Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tieto meditácie si vyžadujú množstvo získaných mimoriadnych schopností, ktoré si musí ezoterik nacvičiť a systematicky udržiavať.

Tieto meditácie vyžadujú trvalo sa vo vnútri meniť a vyvíjať. Tieto meditácie nie sú o sci-fi, nepatria do zóny beletrie, prebujnenej fantázie a vytvárania si vlastných nerealistických svetov vo vnútri svojich predstáv. Ezoterik robí všetko preto, aby mal mimoriadne schopnosti a koncentráciou prenikal do svojho vnútra. Pod vnútrom rozumieme orgány, systémy tela, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a prvky, dokonca až na úroveň elektrónov, atómov a častíc. Táto ezoterika je o tom, ako prenikať do okolitého kozmu a do jeho nekonečných hlbín. Každý postup ezoterika do seba, do kozmu alebo sveta častíc vyžaduje vytrénovať mimoriadne schopnosti.

Táto ezoterika nie je iba o teoretickom poznaní, ale je o vytrvalej praxi, pri takomto postupe sa človek musí neustále meniť a pôsobiť na svoje neuróny, nervové bunky a aj tukové bunky. Cieľom je budovať mimoriadne schopnosti podobne ako si človek vytvára technické možnosti, ktoré mu dovolia pozrieť sa na svet okolo nás inými spôsobom. Človek vytvoril ďalekohľad a tým sa jeho pohľad na svet zmenil. Človek vynašiel mikroskop a začal spoznávať mikrosvet. Ezoterik si vo svojich neurónoch buduje biotechnické zariadenia a tie mu dovoľujú vnímať svet inak ako bežným ľuďom. Jednoducho ezoterik tohto zoskupenia má potenciál na iné vnímanie kozmu ako bežní jedinci.

Ezoterik je osoba, ktorá má svoju myseľ nasmerovanú do nekonečnej budúcnosti a v neurónoch si týmto smerom buduje svoje špecifické bionástroje. Ezoterik má vo svojich neurónoch schopnosť vnímať a prenikať do minulosti a to, čo zostalo po zaniknutých kozmických objektoch. Ezoterik má záujem svoje spomienky uložiť na večnosť a svoje spomienky si váži viac ako čokoľvek na svete. Ezoterik nie je rojko a nefantazíruje keby bolo keby. Ezoterik skúma seba a svet kozmu a svet častíc a berie všetko, čo mu tieto svety umožňujú. Ezoterik je osoba, ktorá chce byť polyhistoricky vzdelaná skoro do všetkých prírodných a spoločenských vied. Ezoterik je osoba, ktorá rešpektuje medicínu, astronómiu a vedecký spôsob poznania kozmu. Ezoterik chápe nutnosť svojho zániku a to smrť. Ale chce po sebe nechať svoje spomienky v podobe impulzov a uložiť ich na dôchodcovské častice, dôchodcovské zhluky a hlavne na dôchodcovské objekty. A na dôvažok chce, aby boli tieto spomienky aktívne ako umelá inteligencia. A teda vo vrcholovej ezoterike sa realizuje ezoterika dvojníkov a kybernetika.

Ezoterika dvojníkov mimoriadne súvisí so svetom dôchodcovských častíc, dôchodcovských zhlukov a dôchodcovských objektov. Dôchodcovské častice sa generujú pri zánikoch súhvezdí a galaxií. Tieto častice sa reálne zoskupujú a v kozme nezanikajú. Sú to jediné objekty, ktoré kozmos nerecykluje. Teda zostávajú v kozme na večnosť a pokiaľ ich chce niečo zlikvidovať, tak sa preskupujú a neumožnia ich zničenie. A pokiaľ ezoterik premosťuje svoju psychiku s tými objektmi, tak jeho spomienky sa nerozpadnú a v kozme vytrvajú. A toto je rozhodujúci cieľ ezoterickej cesty.

Môžeme sa tu baviť aj o reinkarnácii. Ide o túžbu a želanie, aby po smrti ezoterika jeho spomienky zostali vcelku ako aktívny informačný systém. Ezoterik tohto zoskupenia nie je rojko ani netrpí fantazmagóriami. Ezoterik tohto zoskupenia si vo svojom mozgu buduje mimoriadne schopnosti, ktoré nazýva bionástroje budované cvičením priamo v neurónoch svojho tela. A tieto mimoriadne schopnosti – bionástroje – mu dovoľujú vnímať svet inak ako bežným ľuďom a tak isto vedcom, ktorí svoje poznanie opierajú o vedecké prístroje a zariadenia. Vedec má teleskop, satelit, mikroskop, laser, tokamak a iné zariadenia, ktoré mu dovoľujú vnímať svet inak ako v stredoveku, keď ľudia mali iba svoje zmysly. A v zásade sa na svet nemohli pozerať inak. Samozrejme, boli tu jedinci, ktorí mali určité atypické neuróny a ich rôzne anomálie a poškodenia a to im dovoľovalo vnímať vo svete to, čo iným nebolo dovolené. Problémom takýchto jedincov bolo a aj dnes je, že nemôžu priniesť zo svojho skúmania a prenikania napríklad do kozmu a častíc žiadne nevyvrátiteľné dôkazy. Napríklad zoberiete si ďalekohľad a ním sa môžete pozrieť a overiť si nové skutočnosti v kozme.

Ezoterik sa venuje duchovnej ceste a v rámci tejto duchovnej cesty preniká a skúma seba, všetko organické, anorganické, makrosvet, mikrosvet. To, čo ezoterici nájdu, zaevidujú a preveria. Ezoterik si nerobí o ničom sám predstavy a pracuje kolektívne. Testuje zistené skutočnosti, buduje si v neurónoch bionástroj, aby danú skutočnosť v kozme mohol vnímať znovu a znovu. Takto si svoju psychiku upravujú aj viacerí meditujúci, aby mohli vnímať to, čo dokážu dočasne vnímať iba niektorí v meditačnej skupine. Aby si overili, čo vníma jeden ezoterik, tak si na to musia v hlave a vo svojich neurónoch vytvoriť biozariadenie. A veru sa stane, že to, čo vníma jeden ezoterik a ako to vykladá, neobstojí a bude zamietnuté. Teda ezoterika v tomto zoskupení nie je o tom, čo nájde jeden ezoterik a čo si o tom myslí. V tomto zoskupení sa skúma všetko systematicky a pokiaľ niekto objaví nečakane niečo nové, tak si dáme na to čas a preskúmame to často neskoršie podľa toho, čo cvičíme a prenikáme. Ezoterika nie je o nečakaných prienikoch do rôznych svetov, ale systematická činnosť. Ezoterika je aj o budovaní mimoriadnych schopností v neurónových oblastiach a každý nový objav ezoterike a každý nový prienik vyžaduje vybudovať v mozgu novú schopnosť. A novú schopnosť v mozgu treba niekoľko rokov cvičiť, kým sa stane trvalou. Aj potom treba pravidelne túto schopnosť alebo sériu mimoriadnych schopností cvičiť a používať.

Ezoterik v tomto štádiu vývoja má už za sebou asi tak 18 rokov aktívnej ezoteriky naplnenej každodennou meditáciou. Bez budovania mimoriadnych schopností je ezoterika iba pekné klamstvo a je to o ničom. Pokiaľ ezoterik nebude v sebe budovať mimoriadne schopnosti, tak nebude na žiadnej duchovnej ceste. A tu samozrejme začína kameň úrazu. Ezoterik musí cvičiť a trénovať svoj mozog neustále a vytrvalo. V mozgu ezoterika postupom rokov vzniká množstvo mimoriadnych schopností, ktoré sú v prvom rade orientované do oblasti ezoteriky.

Ezoterik je vo svojej vrcholovej úrovni, ktorú už nerobila žiadna organická hmota nami poznaného kozmu. Je to ezoterika zorientovaná na to, čo je v kozme k večnosti. Teda ide tu o objekty, ktoré kozmos nedokáže zásadne meniť a dostať do recyklačného procesu. V zásade zoberiete strom, vyrobíte papier a papier po použití spálite. Takéto niečo sa nedá robiť s dôchodcovskými časticami, ktoré sa tvoria z extrémne veľkých deštruktívnych procesov. Ide o procesy pri zániku minimálne súhvezdí v galaxiách. Pokiaľ niekde hlbočinách vybuchne kvazar ( likviduje minimálne maketu škatule – určitá oblasť kozmu označená v ezoterike) a dôchodcovské častice a dôchodcovské zluky sa stanú dôchodcovskými objektmi. Ide o obrovské zoskupenie dôchodcovských častíc o veľkosti asi tak 5 našich galaxií.

Ale dôležité je, že dôchodcovské objekty a všetko okolo nich sú výhradne iba dôchodcovské častice. Nie je to taký pestrý svet ako tento náš aktuálny kozmos. Aby sa ezoterik dostal psychicky do týchto štruktúr, tak musí si dokázať v hlave nastaviť mimoriadne čas minulý. Pripomína to niečo ako archeológiu. Ezoterik sa učí vnímať dôchodcovské častice práve tam, kde je aktívny kvazar. Tu je stabilný prvok a to postupne sa organizujúce dôchodcovské častice a dôchodcovské zhluky do dôchodcovských objektov. Treba tu chápať kozmos ako všade teraz aktuálny kozmos z rôznorodých častíc, kde ich základom sú najmenšie možné a to homogénne častice, ktoré sa mierne pozmenili a mohli preniknúť do sveta atómov a prvkov. Homogénne častice (ako najmenšie možné častice) tvoria súčasť dôchodcovský objektov. No tieto homogénne častice tvoriace dôchodcovské objekty ako najmenšiu možnú úroveň sú v určitej cyklickej izolácii a nemôžu byť použité a pozmenené na niečo iné a prinútené k nejakej inej aktivite a určitej cykličnosti.

Homogénne častice sú najmenšie možné častice, ktoré sme objavili cez teoretický výskum v rámci ezoteriky. Ide o najmenšie možné častice a najmenšie častice menšie ako kvarky. Asi tak 10 umocnené na mínus 80. Sú tak malé, že majú takú rýchlosť, že sú každá naraz v každom bode kozmu v danom časovom úseku. Majú najväčšiu možnú rýchlosť a najväčšiu možnú energiu. Podobajú sa každá každej a to absolútne. V niektorých prípadoch sa mení ich niektorá vlastnosť a potom už sa nepodobajú na ostatné homogénne častice a tvoria kvarky a iné častice. V zásade až v rovinne homogénnych častíc sa dá vysvetľovať akékoľvek dianie v kozme.

Ezoterik operuje smerom k dôchodcovským časticiam, dôchodcovským zhlukom a k dôchodcovským objektom. Všetko v oblasti ezoteriky orientuje na tieto objekty a upratuje svoje aminokyseliny vo svojich bielkovinách nachádzajúcich sa v nervových, neurónových a modifikovaných tukových bunkách. Ezoterik postupne reorganizuje svoj informačný systém a svoje spomienky na svet dôchodcovských častíc. Pozor, nie na dôchodcovské atómy a atómové jadrá, iba výhradne na dôchodcovské častice a na všetko, čo sa z nich vytvorí a to sú dôchodcovské zhluky a dôchodcovské objekty.

Teda máme tu najmenšie možné častice, ktoré sa v oblasti ezoteriky nazývajú homogénne častice. Trvá niekoľko mesiacov aktívnej meditácie, kým sa ezoterik naučí prenikať do sveta homogénnych častíc. Samozrejme, predtým si už v neurónoch mnohoročným výcvikom vybudoval neurónové schopnosti pre prienik do prvkov, atómov až kvarkov a ešte ďalej. Ezoterik prienikom do homogénnych častíc a ich mimozmyslovým vnímaním začne tomuto svetu rozumieť a svet vysvetľovať aktivitou homogénnych častíc. Pokiaľ si niekto myslí, že toto tu pochopí a nie je treba prenikať do sveta častíc a meniť si psychiku, tak sa bohužiaľ mýli a veci rozumieť nebude, pokiaľ psychicky neprenikne do tohto sveta.

Pokračujeme aj v rovine vzdelávania a usilujeme sa prepracovať k novému a aktuálnemu pohľadu na klasickú fyziku a jej základný pojmový aparát. A tak vybrusujte svoj intelekt k dokonalosti.

Čo sú to váhy?
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy_%28pr%C3%ADstroj%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Weighing_scale
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy
Čo je to váha ako fyzikálna veličina?
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ha
http://en.wikipedia.org/wiki/Weight
Čo je to hmotnosť?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hmotnos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass
Čo je to základná jednotka hmotnosti?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram

Čo je to páka?
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ka_%28jednoduch%C3%BD_st…
http://en.wikipedia.org/wiki/Lever
História prístrojov a spôsobov váženia
http://www.quido.cz/objevy/vahy.htm
http://www.quido.cz/mereni/vaha.htm
Čo je to silomer?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Br
http://daltonsky.sweb.cz/projekty/silomer/silomer.htm

Videá pre meditáciu a moderný pohľad na svet

Na Youtube je množstvo videí, ktoré upravovali rôzni umelci. A tak nám z digitálneho sveta svojimi umeleckými kreáciami budú dostatočne modernizovať spôsob myslenia. Tiež je tu určité množstvo anatomických videí, ktoré vás zaškolia do medicínskej anatómie a môžete ich využiť aj na
koncentráciu do svojho tela, orgánov a buniek.

http://www.youtube.com/watch?v=MpnuqJUmUN8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uuNqd3FaJBw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=N5AGmv_WEd4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=f_fRPgMvU6o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HIbZvqPBwOw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cY1bDL7jC0Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hWIuRlzeb6U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ORS4iQTaUGQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=rOxJgNh7m-I
http://www.youtube.com/watch?v=dQsT_WtMEZI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GKrF721e05Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zaBzWmIgqnM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lt1_joseUCg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=G25wn572A_4
http://www.youtube.com/watch?v=LFOSStzMXEo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WIkUAnbShbs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MAizfmiLiT0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uuNqd3FaJBw&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cuadro_general_part%C3%…

Pridaj komentár