Venujeme sa psychickému prieniku do kozmu. Zdravý a štandardný ezoterik nemá vybudovanú psychiku na to, aby psychicky prenikal do kozmu. Ezoterik alebo bežná osoba dokáže psychicky prenikať iba nepatrne do svojho tela. Najčastejšie do oblasti mozgu za účelom premýšľania, učenia sa a v prípade bolesti a chorobnosti.

Ezoterik je osoba, ktorá sa špecializuje na psychický prienik a koncentráciu do svojho tela a svojho informačného systému. Ezoterik sa naučí množstvo rôznych koncentračných techník a postupov a prenikne postupne do orgánov a systémov tela. Potom do buniek, bunkových štruktúr, následne do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier, časticových zhlukov a do samotných častíc. Ezoterik psychický prienik končí vo svete základných častíc. Základné častice alebo časticové pole sú najmenšie možne mini častice so špecifickými vlastnosťami. Teda ezoterik sa koncentruje, preniká a odborne spoznáva svoj vnútorný svet, a tak isto všetky predstavy o sebe a o svete, ktoré má uložené v sebe. Tomuto hovoríme v ezoterike Sašu Puebla duchovná cesta do vlastnej duše, do vlastného tela. Ezoterik za svojho života spozná a trvalo sa udomácni vo všetkých oblastiach svojho tela aj duše. Hovoríme tomu, že ezoterik spoznal sám seba a to, čo ho robí človekom alebo organickým systémom v kozme. Bohužiaľ, 90 % celkovej ľudskej civilizácie nikdy nespozná, kto sú a čo sú. Zomrú ako nevedomé organické bytosti, ktoré prepásli šancu spoznať sami seba a žiť sami vo vlastnom tele a vlastnej duši. Jeden významný ruský filozof povedal: Kto nežil do svojho vnútra a nespoznal ho, vlastne ani nežil. Iba vtedy je človek skutočne šťastný a naplnený spokojnosťou, keď žije vedome so svojím vnútorným svetom. Čím viacej žijete v sebe, tým ste šťastnejší.

Samozrejme, niekto odborne zdatný v psychiatrii by povedal, že to mohol napísať iba autista. Nie je to tak. Ezoterik nie je autista, ale využíva techniky autistov, aby sa dostal hlboko do svojho vnútorného systému. Ezoterik si v neurónových oblastiach buduje trvalé neurónové spoje, aby mohol v zlomku sekundy prenikať do svojho vnútra. Ale zároveň si buduje aj trvalé mimoriadne schopnosti na psychický prienik okolo seba a do kozmu. Ezoterik na rozdiel od autistu neuteká do svojho vnútorného sveta a neodmieta komunikovať s vonkajším svetom. Naopak, ezoterik pri prieniku do svojho vnútorného sveta ho zároveň skúma a poznáva a to vyžaduje, aby sa neustále vzdelával v rôznych odborných oblastiach ľudského života. Ezoterik trvalo komunikuje s vonkajším svetom. Do svojho vnútorného sveta konzumuje všetko, čo vytvorila ľudská rasa na planéte Zem, ale aj iná organická hmota v kozme. To, čo ezoterik nerobí je, aby svoje vnútro organizoval pre potreby ľudskej spoločnosti. Ezoterik je individualista, ktorý sa rozhodol všetko, čo vytvorila organická hmota v kozme použiť výhradne pre svoj duchovný rast, pre svoju osobnú ezoterickú cestu. Množstvo ezoterikov si svoje vnútro formuje pre ľudí okolo seba, ako sú liečiteľské schopnosti. Ezoterik si buduje liečiteľské schopnosti pre seba a vlastnú samoliečbu. Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti – veštecké schopnosti do oblasti ezoteriky a nie do intuície používanej pre bežný ľudský život. Ezoterik sa nevzdeláva preto, aby mal rôzne tituly a svoju genialitu dal do služieb ľudstva. Ezoterik všetko, čo sa hodí, použije na vlastnú ezoterickú cestu. Teda ezoterik, ktorý chce na vrchol duchovna, sa vzdáva idey pomáhať ľudstvu a svoje schopnosti pre blaho ľudstva neformuje a nepoužíva. Samozrejme, ezoterik si váži každý dobrý skutok a každú obeť v prospech ľudstva. Bohužiaľ, vrcholová ezoterika, ktorej cieľom je reinkarnácia, sa odpája od osudu ľudskej rasy a organickej hmoty všeobecne. Ezoterika podľa Sašu Puebla nie je o ľudskej dobrote, súcite a spolupatričnosti. Vrcholová ezoterika je o vlastnom sebectve a celkovo ide o spomienky, myšlienky a predstavy ezoterika a jeho potreba uložiť a uchovať a rozvíjať svoju duchovnú cestu aj po vlastnej fyzickej smrti. Keby sa dalo spojiť smerovanie ľudstva a smerovanie ezoterika, tak by to bolo super. Ale bohužiaľ, realita je iná.

Ezoterika Sašu Puebla je o hľadaní nekonečna, nadčasovosti, dokonalosti a výnimočnosti. No táto dokonalosť sa nehľadá a nerealizuje v bežnom ľudskom živote. Nič proti tomu, keď je niekto najlepšia osoba na svete. Ezoterik sa orientuje na seba, vlastné ego a vlastnú duchovnú cestu. Ezoterik si pestuje hlbokú úctu k vlastným myšlienkam a vlastným spomienkam. A tak aj žije. Ezoterik neustále skúma možnosti reinkarnácie a hľadá možnosti zanechať za sebou niečo, čo dokáže prežiť alebo uchovať sa na večnosť. Samozrejme, pokiaľ sa reinkarnácii niekto venuje amatérsky, tak asi ťažko pochopí, o čom je reinkarnácia a o čo tu ide. V naivnej predstave si niekto reinkarnáciu predstavuje ako systém: zomriem a potom idem do pekla alebo nebíčka a tam rozhodnú, či sa môžem vrátiť a znovu zrodiť. To takto určite nefunguje. Na to, aby sa uchovali vaše spomienky a predstavy po smrti a nerozpadli sa, je treba venovať sa počas života rozjímaniu o svete mŕtvych spomienok (svet špiritizmu). Odborná ezoterika popisuje svet mŕtvych ako dôchodcovské atómy a dôchodcovské atómové jadrá, ktoré vznikajú v obrovskom množstve po zániku planét a súhvezdí. Ide o špecifické útvary okolo nás a tvoria svet mŕtvych. V tomto prostredí sa dokážu po smrti človeka, ale aj zvierat a rastlín ukladať ich spomienky a psychické operácie. No pokiaľ niekto neprešiel raným štádiom klinickej smrti a počas života vytrvalo neprogramuje svoj návrat, tak sa neudeje. Pokiaľ niekto svoj život zameria na svet mŕtvych a silne nabije túto túžbu, tak jeho spomienky po jeho smrti zostanú v jednom celku a je predpoklad, že sa dostanú naspäť do tela dieťaťa. Tu prerastú do jeho psychiky a dieťa sa stáva reinkarnantom, v ktorom spomienky danej osoby ožijú. Deje sa tak na úkor psychiky dotyčného dieťaťa. Nad morálnou stránkou takejto reinkarnácie sa zamyslí každý sám. Podrobnosti tohto druhu reinkarnácie nájdete v Plazmatickej škole.

Takáto reinkarnácia nemá potenciál reinkarnácie na večnosť. Je zviazaná s ľudskou rasou, s priestorom našej Galaxie a je na úrovni atómov a atómových jadier. Svet mŕtvych zaniká so zánikom života na planéte Zem. Svet dôchodcovských atómov a atómových jadier hravo zničia takzvané objekty, ktoré ezoterika nazýva ako anti čierne skrížené diery. Tieto úkazy mohli ezoterici tohto zoskupenia v hlbočinách kozmu sledovať. A tak ezoterik, ktorý hľadá večnosť, neberie tento svet mŕtvych spomienok. Ezoterik, ktorý chce večnosť a skutočne chce uložiť svoje spomienky a svoj ezoterický systém na večnosť, smeruje k takzvaným dôchodcovským časticovým zhlukom, ktoré vznikajú po zániku súhvezdí a galaxií. V hojnom počne sú dôchodcovské častice tlačené a organizované v súhvezdí Kozorožca. Dôchodcovské časticové zhluky sú zatiaľ jediné objekty v kozme, ktoré nevie nič zničiť v kozme a čím sú vekovo staršie, tým sú stabilnejšie. A sem smeruje úsilie ezoterikov tohto zoskupenia. Pokiaľ chce ezoterik uspieť v tomto úsilí, musí sa snažiť za svojho života, a teda nevenovať sa bežnému životu. Pokiaľ ezoterik za svojho života nebude všetok svoj čas venovať reinkarnácii na dôchodcovské časticové zhluky, tak sa tam po smrti jeho spomienky neumiestnia. A pokiaľ sa za života niekto venuje varenie a pečeniu, tak tiež nemá zmyslel uložiť spomienky o pečení a varení na večnosť. Na večnosť ukladáme hlboké poznanie organickej hmoty, kozmu a ich zákonitostí. A tak ezoterik počas svojho života dáva prednosť tomu, čo na hlbší zmyslel na večnosť a nie tomu, čo má zmysel počas života a prinesie mu peniaze a slávu pozemskú.

Možno si poviete, akú máte záruku, že Saša Pueblo nie je pomätenec a autor scifi fantazmagórií a to, čo tvrdí a predkladá, je pravdivé. Nemáte, bohužiaľ, žiadnu záruku. Pretože psychické prieniky do seba a kozmu nedovoľujú priniesť priame dôkazy. Každý má však možnosť sa postupne presvedčiť o pravde. Ale musí si vo vlastných neurónoch budovať mimoriadne schopnosti, prípadne sa zamerať na nepriamy dôkazový materiál, logiku veci a systém vedeckého bádania.

Ezoterik prenikol do svojho vnútorného sveta a vybudoval si vo svojich neurónových oblastiach trvalé mimoriadne schopnosti. Sú to také isté schopnosti ako sa naučiť písať alebo čítať. Ezoterik prenikol v priebehu 20. rokov intenzívnych a každodenných meditácií na úroveň časticových objektov vlastného tela a trvalo sa usadzuje fungovať na časticových útvaroch. Tento stav sa v ezoterike odborne nazýva stav dvojníkov. Je to pracovný názov použitý zo psychiatrie, kde psychiatrická prax popisuje osoby, ktoré sa sťažujú, že ich nejaká energetická bytosť alebo duch neustále prenasleduje, núti niečo robiť alebo písať a podobne. Odbornejšie napísané ide o prípady jedincov, u ktorých beží nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov ich tela. U týchto jedincov geneticky mutujú mitochondriálne jadrá a otvára sa im psychika schopná prenikať do časticového sveta. Tento psychický stav je prejav nezhubného bujnenia a v ich psychike sa otvorí obdobie, ktoré spadá do 500 – 400 miliónov rokov pred náš letopočet, keď zo súhvezdia Orión sem intenzívnejšie fungoval magnetar. Magnetar je v astronómii popísaný objekt. Ezoterik nacvičuje tieto stavy a postupne dokáže sťahovať k sebe častice magnetara a pomocou jedinečných častíc, ktoré magnetar produkuje, obstreľuje okolitý kozmos a jeho hlbočiny. A tomuto časticovému obstreľovaniu hovoríme časticové putovanie cez kozmos. Nie je to putovanie v kozme na základe nácviku znetvorenia a znehybnenia tela. Ide o jedinečný systém putovania a získavania informácií o kozme na základe psychického operovania časticami magnetara.

Ezoterik už asi 3 roky buduje časticovú psychiku cez osoby, ktoré majú systém dvojníka a teda nezhubné bujnenie epitelových buniek. Prípadne ide o osoby vhodne geneticky zmutované od narodenia. Ale to je mimoriadne vzácne. Po troch rokoch tvrdého nácviku ezoterik získa trvalé centrá v neurónových, nervových a tukových oblastiach. Týmto nácvikom sa ezoterikovi otvorí psychický prienik do časticového základu. Cez časticový základ, ktorý psychika ezoterika hľadá za svetom atómov, atómových jadier, časticových zhlukov a samotných častíc. Ezoterik sa do kozmu učí prenikať cez túto jedinečnú vrstvu. Psychicky prenikne kdekoľvek v nekonečnom čase a priestore. Tento časticový základ tvoria najmenšie možné častice v kozme. Všetky sú skoro absolútne totožné a ničím sa neodlišujú, ale zato majú najvyšší možný energetický potenciál a najvyššie možné až absolútne možné rýchlosti v kozme. A tak každá základová častica je v každej inej častici v tom istom časovom okamihu. A to platí pre každú časticu v zmysle nekonečného počtu úplne rovnakých častíc. Pokiaľ nejaká základová častica schytá anomáliu a teda minimálny odklon vytvára samotný náš svet častíc časticových zhlukov, atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Svet základových častíc je iba miesto kadiaľ sa dá prechádzať kdekoľvek v kozme v zmysle absolútnych a nekonečných parametrov. Einstein sa pokúšal vytvoriť teóriu jednotného základu sveta. Tu dávame jednu z možností. Ezoterik nejasá a snaží sa vo svojom mozgu vybudovať trvalé centrá na cestovanie v kozme cez túto vrstvu častíc.

Súhvezdia na Wikipédii:
Súhvezdie Malý pes
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Mal%C3%BD_pes
http://en.wikipedia.org/wiki/Canis_Minor
Súhvezdie Malá medvedica
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Mal%C3%A1_medved…
http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Minor
Súhvezdie Mečiar
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Me%C4%8Diar
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorado
Súhvezdie Mikroskop
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Mikroskop
http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopium
Súhvezdie Mucha
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Mucha
http://en.wikipedia.org/wiki/Musca
Oktant
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Oktant
http://en.wikipedia.org/wiki/Octans

Meditačné videá, ktoré skorej slúžia na relax a uvoľnenie ako na premýšľanie a koncentrované meditácie. Ezoterik sa postupne učí mimoriadne hlboko relaxovať. Ide skorej o Rainbows reiki, kde ide o farby, uvoľnenie, relax, ide aj o stav autohypnózy a rozjímania. Ezoterik nechá bežať voľne svoje myšlienky a predstavy. Usiluje sa byť vo vnútri seba ako barman, ktorý svojim orgánom a bunkám nalieva poháriky alkoholu. Samozrejme, mentálne v predstave. A zároveň ezoterik tlačí na vlastnú biochémiu v ústnej dutine s predstavou a pocitom uverenia, že užil hypnotickú látku. Všetko v silnej predstave a nie fyzicky. V ústnej dutine a hlavne v mozgu sa udeje dej, ako keby človek popíjal alkohol a užíval hypnotické látky. Stav sa podobá na osoby, ktoré sa naučili abstinencii, ale tak, že si rôzne látky spokojnosti vedia vyrobiť v sebe a to vo vlastnej biochémii vlastného mozgu. Pozeráte si videá, môžete mierne pospávať. Máte pocit, že nalievate každej bunke tela alkohol. Priateľsky preberáte vlastné zdravotné a pracovné problémy. Celkovo sa uvoľňujete a regenerujete.
http://www.youtube.com/watch?v=qa3jZxF9jd4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mkJ8P3sTjaQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Qjiz2R2j-LE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KOex8Xpq6-U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yo1TIdzyHmE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cSZ55X3X4pk
http://www.youtube.com/watch?v=iDjwF_-ydcM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bg1b4EZ_EQ8
http://www.youtube.com/watch?v=8Wdj4NM5cYE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wTavb9i37u8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5rvpQtKVHC8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hprKBU9btN8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=B6B9O1B8gos&feature=mfu_…

Súhvezdia Canis, Minor, Ursa Minor, Dorado, Microscopium, Mucca,Octans
http://www.youtube.com/watch?v=FhId5F6RztY
http://www.youtube.com/watch?v=P-QcTOjLaKc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Y-fIhoA-t1Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-6W84i_ANbw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KOex8Xpq6-U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LKvLwXr9K6s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=asfstvYUJ0M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3v13CmfjNf4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Zmbv4MasPe4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WlPFBvR7G0E&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=clO3XTCq9JU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6kc6ucMtOSo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ih4xUpXA3eE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jw0p1_MBkUw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sDHsDJNZmRY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=sc86o18nZn4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1KC1I-sdv0g&list=ULtcNXS…
http://www.youtube.com/watch?v=0eOp-UyBOXI&list=ULtcNXS…
http://www.youtube.com/watch?v=x_TLy80dblQ&list=ULtcNXS…
http://www.youtube.com/watch?v=aD0VCMGSutw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9O-bIxe-Q3c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=x1JOkE1KleQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=jJXpQGkGP8A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=-lMqCNhe4sY
http://www.youtube.com/watch?v=JU8mOB7MHW0
http://www.youtube.com/watch?v=hgTrLozRj40&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tw0VJ1K93PM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bLoFj0XMKgg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Wl56QmRZf3c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-3kPZTXSg2o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ihg_xkSzJWk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pmEA-A3JmPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5O1_A1QYh9M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=67qvqHG4GAM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DvTEEW4jkR0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5fr-e7lT-5Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1Ba9lbuVdbw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rvXIgpIuuxw&feature=rela…

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty
Súhvezdie Malá medvedica (Canis Minor)

Pridaj komentár