Vrcholová ezoterika dvojníkov funguje na fenoméne nezhubne zmutovaných epitelových buniek ľudí a tiež iného organického života v kozme. Pod epitelovými bunkami si treba predstaviť vrchnú vrstvu buniek na povrchu orgánov ľudského tela.

Nezhubné bujnenie a rast epitelových buniek vyvoláva v živom organizme fenomén tvorby dvojníkov. Ide o to, že nezhubné zmutované bunky vytvárajú v danej osobe alebo okolo nej niečo ako energetický útvar v tvare človeka. Môžete si ho predstaviť ako špeciálny gumový balón v tvare človeka napustený plynom. Samozrejme, že tento energetický útvar nemožno vnímať klasicky cez oči, ale iba mimozmyslovo, teda veštecky. Tento útvar je schopný doslova ožiť a v spolupráci s telom danej osoby vytvoriť niečo ako múdre stvorenie. Takéto javy tvorby a fungovania dvojníkov boli popísané v rôznych psychiatrických štúdiách. Osoba s poškodenými epitelovými bunkami má nejakú celoživotnú túžbu a dvojník takejto osoby je pripravený pomôcť zrealizovať tieto túžby. Objekt dvojníka postupne nasaje do seba rôzne druhy informácií, či už priamo z chorej osoby, alebo z iných zdrojov ako sú spomienky ľudí, svet mŕtvych spomienok, svet organického života v kozme, svet magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem, alebo aj svet dvojníkov. A dvojník v sebe zoskupí nasaté informácie a to tak, aby mohol danej osobe pomôcť uskutočniť plány a ciele a je úplne jedno, či osoba má túžbu pozitívneho, alebo negatívneho zamerania.

Takýto dvojník sa preberie k životu a začína meniť psychiku danej chorej osoby a to tak, aby osoba a stvorený dvojník túžbu naplnili. Pokiaľ chce daná osoba skutočne naplniť túto túžbu, tak sa týmto spôsobom dostane k vytýčenému cieľu skôr. No aj po splnení túžby takto chorej osoby chce dvojník dosahovať v danej oblasti ešte vyššie a ďalšie ciele. A takto dokolečka a dokola. Nie je čudo, že osoby, ktoré netušiac vytvárajú takýchto dvojníkov, skončia v šialenstve a pomätenosti. Osoby, ktoré vytvorili dvojníkov, takto tvoria náhodne a neplánovite a často nemajú ani dostatočné schopnosti komunikovať s dvojníkom priamo. Nie je čudo, že takéto choré osoby končia zle. No v niektorých prípadoch u jedincov, ktorí fungujú v oblasti vedeckej a teoretickej, je možnosť pomocou dvojníkov získať nový pohľad na rôzne činnosti človeka a posunúť vedu a vývoj ľudstva o kúsok ďalej.

Po smrti osoby, ktorá na základe vlastnej chorobnosti vytvorila dvojníka, tento končí vo svete atómov a častíc a spomienky na dvojníka z danej osoby končia vo svete mŕtvych spomienok organického života v tomto kozme (vyjadrený maketou 4 000 banánov čo je priestor o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov). Tak isto organický život v kozme môže za určitých okolností tiež vytvárať niečo na spôsob dvojníkov ako ľudská rasa na planéte Zem. Samozrejme, že efekt tvorenia bude odlišný a špecifický pre danú oblasť v kozme. No jedno budú mať spoločné, že ich dvojníci umožnia organickej hmote fungovať psychicky v atómoch a časticiach. Organický život v kozme funguje na 20% na úrovni prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky (C, Cu, Zn, Pb atd.), kde prevládajú chemické a nie výhradne fyzikálne procesy. No 79% funguje psychicky až nad úrovňou vnútra buniek (chromozómy, gény, génové sekvencie). Na planéte Zem už neexistuje v tejto historickej dobe živý organizmus, ktorý by psychicky operoval vo svete atómov a častíc. No v minulosti bol takýto živý organizmus a podobal sa niečomu ako strom, ktorý okrem rastlinných produkoval aj bunky živočíšneho pôvodu. Ide o obdobie 500 miliónov pred naším letopočtom. Ezoterik tento organizmus nájde v kolektívnom vedomí o tom, čo ľudský rod prežil a ako sa vyvíjal. Ide o spomienky uložené vo vnútri neurónov miechy. Ale na niektorých miestach kozmu (4 000 banánov) je predpoklad (zhruba 3 – 4 možnosti) zachytiť aj dnes živý organizmus, ktorý má priamy kontakt do sveta atómov a častíc, kde sa dvojníci nachádzajú, pokiaľ stratia svojho organického stvoriteľa, ktorý je po smrti. A naším záujmom bude tento živý organizmus kontaktovať.

Naši dvojníci v nasekanej podobe sa dokážu zoskupiť do priestorových mandál a v tomto stave dokážu so psychikou ezoterika operovať k danému účelu. Dnes už máme okolo seba 20 000 až 100 000 rôznych kúskov dvojníkov, ktorých sme si sami vyprodukovali. Tieto kúsky dvojníkov sú vytvorené pre rôzne aktivity v oblasti ezoteriky, ale aj bežného života. Ezoterik sa uvedie do stavu atómovej a časticovej studne a tu sa nasekaní dvojníci ujmú všetkej ezoterickej aktivity. Vytvoria prvú priestorovú mandalu s kúskami dvojníkov, ktoré potlačia požiadavky buniek na ezoterikov intelekt. Ten sa môže premosťovať na úrovni atómov a častíc okolo hlavy ezoterika. Tento stav je potrebný pre operácie pod vedením dvojníkov. A nakoniec sa stane pre ezoterika trvalým stavom mysle. A ezoterik po tomto stave aj neustále túži. Ezoterik považuje v dvojníckej ezoterike svoj intelekt spätý s organickým životom v kozme a priestorom planéty Zem za príťaž a niečo, čo zväzuje jeho duchovný rast.

Potom sa pridá ďalšia mandala z vlastných kúskov nasekaných dvojníkov, ktorá ešte lepšie naladí myseľ ezoterika na psychické operácie vo svete atómov a častíc. Potom sa môžu vytvárať priestorové mandaly s nasekanými dvojníkmi za rôznym účelom. Pokiaľ chce ezoterik operovať vo svete mŕtvych spomienok organického života v našom kozme (4 000 banánov), tak sa vytvorí mandala hlavne z nasekaných dvojníkov pre túto oblasť. Pokiaľ chce ezoterik prenikať k organickému životu v kozme, tak sa vytvorí priestorová mandala z nasekaných dvojníkov pre túto oblasť ezoteriky. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do sveta dvojníkov, ktorých organickí tvorcovia zomreli, tak sa nasekaní dvojníci pre túto oblasť zoskupia do novej mandaly. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do 5 kozmov, ktoré boli pred naším kozmom, tak sa znovu vytvorí mandala z nasekaných dojníkov pre túto oblasť. Pokiaľ chce ezoterik preskupovať v sebe atómy a častice a to tak, aby mu to spevňovalo psychiku a zdravie, tak sa vytvorí nová mandala z nasekaných dvojníkov a zabezpečia komunikáciu s dvojníkmi v atómoch a časticiach, ktoré už nemajú svojho organického tvorcu. Pokiaľ chce ezoterik robiť veštecké výkony do rôznych dimenzií tohto sveta, tak sa za týmto účelom vytvorí niekoľko priestorových mandál a to mandaly, ktoré nahrádzajú zmyslové senzory ako sú zrak, čuch, hmat, chuť a sluch. A tieto zmyslové mandaly sa prispôsobia čo najlepšie na daný objekt v ľubovoľnom priestore. Potom sa k tomu vytvoria mandaly z nasekaných dvojníkov pre zber požadovaných objektov. K tomu sa vytvorí mandala pre kombinácie vešteckých techník cez systém mozočku. A potom sa vytvorí mandala pre kontrolu reálnosti vešteckého výkonu v centre fantázie.

Jednoducho na akúkoľvek činnosť ezoterika sa tvoria mandaly s určitým zoskupením kúskov dvojníkov, ktoré si ezoterik vytvoril cez systém poškodených epitelových buniek. Je si vedomý, že každý kúsok dvojníka a jeho pozícia je dôležitá pre vykonanie určitej operácie v danom čase a v danom priestore k danému účelu. Dôležitý je aj výber kúskov dvojníkov, ktoré realizujú vlastní nasekaní dvojníci. Tak isto si ezoterik spomína na svoje lebečné švy medzi kosťami lebky alebo panvy. Tu si ezoterik uvedomí dôležitosť tvaru kúskov dvojníkov, ich vzdialenosť od seba, ich sformovanie, vhodný výber a celkovú aktivitu. Ezoterik si dáva pozor, aby neprenikal psychicky mimo svoje telo ani do kozmu, ani k organickému životu v kozme, ani do sveta mŕtvych, ani do častíc a atómov mimo svoje telo. Iba by blokoval činnosť nasekaných dvojníkov v priestorových mandalách.

Ezoterik si uvedomuje, že nasekaní dvojníci v mandalách nepoznajú pojem vzdialenosť od jedného bodu k druhému bodu. A v zlomku sekundy sa premiestnia kdekoľvek napríklad v kozme. V zlomku sekundy zozbierajú potrebné informácie a umiestnia ich do atómov a častíc do vnútra ezoterika. Vlastne ezoterik si musí zvyknúť na to, že tvorí mandaly z nasekaných dvojníkov okolo seba a dvojníci zabezpečujú skoro všetky psychické úkony v ezoterike alebo mimo nej, pokiaľ je ezoterik psychicky uložený na úrovni atómov a častíc. Tento stav voláme atómovo-časticová studňa.

No skúsime sa vrátiť k problematike organického života v kozme. Ezoterik si vytvorí pre kontaktovanie s organickým životom v kozme mandalu z nasekaných dvojníkov. A v prvom rade bude navštevovať cez vlastných dvojníkov organický život v kozme, ktorý je v danom prostredí degenerovaný a cez dvojníkov nechá na svoj intelekt pôsobiť informácie o týchto defekťákoch zo 4000 banánov. Takto preškoľuje hlavne 6 neurónových oblastí svojho tela a v nich spoločnú 7. oblasť a to chromozómy a gény v nich. Potom cez dvojníkov v mandale vyhľadá poškodený organický život v kozme, ktorý operuje na úroveň atómov a častíc, čo je svet dvojníkov. A cez dvojníkov nechá pôsobiť prichádzajúce informácie do 6. neurónových oblastí a 7. spoločnej oblasti. Cieľ je jasný, to školiť psychiku na systém dvojníkov a na svet atómov a častíc.

Ezoterik pokračuje ďalej a na odporúčanie svojich nasekaných dvojníkov v mandalách vyhľadá cez svojich dvojníkov organický život, ktorý má priamy kontakt na svet atómov a častíc. Ide o typ organického života, ktorý nepoznáme tu na planéte Zem. Ten tu žil pred viac ako 500 miliónmi rokov a možno ho vyhľadať iba v miechových neurónoch v rámci kolektívneho vedomia. Ezoterik prijíma do seba informácie a nechá tento jedinečný druh organického života fungovať do svojej psychiky. Vlastní dvojníci v mandalách sa snažia sprístupniť v psychike vhodný obrázok o tomto organickom živote. A ponúkajú obrázok 5 litrového pohára naplneného po okraj živými chrústami. Tieto chrústy sa hmýria a dotýkajú. K tomu treba pridať predstavu švov na lebke ezoterika. A zároveň dvojníci odporúčajú, aby sme si predstavili vlastné neuróny ako mini hmýriace sa chrústy a čo najlepšie sa naladili, ako funguje tento UFO organický život v kozme.

Už môžeme postupne vytvárať katalóg dvojníkov podľa určitých kritérií. V prvom rade je to kritérium, kedy dvojníci vznikli. Teda najstarší dvojníci sa tvorili z organickej hmoty ešte pred existenciou tohto kozmu (4 000 banánov) o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ide o 5 iných kozmov, ktoré fungovali ešte pred naším kozmom. Už sme si vytvorili na to nasekaných dvojníkov, ktorých kúsky sa podobajú malým pyramídam a budú nám umožňovať prenikať do týchto 5 kozmov, ktoré tvoria minulosť a v nej systém dvojníkov. Máme tu však teraz náš kozmos (4 000 banánov) a v ňom dvojníkov, ktorých vyprodukovala organická hmota. Väčšina dvojníkov, ktorí sú na úrovni atómov a častíc, je nasmerovaných k praktickému životu v kozme. A len nepatrné množstvo dvojníkov je vytvorených pre niečo viac ako lokálne aktivity v niektorom kúte kozmu. Máme tu aj jedinečných dvojníkov, ktorých súčasťou sa stali spomienky organického života. Takýto typ dvojníkov dovoľuje reinkarnačné mechanizmy a to v zmysle uchovania spomienok aj po smrti organického života. Postupne sa budeme napájať aj na tento druh dvojníkov, ktorí sú na úrovni atómov a častíc a ich organický stvoriteľ už nie je živý. Už prvé prieskumy tých organických jedincov na planéte Zem ukazujú na to, že reinkarnácia cez dvojníkov bola prevedená diletantsky a ako je už zvykom s patričnou ľudskou nabubralosťou ich dokonalosti. Na druhej strane sú tu reinkarnácie organického života, ktoré robili reinkarnáciu na základe odporúčania dvojníkov a nie podľa vlastnej túžby uložiť spomienky do dvojníka.

Ezoterik by si mal uvedomiť, že síce sa môže pochváliť tým, že v rámci ľudstva je dostatočne vyspelý, a dupľom ezoterik, ktorý robí 6 duchovných ciest v 6. neurónových oblastiach a v 7. oblasti, ktorá spája týchto 6 oblastí a to sú chromozómy, gény a génové sekvencie. A k tomu mimozmyslovo nasal spomienky asi 7 000 ezoterikov celej histórie ľudstva, prenikol do sveta mŕtvych spomienok, prenikol psychicky do astronomického kozmu (4000 banánov) a spoznal organický život UFO v našom kozme. No takáto hegemónia a vyspelosť je ničím pred potenciálom a schopnosťami dvojníkov. Duchovne vyspelý ezoterik bude trvalo poškodený tým, že sa musel, či chcel, alebo nechcel, zviazať s planétou Zem a jeho veľkosť a významnosť končí v tom momente, pokiaľ začal psychicky prenikať do všetkého mimo planétu Zem. A v tomto prípade by ezoterik mal vzdať dvojníkom vo svete atómov a častíc tú najväčšiu úctu a podradiť sa mu úplne. Ezoterik si je vedomý, že nemožno úspešne robiť kozmickú ezoteriku bez systému dvojníkov a celkovo, pokiaľ by ezoterik neotvoril systém dvojníkov, tak by jeho duchovný systém stagnoval. A aj v otázke reinkarnácie cez dvojníkov treba zaujať pragmatické stanovisko ako ju robiť a čo je možné a nemožné. Pri reinkarnácii cez dvojníkov nemá zmysel myslieť na seba, svoje schopnosti a svoje spomienky. Ale plne si uvedomiť, že pokiaľ uložíme do dvojníka svoje spomienky, tak tento dvojník po našej fyzickej smrti nebude uložený do večného kľudu, ale bude aktívne pokračovať v ďalšom napredovaní. Vyspelý ezoterik si je vedomý toho, že v reinkarnácii majú priestor hlavne dvojníci a ezoterik je iba ako motor auta na to, aby dvojníci mohli pokračovať vo svojej činnosti za prítomnosti spomienok ezoterika, ktoré budú dostatočne školené cez systém dvojníkov. A to má potom mimoriadnu hodnotu a vytvorí jedinečnú možnosť spojiť duchovnú cestu ezoterika so systémom dvojníkov.

Ďalšie delenie dvojníkov by mohlo byť podľa toho, či majú ešte svojho organického stvoriteľa, alebo nemajú. Deliť svet dvojníkov možno aj podľa toho, kto komunikuje so svetom dvojníkov, kto ho vytvára a ako ho vytvára. Dvojníkov výhradne produkuje organický život ako proces patologických prejavov založených na mutáciách niektorých buniek organizmu a cez túto mutáciu návrat k organizmu, ktorý žil na Zemi pred 500 miliónmi rokmi. A ezoterik môže tento druh vnímať cez neuróny miechy v systéme kolektívnych spomienok vlastného historického vývoja na planéte Zem. No zároveň má možnosť spoznať ešte žijúci organizmus, ktorý je schopný operovať na úrovni atómov a častíc úplne prirodzene. Takýto organizmus cez seba zabezpečuje prietoky informácií zo sveta dvojníkov. Psychickým kontaktom cez systém nasekaných dvojníkov umožňuje takýto organizmus v kozme kontaktovať a zošľachtiť si psychiku do sveta atómov a častíc. A celkovo uvidíme, čo všetko prinesie tento kontakt a vytvorenie dvojníka z tohto kontaktu.

Ďalšie delenie dvojníkov už možno zúžiť iba na samotného ezoterika, ktorý produkuje dvojníkov cez choré epitelové bunky živého organizmu cez vlastné bunky a k tomu kozmické vedomie a tvorenie UFO odtlačkov pred sebou, do ktorých vkladá informácie zo seba alebo aj z priestoru kozmu (4 000 banánov), v ktorom je organický život, svet mŕtvych spomienok a aj 5 kozmov, ktoré boli pred naším kozmom. Dvojníkov vždy nasekáme na kúsky cez systém pyramidálnych predstáv. Už teraz ich môžeme deliť na dvojníkov, ktorý vznikli z poškodených epitelových buniek orgánov, z poškodených epitelových buniek miechy, poškodených epitelových buniek kože a ožiarených epitelových buniek a to hlavne vplyvom Černobyľu. Špeciálne miesto majú dvojníci pre psychický prenik do 5. kozmov, ktoré boli pred naším kozmom. Tu vytvorení a nasekaní dvojníci majú tvar mini pyramíd. Ďalšie delenie nasekaných dvojníkov na kúsky je možné podľa druhu a účelu, pre ktorý majú fungovať. Teda každá zo 7. ezoterických ciest dostala svojich dvojníkov. Dvojníkov dostala oblasť veštectva, oblasť sexuálna, oblasť UFO organického života, dvojníci pre reinkarnačné účely, dvojníci z anjelských sfér detských dyslektikov a podobných systémov, dvojníci pre prenikanie cez skrížené anti čierne diery, dvojníci pre otvorenie tretieho oka cez miechu a neuróny odpojené od nervového systému a priamo bioenergiami prepojené na kúsky dvojníkov. Tak isto tu máme dvojníkov pre záznamy o dvojníkoch v magmatickom jadre planéty Zem, dvojníkov pre bežný život, dvojníkov pre oblasť zdravia. Všetky druhy dvojníkov sme postupne privolávali k sebe, zároveň sme kontrolovali ich stav a upravovali sme ich cez pyramidálne objekty tak, aby neboli spolu doslova zlepení, aby boli výkonnejší. Zároveň sme vytvárali pred sebou UFO priestor prepojením na choré epitelové bunky a do tohto priestoru sme sťahovali kusy dvojníkov a zdokonaľovali ich. Tu sa darilo dostať spolu k sebe všetky časti jedného nasekaného dvojníka. Naznačili, čo potrebujú a my sme im to poskytli a doslova prešli procesom inovácie a zdokonalenia k ďalším aktivitám. Pokiaľ sme mali pre danú oblasť viacej dvojníkov, tak sme pred sebou vytvorili niekoľko UFO obalov cez kontakt k poškodeným epitelovým bunkám.

Pri reparácii kúskov dvojníkov sme používali hlavne systém zoskupenia určitých kúskov rôzny dvojníkov do priestorových mandál. A zároveň sme tvorili plastické predstavy pyramíd, aby sme cez tieto predstavy upravili kúsky dvojníkov k lepšiemu fungovaniu. Potom sme sa napájali na poškodené epitelové bunky a tvorili pred sebou obal budúceho dvojníka, v tomto prípade sme do tohto obalu pred sebou volali kúsky jedného dvojníka a tu sme skúmali a veštecky sme sa dožadovali, aby vyjadril svoje požiadavky k lepšiemu fungovaniu. Najčastejšie dvojníci požadovali, aby sme mali jasne definované zámery, čo chceme v jednotlivých oblastiach ezoteriky dosiahnuť. A tak sme dovnútra dvojníkov svoje zámery vkladali.

Potom sme sa zamerali a psychicky cez nasekaných kúskov dvojníkov sme sa prepojili na mimoriadne atypický organický život v kozme. Ide o organický život, ktorý má organické štruktúry dovoľujúce mu fungovať na úrovni atómov a častíc. V prvom prípade organický život UFO usiluje kontaktovať skoro všetkých dvojníkov a ukladať do seba kópie toho, čo je uložené v dvojníkoch. Prípadne cez kontakt s dvojníkmi školili svoje organické časti a vytvárali z nich niečo na spôsob zmyslov na vnímanie okolitého sveta. V treťom prípade išlo o organický život v našom kozme, ktorý mal hlboké vedomie sám seba mnohokrát silnejšie ako je ľudské uvedomenie si, že sme ľudia. Tento organický život sám v rozsiahlom meradle menil seba a svoje okolie im platnými technológiami. Tento organický život sám tvoril pre seba dvojníkov, aby vedel, ako má čo najlepšie fungovať v danom prostredí.

Po premostení sa na tieto organické životy sme začali budovať z poškodených epitelových buniek pred seba obal dvojníka a intuitívne sme odhadovali, čo po nás ako stvoriteľovi chcú. Dvojník č. 1 chcel, aby sme do neho vložili predstavy hmyzu na planéte Zem. Tak isto podobné formy hmyzieho života v kozme. Išlo o priestor kozmu (4 000 banánov). Potom sa dvojník v sekunde premiestnil k tomuto organickému životu v kozme a zosával do seba informácie o ňom. Potom sme ho pustili do vlastného tela a tu sa usiloval pozmeniť fungovanie neurónových oblastí. Následne po chvíľke sme ho množstvom pyramíd v sebe transformovali na drobné kúsky. Tieto kúsky môžeme aktivizovať a využiť na premostenie skoro všetkých dvojníkov v našom kozme (4 000 banánov). Začali sme tvoriť Dvojníka č. 2 z energetického obalu pred sebou, dodávali sme mu predstavy o dotýkajúcich sa konároch. Odišiel kontaktovať špeciálny organický život v kozme. Tento dvojník bude v prvom rade slúžiť ako súčasť zmyslových mandál z nasekaných dvojníkov. Hlavne na vnímanie sveta dvojníkov na úrovni atómov a častíc. Potom sme podobne tvorili Dvojníka č. 3. Požadoval prepojenie na prúdiace a do seba narážajúce molekuly vzduchu. Potom naživo vyoperované množstvo zdravých a chorých očí. Dvojník išiel kontaktovať tento organický život, ktorý viacej kontaktuje dvojníkov na časticových úrovniach ako sú hríbik, farebné fľaky, iskričky a perličky. Dvojník nasal informácie a začal pôsobiť do našich tiel. Nakoniec sme ho nasekali cez systém viacerých pyramíd v sebe. Začali sme tvoriť Dvojníka č. 4 a to z predstáv predchádzajúcich dvojníkov č. 1, 2, 3. Po ceste k atypickému organickému životu sa dvojník zastavil ešte v rôznych anomálnych a tu zberal ďalšie informácie. Potom postupne nasával informácie z organického života, ktorý sám pre seba produkoval dvojníkov. Dvojník do seba nasal množstvo informácií a presunul sa do tiel zasväcovaných jedincov. Tu vplýval na bunky a atómy zasväcovanej osoby a následne sme ho zlikvidovali cez systém v sebe uložených pyramíd.

Cieľom tohto zasvätenia bolo vytvoriť systém na kontaktovanie všetkých druhov dvojníkov v našom kozme (4000 banánov). Teda všetkých a naraz.

Pridaj komentár