Venujeme sa psychickému prieniku do priestoru kozmu. Ide o cvičenú schopnosť ezoterika, ktorý vycvičí svoje neuróny a to tak, aby vedeli rôznym spôsobom prenikať do kozmu. Je tu možnosť nacvičiť niekoľko druhov prienikov do kozmu. Ezoterik trvalo zväčšuje teritórium psychického prieniku do kozmu. A postupne operuje v takých hĺbkach kozmu, ktoré vlastne nikdy nebudú prístupné vedeckej technike v oblasti astronómie.

Ezoterik je na duchovnej ceste aj mimo svoje telo a to znamená, že si musí odcvičiť najprv psychicky prienik okolo seba a potom v rámci celej planéty Zem. Ezoterik psychickou koncentráciou postupuje kozmom. Najprv preniká do slnečnej sústavy a k prieniku využíva poznatky vedy o kozme a to je astronómia. Ezoterik využije všetko, čo sa len dá využiť a to obrázky a videá o slnečnej sústave. Tak isto môžu byť animácie planét, ale aj animácie slnečnej sústavy. Ezoterik si dáva pozor, aby psychicky neprenikal do svojich predstáv v spomienkach, aby neprenikal do svojho okolia a predmetov okolo seba. Ezoterik už potrebuje cvičené veštecké alebo mimozmyslové schopnosti na to, aby reálne posúdil, či skutočne psychicky preniká cez svoje cvičené neuróny do kozmu. Najjednoduchší veštecký výkon je porovnať stav prieniku ezoterika a osoby, ktorá je zmrzačená a znetvorená. Takejto osobe psychika prirodzene preniká do kozmu. A stav ezoterika musí sedieť na celkový psychický stav znetvorenej osoby. Tento veštecký výkon sa realizuje na diaľku a ezoterik musí byť mnoho rokov školený k takémuto vešteckému výkonu. Ezoterik si túto vešteckú schopnosť odcvičí pri diagnostikách ľudí cez obrázok postavy danej osoby a jeho mena a priezviska. Veštecký výkon v tomto smere vyžaduje tisícky vešteckých výkonov.

Ezoterik postupne preniká do súhvezdí v našej Galaxii. Ezoterik psychicky preniká do kozmu v rovine prvkov. To sú prieniky zmrzačených a znetvorených ľudí od narodenia. Do kozmu sa dá psychicky prenikať aj cez rané štádium klinickej smrti. No vtedy ezoterik preniká psychicky po špecifických atómov, ktoré tvoria svet mŕtvych spomienok. Tu ezoterik potrebuje absolvovať najprv výcvik v Plazmatickej škole a po asi troch rokov aktívnych cvičení a spoznávaní toho, čo je vo svete mŕtvych (ezoterika túto oblasť nazýva aj svet špiritizmu, záhrobie, posmrtný život). Do kozmu sa ide cez rané štádium klinickej smrti a keď je v ezoterik v kozme, tak tam sa psychicky premostí do sveta prvkov. Pod prvkami tu rozumieme klasické prvky periodickej tabuľky prvkov. Samozrejme, v kozme niektoré prvky nie sú obsiahnuté, alebo majú iné vlastnosti. Prienik do kozmu cez rané štádium klinickej smrti má svoje obmedzenia a nemožno sa cez špecifické atómy sveta mŕtvych dostať v kozme všade. Všade sa dá prenikať iba na úrovni častíc a to už musí mať ezoterik odcvičený systém dvojníka UČI.

Ezoterik preniká do súhvezdí našej Galaxie a dostáva sa až do jej stredu. Tu sa ezoterika rozchádza s názormi vedeckého sveta, čo tvorí jadro našej Galaxie. Astronómia hovorí o čiernej diere. Ezoterika tohto zoskupenia pomocou systému dvojníkov hovorí o tom, že stred našej Galaxie netvorí čierna diera, ale špecifická pulzarová diera guľovitého tvaru. Píšem o tom otvorene a nebudem o tom viesť žiadnu debatu. Pokúsim sa však zdôvodniť rozumovo toto tvrdenie a zistenie pri psychických prienikoch do stredu našej Galaxie. Pokiaľ sme do stredu našej Galaxie prenikali na úrovni prvkov periodickej tabuľky alebo cez rané štádium klinickej smrti, tak sme akceptovali vedecký pohľad, že je v strede čierna diera, aj keď už vtedy sme symbolicky hovorili, že čierna diera má v sebe stovky obrovských mlynčekov na mäso. Pri prieniku do čiernej diery v strede našej Galaxie sme nemali ešte dostatok skúseností s objektmi ako je čierna diera. Postupom ďalšieho prieniku do kozmu a hlavne k ďalším galaxiám sme získavali viac skúseností, čo je čierna diera a čo je už niečo iné. Medzitým sme postupovali psychicky kozmom ďalej a definovali sme čiernu dieru ako guľovitý útvar, ktorý naberá do seba častice a vytvára z nich atómové jadrá, atómy a prvky. Aktivitou čiernej diery vzniká množstvo prachových častíc v kozme, začínajú sa formovať postupne gravitačné sily a to znamená tvorbu planét a súhvezdí. Potom sú tu žiariace diery, tie rozmetajú prvky, atómy a atómové jadrá a ide sa smerom k uvoľneniu častíc. Potom sú tu pulzačné diery a tie nastupujú do fázy tvorby planét a súhvezdí ako v našej Galaxii. V zásade v sebe hromadia častice, ktoré by narušovali gravitačné sily. V ezoterike hovoríme o kockovitých časticiach. Potom tu máme takzvané anti čierne diery a tie nedovolia, aby sa tvorili tuhé latky ako ich poznáme v našej Galaxii a na planéte Zem. Potom tu máme anti čierne skrížené diery a tie likvidujú všetko na úroveň častíc. Potom tu máme špongiovité diery, ktoré sú schopné loviť častice a vytvárať základ kozmov, v akom žijeme teraz. Potom sú tu takzvané biele diery a tie zahusťujú už existujúce systémy planét. Pri prienikoch do kozmu sme zistili, že kde sa nachádza život, tam sa nachádza silné pôsobenie bielych dier a zvyšuje sa vstrebávanie častíc do už existujúcich tuhých, plynných a kvapalných látok. Hovoríme o nutnosti aktivít bielych dier a existencie života. Potom tu máme ešte takzvané sklovité diery a ktoré sú extrémne gigantické. Ide o miesta takzvaných anomálií, kde sa organizujú častice jedného druhu a hľadajú svoje identické dvojčatá. Špecifický útvar v kozme je magnetar, ktorý tvorí takzvané voľné častice, ktoré majú vlastnosti určitý čas odolávať gravitačným a vákuovým silám v kozme. Ezoterik práve z týchto častíc buduje systém dvojníka. No je tu ešte jeden druh časticových objektov. Keď náš kozmos a okolité kozmy zaniknú, tak zostanú takzvané dôchodcovské častice. Tieto sú na večnosť a zmeny v nich sú ojedinelé. A sem sa po smrti ezoterika uloží systém dvojníka. Ezoterici skúmali a poznali v priestore kozmu označenom maketami asi 2 000 vriec asi 1 200 vrstiev dôchodcovských častíc. Nakoniec tu máme základné častice, ktoré nikdy nevznikli a nikdy nezaniknú. Človek si musí zvyknúť na to, že nie všetko musí v kozme vzniknúť a zaniknúť. Kozmos je v zásade cirkulácia častíc. A tieto základové častice majú špecifické vlastnosti, kde je jedna častica, tam sú aj všetky ostatné častice. Tento svet základných častíc je pre ezoteriku vlastne nedostupný a nevenuje sa mu pozornosť. Tu systém dvojníka nemôže už fungovať ako informačný systém stvorený z voľných a dôchodcovských častíc. Na mieste nie je snaha pochopiť tento mechanizmus kozmu rozumovo, ale iba ho precítiť a rešpektovať. Znovu pripomínam, že ezoterik nebude debatovať o tejto problematike. Ezoterik nemôže predložiť konkrétne dôkazy o tejto problematike, lebo všade preniká psychicky a nemôže priniesť priamy dôkaz. Má iba nepriame dôkazy a tie nestačia na vedecké dokazovanie. Tieto ezoterické sú z hľadiska vedy hypotetické tvrdenia bez priamych dôkazov. A je to tak správne. Pre ezoterika je realita iná a k hlbšej realite používa systém dvojníka, ktorý operuje na časticiach a tie majú mimoriadne vlastnosti. Keď je voľná častica na jednom mieste, je aj na iných miestach v tej istej sekunde. To dovoľuje reálne vnímanie kozmu, a tak isto dovoľuje spoznať extrémne hlbočiny kozmu. Ezoterik je v zásade osoba, ktorá si zmenila fungovanie neurónov a vycvičila neuróny v sebe na operácie na časticovej úrovni.

Ďalší problém vedeckej astronómie, ale aj ezoteriky sú mimoriadne vzdialenosti v kozme. A tieto vzdialenosti, ktoré sa rátajú niekedy ako tisíce až milióny svetelných rokov, môžu skresľovať reálne dianie v kozme. Pokiaľ je v kozme stabilný zdroj, ktorý sa v počte miliónov svetelných rokov mení minimálne, tak obraz o danej oblasti ide k celkom v reálnej podobe. Ale akonáhle došlo v danej oblasti k dramatickej zmene, tak obraz k nám príde až za milióny svetelných rokov a to tu ľudstvo už nemusí existovať. Samozrejme, táto problematika je zložitejšia, ale v zásade platí, že ľudstvo nemôže v dostatočnej miere vnímať reálne dianie v hlbočinách kozmu. Čím sú objekty v kozme ďalej a čím sa v nich dejú katastrofické udalosti, tým menej ich dokážeme vnímať v zornom poli reálneho diania. Samozrejme, že časticový ezoterik má výhodu a každý obraz z teleskopu prefiltruje cez dvojníka a ten mu obraz o danej časti kozmu predstaví v reálnej podobe. Ezoterik sa musí pripraviť na šok z reálneho vnímania kozmu. V zásade je život na planéte Zem asi 4 miliardy rokov a organická hmota vníma realitu kozmu len minimálne. Organický život na planéte Zem je obklopený informáciami z toho, čo v kozme už neexistuje. Ďalší problém je, že ľudstvo príliš upína pozornosť na planéty, súhvezdia, galaxie, hviezdokopy a hmloviny. A pritom skoro 90% kozmu tvoria medzihviezdne a medzigalaktické oblasti. Hovoríme o vákuovitých silách, kde sa prvky, atómy, častice a prachové častice správajú inak ako v oblastiach gravitačných síl, teda napríklad planét.

Tu si nájdete informácie o súhvezdí Andromeda.
Anglicky
http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_%28constellation%29
Slovensky
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Androm%C3%A9da
Galaxia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia_Andromeda
Hviezdy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alpheratz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mirach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alamach
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadiradra&act…
Hviezdokopy
http://sk.wikipedia.org/wiki/NGC_206
http://sk.wikipedia.org/wiki/NGC_752
Galaxie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia_Androm%C3%A9da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Messier_32
http://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia_M110
http://sk.wikipedia.org/wiki/NGC_404
http://sk.wikipedia.org/wiki/NGC_891
Hmloviny
http://sk.wikipedia.org/wiki/NGC_7662

Videá ku kozmickým meditačným stavom a nácvik Rainbow stavu prírodného šamanstva a reiki energií z kozmu. Ezoterik dopraje ako barman v bare bunkám efedrínové efekty ako odmenu za aktivitu. Orgány sa zalejú farebnosťou a vhodnými chemickými látkami pohody a pokoja z mozgu.
http://www.youtube.com/watch?v=w8cykA6lSJI
http://www.youtube.com/watch?v=peen_ObZJ1s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wFxtvILLE8A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4JfIe5H6ETo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=S73YU_Kz-xQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pZ1-aJzyalI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gwfHp8AwRII&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-Tjl2u9wI68&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lt1_joseUCg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-pUMR5P54zE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3kJGogVWoFM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=v82JqQAQqLE&feature=more…

Tu si nájdete videá s tematikou Andromeda (constellation)
http://www.youtube.com/watch?v=JNd2jshZwyk
http://www.youtube.com/watch?v=HWxBTHVhc3I
http://www.youtube.com/watch?v=8LwWdfxUuuY&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=xfMGi98F0ow&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9pGOvbCFyAM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Jxu0jIKnzIU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jexMl2SO6_I&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dJRc37D2ZZY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IxxJ2z5ImPU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KyXNzbrlVno&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PrIk6dKcdoU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jojrHPITg-I&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Kxv6lFaRwAY
http://www.youtube.com/watch?v=mWLN_m332uw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hw4mShm8dhw
http://www.youtube.com/watch?v=r-XKQLc-B6Y
http://www.youtube.com/watch?v=TiXZxdm7IeA
http://www.youtube.com/watch?v=pfD6YpBC3nY

Pridaj komentár