Venujeme sa ezoterike dvojníkov a zároveň problematike psychických prienikov do kozmického priestoru. Dalo by sa aj napísať, že ezoterik si vytrénuje svoje neuróny cez systém dvojníka a to tak, že psychika dokáže reálny presun vedomia cez častice do kozmu. Nejde v žiadnom prípade o prienik do kozmu v zmysle prieniku rakety na obežnú dráhu planéty Zem.

Ezoterik preniká psychickou koncentráciou do svojho tela a tak isto do prostredia okolo seba. Na to potrebuje vytrvalo cvičiť a trénovať svoje neuróny, aby si trvalo privykli na rôzne druhy psychických prienikov cez schopnosť sa koncentrovať a sústrediť do neurónových oblastí. V zásade poznáme tri druhy prienikov do kozmu a to nácvikom stavov znetvorených a poskrúcaných jedincov. To voláme prienik na úrovni prvkov. Potom je tu prienik do kozmu na základe nácviku raného štádia klinickej smrti. Hovoríme o prieniku na úrovni špecifických atómov, ktoré sú produktom zániku planét, súhvezdí a galaxií v kozme. V ezoterike sa tieto špecifické atómy volajú aj svet špiritizmu, svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. A potom tu máme prienik na úrovni častíc v kozme, ktorý smeruje k časticiam dôchodcovským, ktoré zostanú po zániku všetkého kozmu v zmysle zániku prvkov, atómov, planét, súhvezdí, galaxií a fakticky všetkých tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických a metalurgických látok. Ezoterikove snaženie smeruje na dôchodcovské častice, tu chce uložiť svojho vedome budovaného dvojníka a chce, aby systém dvojníka aktívne fungoval a pokračoval vo svojom vývoji. Nateraz poznáme cez psychický prienik do kozmu asi 1 200 vrstiev dôchodcovských častíc. Aby sme tomu rozumeli, treba pochopiť, že už asi 1 200 krát tu bol podobný kozmos ako je tento náš. Priestorové ohraničenie tu robí asi 2 000 makiet v kozme pod označením „vrece“, ide o určitú vymedzenú oblasť v kozmickom priestore, ktorá obsahuje ezoterikmi určené objekty a makety bublín, ktoré obsahujú aj vrstvy dôchodcovských častíc aj vrstvy, v ktorých fungujú nám podobné kozmy.

Dôchodkové častice vo vrstvách sú v kozme vlastne ako historické pozostatky, niečo ako archeologické artefakty a sú vlastne všetko, čo zostalo po kozmoch v minulosti. Dôchodkové častice sa nemenia, alebo zmeny sú tu niečo nevšedné. Na tento svet by dobre pripadala náboženská schéma večného pokoja a harmónie. Dôchodkové častice sú v rôznych historických dobách kozmu, kde sa čas ráta pred naším letopočtom v kvadriliónoch svetelných rokov umocnené na kvadrilióny svetlých rokov. Z 1 200 časových vrstiev dôchodkových častíc iba asi 200 obsahuje dvojníkov ako pozostatok existencie organickej hmoty. Zbytok 1 000 vrstiev dôchodkových častíc neobsahujú časticové záznamy dvojníkov. Aj tu vidieť a treba si uvedomiť, že nie vždy je v kozme možný život. Nič do nekonečnosti zmien v kozme nezaručuje existenciu života v kozme. A tak orientácia na organickú hmotu zo strany budovania dvojníkov je nesprávna stratégia fungovania dvojníka po smrti ezoterika.

Ezoterik preniká do kozmu tým, že sa na tento cieľ koncentruje a hľadá prostriedky na prienik. Vždy, keď objaví nové hranice kozmického priestoru, tak si to vyžaduje zmenu techniky prieniku do kozmu. Technika nácviku znetvoreného a zmrzačeného tela vystačí tak pre našu Galaxiu. Potom by prechod psychiky do inej galaxie trval celé mesiace a to by sa ezoterická cesta úplne zastavila. A tak ezoterik musí zvládnuť novú techniku a to je psychický prienik cez systém čiernych dier, ktorý skráti čas psychického presunu z našej Galaxie do druhých galaxií na pár sekúnd. A to zase dovoľuje pružné napredovanie. Ale ezoterik chce psychicky napredovať ešte ďalej a chce opustiť priestor asi 2000 galaxií, ktoré ezoterika označuje ako maketa hrášku. Technikou prieniku cez čierne diery sa ezoterik psychicky dostane do asi 1 500 objektov, ktoré obsahujú skupiny asi 15 000 galaxií a tento priestor ezoterika označuje ako maketa zemiaku. A tu už ezoterik nevystačí psychickým prienikom čiernych dier. Ezoterik musí začať praktizovať časticový systém dvojníkov, pretože klasická psychika a tak isto psychika špiritistická nemá šancu dostať sa cez anti černe skrížené diery, kde fungujú iba častice a je tu absencia prvkov a atómov. A tak zostáva jediné a to nácvik psychiky dvojníkov, ezoterik musí vo svojich neurónoch vytvoriť novú schopnosť prenikať psychicky na častice. A po troch rokoch cvičení už vie cez tieto oblasti znovu prenikať do kozmu. No postupne sa psychický prienik ezoterika spomaľuje a keď sa chce dostať do ešte väčších vzdialeností v kozme, potrebuje získať novú extrémnu rýchlosť, aby presuny do iných oblastí kozmu netrvali niekoľko dní. To by sa zase vývoj na duchovnej ceste zastavil. A tak ezoterik znovu hľadá vhodný prostriedok na zrýchlenie svojho psychického cestovania v časticovom svete. Teda na duchovnej ceste hrá významnú rolu aj rýchlosť, s akou vie ezoterik psychicky prenikať do kozmu.

Psychické prenikanie cez častice je vlastne jediná možnosť, ako sa v kozme prepravovať v zlomkoch sekundy. A tak ezoterik objavuje magnetar (reálne existujúci objekt v kozme odobrený vedeckou astronómiou). Ezoterik znovu asi rok cvičí svoje neuróny, aby vedeli využívať časticové útvary, ktoré produkuje aj magnetar. Môžu ich produkovať aj iné kozmické objekty. Hovoríme o takzvaných voľných časticiach. Ide o častice, ktoré majú schopnosť odolať gravitačným silám planét, slnečným sústavám, súhvezdiam, ale aj galaktickým silám, čiernym dieram a aj ostatným typom rozmanitých dier v kozme. Tak isto voľné častice odolávajú aj vákuovým silám v kozme, ktoré sa nachádzajú medzi planétami, súhvezdiami a galaxiami. Upozorňujeme, že vákuové sily v kozme tvoria asi 95 % kozmu a tých 5 % je gravitačná hmota. No voľné častice sú schopné nechytiť sa do pasce gravitačných častíc a vákuových častíc. Ale psychika ezoterika sa dokáže prienikom na úroveň gravitačných častíc svojho tela stať lapačom voľných častíc a budovať a vyvíjať v sebe časticový intelekt pod označeným dvojník. Skutočne predstava inteligentného dvojníka, ktorého zrodí organická hmota na časticovej rovine, je reálna a správna. Na časticovej rovine vzniká časticový útvar, ktorý je schopný zberať informácie o kozme, je schopný vývoja a vlastného spôsobu myslenia, ktorý všetkými smermi prekonáva intelekt človeka a aj robotických androidov. Vytvorenie intelektu na časticiach pod označením dvojník je vlastne jediná rozumná alternatíva napredovania ezoterickej cesty svetom častíc. Bez systému dvojníka by duchovná a ezoterická cesta skončila a stala by sa mechanizmom dogmatického systému bez ďalšieho vývoja.

Terajší prienik do časticového sveta a budovanie časticového dvojníka sprevádza jedinečný jav a to je mimoriadne reálne vnímanie toho, čo sa nachádza v súhvezdiach našej Galaxie a tak isto ostatných galaxií v kozme. Ezoterik musí pri psychickom prieniku do kozmu prehodnocovať, čo je skutočne v kozme. Prieniky cez častice magnetaru dávajú psychike ezoterika rýchlosť prekonávať skoro nekonečné vzdialenosti v kozme. Ale cez častice a systém dvojníka sa zreálňuje aj to, aký je kozmos v skutočnosti. Ezoterik napríklad v súhvezdí Kasiopeja hodnotí celú oblasť na základe množstva čiernych dier, množstva dôchodkových častíc. Potom hodnotí množstvo gravitačných síl a množstvo vákuových síl. Cez dvojníka hodnotí množstvo gravitačných síl a iné fenomény, ktoré nedokáže bežná myseľ astronóma postrehnúť a ani jeho technika. Ezoterik filtruje všetky predstavy o kozme z teleskopov a iných vedeckých zariadení cez systém dvojníka z častíc, ten si v sebe z častíc vybuduje takzvaný časticový procesor a ten dáva vždy realitu. K tomuto všetkému musí ezoterik cvičiť svoje neuróny, aby mohol ľudsky dekódovať, čo dvojník realisticky o kozme spracuje. Vieme, že pre bežných ezoterikov bude ťažké predstaviť si fungovanie bežného procesoru a nieto časticového procesoru, ktorým ľudstvo nedisponuje. Ale je tu pomôcka a to je nanotechnológia a schopnosť vedeckého sveta premiestňovať atómy v látkach a postupne budovať vo svete atómov celé mikrofabriky. Sú to zmenšeniny skutočných fabrík na úrovni metalurgicky upravených prvkov. A aj v prírodných prvkoch sú vlastne také prírodné fabriky, ktoré vždy niečo produkujú. A svet častíc bude ešte menší systém mini fabrík. Aby ezoterik mohol chápať, čo sa deje a ako funguje svet na úrovni častíc, vyžaduje odstúpiť si od organického života a mimoriadne extrémne sa zaoberať technikou a technológiou. Bez tohto extrémneho zamerania sa nedá budovať intelekt, ktorý by mohol pochopiť a logicky vysvetliť, ako funguje kozmos na úrovni častíc.

Tu si nájdete video o súhvezdiach aj s odborným výkladom. Sú tu už spracované viaceré témy o súhvezdiach Orión, Labuť, Androméda a iné:
http://vimeo.com/15531864

Súhvezdie Kasiopeja na wikipedia.org
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Kasiopeja
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:S%C3%BAhvezdie_K…
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Cassiopeiae
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_Cassiopeiae
http://en.wikipedia.org/wiki/R_Coronae_Borealis
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia_A

Kozmos meditácia
http://www.youtube.com/watch?v=izBxZg9rUaE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=y_iQUHwLBg0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3kJGogVWoFM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Wv8Ivim2PQs
http://www.youtube.com/watch?v=eTSzlrbklwQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cSZ55X3X4pk&p=A83A1BA003…
http://www.youtube.com/watch?v=wja1zheyfSA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bg1b4EZ_EQ8
http://www.youtube.com/watch?v=MZ-Z3C4dmkE
http://www.youtube.com/watch?v=QAChLbXcZvw

Súhvezdie Kasiopeja
http://www.youtube.com/watch?v=yZ6w2eNTcd4
http://www.youtube.com/watch?v=nUY6cXxYAIc
http://www.youtube.com/watch?v=HJsZQQdo1N4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8yR_9m2Ybs8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vQC7-QERJiU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2duy24P2sZU
http://www.youtube.com/watch?v=OQp_zBgZpSg
http://www.youtube.com/watch?v=dltImo5gm38
http://www.youtube.com/watch?v=fe7ui7IYNxU
http://www.youtube.com/watch?v=KAn345oOs1A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uG1UZkCwJsg
http://www.youtube.com/watch?v=3NEGDKIW9XU
http://www.youtube.com/watch?v=-eKka4ffoTo
http://www.youtube.com/watch?v=IwRIu76TY-k
http://www.youtube.com/watch?v=j4_JUlo4urY

Pridaj komentár