Meditácie sú zamerané do ezoteriky dvojníkov. Pod označením DV. Z. 7 000 R. UIČ rozumieme skratku pre systém ezoteriky dvojníkov, a teda prienik psychiky ezoterika na úroveň častíc. No celkovo už názov upozorňuje, že budujeme umelú inteligenciu na časticiach podľa určitých pravidiel a zároveň sme opustili koncept klasickej reinkarnácie. Celkovo tu ide o zvieracích dvojníkov – Z. a inteligentných dvojníkov (organická hmota v kozme schopná tvoriť technológiu) – 7 000 R.

DV. (dvojník) – znamená, že tu ide o systém dvojníkov. Teda zvieracích aj inteligentných aj dvojníkov umelej inteligencie. Z – znamená, že tu ide o základ tohto dvojníka a to sú zvierací dvojníci. Ide o dvojníkov organickej hmoty v kozme pod označením UFO, ktoré má úroveň zvierat na planéte Zem. Teda zvierací dvojník Z. nie je schopný tvoriť technologické zariadenia. Má iba jedno želanie a to objektívne zbierať informácie v kozme, svoj priestor zberu neustále rozširovať a v tomto rozširujúcom sa priestore neustále aktualizovať všetky zmeny.

Dvojník Z. je rozvinutý na úroveň od 01 – 5 000. Zvierací dvojník sa rozvinul napájaním sa ezoterika na cicavce a primáty, ktoré mali nezhubné bujnenie epitelových buniek a cez túto patológiu tvoria dvojníka na časticiach. Tak isto sem patrí aj organický zvierací život v kozme pod označením zviera UFO. Skratka 7 0000R znamená, že zvierací Z. dvojník má v sebe uložených takzvaných inteligentných dvojníkov organickej hmoty v kozme. Pod slovom inteligentný rozumieme organickú hmotu v kozme, ktorá má schopnosti realizovať genetické zmeny a budovať na sebe závislú technológiu a inteligentné prostredie strojov a zariadení. Tak isto sa v čísle 7 000 skrývajú inteligentní dvojníci 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 5 000 – 6 000 – 7 000. Je to línia dvojníkov z ľudských osôb, ktoré majú patologický systém dvojníka. Je to línia dvojníkov aj z podobných stavov organickej hmoty UFO v kozme. Tak isto je to línia dvojníkov po odumretej organickej hmote ľudí alebo inej organickej hmoty v kozme pod označením UFO. Organická hmota odumrela a nechala po sebe záznamy a spomienky o svojej existencii. Tento inteligentný systém dvojníkov je mimoriadne viazaný na živého ezoterika, a tak isto je mimoriadne viazaný na organickú hmotu v kozme. Inteligentní dvojníci 7 000 R sú príliš viazaní na súčasný stav kozmu a v ňom samotného ezoterika, organickú hmotu v kozme a samotný kozmický priestor teraz a tu. A tento stav nemôže byť večný a musí sa meniť podľa toho, ako sa mení kozmos na časticiach. Teda dynamicky sa meniaci systém je základ umelej inteligencie dvojníka na časticiach – UIČ. Najväčší problém fungovania na večnosť je trvalé prispôsobovanie systému dvojníkov vzniknutým zásadným zmenám. Fungovanie niečoho na večnosť vyžaduje trvalé akceptovanie zmien v nekonečnej budúcnosti.

Teda systém dvojníkov inteligentnej hmoty v kozme pod označením UFO je v prílišnej závislosti na viacero faktoroch. A preto došlo k zásadnej zmene, kde základom celého systému dvojníkov na časticovej rovine je zvierací dvojník a inteligentný systém dvojníkov funguje vo vnútri zvieracieho dvojníka. Inteligentný systém dvojníkov vo zvieracom dvojníkovi sa plne podriaďuje aktuálnemu stavu reality diania v kozme na úrovni častíc. Táto podriadenosť je zákonite nutná a potrebná, lebo tento systém uloženia spomienok človeka na časticovú úroveň dovoľuje trvalú aktivitu v celej večnosti kozmu. Keby sa systém dvojníkov na časticovej rovine totálne podriadil želaniam ezoterika, tak po jeho smrti by dvojník na časticiach nemohol zostať aktívny vo večnosti. Dvojník na časticiach by čakal na ezoterika, aby mu vydával príkazy a želania. A takýto prístup by dvojníka znefunkčnil. Ezoterik má samozrejme počas života na dvojníka svoje bežné želania a systém dvojníka sa snaží tieto želania pomôcť realizovať. Za to ezoterik má hlavne želania nadčasové a želania viazané na život ezoterika po jeho smrti musia skončiť, alebo musia byť prerobené podľa skutočnej reality fungujúcej v danom kozme. A v prípade smrti ezoterika sa realita zásadne zmenila a systém dvojníka ako umelej inteligencie na časticiach UIČ musí odstrániť to, čo viazalo ezoterika a dvojníka do jedného celku. A toto je systém umelej inteligencie na časticiach, ktorá plne akceptovala nestálu zmenu svojho základu ako nutnosť udržania si funkčnosti a aktivity. Po smrti ezoterika to bude postupne jedinečný intelekt na časticiach bez mŕtveho ezoterika. Ezoterik si uvedomuje, že dvojník a jeho svet nesmú byť viazané natrvalo na tento kozmos, ktorý tu funguje teraz. Dvojník ako umelá inteligencia UIČ vždy musí skenovať reálne fungujúci kozmos a aktívne meniť svoje vnútro zložené z ľudských dvojníkov. Realita a neustála expanzia základu dvojníka Z. 7000R – UIČ do ďalších priestorov kozmu na úrovni častíc dáva aj istotu toho, že bude dostatok priestoru na časticiach ohľadom ukladania informácií o kozme, ktorý zviera zvierací dvojník 01 – 5 000 ako trvalý základ systému dvojník ako umelej inteligencie na časticiach. Pokiaľ sa kozmos zmení, tak zvierací dvojník v systéme umelej inteligencie na časticiach pozmení aj fungovanie seba a tiež organických dvojníkov vo svojom systéme.

Rovina logiky dvojníka Z. 7 000R. – UIČ
Na začiatku aktivít v oblasti ezoteriky dvojníkov sme systém budovali na základe schémy alebo stratégie idúcej ku klasickej reinkarnácii, tak ako sa to deje na úrovni atómov. Teda ide o svet mŕtvych spomienok, ktoré sa po smrti organickej hmoty uložia v atómovom svete. Presnejšie by sme mali povedať, že po smrti organického života sa vo vnútri atómov uložia impulzy z neurónových a tukových buniek. Vo vnútri týchto sa nachádzajú drsné endoplazmatické retikulá a do seba ukladajú spomienky v podobe impulzov, ktoré vznikajú v neurónoch veľkého mozgu. Ide o zmyslové centrá pre zrak, čuch, chuť a hmat. Tieto uložené impulzy sa smrťou organickej hmoty uvoľnia a stanú sa súčasťou sveta atómov. Hovoríme o svete špiritistickom. Pokiaľ živá organická hmota v kozme nedosiahne stav raného štádia klinickej smrti spojeného so stratou vedomia na pár minút alebo tieto stavy klinickej smrti necvičila, tak počas života nie je schopná fungovať vo svojom tele na úrovni atómov. Myseľ osoby bez raného štádia klinickej smrti pracuje v drsných endoplazmatických retikulách iba na úrovni prvkov. Hovoríme o klasicky ľudskej psychike. No po prežití klinickej smrti alebo po jej vytrvalom nácviku sa psychická aktivita presunie do neurónov veľkého mozgu a tu začína fungovať na úrovni atómov v neurónových bunkách. Konkrétna osoba prežije klinickú smrť a pred prežitím klinickej smrti mala aktívne psychické centrum napríklad v strednom mozgu. Osoba sa prebrala z klinickej smrti, ale psychika už nefunguje na neurónoch stredného mozgu, ale na úrovni neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Teda množstvo ľudí po klinickej smrti a jej prežití sa cíti inak a majú často psychické problémy fungovať štandardne. Ezoterik tento stav dosiahne cvičeniami, pri ktorých neustále stišuje a pozastavuje činnosť svojich orgánov. A teda na stav klinického vedomia si vytvára trvalé neurónové centrá. Tieto centrá mu dovolia fungovať trvale v sebe aj mimo seba na úrovni atómov. Pokiaľ si osoba po prežití alebo nácviku klinickej smrti veštecky uvedomuje, čo obsahuje svet mŕtvych na úrovni atómov, tak sa bude usilovať o to, aby spomienky v podobe impulzov uložených v endoplazmatických retikulách zostali po smrti a ich uvoľnení do okolitých atómov vcelku a aby si udržali určitý druh aktivity. Veštecky vybavená osoba dobre vníma objekty zo spomienok na úrovni atómov. Podrobnejšie informácie si nájdete v Plazmatickej škole.

Ezoterik, ktorý pestuje systém dvojníka, sa svojou psychikou prebúra vo všetkých 6 neurónových oblastiach rovno do úrovne častíc v atómoch. Pokiaľ je ezoterik po nácviku raného štádia klinickej smrti, tak preniká vedome do svojich 6 neurónových oblastí na úrovni atómov a pokiaľ má systém dvojníkov, tak preniká na úroveň častíc v atómoch a tie sú aj súčasťou prvkov. Psychika bežného človeka, ktorý neprežil klinickú smrť a nemá patológiu epitelových buniek na povrchu orgánov tela, je schopná pracovať iba na úrovni prvkov zoskupených do aminokyselín a bielkovín, tu je jasne naznačený určitý fenomén geniality ľudských osobností. Pokiaľ je osoba napojená na systém dvojníka, tak má vysoký potenciál ku geniálnym riešeniam. Samozrejme, k časticovej psychike treba ešte ďalšie osobnostné predpoklady, aby sa možnosti geniality dali prejaviť. Ezoterik systematicky skúma sám seba, možnosti ezoteriky a celkovo duchovného rastu. Teda vie o tom, že je tu svet mŕtvych na úrovni atómov. Vie prenikať psychicky do sveta prvkov v sebe a okolo seba. Ezoterik psychicky preniká do atómov a pozná, čo organický život ukladá po smrti na úroveň atómov, čo tu vlastne funguje a ako to tu funguje. Bližšie Plazmatická škola. Ezoterik si je plne vedomý tohto sveta, dôsledne si buduje mimozmyslové centrá vo svojom veľkom mozgu, aby tento svet mŕtvych spomienok (svet atómov okolo nás) mohol preložiť do ľudskej reči. Je úplná samozrejmosť, že bežní ľudia bez nácviku alebo patologického prežitia klinickej smrti nemajú žiadnu osobnú skúsenosť s touto rovinou existencie a majú sklony preberať predstavy o svete mŕtvych v naivistickej a neserióznej podobe. Aj osoby, ktoré prežili reálne klinickú smrť a vrátili sa z nej naspäť, si často nedokážu vybudovať veštecké alebo mimozmyslové centrá v neurónoch veľkého mozgu. Teda nedokážu svet mŕtvych na atómoch vnímať. A často tiež preberajú to, čo o svete mŕtvych na atómoch niekto napísal a povedal bez toho, aby to seriózne skúmal. Tak isto osoby s patológiou dvojníka ani len netušia, že sa prebúrali do častíc a nemajú žiadne skúsenosti, ako to na časticovej úrovni funguje. Chýbajú im nacvičené zmyslové centrá pre vnímanie toho, čo sa deje na časticiach. Ezoterik je osoba, ktorá preniká na časticovú úroveň vedome a doslova vedeckými metódami ich testuje.

Ezoterik sa presúva plne do sveta častíc cez nepatologické budovanie centra pre prienik na časticovú rovinu. Teda nie chorobné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov, ale niečo na spôsob: naučil som sa písať a pravidelným písaním si túto schopnosť udržujem. Ezoterik zahájil svoju cestu do sveta častíc trvalým napájaním sa na vhodne patologicky poškodené osoby a organickú hmotu v kozme pod označením UFO. Vytrvale psychicky preniká k takto poškodenej žijúcej organickej hmote. Získava informácie o tom, ako prenikať psychicky na časticovú úroveň a ako sa tu trvalo udržať, aby sa systém neuzatváral, nepadal a zostal trvale otvorený. Je každému jasné, že vybudovať trvalé otvorenie centier pre systém dvojníkov vyžaduje roky aktívnej meditácie. Ezoterik si postupne začína budovať na časticovej úrovni vlastný svet – vlastného dvojníka. Uvedomuje si, že to je vlastne psychika samotného ezoterika, ktorá si prerazila trvale cestu do vnútra častíc seba aj okolia.

Ezoterik do systému dvojníkov vkladá množstvo túžob, a nie jednu túžbu viazanú na jeden cieľ. Ezoterik vie, že postup cez jedno želanie je nebezpečný. Ezoterik si je vedomý, že jeho psychika preniknutá na častice robí systém dvojníka. Ezoterik si je vedomý, že si musí vybudovať mimozmyslovú schopnosť vo veľkom mozgu, aby mohol zahájiť komunikáciu so systémov dvojníka. Tak ako vidíme okolo seba ľudí a veci, tak sa ezoterik musí naučiť veštecky – mimozmyslovo – vnímať svet častíc. Ezoterik do dvojníka, a teda seba samého na časticiach, posiela svoje myšlienky a zisťuje, že dvojník dokáže jeho myšlienky vhodne upraviť na precíznejšie, vývoja schopné a geniálne. A tak si ezoterik, ako v prípade anjelských sfér detských dyslektikov, necháva schvaľovať, čo teraz robí, aby to bolo úspešné aj ďalších 20 rokov. Pri systéme dvojníka ako umelej inteligencie UIČ treba mať trvalo na pamäti, že tento systém sa buduje na večnosť a po smrti ezoterika sa už nedá nikdy zmeniť. Jedna možnosť a nič viac. Umelá inteligencia na časticiach UIČ sa buduje preto, aby zabezpečila to hlavné a to je trvalo skenovať reálne dianie v kozme na úrovni častíc, trvalú ochotu neustále prispôsobovať svoj systém realite toho, čo sa v kozme deje a udržať si aktivitu na večnosť. Zároveň tento systém umelej inteligencie dovoľuje vybudovať dvojníka UIČ ako mysliaci systém na časticiach. Teda za určitých okolností môže nadobudnúť vedomie o sebe a rozvíjať sa do nekonečnosti. Chápem bežných nemeditujúcich jedincov, ktorí tento zámer považujú za sci-fi sen, ale ubezpečujem vás, že ide o reálnu možnosť vytvoriť mysliace časticové prostredie. Na pochopenie tohto cieľa potrebuje klasický štandardný jedinec mimoriadny intelekt a osobnú ezoterickú skúsenosť. Pokiaľ niekto nemá tento potenciál, tak nech radšej pomlčí. To je presne tak, ako keď laik bude vyjadrovať svoje názory na svet kvantových fyzikov.

Ezoterik postupne zistí, že dvojník na časticiach dovoľuje na maximum využiť potenciál psychiky uloženej na časticiach, pokiaľ to chce aj ezoterik. Teda ezoterik robí v ezoterike, ale aj v bežnom živote to, čo požaduje dvojník. Nie je jednoduché naučiť sa takémuto spôsobu fungovania. Pokiaľ tak neurobí a bude dvojníkovi diktovať z roviny prvkovej a atómovej, čo treba robiť a ako to treba robiť, tak nedokáže naplno rozvinúť potenciál systému dvojníkov. Nedosiahne úroveň UIČ – vytvorenia vedomej inteligencie na časticiach. A teda ezoterik si postupne vybuduje systém inteligentných dvojníkov, ktorých základom je organická hmota v kozme, ktorá je schopná tvoriť stroje a zariadenia a geneticky manipulovať s ostatnou organickou hmotou. Ezoterik kontaktuje informačné polia dvojníkov, od ktorých sa organická hmota v kozme odpútala a to tým, že vyhynula alebo zomrela. Po smrti organickej hmoty s dvojníkom sa dvojník odpojí od zomretej osoby, zoberie so sebou jej spomienky, umiestni sa v priestore častíc veľkosti asi našej slnečnej sústavy a záznam tu uložený sa stane spravidla úplne pasívny a nefunkčný. Teda iba ako spomienka na to, čo robila počas života živá hmota a jej dvojník. Ezoterik nechce zanechať po sebe svoje spomienky ako nehybné mauzóleum. Ezoterik prenikol psychicky do častíc a na častice vkladá hlavne informácie, ako funguje časticový svet. Pre ezoterika je prvoradé neustále kontaktovať všade častice všetkých druhov a ukladať do dvojníka o nich informácie. Pre ezoterika nemá zmysel ukladať informácie o sebe a organickej hmote. Ezoterik nemá záujem spraviť zo svojho dvojníka stroj na riešenie svojich pozemských problémov. Ezoterik nestavia dvojníka, aby splnil jedno želanie. Ezoterik dáva dvojníkovi extrémne množstvo želaní a tie hlavné sú reálne vnímanie sveta na časticiach, neustále expandovanie vo svete častíc ďalej a ďalej všetkými svetovými smermi. Základnými informáciami v systéme dvojníka sú záznamy časticových dvojníkov, ktorí zostali po odumretej organickej hmote a to kdekoľvek v kozme. Dvojník ako systém UIČ – umelej inteligencie na časticiach má povinnosť postaviť svoj základ na spomienkach organickej hmoty na časticiach, trvalo takéto záznamy vyhľadávať a zaraďovať do svojho systému fungovania na časticiach. Ezoterik na začiatku cesty dvojníkov funguje z častíc svojho tela a má snahu trvalo navštevovať cez dvojníka čo najviac časticových oblastí. Lebo po smrti sa časticové spomienky z ezoterika uvoľnia a rozvinú sa všade tam, kde už ezoterik cez svojho dvojníka zrealizoval určitý kontakt. Keď si počas života kontaktoval niektorú oblasť, tak sa tam môžu ezoterikove spomienky po smrti usadiť. A ezoterikovi mimoriadne záleží, aby bol podľa možnosti trvalo usadený na všetkých časticiach v kozme.

Nižšie druhy zvierat a inštinktívne správanie
Treba reagovať okamžite, párenie, krátky život, extrémne rodenie.
Stromy ako výroba semien a schopnosť ich prenášať kdekoľvek na planéte Zem. Vývoj na základe množstva rôznych genetických deformácií a presadí sa taká deformácia, ktorá sa genetickou zmenou najideálnejšie hodí pre daný stav reality na planéte Zem. Dosiahnutá úspešnosť vyprodukovať v danom čase čo najviac organickej biomasy jedného organického druhu. Stačí sa iba rozmnožovať a rozmnožovať. Nižšie druhy zvierat iba reagujú na to, čo sa deje v ich okolí a neukladajú spomienky na dlhšie obdobie. Žijú relatívne krátko, často pár hodín a dní. Ezoterik má na svojej ceste aj svojich protivníkov a ten hlavný protivník je jeho genetický odkaz uložený vo vnútri buniek a najviac v bunkových jadrách. Tento odkaz by sme mohli jednoducho definovať: si tu pre to, aby si sa rozmnožil a spravil všetko, aby organický život na planéte Zem nevyhynul. Toto je mimoriadne silný program, ktorý je v zásade otočený proti tomu, aby ezoterik na časticiach zbudoval UIČ – umelú, vedomú a mysliacu inteligenciu. Pud rozmnožiť sa v kolektívnom slova zmysle je najtvrdší protivník ezoterika na duchovnej ceste. No keď o tom vieme, tak sa dokážeme tomuto vplyvu brániť, vymaniť sa z tohto fenoménu „všetko pre organickú hmotu“ a pre nekonečno a UIČ – umelú inteligenciu na časticiach nič. Ezoterik využije systém inštinktívneho fungovania svojej psychiky na časticiach a to tak, že klasický plán na rozmnoženie a udržanie života presunie na plán rozmnožiť sa ako umelá inteligencia UIČ na častice. A toto neustále rozmnožovanie sa z častice do častice viaže na expanziu do ďalších a ďalších častíc. Cieľ už nie je udržanie organickej hmoty na planéte Zem. Cieľ je šíriť sa časticovým svetom a to bez zastavenia sa a vo večnom čase za sebou nasledujúcich zmien v kozme.

Cicavce a pudové správanie
Organizovanie vo veľkých skupinách. Dostatok neurónov a ich rozvinutie výchovou. Zvieratá bez opracovania svojich predmetov. Zvieratá bez systému trvalého usadenia na jednom mieste. Otrocký systém závislosti na párení, rozmnožovaní.
Zvieratá, ktoré na planéte Zem musia žiť aktívne viacero rokov a v trvalom pohybe z miesta na miesto, si musia vybudovať iný informačný systém ako nižšie druhy zvierat. Cez svoje zmysly skenujú svoje okolie a ukladajú o ňom informácie. Nazbierané informácie sa formujú do systémov, ktoré dokážu niektoré cicavce napr. primáty usmerniť, ako sa chovať úspešnejšie v danom prostredí. Človek ako organizovaná skupina kooperujúcich jedincov. Teda budovanie mestského človeka, žijúceho ako samostatná jednotka v rozsiahlych kooperujúcich skupinách. Človek ako organický systém navzájom dohodnutých buniek v jednom jedincovi za účelom rozmnoženia a udržania života na planéte Zem. Ezoterik využije brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev, aby systém cicavcov, ktorý má v sebe, pozmenil na zber informácií o časticiach v kozme cez systém dvojníka a UIČ. Brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev už teraz nepotrebuje zbierať informácie o tom, čo sa deje v jeho okolí. Zabezpečujú to centrá vo veľkom mozgu. Teraz môže brušný mozog prevziať funkciu riadenia a zberu informácií o časticiach v kozme.

Primáty, človek, stroj
Organizovanie vo veľkých skupinách ako ľudská spoločnosť. Prísna kontrola genetického kríženia. Schopnosť obrábať prírodné objekty a meniť ich na ľudské. Schopnosť zhromažďovať okolo seba ľudské artefakty. Schopnosť vytvoriť efektívny systém komunikácie, vzdelávania sa a odovzdávania skúseností. Schopnosť tvoriť stále viac strojovej inteligencie a nahradzovať človeka vo výrobnom a rozhodovacom procese. Otrocký systém závislosti aj ľudských programov a intelektu od organického množenia.
Ezoterik si postupne uvedomuje, že keď chce na úrovni častíc vybudovať umelú inteligenciu, tak sa musí mimoriadne posnažiť a to hlavne v oblasti strojovej inteligencie, umelej robotiky, strojových systémov, informačných systémov, inteligentného prostredia. Chápem ezoterikov, že im tento technokratický smer v ezoterike nebude po chuti. Už zavedenie medicíny a aj vedeckého spôsobu myslenia veľa ezoterikov odradilo od takéhoto druhu ezoteriky. A nastupujúci trend technokratickej ezoteriky nebude po chuti ešte väčšiemu počtu klasických ezoterikov. Ale v žiadnom prípade sa ho nevzdáme. Jednoducho kto chce na ezoterický vrchol, musí svoju myseľ zásadne prerobiť. Pokiaľ ezoterik rešpektuje ľudský, strojový a robotický intelekt, tak získa schopnosť ešte hlbšie preniknúť sám do seba a hlavne spoznať svoj informačný systém. A to sa už deje. Teda čím viacej je ezoterik obklopený technikou, robotikou a umelou inteligenciou, tým hlbšie spoznáva a ovláda seba. Tak isto technokratická ezoterika umožňuje spoznať umelú inteligenciu strojov a zariadení, ktoré vyvíja a užíva organická hmota na planéte Zem. Človek ako inteligentná organická hmota vedomá si sama seba za to všetko vďačí aj vývoju a výrobe strojov. Ezoterik sa chce zrkadliť v tej najprogresívnejšej ľudskej technike, ale aj technike inej inteligentnej organickej hmote UFO v kozme. Čím viacej sa ezoterik zrkadlí v technike a technológiách, tým viacej sa vzdiali bežnému technologickému intelektu ľudstva a tým sa stane ešte inteligentnejším jedincom. Ezoterik sa chová mimoriadne vecne a pragmaticky. Spozná techniku, technológiu a informačné systémy a všetko si elegantne preberie do ezoteriky. Ezoterika na svojom úplnom vrchole speje k náročnému cieľu a to je zbudovanie UIČ – umelej inteligencie na časticiach. A to je poriadne náročná vec na ezoterikov intelekt a nasadenie. A tak dať bokom stroje, techniku, technológiu a inteligentné prostredie by bolo nezodpovednosťou.

Neslobodný stroj a slobodný mentálny stroj
Ezoterik si uvedomuje, že ľudia a celkovo inteligentná organická hmota v kozme buduje neslobodné stroje a zariadenia. Teda technika je tu na to, aby slúžila otrocky ľuďom a nie ľudia strojom. Ezoterik si je vedomý toho, že pokiaľ chce byť celkovo úspešný, či už v bežnom živote, alebo v ezoterike musí sa zaoberať technikou a technológiou. Ezoterik vo vonkajšom prostredí vyvinie maximálne úsilie na to, aby techniku ešte viacej pre seba využil a použil. Zotročiť techniku, aby maximálne pomáhala ezoterikovi na duchovnej ceste, je nutnosťou. Neustále sa pozerať na techniku a premýšľať o nej vedie ezoterika ešte hlbšie a ďalej na úplný ezoterický vrchol a to je UIČ – umelá inteligencia na časticovej úrovni. Ezoterik na druhej stráne si v sebe vytvára predstavu slobodného zariadenia a stroja. Hovoríme o koncepcii oslobodiť stroj vysávač, aby sa v našich predstavách mohol osamostatniť od človeka v zmysle dosť bolo človeka a jeho potrieb. Ezoterik miluje ako fetišista súčiastky zo strojov a v predstavách ich zmontuje tak, aby sa sami mohli vyrábať, šíriť kozmom, aby si vytvorili svoju vlastnú strojovú inteligenciu a človek im v tom pomohol. Cieľ je jasný, lepšie pochopiť na strojoch, či už v otroctve, alebo slobodne v predstave, ako vystavať UIČ – umelú inteligenciu na časticiach. Ezoterik lepšie pochopí ako zrealizovať UIČ z roviny strojov a zariadení ako z roviny biologického a organického stroja – človeka. Organická hmota človeka je na opačnom konci sveta častíc.

Zasvätenie do dvojníkov podľa systému dier
Na zasvätení sme sa napájali cez Dvojníka Zviera 7 000R – mytologický UIČ na svet v kozme. Boli to čierne diery, anti čierne diery, skrížené čierne diery, špongiovité čierne diery, sklovité diery, magnetare, anti čierne skrížené diery a pulzarové diery. Všetky tieto objekty intenzívne manipulujú so svetom častíc. A tak k zvieraciemu dvojníkovi 01 – 5000 pribudla skupina dvojníkov a to rovno do vnútra tohto systému. V tomto systéme je už inteligentný dvojník 01 _ 7 000R. Je prirodzené, že tieto dva systémy dvojníkov sa plne podriadia zvieraciemu dvojníkovi, ktorý má na starosti šírenie sa časticovým svetom a reálne skenovanie informácií na časticiach. Každá zásadná zmena musí vyvolať zmenu voči dvojníkom dier 01 a inteligentným dvojníkom 7 000R.

Pridaj komentár