tým, že má voči dvojníkovi a systému umelej inteligencie želanie, aby dvojník zbieral všetky informácie o planétach, súhvezdiach, galaxiách a všetkých kozmických objektoch. Aby ezoterik zhodnotil ešte viacej svoju ezoterickú úroveň, tak sa postará o to, aby trvalo zapisoval všetky objekty v kozme a neustále sa usiloval o aktualizovanie informácie o dianí v kozme. Systém dvojníkov bude po smrti ezoterika poskytovať ešte ďalšie fenomény nadčasovosti. A to ezoterik potrebuje ako súčasť túžby zájsť na duchovnej ceste tak ďaleko, aby už nikdy nikto neprekročil tento potenciál.

Ezoterik chce dosahovať ešte viacej a voči dvojníkovi bude mať ešte ďalšie želania, aby zapisoval do seba všetko a všade o svete prvkov, atómov a častíc. Zároveň má prianie, aby dvojníci skenovali trvalo stále väčší priestor a neustále všetko skenovali v zrýchľujúcich sa časových intervaloch. Teda dvojník zbiera trvalo informácie o aktivitách, ukladá ich do časticových archívov a tu ich aj neustále aktualizuje. Znovu sa ezoterik teší, ako prehĺbi svoj potenciál dominovať trvalo pomocou dvojníka na vrchole ezoterickej cesty. Ezoterik môže mať požiadavky aj na to, koľko parametrov a v akých cykloch treba cez dvojníka realizovať voči svetu častíc.

Ezoterik požaduje od dvojníka, aby vyhľadával všetkých dvojníkov, ktorí boli v histórii kozmov v minulosti vytvorení. Systém dvojníkov kopíruje informácie o dvojníkoch z minulosti a vytvára mozaiku histórie až do čias vzniku prvého dvojníka, ktorý začal operovať v kozme. Teda v dvojníkovi sa bude zrkadliť celá predhistória dnešného kozmu. A zase ďalší dobrý bod na ceste k udržaniu sa na ezoterickom výslní aj po smrti ezoterika.

A ezoterik má voči dvojníkovi ďalšie želania a to, aby spomienky ukladal rovno do čo najmenších častíc v kozme. Teda ezoterik očakáva od M dvojníka, že bude všetko zo sveta mŕtvych spomienok, z organického života v kozme, kozmických objektov zberať aj na prvkovej úrovni, tak isto na úrovni atómov, ale aj častíc v atómoch kdekoľvek a z čohokoľvek v kozme.

Dvojník 01.
Ezoterik si uvedomuje, že už má za sebou určitý vývoj v oblasti dvojníkov. V prvom rade je to vôbec zistenie, že je tu takýto patologický fenomén, ktorý dovoľuje vytvárať systém prieniku ľudskej psychiky do sveta prvkov, atómov a častíc. Tento fenomén dovoľujú poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov ako krycie tkanivo. Toto tkanivo nezhubne mutuje a vracia v psychike takto chorej osoby obdobie na planéte Zem pred náš letopočet asi 500 miliónov rokov, keď tu boli špecifické anomálie, ktoré dovoľovali vytváranie systému dvojníkov každej organickej hmote vo vyspelosti dnešných stromov. Psychika dnešnej osoby v tomto druhu patológie vytvára systém dvojníka vo svete častíc a dvojník ožije tým, že osoba dnešného vedomia a intelektu má aktívneho dvojníka, ktorý plní jej najviac nabíjané celoživotné želanie. Ezoterik neustále tvorí dvojníkov na všetky oblasti ezoteriky a aj bežného života a vytvorí ich možno aj do 200.

M. Dvojník 02.
Tento dvojník vzniká ako následok toho, že je tu 200 rozličných dvojníkov a je potrebné ich navzájom koordinovať, k tomuto účelu sa vytvára z oblasti arabskej ezoteriky systém dvojníka, ktorý dostáva označenie M 02. Ide o dvojníka, ktorý je ochotný neustále naberať nové informácie a prijímať zmeny na základe systému tkania kobercov. Ezoterik si však uvedomuje, že tento dvojník vzniká iba v atómoch kyslíka (O) a v iných prvkoch periodickej Mendelejevovej tabuľky nefunguje. A to nie je dobré. Treba pokročiť ďalej a vytvoriť dvojníka, ktorý bude fungovať aktívne vo všetkých atómoch všetkých prvkov v kozme. Nikomu neodporúčam vyhnúť sa tvorbe dvojníka 02 a prejsť hneď k dvojníkovi 03. Treba dôsledne precvičovať dvojníka 01, dvojníka 02 a až keď všetko pekne krásne samé od seba dozrie, je možné prejsť na systém dvojníka 03.

Dvojník 03.
Dvojník 03 vzniká na základe napojenia sa na poškodené epitelové bunky mimo telo ezoterika so želaním, aby dvojník operoval vo všetkých prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky. Ezoterik sa plne sústredí na tieto meditácie a skoro všetko realizuje dvojník 03. Ezoterik dôsledne blokuje svoje nevhodné želania a túžby. Do popredia tlačí túžbu a želanie, aby dvojník 03 operoval v časticiach každého prvku. A postupne si číta názvy prvkov z tabuľky a dvojník 03 realizuje jeho želania.

Prvky Mendelejevovej periodickej tabuľky: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr,Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Sc, Y, Ti, Zr, Hf, Unq, V, Nb, Ta, Unp, Cr, Mo, W, Unh, Mn, Tc, Re, Uns, Fe, Ru, Os, Uno, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Uun, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, C, N, O, F, Ne, Al, Si, P, S, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, La, Ac, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr a iné prvky, ktoré v tejto tabuľke chýbajú a to je asi do 10 prvkov.

Ezoterik si uvedomuje, že vytvorením dvojníka 03 vstúpil na totálne neznámu pôdu. Dvojníka 03 nikto v celej známej histórii nerealizoval. A teda ezoterik sa doslova nemá o čo oprieť. Je ako vedecký pracovník, ktorý sa zaoberá vývojom niečoho, čo pred ním nikto nevynašiel a neobjavil. Nie je to práve príjemný pocit byť priekopníkom úplne nového smeru ezoteriky. A takýto prístup bude vyžadovať, aby sa ezoterik na diaľku napájal na ľudí a organický život v kozme, ktorý rád báda tam, kde iný živý tvor v kozme ešte nebádal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.