V ezoterike dvojníkov ide o systém psychického prieniku a koncentrácie do častíc vlastného tela a častíc mimo systém ezoterika. Je to konečná etapa duchovnej cesty všestranne orientovaného ezoterika tohto zoskupenia. Tento druh ezoteriky sa nepestuje ako prejav patologického poškodenia psychiky a fyzického zdravia.

V prvom rade je potrebné, aby sme si vysvetlili, o čom je vlastne ezoterika a čo je jej zmyslom. Ezoterik je osoba, ktorá sa rozhodla, že sa bude koncentrovať silou vôle na seba a na svoj vnútorný svet. Ezoterik sa musí v prvom rade naučiť všetky druhy koncentrácie na seba a svoj vnútorný svet. Bežného smrteľníka nemá kto naučiť, ako sa hlboko koncentrovať do svojho tela a spoznať, čo obsahuje a ako funguje. Na 99% ľudia z celej histórie ľudstva nepoznali a nespoznali, čo sú, čo v sebe skrývajú a ako fungujú. Nemám tu na mysli poznanie sami seba iba premýšľaním a predstavami o sebe. Nemám tu na mysli odborné spoznanie seba cez poznatky medicíny.

Mám tu na mysli schopnosť koncentrácie na svoje orgány, systémy a časti tela. Teda psychicky sa začať spájať so svojím fyzickým telom. Hovoríme a píšeme o bio hardvéri a bio softvéri, ktorý každý z nás v sebe ukrývame. Na intenzívne koncentrovanie nemáme v neurónových oblastiach tela (ako je napríklad veľký mozog) návyk a cvičeniami vybudovaný systém trvalej koncentrácie do vnútorného sveta. Klasický jedinec má schopnosť sa koncentrovať hlavne do mozgu za účelom myslenia a premýšľania. Koncentrácia klasického zdravého človeka je na 90 % zorientovaná mimo telo do vonkajšieho prostredia. Tak sme bolo vychovaní. Ezoterik nastúpi svoju duchovnú cestu, začne sa rôznymi druhmi cvičení koncentrovať do seba a postupne mení pomer koncentrácie na seba z 10 % skoro na 100 % . Teda je tu mimoriadne intenzívna snaha vlastnou koncentráciou prenikať postupne do orgánov, systémov a častí tela. Potom sa koncentrácia presúva do vnútra buniek, následne do jadier v bunkách a potom do chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín. Nakoniec sa ezoterik dokáže skoncentrovať do svojich prvkov, atómov, atómových jadier, potom do časticových zhlukov a do samotných častíc. K tejto koncentrácii sa pridáva koncentrácia aj do vonkajšieho sveta v zmysle rozšíreného vedomia a to do hlbočín kozmu. Ezoterik si vo svojich neurónových oblastiach buduje mimoriadne schopnosti, aby nakoniec vybudoval systém kompletnej koncentrácie a prenikanie do svojho tela a vnútorného sveta a následne aj do hlbočín kozmu. A k tomu treba pridať tú skutočnosť, že prenikanie do seba a do kozmu končí až na úrovni jednotlivých častíc. Na konci duchovnej cesty ezoterika je svet častíc a dno ľudskej duše a kozmu. Dalo by sa to povedať aj inak a to v zmysle o jednotnej teórii makro a mikrosveta. O teórii a praxi najvšeobecnejších zákonitostí nekonečnosti častíc vesmíru. Einstein by mal z ezoterikov tohto druhu radosť.

Ezoterik si počas svojej duchovnej cesty, ktorá môže trvať aj 40 rokov intenzívnych meditácií a cvičení, vybuduje vo svojich neurónoch veľké množstvo mimoriadnych schopností. Ezoterik počas týchto rokov trvalo buduje a prerába vlastný mozog, neuróny a buduje v nich špecifické mimozmyslové schopnosti, ktoré sú potrebné pre duchovnú cestu. No na duchovnej ceste nestačí iba budovanie mimoriadnych schopností, ale aj mimoriadneho intelektu. Ezoterik tým, že preniká do svojho vnútorného sveta (do orgánov, buniek, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier, časticových zhlukov, jednotlivých častíc a napokon do najmenších častíc s najmenším možným desatinným číslom), si vytvára mimoriadne dobrý potenciál k intelektuálnej činnosti a to mu dovoľuje stať sa významným polyhistorom, ktorý je vzdelaný do všetkých oblastí ľudského poznania. Pre ezoteriku je polyhistorická osobnosť mimoriadne významná potreba pre všestrannú ezoterickú cestu. Pokiaľ by chcel niekto dostať do mozgu všetko poznanie ľudstva a celkovo organickej hmoty, tak by skončil trvale v psychiatrickej opatere. Aby niekto zvládol takýto potenciál, tak musí bezpodmienečne prenikať psychicky do svojich neurónov, nervových buniek, tukových buniek a prebudovávať vlastný informačný systém. V prvom rade už samotné psychické preniknutie do vlastných neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie umožňuje získať pre intelektuálnu činnosť ďalšie kapacity. Ezoterik tým, že preniká psychicky do organickej hmoty, sa môže naučiť využívať voľné neurónové kapacity mimo seba. Ezoterik tým, že cvičí rané štádiá klinickej smrti, prerába si svoj informačný systém, aby spracoval a uchovával informácie nielen na úrovni prvkov, ale aj na úrovni atómov a atómových jadier. Samozrejme, že po otvorení iného druhu spracovania a ukladania informácií v neurónových, nervových bunkách treba pár rokov, kým si ezoterik zvykne na nový druh spracovania informácií. Keď ezoterik kopíruje stavy jedincov, ktorí operujú na časticiach (genetikou mutáciou sa otvorí obdobie od 500 až 600 miliónov rokov pred naším letopočtom, keď psychika nášho predka fungovala na časticovej úrovni ), v priebehu asi 3. rokov prejde myslieť na časticovú úroveň a to už jeho myseľ môže začať fungovať ako výkonný počítač. Myseľ ezoterika je schopná znovu nadobudnúť obrovský potenciál na spracovanie takého množstva informácií, ktoré by bežný mozog nedokázal zvládnuť a skolaboval by.

Dôchodkové častice a ich fenomén. Z kvantovej fyziky poznáme klasický systém častíc a ich fungovanie. V ezoterike sa prikláňame k fungovaniu častíc, ako ich popisuje a uzákoňuje svet vedcov. Ale ezoterik výcvikom svojich neurónov môže a ide za hranice klasického a konvenčného spôsobu spoznávania makrosveta a mikrosveta. Ezoterik spoznáva aj druhy častíc, na ktoré si terajšia úroveň výskumu a spoznávania sveta nedokáže siahnuť. Budeme sa tu baviť o systéme jedinečných atómov a to dôchodcovských atómoch, o dôchodcovských atómových jadrách a o dôchodcovských časticových zhlukoch. Ide o špecifické atómy, atómové jadrá a časticové zhluky. Rozdiel medzi klasickým atómom, či už organizovaným v samotných prvkoch, alebo ako samostatná existencia mimo rámec prvkov, je zasadne odlišný. Dôchodcovské atómy vznikajú ako produkt zániku hlavne planét a to napríklad v našej Galaxii. Atómy v systéme gravitačných síl, napríklad planéty Zem, sa usilujú, aby boli súčasťou pevných väzieb prvkov periodickej sústavy. V prípade prvkov vo vákuovom prostredí (okolo našej planéty Zem, ale aj okolo nášho súhvezdia alebo okolo galaxií a podobne) sa tak isto usilujú fungovať ako systém prvkov. Prvky vo vákuovom prostredí nemajú také silné väzby ako v gravitačnom prostredí, a teda budú mať aj iné vlastnosti. Dôchodcovské častice sú na úrovni častíc tlačené k sebe prúdom voľných častíc a zoskupujú sa okolo ešte fungujúcich planét. A tento priestor tvorí v ezoterike to, čo nazývame svet mŕtvych spomienok organickej hmoty, niečo ako záhrobie a svet špiritizmu. Tento druh atómov bude fungovať v kozme extrémne dlho, ale nie na večnosť. Najväčším nepriateľom dôchodcovských častíc sú anti čierne diery, ktoré vlastne všetko prvkové, atómové premieňa na časticovú rovinu. A tak táto rovina uchovania spomienok organickej hmoty jedného dňa bude znovu vrátená do časticovej roviny existencie kozmu. Niečo podobné sa deje aj s dôchodcovskými jadrami atómov. Pri zániku súhvezdí a hlavne galaxií vznikajú jedinečné časticové zhluky pod označením dôchodcovské častice. Tieto sú napríklad v našej Galaxii tlačené časticovými tokmi a výbojmi do priestoru súhvezdia Kozorožca. A tieto dôchodcovské častice majú jedinečnú schopnosť a to organizovať sa tak, že sa zo stavu dôchodcovských časticových zhlukov nikdy nevymotajú a sú na časovo neobmedzenú večnosť. Dôchodcovské častice je zmes častíc pomenovaných ezotericky ako perličky, mačacie labky, mačacie hlavy, mačacie chvostíky, kocky, kvapky, iskričky, hríbiky, hadíky, prskavky. Tieto menované častice sa po dramatickom a radikálnom zrútení galaxií a súhvezdí zmenia na mimoriadne zhustené a jedinečne zväzované častice medzi sebou. Zhromaždia sa ich nekonečné množstvá a v tomto systéme sa usadzujú posmrtné záznamy osôb, ktorých psychika počas života fungovala v rovine častíc. Dvojník v systéme živej hmoty sa zreorganizuje a zmení na časticového dvojníka.

Nie je jednoduché popísať, ako vlastne funguje svet v rovine častíc. V prvom rade ide o oblasť, kde ľudstvo nemá dostatočné skúsenosti. Tak isto chýba technologická úroveň pri využití technológie založenej na funkciách častíc. Aby ezoterik rozumel aj po intelektuálnej stránke svetu častíc, je potrebné pravidelne študovať kvantovú fyziku a zaujímať sa o všetko, čo funguje v oblasti bádania a skúmania v technických zariadeniach pod označením Tokamak. Je potrebné študovať a poznať aj veci okolo riadenej jadrovej reakcii v reaktoroch. Je dobré mať napozerané množstvo simulačných videí do jadrovej a časticovej oblasti. K týmto poznatkom a skúsenostiam je potrebné pridať mimoriadne schopnosti budované v neurónových oblastiach daného ezoterika. Ezoterik sa trvalo koncentruje a budujú trvalé centrá pre trvalý prienik do častíc svojho tela. Ezoterik trvalo a postupne cez systém koncentrácie preniká najprv do jednotlivých orgánov a systémov tela. Potom sú to samotné bunky vo vnútri orgánov. Potom sú to orgániky vo vnúti buniek, jadrá, chromozómy, gény. Nasledujú bielkoviny a v nich aminokyseliny. Koncentrácia pokračuje do prvkov, atómov a atómových jadier priamo v prvkoch ľudského tela. Postupuje špeciálna koncentrácia do časticových zhlukov vo vnútri protónov, neutrónov a pozitrónov. Postupuje sa do jednotlivých častíc a končí sa v prazáklade kozmu, ktorý je zložený z najmenších možných častíc s najmenším desatinným číslom a najmenšou hmotnosťou zachytenou najmenším možným desatinným číslom. Ale zato častice prazákladu majú najvyššiu možnú rýchlosť v kozme a sú v najmenšej možnej časovej jednotke všade a každá častica v každej častici. Tieto častice prazákladu majú aj absolútne najvyššie celé číslo v kozme ako svoj energetický potenciál. Tu sa musí už myslenie človeka prestať orientovať v zmysle kde je nejaký začiatok a kde nejaký koniec priestoru či času. Častice prazákladu sú všetky rovnaké a to absolútne dokonalým spôsobom. Aby sa ezoterik prepracoval až k časticovému prazákladu, je potrebných asi 15 až 20 rokov aktívnych meditácií do mikrosveta, ale aj do makrosveta kozmu.

Ezoterik postupne prenikne do mikrosveta častíc a k tomu si buduje špecifickú psychiku podobnú psychike osôb s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov. Pokiaľ je tá správna mutácia, tak vo vnútri buniek sa jedno z jadier a to mitochondriálne zmení v zmysle posunu prvkových väzieb v aminokyselinách. Tento správny posun otvorí informačný systém, ktorý v našich zvieracích predkoch bol asi pre 500 až 600 miliónmi rokov a v tomto období fungovalo na planétu Zem časticové prúdenie z kozmického objektu magnetar. Magnetar je v astronómii popísaný objekt a je to jeden z objektov, ktoré ezoterik spoznáva ako objekt likvidujúci prvky, atómy a atómové jadrá a produkuje špecifické častice, ktoré môžu prenikať kozmom jedna radosť. Tieto častice sa stávajú základným prostriedkom psychického prieniku ezoterika do kozmu cez rovinu častíc. Ezoterik buduje systém dvojníka a jeho psychika buduje vo svojich neurónoch bio časticové delo, ktoré obstreľuje časticami z magnetara všetko v sebe a okolo seba. Jednoducho si treba zvyknúť na to, že psychické prenikanie do kozmu na časticovej rovine je iné ako v rovine atómových jadier alebo samotných atómov. Napríklad na psychické prenikanie na úroveň atómov je potrebné odcvičiť rané štádiá klinickej smrti. Pod úrovňou atómov tu rozumieme viazané atómy v prvkoch, ale aj voľné atómy napríklad na Slnku. Ale do kategórie atómov v kozme dávame aj dôchodcovské atómy. Ide o druh atómov, ktoré definuje ezoterická metafyzika a nie vedecké bádanie. Tieto dôchodcovské atómy vznikajú ako proces zániku planét, komét a menších objektov v kozme. V tomto druhu atómov sú uložené spomienky organickej hmoty po jej zániku. Napríklad na prienik do atómových jadier a to aj dôchodcovských atómových jadier nestačí iba rané štádium klinickej smrti, ale už treba pridať aj systém dvojníkov. Pod systémom dvojníkov tu rozumieme vybudovať vo svojich neurónoch trvalé centrum pre prienik do oblastí častíc svojho tela. Na trvalý prienik na úroveň časticových zhlukov a to aj dôchodcovských častíc je potrebné asi 3 roky cvičiť a kopírovať stavy jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela. Zároveň ezoterik trvale núti genetický zdroják vo vnútri hlavne nervových, neurónových a tukových buniek, aby otvoril v sebe obdobie, ktoré bolo pred asi 500 miliónmi rokov, keď pôsobilo na planétu Zem silné žiarenie magnetaru. Ezoterik asi za 4 roky aktívnych cvičení vybuduje vo svojich neurónoch trvalé centrum pre systém dvojníkov a zároveň prenikne a operuje v časticiach svojho tela. Pred týmto obdobím zvládnutia systému dvojníka je potrebné asi 15 rokov klasických meditácií v intenzite každý deň.

Ezoterik si postupne koncentrovaním na osoby s nezhubným bujnením buniek na povrchu orgánov buduje systém dvojníka. Teda psychiku fungujúcu na časticiach. V zásade by sa dalo povedať, že ezoterik využíva dvojníka osoby s nezhubným bujnením a tento dvojník mu pomáha zvládnuť základy ezoteriky. V tejto fáze si ezoterik ešte nebuduje vlastného dvojníka. To, čo buduje vo svojich neurónoch a to aspoň 3 roky, sú vlastné trvalé centrá pre operácie na časticovej úrovni. Ide v zásade o takýto fenomén. Nie všetci ľudia sú schopní si vo vlastných neurónových oblastiach budovať takzvané trvalé centrá pre určité činnosti a aktivity vlastného tela a psychiky. Ide o to, že keď sa má ezoterik naučiť a potom praktizovať niektorú mimoriadnu schopnosť, tak je potrebné vytvárať mnohoročný tlak do neurónových oblastí a prinútiť neuróny, aby fungovali ako logický obvod, ako automat na kávu. Ezoterik vybuduje trvalé centrum pre prienik psychiky na časticovú úroveň a toto centrum bude vo dne v noci zabezpečovať udržanie psychiky ezoterika na úrovni častíc a ezoterik nebude musieť vyvíjať vlastnú koncentračnú aktivitu. Systém trvalého centra na udržanie psychiky na úrovni častíc je v zásade nevyhnutnou podmienkou budovania vlastného dvojníka na časticovej rovine. Kto nezvládne tento fenomén, ten sa musí s vrcholovou ezoterikou rozlúčiť.

To je presne ako s prenikaním do kozmu. Pokiaľ by ezoterik prenikal do hlbočín kozmu klasickou technikou sugerácie znetvorenia, tak by mu prienik trval mimoriadne dlho. Ostatní ezoterici preniknú cez systém magnetara a dvojníka na dané miesto v stotinke sekundy. Ezoterik používajúci starú techniku prieniku do kozmu by sa na dané miesto psychicky dostal za pár hodín a to takto fungovať nemôže. Osoba, ktorá si nevybuduje trvalé centrum v neurónoch na prienik do sveta častíc, preniká do sveta častíc v príliš dlhom čase a za ostatnými meditujúcimi nestíha. Niektorým, ktorí nemajú dobre zbudované tieto centrá, často trvá psychicky prejsť z fungovania na prvkoch do fungovania na časticiach aj pol hodinu až hodinu. Osoby, ktoré majú v neurónoch budované trvalé centrá na udržanie sa na časticiach, aktivizujú a praktizujú psychiku na časticiach za pár minút. Ezoterik teda v prvých troch rokoch prakticky buduje iba centrá na trvalé udržanie svojej psychiky na úrovni častíc a túto úroveň nechce postupne využiť na budovanie vlastného dvojníka a to priamo a iba v rovine častíc vlastného tela a potom aj častíc mimo svoje telo. V poslednej fáze je to fungovanie psychiky aj v dôchodcovských časticiach a časticových zhlukov. Pod dôchodcovskými časticami tu rozumieme špecifické častice, ktoré sa tvoria po zániku súhvezdí a celých galaxií. Tieto časticové objekty vykazujú vlastnosť nezničiteľnosti a neschopnosti zániku doslova v nekonečnosti času.

Autor obrázku: Arpad Horvath
Kvarková štruktúra protónu

Pridaj komentár