Ezoteriku by sme definovali ako špecifickú vedu, kde sa človek ako organická hmota snaží psychicky koncentrovať a prenikať do seba aj mimo seba. Ezoterik trvalo cvičí svoje neuróny a vytvára nové neurónové spoje a to mu dovoľuje psychicky sa koncentrovať a prenikať do orgánov svojho tela, do buniek, odtiaľ do bielkovín a aminokyselín, do prvkov, atómov, atómových jadier a častíc vo svojom tele. Zároveň ezoterik psychickou koncentráciou preniká do prostredia okolo seba a to je planéta Zem, slnečná sústava, súhvezdia, galaxie, priestory v kozme pracovne nazývané ako hrášky, strúčky, zemiaky, banány, sklady banánov, sklady dáždnikov, balóny, biele a čierne bobule, snehové gule, guľovité skleníky, vrecia. Tieto označenia sú špecifické pre ezoteriku a nie vedeckú astronómiu. Napríklad sklad banánov tu charakterizuje maketu určitých kozmických objektov, ktoré ezoterik psychickou koncentráciou cez neuróny svojho tela kontaktoval.

3D animácia 4D animácia ako špeciálny pohyb objektu – objekt vykonáva naraz niekoľko pohybov, v hlave kocka sa hýbe a aj neuróny sa hýbu, kocku snímajú skupiny neurónov z 20 pozícií, predstava kocky je uložená vo veľkom mozgu, ako z 3D – 20 D spraviť simulátor, pridať fyzikálne veličiny a vzorce matematické, fyzikálne a chemické, teda dva objekty v akcii, pridávať parametre k predstavám objektov. Ezoterik je osoba, ktorá cvičí svoje neuróny a vytvára vytrvalými cvičeniami nové schopnosti svojho mozgu. Každý z nás má určitú schopnosť si niečo vo svojej hlave predstaviť a potom túto predstavu zrealizovať. Ezoterik sa trvalo snaží o plastickú a mnohorozmerovú predstavivosť vo svojom mozgu. Základom jeho snaženia je kopírovať systém predstavivosti sochárov a architektov.

Ide o špecifický výcvik predstavivosti vo vnútri veľkého mozgu. Berie sa tu ako základ veľký, stredný mozog a mozoček, tak isto dve veľké ganglie veľkosti palca a k tomu časť predĺženej miechy. Ezoterik si vyberie predstavu kocky zo svojich spomienok. Ide o predstavu kocky o reálnej veľkosti škatule od topánok. Ezoterik si na takúto škatuľu od topánok spomenie a začne ju v zmenšenom merítku vytvárať asi v strede hlavy. Ide v zásade o to, aby neuróny zo všetkých strán veľkého mozgu zhromaždili určitú bioenergiu v strede mozgu a tu ju spracovali do tvaru škatule od topánok. Teda ezoterik sa koncentruje v mozgu na neuróny v hornej časti, dolnej časti, v prednej časti v zadnej časti. Z týchto pozícií sa znovu a znovu pokúša udržať jednotlivé strany škatule.

Samozrejme, že zo začiatku sa to ezoterikovi nebude dariť. Bude musieť najprv rozvinúť techniku rozchodenia mozgu a schopnosti sa lepšie koncentrovať do mozgu. Začína cvičením koncentrácie do stredu mozgu a potom si vloží predstavu, ako kráča v mozgu do jednej strany a koncentráciou preniká na neuróny na danej strane mozgu. Túto techniku uplatní na všetky strany v mozgu. Ezoterik sa učí reálne koncentrovať naraz do množstva neurónov. Bežný človek sa vie koncentrovať iba do 10% neurónov vo veľkom mozgu za účelom myslenia a predstavivosti. U cvičeného ezoterika je to skoro 90 % neurónov. Ezoterik si naštuduje a praktizuje aj prirodzené zlepšovanie zraku a koncentračnými cvičeniami v jednotlivých častiach mozgu trénuje všetky neuróny, aby spolupracovali so zadným zrakovým mozgom. Teda predný čuchový mozog sa meditačnými cvičeniami školí k tomu, aby sa správal a choval ako zrakový mozog v zadnej časti hlavy. Tento výcvik sa realizuje asi tak tri roky. Ezoterik tým, že precvičuje techniky zlepšovania zraku, sa tiež učí psychicky prenikať do neurónov zadného zrakového mozgu. Ezoterik núti a precvičuje aj neuróny temenného mozgu, kde sú neuróny pre pohyb a tak isto núti spánkový mozog a jeho neuróny, aby prevzali aktivity zrakového mozgu. Tieto všetky prípravné techniky nakoniec dovolia ezoterikovi vytvárať v strede hlavy bioenergetické zmenšeniny reálnych objektov. Takto cvičený mozog ezoterika je schopný vytvoriť energetický objekt v hlave a zároveň ho zrakovo vnímať z mnoho strán naraz. Podobá sa to stavu, ako keď snímate škatuľu od topánok naraz zvonka aj z vnútra a z každého rohu. Tomuto v ezoterike hovoríme plastické myslenie.

Ezoterik ide ešte ďalej, dáva si ďalšiu výzvu a to vytvoriť si v strede hlavy medzi neurónmi niečo na spôsob počítačového stimulátora. Teda pokiaľ si ezoterik v mozgu vytvára plastickú mnohorozmerovú predstavu, tak sa usiluje budovať a dočasne si ju predstavovať s reálnymi fyzikálnymi, chemickými a biologickými parametrami. Je to cesta od schopnosti sochárskej predstavivosti až k schopnosti simulácie a to priamo v strede mozgu. Pokiaľ má ezoterik nacvičené systémy dvojníkov, tak do aktivity biosimulátora môže vstupovať aj systém dvojníka, ktorý dovolí v mozgu prevádzkovať simulátor časticového charakteru. Je to schopnosť plasticky operovať s predstavami z roviny častíc.

Aké bludy k nám prichádzajú z kozmu. Problematika extrémne vzdialených objektov a rýchlosť svetla. Realita toho, čo je na oblohe. Skreslenie toho, čo k nám prichádza ako svetlo z kozmu. Ako zreálniť cez systém dvojníka to, čo teleskopy zachytia v kozme. Dvojník a časticové informácie. Ezoterik psychicky preniká do kozmu a samozrejme chce to, čo sa deje v kozme vnímať čo najreálnejšie. Pokiaľ ezoterik preniká do našej slnečnej sústavy, tak sa môže oprieť aj o snímky, ktoré zrealizovali technické prostriedky astronómie ako sú napríklad rôzne druhy teleskopov. Poskytnuté obrazy a ďalšie informácie majú prvok reálnosti a skutočnosti. Pokiaľ však ezoterik postúpi ďalej a začne prenikať do súhvezdí našej Galaxie, tak už snímky a informácie z teleskopov nemôžu byť zdrojom serióznych informácií. Pretože treba počítať s fenoménom mimoriadne veľkých vzdialeností, ktoré nás delia od jednotlivých súhvezdí. A treba počítať so vzdialenosťami, ktoré si nedokážeme predstaviť a to sú vzdialenosti súhvezdí od našej Galaxie. Teda v danej vzdialenej časti kozmu sa niečo udialo a kým príde svetelná správa až k nám, tak v danej oblasti kozmu sa už deje niečo úplne iné. A tak v niektorých prípadoch sa nedá normálnymi prostriedkami reálne vnímať, čo sa deje v hĺbkach kozmu. Preto ezoterik vždy všetky zábery z kozmu prenáša a zreálňuje cez systém dvojníka, ktorého v sebe tvorí z voľných častíc. Ezoterik so systémom dvojníka operuje s tzv. voľnými časticami, ktoré nepodliehajú zákonom gravitačných a vákuových síl v kozme. Takéto voľné častice produkuje napríklad systém magnetara v kozme. Tieto častice dokáže systém dvojníka v ezoterikovi vyexpedovať do určitej časti kozmu a v zlomku sekundy sa dá čakať odozva častíc, ktoré preskenovali danú časť kozmu. Voľné častice sú tak extrémne malé a tak extrémne rýchle, že keď sú tu, tak sú zároveň v danej časti kozmu, kde sa ezoterik koncentruje. Takýto systém dovoľuje obrázky satelitov upraviť smerom k reálnemu záberu z danej oblasti kozmu. Ezoterik si trvalo cez systém dvojníkov overuje všetky zdroje vedeckých informácií a dbá, aby vnímal reálne bežiace procesy v kozme.

Patológia nezhubného bujnenia epitelových buniek a vytvorenie dvojníka z voľných častíc. Znovu sa pokúsime zadefinovať lepšie, ako vlastne dokáže ezoterik preniknúť svojou psychikou na časticovú rovinu. Časticovou rovinou tu chápeme častice kvantovej fyziky a nie predstavy o časticiach. Ezoterik sa asi tak 3 roky trvalo koncentruje do neurónových oblastí svojho tela, precvičuje svoje neuróny a vycvičí ich k tomu, aby ezoterika trvalo udržali na časticovej rovine. Postupným cvičením ezoterik dosiahne trvalé usadenie na časticiach a už sa nevracia na úroveň atómov a prvkov. Ezoterik celé tri roky nestále kontroluje genetický zdrojový kód v jadrách buniek, ktorý cez niektoré neuróny aktívne útočí na systém dvojníka a usiluje sa devastovať a blokovať činnosť neurónov. A tak je vhodné, aby ezoterik mal rozsiahlu mimozmyslovú prax a výcvik svojich vešteckých schopností, ktoré mu dovolia vnímať to, čo genetický zdroják práve robí a cez ktoré neurónové oblasti funguje. Ezoterik počas meditácie vyhľadáva a blokuje neurónové skupiny brániace vývoju dvojníka. Ezoterik veštecky vyhľadáva búriace sa neuróny v oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií okolo miechy, ganglií veľkých v hlave, za bruchom a mechúrom, ganglie drobné v celom tele a pribudla aj oblasť kožných buniek a konkrétnejšie niektoré vrstvy buniek priamo v koži. Aby mohol ezoterik prenikať do týchto neurónových oblastí a ešte ich aj veštecky ošetriť, tak musí mať za sebou množstvo koncentračných cvičení a množstvo vešteckých skúseností. Ezoterik by mal úspešne prenikať do všetkých neurónov a tu si presadzovať svoj vplyv na 40 %, ostatných 60 % vplyvu patrí genetickému zdrojáku, ktorý sídli vo vnútri chromozómov a génov a najlepšie ho hľadať rovno v aminokyselinách RNK a DNK. Nie je dobré, keď sa v neurónových oblastiach vyskytujú skupinky neurónov, ktoré by mal ezoterik pod kontrolou iba na 10%. U takýchto jedincov dominuje strata kontroly nad činnosťou neurónov a takáto osoba si veľa toho v neurónoch mozgu nepresadí. Je skutočne veľká naivnosť si myslieť, že neuróny vlastní a ovláda človek len preto, že ich má vo svojom tele. Je tak isto naivné sa chovať k svojim neurónom láskavo a priateľsky. V meditáciách sa lepšie darí a rýchlejšie napredujú tie osoby, ktoré sa voči neurónom správajú tvrdo a cynicky. Teda ich základ aktivity vychádza z tých neurónových oblastí, ktoré podporujú to, čo ezoterik potrebuje dosiahnuť. Ezoterik musí chcieť a túžiť po tom, aby dosahoval reálne veci a nie nereálne predstavy o ezoterike.

V zásade ezoterik vytrvalým cvičením preniká cez svoje školené neuróny na úroveň častíc, kde vzniká jedinečná vlastnosť a to je schopnosť chytať a ukladať do svojho tela a jeho okolia takzvané voľné častice. Pod voľnými časticami tu rozumieme častice letiace v kozme so schopnosťou neviazať sa na častice gravitačné, ktoré sa skoncentrovali do podoby atómových jadier, atómov a prvkov. A tak isto voľné častice sa neviažu na vákuový priestor okolo planét, súhvezdí a galaxií. Voľné častice odolajú gravitačným aj vákuovým silám. No neodolajú ľudskej mysli, ktorá prešla fungovať na časticovú rovinu. Je to myseľ ezoterika, ktorá operuje a koncentruje sa v časticovom priestore a začína zberať niektoré druhy voľných častíc a aj z hlbočín kozmu. A tu je dôležité, po čom ezoterik túži a v čom chce vynikať. A podľa tohto želania sa budú organizovať voľné častice v tele ezoterika. Vlastne tvorba dvojníka je z hľadiska technického a technologického tvorba takzvaného časticového procesora. Takýto procesor ľudstvo nemá k dispozícii. Ale organický život v kozme na vyššom stupni vývoja sa k časticovému procesoru prepracovala a tak isto v dôchodcovských časticiach, ktoré nakoniec zostanú po zániku gigantických kozmov, sa dajú nájsť záznamy o dvojníkoch, ktorí obsahujú techniku na úrovni časticových procesorov. Dnešné ľudské procesory operujú blízko atómových štruktúr a píšeme tu o nanotechnológii. Nanotechnológia dokáže laserovou ihlou upravovať pozície atómov skla a dať im tak jedinečné schopnosti. Organická hmota, ktorá už má technológiu časticových procesorov, sa spravidla vzdáva organického života a stále viacej sa stáva androidickou spoločnosťou. Teda organická hmota postupne mení svoje časti tela na technické komponenty. Je na mieste otázka, či je správny tento smer vývoja a čo to je úspešná civilizácia v kozme. Museli by sme si stanoviť kritériá na hodnotenie, čo je to v kozme extrémne úspešná civilizácia. V zásade po psychických prienikoch do kozmu a spoznávaní toho malého množstva organickej hmoty k pomeru planét, súhvezdí a galaxií sú tu tri mimoriadne úspešné línie. Jedna organická hmota rozvinie technologický život z prvkov a samotný organický život zanikne a čistá androidická spoločnosť dokáže v danej časti kozmu fungovať bez organického života. Ďalej sú tu organické civilizácie, ktoré v sebe likvidujú a redukujú organickú hmotu na minimum. Predstavte si, ako vám v tele nahradzujú jednotlivé orgány technologickými zariadeniami. A nakoniec vám zostane napríklad iba mozog. Tieto civilizácie žijú iba v danej oblasti kozmu a neopúšťajú ju. Ale je tu jedna civilizácia, ktorá išla inou cestou a to vývojom technológie, ktorá sa vydala na púť kozmom. Táto technológia sa trvalo pohybuje smerom od oblasti, kde organická hmota vznikla. Táto technológia sa prispôsobuje okolitému prostrediu a to tak, aby v nej mohla existovať organická hmota, ktorá sa geneticky trvalo mení a prispôsobuje na nové podmienky samotnej technológie. V zásade je to jediná možnosť mimoriadne dlhej existencie v kozme a spôsob, ako uniknúť trvalým zmenám v danej lokalite kozmu. Organické a technologické civilizácie v horizonte miliárd rokov vždy doplatili na skutočnosť, že svoju existenciu viazali na planéty, súhvezdia a galaxie.

Patológia drogovania a tvorba energetických objektov z voľných častíc pre ovplyvnenie neurónov. Jednoduché časticové objekty pre zdravie a stabilizáciu psychiky. Niektoré osoby prenikajú na časticovú úroveň mimoriadne patologickým spôsobom a to cez drogy a halucinačné látky. Je to mimoriadne nebezpečný a nezákonný spôsob. Tieto osoby vytvárajú pri časticových prienikoch takzvané ektoplazmatické objekty. Tieto vytvárajú a zároveň ich strácajú a to tak, že sa stanú súčasťou časticového sveta inej osoby. Keď ezoterik prenikne na časticovú úroveň, bude často kontaktovaný po psychickej línii s týmito jedincami a bude ich časticové objekty schytávať do svojho časticového systému. A tak má ezoterik tohto zoskupenia dve možnosti a to takéto objekty likvidovať, alebo ich spracovať do svojho vlastného časticového systému. Ezoterici tohto zoskupenia dávajú prednosť spracovaniu týchto objektov na svojho ektoplazmatického dvojníka. Tento nový dvojník bude hlavne operovať na neurónových a nervových oblastiach. Ezoterik tvorí ektoplazmatického dvojníka z objektov iných časticových jedincov. V zásade už dnes majú ezoterici tohto zoskupenia vlastne štyroch dvojníkov a to dvojníka denného, dvojníka nočného, dvojníka reinkarnačného a teraz dvojníka ektoplazmatického. Je to trvalý proces zberu a ukladania takýchto objektov a ich prerábania na funkčný systém, ktorý bude operovať spoločne s neurónovými oblasťami v tele ezoterika. Samozrejme, denný, nočný a reinkarnačný dvojník sa angažujú pri realizácii ektoplazmatického dvojníka.

Patológia mať v dospelosti detské bunky, ektoplazmatickú psychiku a špeciálne organizovanie gravitačných častíc pre stabilizáciu zdravia. Ide o jedincov s určitým typom poškodenia. Ezoterik tento systém skúma a využíva na stabilizáciu vlastného zdravotného stavu. Zo začiatku sa ezoterik iba psychicky napája na takéto osoby, aby kopíroval ich systém a postupne hľadá aj s pomocou dvojníkov mechanizmus lovenia voľných častíc a ich ukladanie do vlastného časticového systému. Ezoterici tohto zoskupenia si uvedomujú, že v kozme sa dejú rôzne presuny aj na úrovni častíc. Nemáme tu na mysli fotóny svetla, ale toky častíc cez systém planéty Zem. Takéto časticové toky dobre fungujú medzi planétou Zem a planétou Saturn. Tak isto je mimoriadne silný tok častíc zo súhvezdia Andromeda a za ním fungujúcej galaxie Andromeda. Naša Galaxia čerpá častice z galaxie Andromeda do celého časticového systému. Tak isto biela diera v kozme produkuje organizované častice do špirálovitých pružín a ukladá ich v prostredí planéty Zem. Ezoterici tohto zoskupenia trvalo pracujú na zbere častíc do svojho tela, aby posilnili rovinu vlastných častíc viazaných gravitačnými silami.

Pridaj komentár