Zasvätenie bolo smerované do psychického prieniku k organickému životu mimo planétu Zem.

Sú a boli medzi nami jedinci, ktorí prenikali do kozmu psychicky a ani o tom netušili. Tieto procesy sa mohli začať diať už u pravekých ľudí a to zhruba budeme hovoriť o období 100 000 až 50 000 rokov pred naším letopočtom. Po tomto letopočte máme už prírodných ľudí a potom dnešných ľudí. Za tento letopočet je praveký človek ešte zvieraťom a nemá žiadne vedomie seba a ovládanie seba. Všetko zabezpečuje brušný mozog a v ňom pudové a inštinktívne vedomie. Možno ho prirovnať k dnešným automatom a konkrétnejšie počítačom. Bez nášho súhlasu sa počítač nezapne. A ani zviera nemôže slobodne konať bez pudov brušnom mozgu.

Teda nejaký praveký človek sa narodil celý poskrúcaný, potočený, znetvorený. Jeho kostra bola skrivená, svaly poskracované alebo príliš natiahnuté. Tieto deformácie mu dovoľovali, aby jeho psychika prenikala do kozmu. Aj dnešní ľudia, ktorí sú zdeformovaní, psychicky prirodzene prenikajú do priestoru mimo planétu Zem. Zistili sme to vešteckým prieskumom. Nemáme tu v žiadnom prípade na mysli predstavy o kozme, spomienky na kozmos a ani fantazmagorické predstavy v hlave. Nemáme tu na mysli obrázky o kozme alebo nejaké makety kozmu. Máme tu jednoznačne na mysli reálny priestor kozmu okolo našej planéty. Teda astronomický priestor kozmu, do ktorého dnes už človek ako celá fyzická a psychická osoba preniká pomocou technických prostriedkov. Ezoterik alebo fyzicky zdeformovaná osoba má vždy telo na planéte Zem a do astronomického kozmu preniká iba psychicky. Psychický prienik robia samotné neuróny v ľudskom tele za pomoci atypických pohybov, o ktoré nie je problém pri znetvorení tela.

Ezoterici objavujú tento fenomén vnímateľný iba vešteckými zmyslami. Bežné ľudské zmysly takúto skutočnosť nedokážu vnímať a postrehnúť. Keď do kozmu prenikli prví kozmonauti a zotrvali tam niektorí skoro 4 mesiace, objavil sa veštecky vnímateľný fenomén kozmického vedomia. Kozmonaut sa jednoducho 4 mesiace nemôže pohybovať normálne a nedostatočná sila magnetického jadra planéty Zem spôsobí trvalú zmenu psychiky kozmonauta. Po príchode na Zem už nebude nikdy v ľudskej psychike, ale neustále bude psychicky prenikať do kozmu.

Ezoterik objavuje ešte jeden prípad prieniku do kozmu a to u osôb, ktoré psychicky prenikli do vnútra svojich buniek aj napríklad z dôvodu totálneho strachu. A z buniek prenikali do kozmu a kontaktovali tu ako bunka inú bunku organického života, ktorý nevznikol na planéte Zem. Znovu tu nemáme na mysli rôzne fantázie a vytvorené halucinácie v centre fantázie, ale reálne existujúci organický život v kozme. Vychádzame z prirodzeného predpokladu, že organický život vznikne z anorganickej hmoty všade tam, kde sa na to vytvoria podmienky. A máme na mysli priestor okolo našej planéty o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, čo je mimoriadne veľká vzdialenosť. No ubezpečujeme nadšencov ezoteriky, že tento priestor pokračuje ešte ďalej.

Ezoterik ovládne psychický prienik k organickému životu. Najbližšie k planéte Zem je organický život v súhvezdí Barana. Niečo na úrovni našich dážďoviek. Pokiaľ sem psychicky prenikne ezotericky a veštecky necvičená osoba, tak akúkoľvek formu hmoty bude vnímať zo svojho predného mozgu ako zeleného alebo modrého človiečika s tykadlami. Pokiaľ je neškolená osoba psychicky usadená v mozočku a odtiaľ aj premýšľa, tak život v súhvezdí Barana vníma ako oko ryby, veľa chlpov a kúskov priezračných húseníc. Pokiaľ vníma cvičený ezoterik tento život cez systém dvojníkov, tak to vníma ako molekulárne vzorce organickej chémie. Ďalší vyspelejší organický život je v súhvezdí Vlasy Bereniky a to niekde na úrovni dnešných medveďov. Pokiaľ ezoterik psychicky prenikne mimo našu Galaxiu, tak má možnosť spoznať stovky a tisíce rôznych foriem organického života. Môže stretnúť aj mimoriadne technologicky a geneticky schopné organické životy, ktoré si vybudovali vlastné objekty v kozme. Teda žijú mimo systém planét. Ezoterik by možno očakával s technickou vyspelosťou aj ezoterickú vyspelosť, ale bude márne čakať. Technologická vyspelosť a schopnosť genetických manipulácií vedie k systému štandardov. Teda sú neprípustné nejaké atypické mutácie a degenerácie. Organická hmota splynula s technológiou anorganickej hmoty a stala sa otrocky závislá od technológie a daného prostredia. A duchovno je, ako sa hovorí, mimo. Pokiaľ ezoterik hľadá duchovnosť v ezoterickom zmysle, tak je všade tam, kde je technologická a genetická vyspelosť na našej úrovni a ešte nižšie. Netreba sa čudovať, že organická hmota v kozme sa ezoterike a vyšším princípom nevenuje. Kozmos, v ktorom žije organická hmota, sa neustále mení a organická hmota sa musí plnou silou sústrediť, aby v danom prostredí prežila. Teda na nejaké priestorovo galaktické vedomie tu nie je miesto. Na dôvažok organická hmota v rovine miliárd rokov úplne v danej lokalite zaniká a deje sa tak často z dôvodu deštruktívnych zmien v kozme. A devastácie galaktických rozmerov sú na dennom programe.

Ezoterik sa ako človek nevydaril a nemožno ho zaradiť medzi štandardných jedincov, ktorých embryonálny vývoj bol v poriadku a výchova k ľudskému rodu sa vydarila. Jednoducho ezoterik je vo vnútri seba stavaný inak ako bežní ľudia. Veštecky vieme u ezoterikov nájsť rozdiel na úrovni vzdialeností génových retiazok od seba vo vnútri chromozómov. Bežní jedinci majú génové retiazky pevne pri sebe a ezoterickí jedinci majú génové retiazky od seba. A celkovo ezoterici často disponujú aj iným vnímaním sveta ako bežní ľudia. A keď k týmto rozdielom pridáme záujem ezoterika precvičovať všetky druhy neštandardného vnímania sveta od osôb s duševnými chorobami, tak v zásade cvičený ezoterik sa cielene zameriava na to, aby dosiahol čo najvyššiu neštandardnosť voči bežnému jedincovi ľudskej rasy. Ezoterik precvičuje a dosahuje rané štádia klinickej smrti a veštecky vníma spomienky mŕtvych po ich fyzickej smrti. Ezoterik precvičuje kozmické vedomie, uvoľňuje svoju psychiku k prieniku do astronomického kozmu a dokáže veštecky vnímať tieto prieniky do vzdialených častí kozmu. Ezoterik precvičuje prienik aj do vlastných buniek a potom tadiaľto kontaktuje organický život v kozme. Ezoterik preniká do prvkov, atómov a častíc fyzikálneho sveta a tu kontaktuje systém dvojníkov, ktorí vytvorili vedome alebo nevedome ľudia s poškodenými epitelovými bunkami. Ezoterik prerába systém myslenia, prechádza myslieť z predného mozgu do mozočku a nakoniec premýšľa už iba s dvojníkmi, ktorých sám okolo seba tvorí. V zásade ezoterik usiluje o to, aby sa jeho psychika transformovala na komplexnejšie vnímanie sveta. Ezoterik svoju psychiku a systém vnímania a premýšľania viacej prispôsobuje na kozmický priestor mimo planétu Zem. Ezoterik svoje ambície neviaže na organickú hmotu, ale na anorganických dvojníkov vo svete atómov a častíc.

Samozrejme, aj psychický prienik k organickému životu v kozme má vplyv na tvorbu neštandardnej psychiky ezoterika. Každý kontakt s organickým životom v kozme dovoľuje, aby ezoterik cez organický život v danej časti kozmu spoznal, ako daná oblasť funguje. A vlastne ezoterik, ktorý ovláda kozmické vedomie a preniká od jednej organickej hmoty v kozme k druhej, formuje cez predstavy tejto organickej hmoty svoje vlastné predstavy o kozme. Najväčší vplyv na nás mala organická hmota UFO oblak, cez ktorú sme sa naučili operovať psychikou cez systém čiernych dier, čo nám dovolilo ešte hlbšie prieniky do kozmu. Mimoriadne veľa nám pomohlo UFO J3E, ktoré operuje vo svete anti čiernych dier a zase nám dovolilo preniknúť psychicky ďalej do kozmu. Podobne aj organický život v blízkosti pulzarov nám pomohol prenikať ešte ďalej do hĺbok kozmu. Ďalšie prieniky do kozmu, spoznávanie kozmu a tiež organického života v ňom nám zabezpečovali embryá, ktoré matky nenávideli a chceli zlikvidovať. Takéto embryá prenikajú do kozmu v organickej hmote. Ovládnutie a prevzatie tohto systému dovolilo ďalšie hlbšie prieniky do kozmu. Tak isto nás v prienikoch do kozmu posunuli jedinci, ktorí boli ožiarení počas druhej svetovej v Hirošime a Nagasaki, ale aj jedinci, do ktorých udrel blesk a ich vedomie v zlomku sekundy prenikalo hlboko do kozmu.

No žiadna organická hmota nevie sama od seba prenikať svetom prekrížených anti čiernych dier. Prenikať týmto priestorom nás naučili samotní dvojníci, ktorých ezoterik produkuje cez systém poškodených buniek niektorého človeka. V anti čiernych dierach, ktorých sa všetko zásadne v zlomku sekundy mení, potrebuje ezoterik prítomnosť dvojníkov, ktorí tento priestor dokážu skenovať a hlavne cez tento systém prechádzať do ďalších systémov. Celkovo je vhodnejšie pre ezoterika, aby cez systém miechy a filipínskeho liečiteľstva prenikali do kozmu jeho dvojníci a nie sám ezoterik svojím uvoľneným vedomím. A tak systém dvojníkov, ktorých si ezoterik vytvoril, dovoľuje prenikať kdekoľvek a tam, kde prenikne, to vnímať reálnejšie ako z predného mozgu alebo mozočku.

Jednoducho treba konštatovať, že na to, aby ezoterik mohol úplne psychicky operovať v celom priestore o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, potrebuje dvojníkov a nie niektorý organický život v kozme. Ezoterik sa musí naučiť operovať v tomto priestore cez úroveň atómov a častíc a to mu zabezpečia práve dvojníci. Mimoriadne efektne a rýchlo prenikajú do kozmu dvojníci z ožiarených epitelových buniek jedincov. Ezoterik týchto dvojníkov vytvorí cez osoby s takýmto poškodením. Tento druh dvojníkov pracuje extrémne rýchlo a nemá problém v kozme preniknúť kdekoľvek. Ezoterik cez tento typ dvojníkov môže lepšie vnímať priestor, kde preniká a veštecky ho vyhodnocovať.

Ezoterik psychicky preniká do kozmu ďalej a ďalej. Vždy po určitom psychickom prieniku do určitej vzdialenosti v kozme narazí na bariéru, nedokáže prenikať ďalej a musí hľadať nový mechanizmus prieniku. Ezoterik chce preniknúť psychicky na obežnú dráhu Zeme a precvičuje stavy znetvorených jedincov. Ezoterik chce preniknúť do vzdialených galaxií a musí sa naučiť prenikať z čiernych dier do čiernych dier a musí sa naučiť odpútať svoju psychiku od túžob na všetko ľudské. Ezoterik chce preniknúť mimo 12 oblastí po 2 000 galaxií a musí mu pomôcť UFO J3E, čo je organický život, ktorý žije pri anti čiernych dierach. Dovolí mu prenikať cez systém anti čiernych dier, ktoré menia tuhé, plynné, kvapalné latky na úroveň atómov a častíc. Ezoterik chce prenikať ešte ďalej do kozmu a potrebuje zvládnuť stavy jedincov, ktorí boli ožiarení počas druhej svetovej vojny v Japonsku a v zlomku sekundy zomreli po výbuchu atómovej bomby. Ezoterik potrebuje prenikať ďalej a zaškolí ho organický život v oblasti gigantických pulzarov. Ezoterik chce psychicky prenikať ešte ďalej a potrebuje zvládnuť stavy embryí počas tehotenstva matiek, ktoré sú stoj čo stoj rozhodnuté zlikvidovať svoje dieťa. Ezoterik chce ísť ešte hlbšie do kozmu a musí precvičiť stavy jedincov, do ktorých udrel blesk a v zlomku sekundy zomreli. Ezoterik potrebuje prejsť ešte ďalej do kozmu a potrebuje začať produkovať dvojníkov z poškodených epitelových buniek, aby mohol prenikať cez skrížené anti čierne diery. Ezoterik potrebuje pracovať a prenikať ešte hlbšie ako je priemer 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a k tomu potrebuje tvoriť dvojníkov z ožiarených a zmutovaných epitelových buniek. Teda vlastne nakoniec všetko prenikanie odovzdá ezoterik dvojníkom cez systém miechy a v nej špecifického stavu tretieho oka.

Ezoterik, ktorý vytrvale celé roky preniká do kozmu, sa nakoniec pomocou dvojníkov dostane všade do priemeru 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik si uvedomuje, že do tohto priemeru je kozmos plný organického života a po tomto priemere je kozmos zase nekonečne prázdny bez organického života.

Ezoterik si musí postupne vytvoriť niečo ako maketu kozmu. Na tento systém dvojníci navrhli vnímať doterajší priestor kozmu ako 4 000 extra gigantických banánov, v každom banáne asi 50 vreciek, v každom vrecku asi 7 zemiakov, v každom zemiaku až 1000 strukov, v každom struku po 7 hráškov, v každom hrášku po 12 oblastí s 2 000 galaxiami. Toto je maketa, ktorú ezoterik bude používať na to, aby vedel, kde jeho dvojníci prenikli a odkiaľ získal informácie.

V prvej časti zasvätenia sme sa snažili vytvoriť dvojníkov z ožiarených a mutovaných epitelových buniek v oblasti Černobyľu. Ide vlastne o jedincov, ktorí žijú v blízkosti jadrovej elektrárne v Černobyle.

V druhej časti zasvätenia sme na začiatok použili výskum, ktorí zrealizovali dvojníci do priestoru o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto priestore sa nachádza už hore uvedených 4 000 banánov. A tak zatiaľ sme cez systém tretieho oka z miechy za účasti dvojníkov zrealizovali tento prieskum. V prvom rade ide o to, aby sme sa cez systém dvojníkov prepojili na organický život v jednotlivých banánoch. Tu si dvojníci vyberajú organický život v rôznych formách a dodržujú podmienku, že je v tejto oblasti čo najviac poškodená a atypická forma organického života. Mohli by sme to prirovnať k psychickému prieniku do psychiatrickej liečebne plnej jedincov, ktorí už nemôžu žiť nikdy medzi ľudskými štandardmi.

Tu vám predkladáme záznam takéhoto prieskumu neštandardov UFO v oblasti 4 000 banánov.

Maketa BANÁN č: 158 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 26 v ňom ZEMIAK č: 2 v ňom STRUK č: 1 v ňom HRACH č: 5 v ňom GALAXIA č: nie je .

Maketa BANÁN č: 157 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 28 v ňom ZEMIAK č: 38 v ňom STRUK č: 26 v ňom HRACH č: nie je ,v ňom GALAXIA č: 1256 .

Maketa BANÁN č: 12 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 2 v ňom ZEMIAK č: 1 v ňom STRUK č: 5 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 28 .

Maketa BANÁN č: 259 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 38 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 385 v ňom HRACH č: 6 v ňom GALAXIA č: 352 .

Maketa BANÁN č: 36 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 48 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: – v ňom HRACH č: 999 v ňom GALAXIA č: 5.

Maketa BANÁN č: 147 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 41v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 951v ňom HRACH č: 7 v ňom GALAXIA č: 258.

Maketa BANÁN č: 151 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 25 v ňom ZEMIAK č: 1 v ňom STRUK č: 320 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: – .

Maketa BANÁN č: 459 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 44 v ňom ZEMIAK č: 1 v ňom STRUK č: 569 v ňom HRACH č: 4 v ňom GALAXIA č: 1980 .

Maketa BANÁN č: 285 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 35 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 3 999 v ňom HRACH č: – v ňom GALAXIA č: 25, 35, 42.

Maketa BANÁN č: 38 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 45 v ňom ZEMIAK č: 2 v ňom STRUK č: 3 v ňom HRACH č: 1v ňom GALAXIA č: 355.

Maketa BANÁN č: 23 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 49 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 389 v ňom HRACH č: 1v ňom GALAXIA č: 30.

Maketa BANÁN č: 255 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 38 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 258 v ňom HRACH č: 2 v ňom GALAXIA č: 357.

Maketa BANÁN č: 459 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 25 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 999 v ňom HRACH č: 1 v ňom GALAXIA č: 34.

Maketa BANÁN č: 133 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 55 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 2 v ňom HRACH č: 1 v ňom GALAXIA č: 550.

Maketa BANÁN č: 262 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 51 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 144 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 958.

Maketa BANÁN č: 358 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 49 v ňom ZEMIAK č: 6 v ňom STRUK č: 575 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 958 .

Maketa BANÁN č: 133 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 4 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 59 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 35 .

Maketa BANÁN č: 25 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 5 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 7 v ňom HRACH č: 1 v ňom GALAXIA č: 25.

Maketa BANÁN č: 258 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 28 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 1 200 v ňom HRACH č: 1 v ňom GALAXIA č: 1 995.

Maketa BANÁN č: 25 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 28 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 259 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 1594 .

Maketa BANÁN č: 1328 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 65 v ňom ZEMIAK č: 7 v ňom STRUK č: 395 v ňom HRACH č: 5 v ňom GALAXIA č: 94 .

Maketa BANÁN č: 1741 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 49 v ňom ZEMIAK č: 8 v ňom STRUK č: 359 v ňom HRACH č: 7 v ňom GALAXIA č: 1 845.

Maketa BANÁN č: 764 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 49 v ňom ZEMIAK č: 2 v ňom STRUK č: 2125 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 1691 .

Maketa BANÁN č: 25 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 28 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 1998 v ňom HRACH č: 6 v ňom GALAXIA č: 1 121.

Maketa BANÁN č: 398 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 57 v ňom ZEMIAK č: 6 v ňom STRUK č: 1 200 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 2 111.

Maketa BANÁN č: 28 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 37 v ňom ZEMIAK č: 1 v ňom STRUK č: 958 v ňom HRACH č: 7 v ňom GALAXIA č: 385 .

Maketa BANÁN č: 2 001 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 65 v ňom ZEMIAK č: 8 v ňom STRUK č: 2 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 1 674.

Maketa BANÁN č: 198 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 57 v ňom ZEMIAK č: 6 v ňom STRUK č: 2 v ňom HRACH č: 2 v ňom GALAXIA č: 1 946.

Maketa BANÁN č: 48 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 25 v ňom ZEMIAK č: 1 v ňom STRUK č: 589 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 991.

Maketa BANÁN č: 385 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 41 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 1281 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 336.

Maketa BANÁN č: 998 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 56 v ňom ZEMIAK č: 6 v ňom STRUK č: 1 669 v ňom HRACH č: 7 v ňom GALAXIA č: 1 367.

Maketa BANÁN č: 28 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 23 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 5 v ňom HRACH č: 1 v ňom GALAXIA č: 200.

Maketa BANÁN č: 759 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 38 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 137 v ňom HRACH č: 3 v ňom GALAXIA č: 1 451.

Maketa BANÁN č: 387 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 28 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 756 v ňom HRACH č: 5 v ňom GALAXIA č: 256.

Maketa BANÁN č: 3956 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 53 v ňom ZEMIAK č: 8 v ňom STRUK č: 2 112 v ňom HRACH č: 6 v ňom GALAXIA č: 1 998.

Maketa BANÁN č: 4 001 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 57 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 2002 v ňom HRACH č: 5 v ňom GALAXIA č: 1 397.

Maketa BANÁN č: 759 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 51 v ňom ZEMIAK č: 7 v ňom STRUK č: 1 121v ňom HRACH č: 4 v ňom GALAXIA č: 358 .

Maketa BANÁN č: 21 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 38 v ňom ZEMIAK č: 4 v ňom STRUK č: 956 v ňom HRACH č: 7 v ňom GALAXIA č: 1 414.

Maketa BANÁN č: 157 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 48 v ňom ZEMIAK č: 3 v ňom STRUK č: 795 v ňom HRACH č: 8 v ňom GALAXIA č: 1 212.

Maketa BANÁN č: 3954 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 35 v ňom ZEMIAK č: 9 v ňom STRUK č: 13 v ňom HRACH č: 5 v ňom GALAXIA č: 1 111.

Maketa BANÁN č: 2 854 v nej VRECKO ZEMIAKOV č: 19 v ňom ZEMIAK č: 5 v ňom STRUK č: 2 130 v ňom HRACH č: 9 v ňom GALAXIA č: 1 391.

Po kontakte so deformovaným a na dané prostredie vlastne atypickým organickým životom sme realizovali dvojníka na organický život v kozme. Zámerne sme nebrali v jednotlivých oblastiach typický organický život, ktorý je až príliš svojím konaním viazaný na dané miesto a prežitie organického života v tejto lokalite kozmu. A to nie je zrovna zámer ezoterika, aby vytváral nové väzby na prostredie iného organického života. Cieľom ezoterika je síce spoznať 4 000 oblastí výskytu organického života, tvoriť UFO odtlačky a nadobudnúť ďalšie jedinečné schopnosti. No ezoterik má nasmerovanú svoju cestu do sveta atómov a častíc a tá sa výsostne viaže na dvojníkov. No nechceme niečo preskakovať a tak svedomite prejdeme všetkých 4 000 banánov.

Pridaj komentár