Venujeme sa systému dvojníkov. Ide v zásade o vrcholovú ezoteriku, ktorá nebola v minulosti nijako vedome budovaná. A pokiaľ sa niekto dostal na túto úroveň, tak sa to stalo nevedome a skôr bol systém dvojníkov použitý pre bežný život alebo pre reinkarnačné účely do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty.

Ezoterici tohto zoskupenia vedome vnímajú, o čom je ezoterika dvojníkov realizovaná na úrovni psychického prieniku na reálne častice. Ezoterici dôsledne už 3 roky intenzívne bádajú tento ezoterický fenomén prechodu ľudskej mysle na časticovú úroveň. Dôsledne budujú vo svojich neurónových oblastiach ako je šedá kôra veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, malých a veľkých ganglií, ganglií okolo miechy a v neurónoch v koži schopnosti psychicky prenikať a trvalo fungovať v rovine časticového sveta. Pokiaľ si niekto myslí, že ide iba o prienik do predstáv o časticiach na základe vedeckých obrázkov, je na veľkom omyle. Dôrazne sa testuje a skúma, aby sa psychické prieniky realizovali výhradne do reálnych časticových zhlukov a samotných častíc tela ezoterika a potom aj mimo telo. Psychický prienik do predstáv o časticiach napríklad z knižiek sa dá nacvičiť za hodinu. A okrem toho ezoterici tohto zoskupenia už skoro 14 rokov cvičia postupný prienik najprv do orgánov, potom do buniek, orgánikov a jadier v bunke, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, atómov, atómových jadier a potom do časticového sveta. Takýto postup na duchovnej ceste dovoľuje prísnu kontrolu toho, aby ezoterici prenikali skutočne do častíc a nie do predstáv o časticiach. Ezoterici tohto zoskupenia používajú ako kontrolný mechanizmus mimoriadne rozpracované mimozmyslové veštectvo, či meditujúci aj skutočne psychicky preniká na časticovú úroveň, či neklame seba, alebo ho neklame vlastný systém v podobe genetického zdrojového kódu. Pod genetickým zdrojovým kódom tu rozumieme to, čo sa nachádza v každej živej bunke v tele človeka. Ide o bunkové, mitochondriálne a tak isto lyzozómové jadro (medicína toto posledné jadro nepozná a nemá ho vedecky preskúmané). Tu sa nachádzajú chromozómy, génové retiazky, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy, atómové jadrá a častice. A v tomto je usadený genetický zdroják, ktorý sa vyvíjal asi 4 miliardy rokov v našich ľudských a zvieracích predkoch.

Ezoterik tohto zoskupenia musí na ceste do systému dvojníka, a teda trvalého vytvorenia vhodných neurónových spojov vo svojom tele, preniknúť do svojho informačného systému v tele. Jedna vec je schopnosť sa koncentrovať do svojho fyzického vnútra ako sú orgány, bunky, orgániky v bunke, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy, atómové jadrá a nakoniec časticové zhluky. Ide o psychický prenik do fyzickej časti ezoterika. Na vybudovanie systému dvojníka je potrebný ešte jeden psychický prienik a to do vlastného informačného systému tela. Na takýto prienik je potrebné si uvedomiť, že vo vnútri ezoterika je informačný systém. Potom je treba si stanoviť cieľ preniknúť do svojho informačného systému. Na to aby ezoterik prenikol do svojho informačného systému je potrebné mať v prvom rade dobrý vzťah k technike, technológii a informačným systémom. A tak sa ezoterici tohto zoskupenia intenzívne začínajú venovať práve tejto oblasti. Zároveň sa o techniku a technológiu zaujímajú ako o prostriedok na preniknutie do vlastného informačného systému. Niečo podobné sa realizovalo v oblasti medicíny, aj tu bola medicína použitá v prvom rade na to, aby ezoterik spoznal svoje vnútro a presne vedel, kde psychicky preniká. Bežní ľudia by študovali a praktizovali medicínu hlavne pre iných a nie na duchovnú cestu. Rozdiel medzi lekárom a ezoterikom je v tom, že ezoterik praktizuje a použije ezoteriku pre duchovnú cestu a nie na liečenie iných ľudí. Tak isto rozdiel medzi špecialistom na techniku a technológiu a ezoterikom je v tom, že ezoterik použije poznatky z techniky a technológie hlavne na prienik do svojho vlastného informačného systému. Ezoterik chce preniknúť do vlastného informačného systému preto, aby ho spoznal, aby si opravil chyby vo fungovaní vlastného informačného systému. A hlavný dôvod je reorganizovať ho a prispôsobiť na reinkarnačné účely. Máloktorá osoba, ktorá sa venuje technike a technológiám, preniká na základe tohto záujmu aj do vlastného informačného systému.

Skorej v prípade štúdia a praktizovania matematiky a programovania sa daná bežná osoba patologicky prepadne často a nečakane do vlastných neurónov, nervových a tukových buniek. Zrazu takéto osoby nedokážu normálne myslieť a vnímajú iba množstvo prerušovaných impulzov. Samozrejme, že netušia, kde sa prepadli a akú psychohygienu potrebujú praktizovať, aby mohli fungovať aj v takomto stave. Často skončia v rukách psychiatrov s trvalým poškodením vlastnej psychiky a vlastného informačného systému. Do tejto skupiny patria aj niektorý super ťažkí autisti, ktorí sú uzatvorení nielen vo svojom tele, ale v hlbšej forme uzatvorení vo vlastnom informačnom systéme. V zásade sú geniálni, ale ich genialita sa neprejavuje voči ľudstvu. Nedokážu s ľudstvom komunikovať na základe dohodnutého spôsobu spoločnej komunikácie ako sú zvuky písmen, slov a aj ich písomná podoba. Samozrejme, ezoterik má záujem o takýchto ľudských jedincov, neustále skenuje ich stavy a ako vo vnútri vlastného informačného systému fungujú. Ezoterik tohto zoskupenia sa stáva mimoriadne hlbokým autistom s vlastnými znakmi a vlastnou rečou. Ale na druhej strane neustále usiluje o komunikáciu s inými ľuďmi a ezoterikmi.

Ezoterik potrebuje na vybudovanie trvalého prieniku do časticového sveta preniknúť do vlastného informačného systému a tu sa stretne s genetickým zdrojákom. Dalo by sa povedať, že ide o zvieracie vedomie budované asi tak 4 miliardy rokov a pokiaľ sa na vzniku života podieľali aj aminokyseliny z kozmu, tak genetický zdroják môže byť budovaný aj viac ako iba 4 miliardy rokov. Na dôvažok voči organickej hmote v kozme aktívne funguje svet mŕtvych spomienok organickej hmoty a tak isto je tu potenciál aj organickej hmoty v určitom stave psychiky sa premosťovať. Nemám tu na mysli nejaké lietajúce taniere a zelených mužíčkov, ale psychické premostenie jednej organickej hmoty na inú organickú hmotu v kozme. V ezoterike to označujeme ako UFO psychický kontakt. Genetický zdroják je zdatný súper a bude robiť všetko možné, aby ezoterikovi zabránil praktizovanie časticovej ezoteriky. Je to samozrejme úplne prirodzené a štandardné, že genetický zdroják funguje takto a nemá záujem dovoliť organickej hmote na planéte Zem fungovať mimo rámec toho, o čo sa má usilovať. Treba rešpektovať to, že záujmom organického života je genetické prežitie a udržanie života na planéte Zem. A genetický zdroják nemá záujem na niečom takom ako je reinkarnácia na časticovej úrovni. Na dôvažok, ezoterici tohto zoskupenia chcú po svojej smrti a dokonca za svojho života pozmeniť svoju psychiku, ktorá sa má viacej zaujímať o to, čo sa deje v kozme ako na planéte Zem. Ezoterik nechápe planétu Zem ako najdôležitejší moment v kozme. Ezoterik sa odpája od organickej hmoty a preferuje techniku a technológiu. Pre budovanie systému dvojníka a hlavne jeho reinkarnačnej časti je vhodnejšie budovať dvojníka ako časticový stroj a nie niečo, čo sa podobá na organické bunky. Ezoterik zbiera všetko okolo častíc a nie okolo atómov, prvkov a v žiadnom prípade niečo okolo organickej hmoty. Vlastne organická hmota nie je dobre stavaná, aby miliardy pozemských rokov mohla fungovať a existovať. Ezoterik vo svojej mysli buduje nadčasovosť a nie iba čas v rozpätí desiatok miliárd rokov. Ezoterik si hlboko váži vlastné spomienky a už počas svojho života ich chce v kozme uchovať na večnosť. A teda ezoterik je dôsledne zorientovaný na reinkarnáciu na časticovej úrovni.

Ezoterici prenikajú trvalo do kozmu a jeho priestorov. Už som mnohokrát písal, že psychicky sa dá do kozmu prenikať niekoľkými spôsobmi. V prvom rade začiatočníci prenikajú do kozmu na základe sugerácie a tréningu znetvorenia svojho tela. To vyžaduje vybudovať vo svojich neurónoch trvalé centrum koncentrácie na svalové platničky a silnú predstavu znetvorenia a potom psychika preniká z tela von v podobe bio magnetickej energie. A ezoterik sa napojí psychicky na takéto osoby a učí svoje neuróny, ako prenikať do kozmu. Dobre je aj stretať sa s takýmito ľuďmi osobne v niektorom domove sociálnych služieb. Nie všetci ezoterici majú od začiatku v neurónoch schopnosť prenikať do niekoho na diaľku. Potom je tu možnosť prenikať mimo seba cez mozoček v zadnej časti mozgu. Mozoček je zorientovaný na skenovanie vnútorného sveta a je ho možné prinútiť, aby sa napájal na mozoček inej osoby. Samozrejme, chce to výcvik a v neurónoch vybudovať centrum pre všetko, čo praktizujú siamské dvojčatá. Potom je tu systém cvičení raného štádia klinickej smrti a aj takto sa dá prenikať do kozmu. A nakoniec je tu psychický prienik cez systém UFO a to cez extrémny stav strachu premostiť psychiku ezoterika a organického života v kozme. Vrcholový systém prieniku do kozmu je schopnosť prenikať na základe častíc produkovaných magnetarom. Nakoniec, keď ezoterik vo svojich neurónoch vybuduje trvalé centrum a usadí sa v časticiach svojho tela, tak je možnosť prenikať do kozmu cez základ častíc, kde sú všetky častice rovnaké a to úplne a bez výnimky. Časticový základ tvoria častice s najmenším možným desatinným číslom a to čo do veľkosti objemu a tvaru. Tak isto aj do objemu hmoty. Na druhej strane tieto častice majú extrémne množstvá energie, ktoré sú zase ako najväčšie celé čísla. A tak isto ich rýchlosť sa blíži k rýchlosti absolútne najväčších čísel v kozme. A trénovaná myseľ ezoterika je schopná prenikať cez tento priestor a potom hľadať anomálie tohto systému a to sú časticové zhluky a to kdekoľvek v kozme. V tomto prípade ezoterik už nemusí rozoznávať, kde začína a končí kozmos. Na časticovej úrovni absolútne rovnakých častíc nemá zmysel hovoriť a hľadať začiatok a koniec niečoho. A toto je, ako sa zdá, najvhodnejší spôsob prieniku do kozmu a to bez obmedzení v čase a priestore. A upozorňujem každého, že toto nie je sci-fi fantázia. Ezoterika funguje na princípoch mnohoročného tréningu a cvičení neurónov a budovania mimoriadnych schopností. Pri sci-fi sa pestuje iba vlastná fantázia a potom vytvorenie vlastného sveta vo svojich spomienkach. Skorej sa to podobá na svet autistov, ktorí nedokážu žiť a komunikovať vo vonkajšom svete. Ezoterik používa sci-fi na to, aby vedome trénoval schopnosť spoznať pravdepodobné možnosti budúcnosti a budúceho vývoja. Ide o to, aby sa do systému dvojníka dostal aj tento tvorivý potenciál fantázie sci-fi, ktorý dvojníkovi dovolí hľadať možnosti budúceho vývoja v kozme na dôchodcovských časticiach. Deklarujeme jasne, že nechceme dvojníka ako sluhu na stráženie svojich spomienok, ale dvojník musí mať určitý stupeň slobody a možného rozhodovania. A to mu nesporne dá systém kozmického sci-fi, ale aj sci-fi magické.

Ezoterik postupne preniká do kozmu už niekoľkokrát a vždy iným systémom prieniku. V súčasnosti je to prienik na základe premostenia psychiky na magnetar v súhvezdí Orión a jeho častíc, ktoré magnetar produkuje. Teda ezoterik má za sebou asi tri roky cvičení systému dvojníkov za pomoci jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a ich psychika sa vďaka genetickým zmenám zrútila fungovať na časticovú úroveň. Inak povedané, ich mitochondriálne jadrá otvorili záznamy staré až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tomto období magnetar v súhvezdí Orión žiaril mimoriadne intenzívne a zasahoval aj planétu Zem. A tak vtedy existujúce organizmy psychicky operovali na úrovni častíc. Ezoterik si voľné častice magnetara sťahuje k sebe a zároveň sa na ne psychicky napája a preniká do kozmu. Mohli by sme hovoriť aj o tom, že ezoterik doslova obstreľuje kozmos časticami magnetara a takýmto spôsobom preniká psychicky do kozmu a získava aktuálne a reálne informácie. Samozrejme, je potrebné, aby si ezoterik v mozgu vytvoril ďalšiu mimozmyslovú schopnosť a to dekódovať informácie z častíc. A k tomu je treba získať niečo ako veštecké schopnosti. Technicky by sme mohli hovoriť o dešifrovacom a dekódovacom zariadení rovno v neurónoch ezoterika.

Ezoterik preniká do slnečnej sústavy cez častice a zároveň neustále študuje všetky dostupné informácie o kozme, ktoré prináša vedecky orientovaná astronómia. Je potrebné štúdium astronómie a aj astrofyziky, aby ezoterik nestratil zmysel pre reálne vnímanie kozmu. Ezoterik postupne preniká do súhvezdí okolo našej slnečnej sústavy. Uvedomuje si, že ľudstvo so svojím technickým vybavením pozná z našej Galaxie tak akurát tých 20 % a ostatné oblasti sú veľká neznáma. Ale to v zásade nevadí. Pokiaľ sa dá, tak ezoterik preniká najprv do poznanej oblasti kozmu a to sú popísané súhvezdia našej Galaxie. Neskoršie preniká do nepoznaných súhvezdí. Tak isto astronómia pozná asi 2 000 až 3 000 galaxií okolo našej Galaxie. V ezoterike predpokladáme, že okolo našej Galaxie je asi tak možno 200 000 až 400 000 galaxií. Ezoterik chce prenikať ďalej do kozmu a definuje si ho ako maketu struku so 7 hráškami, ktoré obsahuje každé minimálne tisíce galaxií. Takýchto strukov je aspoň 1 500 tisíc a spoločne tvoria maketu zemiaka. Asi 5 zemiakov tvorí maketu banána. A pokope je asi 12 000 banánov v makete škatuli banánov. Asi 10 škatúľ s banánmi tvorí maketu dáždnika a asi tisíc dáždnikov tvorí maketu ihriska. A takýchto ihrísk máme asi 1 000 kusov. Tisíc ihrísk tvorí jednu maketu balónu. Maketa balónu sa nachádza v bielej bobuli a týchto bielych bobúľ je 5, v nich sa nachádzajú ďalšie makety balónov. Okolo makety bielych bobúľ sa nachádzajú aj makety čiernych bobúľ, v ktorých nefunguje štandardný kozmos, ale nesúrodá hmota meteoritov, meteoritického prachu. Biele a čierne bobule sú súčasťou makety zlatých bobúľ. Zlaté, biele a čierne bobule sú súčasťou makety asi 10 snehových gúľ. A tieto sú súčasťou väčšieho objektu a to makety guľového skleníka. A takýchto skleníkov máme asi 10 a tvoria maketu bubliny. A takýchto bublín máme asi 7 a tvoria maketu vreca. A takýchto makiet vriec máme asi 2 000. A to sme v ezoterike popísali náš celý kozmický priestor, v ktorom sa objavujú planéty, súhvezdia a galaxie. Za hranicou týchto 2000 vriec je mimoriadne silný vákuový svet. Samozrejme, to nie je úplný koniec kozmu, ale treba nájsť nový spôsob prieniku mimo tento priestor. Toto sme opísali kozmos na úrovni prvkov, atómov a atómových jadier.

Ezoterik preniká do kozmu a to v rovine, ktorá je za úrovňou atómových jadier a teda ide o svet častíc a časticových zhlukov. Tu ezoterika popisuje iné objekty ako sú meteority, meteoritický prach, kométy, planéty a galaxie. Ezoterik tu poznáva čierne diery, biele diery, anti čierne skrížené diery, špongiovité diery, pulzačné diery, žiariace diery, magnetar, anti čierne skrížené diery, sklovité diery. Ide všetko o objekty, ktoré z častíc tvoria atómy a potom prvky. Ale aj naopak objekty, ktoré ničia planéty, súhvezdia, galaxie a menia ich na časticový svet.

Všetko, čo je v kozme zničené v zmysle gigantických objektov, tvorí znovu iný, špecifický svet atómov, atómových jadier, časticových zhlukov a samotných častíc. Ide o špecifický svet takzvaných dôchodcovských atómov, dôchodcovských atómových jadier a dôchodcovských časticových zhlukov. V zásade by sme mohli hovoriť aj o svete mŕtvych spomienok, ktoré sa do tohto priestoru ukladajú. Organický život, ale aj kombinácia technologického a organického života tvoria informácie a tieto sa po smrti ezoterika stanú súčasťou tohto sveta. Dôchodcovské atómy a atómové jadrá nie sú na večnosť a budú v kozme zničené. To sa netýka dôchodcovských častíc. A sem smeruje reinkarnačné snaženie a uloženie spomienok ezoterika. Kozmos je plný dôchodcovských časticových zhlukov a tie sa zoskupujú do obrovských kolosov. V samotnej makete vreca sa takýchto objektov nachádza asi tak do 2 000 a to nemáme všetko do predhistórie kozmu preskúmané. V týchto objektoch sa nachádzajú dvojníci, ktorí v sebe nesú spomienky organickej hmoty daného obdobia v kozme.

Samozrejme, to nie je všetko, čo sa v kozme nachádza. Ešte tu máme v tej najhlbšej rovine špecifický priestor častíc základu. Ide o priestor, kde sa nachádzajú najmenšie možné častice s najmenším možným desatinným číslom, ale zato s najvyšším celým číslom v zmysle energetického potenciálu a rýchlosti pohybu. Tieto častice sú rovnaké a to skoro absolútne a každá je v tom istom momente jedna v každej inej. A sem ezoterik preniká a tadiaľto sa v kozme dostane kdekoľvek a nachádza častice a časticové zhluky, ktoré anomálne zmenili svoj stav a stali sa časticami.

Wikipédia a súhvezdia Lev, Lietajúca ryba, Líška, Lýra, Maliar, Malý lev
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Lev
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28constellation%29
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6we_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Lietaj%C3%BAca_r…
http://en.wikipedia.org/wiki/Volans
http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegender_Fisch_%28Sternbild%2…
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_L%C3%AD%C5%A1ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulpecula
http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchs_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_L%C3%BDra
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyra
http://de.wikipedia.org/wiki/Leier_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:S%C3%BAhvezdie_M…
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Pictor_constellation
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Mal%C3%BD_lev
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Minor
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_L%C3%B6we

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=kXZASvCX04w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RV5-kVLKXKs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PUT60rousMM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=r_BBjxKnem0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=qSLs8KT9kGM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5cVaxPy16lw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QOSrvDmcHtM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9yt0_eoS8pg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=CcQTSEWbGyI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eicOW-lFJoo&feature=mfu_…

Videá súhvezdí Lev, Lietajúca ryba, Líška, Lýra, Maliar, Malý lev
http://www.youtube.com/watch?v=SCUBp15vF10&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1-ZrAPJztds
http://www.youtube.com/watch?v=W7ivTdcHYvI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ThbC-fgMyUk
http://www.youtube.com/watch?v=jhYEQgLW5NM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5l5mB-rFuGo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=n0jRObc7_xo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QDqskltCixA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LP9668Xu9qE&feature=mfu_…

Obrázok: Levov triplet je trojica špirálových galaxií v súhvezdí Lev.
Autor: Hewholooks
Zdroj: www.wikipedia.org

Pridaj komentár