Ezoterik je na duchovnej ceste už 16 rokov a vytrvalo si vo svojich neurónoch vytvára nové spojenia pre mimoriadne schopnosti. Vytvorené netradičné schopnosti využíva výhradne na ezoterické účely.

Celkový vývoj v ezoterike dospel k tomu, že ezoterik v dnešnej dobe nemusí, keď nechce, praktizovať ezoteriku za účelom použitia pre bežný život. Teda ezoterik ako liečiteľ, ako veštec, ktorý zisťuje určité skutočnosti pre tretie osoby. Ezoterik ako vzdelanec na prospech celkovej vzdelanosti. Samozrejme, trochu inak by sa musel napríklad ezoterik správať v Japonsku alebo v Amerike, kde je mimoriadne tvrdý a intelektuálne náročný biznis, konkurencia a podnikanie. Tu je celkovo silný tlak využiť mimoriadne schopnosti do oblasti podnikania a zarábania peňazí.

Ezoterik v európskych podmienkach má mimoriadnu výhodu a môže svoje nacvičené výnimočné schopnosti použiť výhradne do duchovnej roviny svojej existencie. Teda je tu reálna šanca začať rozvíjať ezoteriku na takú úroveň, ktorá tu ešte nebola a to aj z dôvodu praktickej potreby prežiť a uživiť sa. Ezoterik je osoba, ktorá sa rozhodla žiť inak ako bežní ľudia. Hovoríme o živote hamburgerákov, ktorí počas svojho života nespoznajú sami seba, svoje vlastné vnútro a žijú výhradne do vonkajšieho sveta. Ezoterik je osoba, ktorá sa rozhodla žiť do svojho vnútra. Do vnútra tu znamená do svojho tela, do svojich orgánov, do svojich buniek, prvkov, atómov a častíc. A tak isto do svojho informačného systému. Ezoterik naučí postupne svoje neuróny koncentrovať sa viacej a viacej do svojho vnútorného sveta. U ezoterika by nemalo ísť o chorobný stav autistu, kde ho vlastné neuróny uzatvorili do vlastných spomienok. Ezoterik je dobrovoľný a vedomý autista, ktorý si autizmus nacvičí vo svojich neurónoch. Takýto typ meditácie a cvičení vedie k tomu, že ezoterik postupom asi 10 rokov intenzívnej meditácie prenikne do svojho vnútra až na úroveň častíc. Ezoterik vlastne vo svojich 7. neurónových oblastiach (veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a ganglie okolo miechy) vybuduje schopnosť koncentrácie do svojho fyzického tela. Bežný človek vlastne nikdy nespozná a nenavštívi svoje vnútro a vlastne nikdy nebude poznať, kto skutočnosti je a ako funguje. Je jasné, že ezoterik žije nakoniec do vlastného vnútorného sveta, ale aj do vonkajšieho sveta. Ezoterik s tým nemá problém. Do svojho vnútra preniká systematicky a cieľavedome. Najprv preniká psychicky do orgánov svojho tela. Potom vycvičí svoje neuróny, aby prenikali do buniek tela. Následne vycvičí postupne svoje neuróny, aby trvalo prenikali do orgánikov v bunkách, do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc. Ezoterik preniká do svojho vnútra zámerne takto systematicky, aby mohol kontrolovať hĺbku prieniku. Zároveň sa trvalo vzdeláva a to hlavne v medicínskych a technických vedách. Teda ezoterik prenikol do svojho vnútorného sveta, ale je ho schopný poznať z pozície medicíny. Ezoterik na duchovnej ceste preniká aj do svojho informačného systému a na jeho vysvetlenie používa svoju skúsenosť a vzdelanosť z oblasti technológií a informatiky.

No to nie je na ezoterickej ceste všetko, čo môže dosiahnuť. Ezoterik trvalo preniká do svojho fyzického tela, ale zároveň si v neurónoch nacvičuje rôzne mimoriadne schopnosti. Nacvičuje stavy autistov, tiež špeciálne prieniky do mozočku, aby mohol prenikať mimo seba a do priestoru okolo seba. Nacvičuje stavy znetvorenia a zmrzačenia svojho tela v rovine psychickej, aby jeho psychika prenikala do reálneho kozmu. Ezoterik nacvičuje napríklad rané štádium klinickej smrti za účelom prenikania do tohto špeciálneho priestoru a spoznáva oblasti, kde po smrti organickej hmoty odchádzajú spomienky, ktoré organická hmota za života nahromadila. Ezoterik hlboko vstupuje do snových procesov a klasický spánok nahrádza autohypnotickým až hypnotickým spánkom. Ezoterik mnoho rokov nacvičuje stav dvojníka, ktorý mu dovoľuje prenikať do častíc vo svojom tele, ale aj do hlbočín kozmu.

Ezoterik postupne prenikne do svojho tela až na úroveň častíc. Ale tak isto prenikne postupne aj do extrémnych hlbočín kozmu. Sú to tak extrémne vzdialenosti, ktoré organická hmota nemá možnosť nikdy spoznať klasickými technickými prostriedkami. Ezoterik vlastne nie je závislý na technickom rozvoji ľudstva tej doby, v ktorej žije. Ezoterik je schopný vo svojich neurónoch budovať mimoriadne schopnosti a tým do značnej miery nahrádzať technické zariadenia danej doby. Samozrejme, naučiť svoje neuróny na niektorú mimoriadnu schopnosť trvá často 3 až 5 rokov. Ezoterik musí trvalo budovať mimoriadnu schopnosť a to vnímať svet okolo seba inak ako bežný človek. Ezoterik psychicky prenikol do neurónov veľkého mozgu a vytvorí si mimozmyslovú schopnosť vnímať svet svojho vnútra, ale aj kozmos priamo cez neuróny a nie cez zmyslové senzory ako sú zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Ezoterik naučí neuróny veľkého mozgu prijímať informácie priamo do mozgu a tak obchádzať klasické ľudské zmysly. Teda ezoterik doslova na neurónoch veľkého mozgu vybuduje série špeciálne reagujúcich neurónov, ktoré sú schopné prijímať informácie inak ako ľudské zmysly. A tak isto tieto prijaté informácie vie mozog ezoterika dekódovať do ľudského spôsobu myslenia.

Hlavný záujem ezoterika je nasmerovaný do oblasti reinkarnácie. Teda inak povedané, ezoterik má záujem, aby po jeho fyzickej smrti zostali jeho spomienky a zážitky v jednom celku. Ezoterik chce svoje spomienky uložiť na časticovú úroveň, ktorá jediná dovoľuje trvalo uložiť vlastné spomienky na večnosť. Aby ezoterik uložil svoje spomienky na večnosť do častíc, potrebuje skopírovať patologické stavy jedincov, ktorým začalo v tele nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov tela. U týchto jedincov sa pri tomto fyzickom ochorení prepadne psychika do častíc rovno a priamo. Čo samozrejme takejto osobe prinesie aj závažné psychické a zdravotné problémy. Ezoterik sa na diaľku na takéto osoby napája, kopíruje ich stavy a precvičuje vo svojich neurónoch. Neuróny ezoterika sú postupne tlačené do toho, aby umožnili preniknúť na častice v jeho tele. Ezoterik na začiatok podrobne skúma vešteckými metódami stavy týchto osôb, ktoré prenikajú na častice svojho tela na základe nezhubného bujnenia buniek na povrchu orgánov. Ezoterik preskúma čo najviac jedincov na celom svete a spraví si prehľad o prejavoch tohto ochorenia. Nezhubné bujnenie buniek vedie k tomu, že takto poškodené bunky začínajú sami prenikať do časticového sveta. Tento prienik si vysvetľujeme na základe toho, že genetický zdrojový kód vo vnútri danej mutovanej bunky má v sebe uložené informácie o období spred asi 500 miliónov až 400 miliónov rokov, keď do našej slnečnej sústavy intenzívne žiaril magnetar, ktorý dnes operuje v súhvezdí Orión. Samotná naša slnečná sústava a planéta Zem sa nachádzajú v ramene súhvezdí Orión a v ramene súhvezdia Labuť. Tento magnetar negatívne pôsobil aj na organický život na Zemi. Pod genetickým zdrojákom v daných, nezhubne zmutovaných bunkách rozumieme vlastne aminokyseliny zložené z prvkov a organizujúce sa do bielkovín danej zmutovanej bunky. Tieto bielkoviny a aminokyseliny sa nachádzajú ako súčasť DNK a RNK vo vnútri génov. Gény a génové retiazky sa nachádzajú v chromozómoch bunkového jadra. Bunkové jadro je v každej bunke. Mimozmyslovo sme skúmali tieto nezhubne mutované bunky a vychádzalo, že zmena matrice DNK a RNK došla skorej v druhom jadre a to mitochondriálnom, ktoré obsahuje tiež chromozómy. K nezhubným zmenám došlo práve v tejto oblasti bunky. Nové bunky na povrchu orgánov sa pozmenili a otvorili informačný záznam z minulosti. Treba si uvedomiť, že chromozómy a ich DNK a RNK a v zásade bielkoviny a v nich aminokyseliny sa vyvíjali asi 4 miliardy rokov pred naším letopočtom. Asi v období 500 miliónov rokov pred naším letopočtom tu pôsobil magnetar a ten počas asi 100 miliónov rokov donútil organizmy, aby fungovali na úrovni častíc. Týchto 100 miliónov rokov sa zapísalo a prešlo aj do genetiky ľudských buniek a pri nezhubnom bujnení sa aktivizuje časticová psychika. Zmutované bunky otvoria priestor, kde sa nachádzajú častice a stanú sa niečím ako lapačom voľných častíc. A toto je začiatok tvorenia dvojníka na časticiach. Teda otvorila sa dimenzia sveta častíc a dimenzia naberania a formovania dvojníka z voľných častíc v kozme.

Mali by sme sa vrátiť ešte k problematike vývoja organickej hmoty na planéte Zem. Vieme, že keď sa oplodní vajíčko spermiou, vznikne embryo, ktoré prejde v zrýchlenej podobe celú históriu asi 4 miliardy rokov vývoja organického života na planéte Zem. Tento údaj o dĺžke fungovania organického života na planéte Zem vychádza z uhlíkovej štúdie extrémofilov, ktorí v Austrálii zanechali za sebou kamenné schránky. Potom tu máme rôzne genetické poruchy priamo v bunkách. Nezhubné a zhubné bujnenia buniek sme pozorovali a skúmali vešteckými metódami. V niektorých rýchlych onkologických ochoreniach bunky zmutovali do novotvarov, ktoré sa nedali veštecky porovnať s bunkami z historického obdobia vývoja ľudskej rasy. Teda ako keby mal genetický zdroják vo vnútri DNK a RNK schopnosť prijať a akceptovať nové zmeny, prispôsobovať sa okolitým zmenám. V niektorých prípadoch genetické mutácie spôsobili vírusy za účelom vlastného rozmnoženia. V niektorých prípadoch poškodenie genetickej roviny spôsobilo usadenie sa rádioaktívnych látok v stopových množstvách v tele chorej osoby, alebo inak povedané, nevhodné ožiarenie. V niektorých prípadoch genetické mutácie boli vlastne vývojové etapy buniek v ľudskom rode, ako keby sa bunky vracali do minulosti. Je potrebné, aby si ezoterik uvedomil, čo je to genetický zdroják, ktorý je v každej živej bunke tela a má za sebou približne 4 miliardy rokov vývoja. Skúsenosti z tohto vývoja má v sebe uložené a je možné sa patologicky cez bujnenie vrátiť do minulosti ľudského vývoja na bunkovej úrovni. Genetický zdroják je mimoriadne silný práve vo vnútri neurónových a nervových buniek. Osoba, ktorá má nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov, sa dostane do sveta častíc celkom bez problémov. Ezoterik však nechce a nemá takúto patológiu vo svojom tele. A tak mu zostáva jediná cesta a to je prinútiť a vycvičiť neurónové a nervové bunky svojho tela, aby otvorili cestu do časticového sveta.

No ezoterik sa musí pripraviť na to, že genetický zdroják sa stane úhlavný nepriateľ voči snahe prenikať psychicky na časticovú úroveň. Genetický zdroják vo vnútri buniek považuje snaženie ezoterika usadiť sa na časticiach za nežiaduci a využije všetko, čo sa len dá, aby zabránil priechod ezoterika na úroveň častíc. Ezoterik sa musí pripraviť na dôslednú kontrolu napredovania v oblasti časticovej ezoteriky. Genetický zdroják má prirodzené právo zastaviť ezoterika pri prieniku na častice. Genetický zdroják využije akékoľvek zhluky neurónov, ktoré nemá ezoterik pod kontrolou. A tak sa môže ezoterik tešiť na poriadny súboj s genetickými zdrojákmi v jeho bunkách. Ezoterik musí mimozmyslovo pozorne sledovať, cez ktoré neurónové zhluky genetický zdroják zaútočí do budovania dvojníka na časticovej úrovni. Uvediem pár príkladov aktivity genetických zdrojákov vo vnútri buniek voči snahe ezoterika nacvičiť v neurónoch prienik na časticovú rovinu.

Najčastejšie je útok genetického zdrojáka vo vnútri hlavne neurónových, nervových a tukových buniek vedený cez neurónové oblasti šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií okolo miechy a ostatných ganglií. Tak isto nepriateľom ezoterika je endoplazmatické retikulum v niektorých neurónových, ale aj tukových bunkách. V nich sú uložené impulzy ako v procesore alebo pamäti počítača. A tieto impulzy sú v zásade programy, ktoré tam boli vložené výchovou a vzdelaním. Tento systém sa bude usilovať, aby ezoterik nezostal trvalo na časticiach a vrátil sa naspäť fungovať a to najlepšie rovno na prvky ako bežní jedinci. Treba si uvedomiť, že ezoterici tohto zoskupenia chcú preniknúť a zostať na časticovej rovine vedome a dobrovoľne. Zároveň sa nechcú dostať na časticovú úroveň patologicky a rozvinúť si nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. A tak nezostáva nič iné, iba vytrvalo asi tak 3 až 5 rokov každý deň cvičiť a prinútiť neuróny a neurónové prepojenia, aby psychika trvalo zostala preniknutú na častice. Je to klasický stav, ako sa človek a jeho neuróny naučili napríklad hrať šach. Tak isto ezoterik po 3. až 5. rokoch usilovného cvičenia trvalo prenikne fungovať na častice a vlastne získa mimoriadnu schopnosť a to nepatologickou cestou. Kým však ezoterik nadobudne takúto schopnosť, tak ho genetický zdroják poriadne potrápi a to hlavne cez oslabené neuróny a neuróny, ktoré nemá ezoterik pod kontrolou.

Ezoterik má vo veľkom mozgu skupiny neurónov postihnuté tak, že ho nútia žiť iba vo vnútornom svete. A cez tieto neuróny môže genetický zdroják brániť ezoterikovi, aby budoval systém dvojníka na časticových neurónoch. A tak ezoterik musí vyhľadať tieto neuróny a dostať ich pod kontrolu. Takýmto neurónom hovoríme autistické neuróny. Ezoterik mal zápal mozgových blán a úspešne sa z tejto choroby vyliečil. No stratil dostatočnú kontrolu nad gangliami okolo miechy, ktoré zodpovedajú za pohyb. A tieto ganglie plné neurónov sa chovajú samostatne a robia si napríklad vlastnú ritualistiku. Aj cez tieto neuróny genetický zdroják vie účinne zaútočiť na systém dvojníka v ezoterikovi. Takýto ezoterik musí lepšie kontrolovať tieto neuróny a nedovoliť, aby útočili na systém dvojníka. Iný prípad je ezoterička, ktorej neuróny sa špecializovali na určité náboženstvo. Tieto neuróny pri meditácii ťahajú z pamäte neustále náboženské obrazy a pocity a takto bránia cvičiť systém dvojníkov. Nikto tu neútočí na náboženské systémy. Dokonca vzorom pre ezoterikov tohto zoskupenia je Budha ako prezentácia všetkého v kozme. A skutočne systém dvojníka je aj o psychickom prieniku do extrémnych vzdialeností v kozme. No niektoré náboženstvá nemajú ten potrebný potenciál a nemožno systém dvojníkov na nich stavať. Samozrejme, sú aj ezoterici, ktorí vedome odmietli systém dvojníka a v ďalšej duchovnej ceste nepokračujú. Odmietli dostať svoje patologické stavy v neurónoch pod kontrolu a hlavne odmietli vniesť do ezoteriky technické a technologické vzdelanie. Bohužiaľ, bez navŕšenia svojich technických schopností sa nedá plne pochopiť, ako funguje informačný systém ezoterika.

Ezoterik prenikol psychicky na častice svojho tela. Vo svojich neurónoch buduje systém trvalého udržania psychiky na časticiach. A už nikdy viacej nechce, aby sa vracal psychicky fungovať v atómovej a nebodaj v prvkovej rovine alebo v rovine aminokyselín, bielkovín a buniek vlastného tela. Ezoterik prienikom svojej psychiky dostal možnosť budovať z voľných častíc okolo seba časticového dvojníka. Ezoterik sa stáva prienikom na častice niečo ako lapač vhodných častíc. Lapač častíc je dobre zadefinovaný v kvantovej fyzike. Ezoterik ako organická hmota si otvorí cestu na častice a tu v tomto priestore začína budovať z častíc niečo na spôsob logických obvodov najmenšieho rozmeru. Časticové logické obvody sú budované zo stiahnutých častíc v kozme a sú formované pod želaním a prianím ezoterika realizovať niečo dokonalé, nadčasové a fungujúce na večnosť. Osoby, ktoré prenikli na časticovú úroveň na základe patologických stavov si ani neuvedomujú, že tvoria dvojníka z častíc. Často majú nezmyselné želanie, ktoré sa dvojník z častíc usiluje zrealizovať. Niet žiadneho záujmu budovať niečo nadčasové a mimoriadne dokonalé. A tak dvojníka týchto osôb formuje bežné želanie spojené s biologickou existenciou človeka. A takto nejako je premrhaná možnosť vybudovať jedinečný informačný systém na časticiach. Dvojník sa po smrti patologickej osobnosti usadí na špecifických časticiach, ktoré označujeme ako častice na dôchodku a z dvojníka je niečo ako archív informácií a nič viacej.

Ezoterik chce samozrejme viac ako iba vytvoriť a po sebe zanechať archív informácií. Takýto archív na úrovni dôchodkových častíc nie je cieľom ezoterika. Pod časticami na dôchodku rozumej špeciálny druh častíc, ktoré produkuje kozmos a zostávajú aj vtedy, keď už zaniknú v danom priestore všetky galaxie, hmloviny hviezd, hviezdokopy, galaxie, slnečné hviezdy, súhvezdia, planéty. A celkovo v danej oblasti zanikne všetko, čo bolo vystavané na prvkoch, atómoch a klasických časticiach. Častice na dôchodku už ostávajú v nezmenenej podobe na večnosť. V ezoterickom poznaní platí, že po zániku gigantických oblastí kozmu zostanú vždy častice na večnosť. Teda, pokiaľ v našom priestore, kde žije organická hmota, bolo asi 150 kozmov a už zanikli, tak po nich zostali v časových vrstvách uložené dôchodkové častice. Je dobre si spomenúť na archeológiu. Napríklad po dobe pravekej zostali ako historické artefakty kosti, nádoby a iné predmety tej doby. Možno sa inšpirovať aj paleontológiou, kde po zvieratách tej doby zostali napríklad kosti, lastúry a podobne. Častice na dôchodku možno považovať tiež za archeologické artefakty, aj keď si asi ťažko predstavíme, ako by archeológ skúmal častice. Takémuto druhu časticovej archeológie sa venujeme v ezoterike, kde ezoterik trénuje svoje neuróny, aby trvalo prenikali aj do tohto druhu častíc. V oblasti dôchodkových častíc sa samozrejme nachádzajú aj ďalšie archeologické artefakty a to sú časticové objekty, ktoré vytvorili inteligentné bytosti v kozme. A je úplne jedno, či sú organického pôvodu ako človek, alebo sú to technologické zariadenia, ktoré zrodila niektorá organická civilizácia. Aj stroj alebo lepšie android ako robot je schopný dosiahnuť intelekt, ktorý môže byť vyspelejší ako intelekt napríklad človeka. Všetko, čo dokázalo myslieť v rovine častíc, sa ako informačný archív uloží na dôchodkových časticiach. V prípade človeka ako organickej hmoty sa na častice uložia spomienky a takýto objekt voláme dvojník uložený do dôchodkových častíc. Na to, aby ezoterik uložil svoje spomienky na častice a zároveň dosiahol aj to, aby sa spomienky uložené na častice aktivizovali a pokračovali v určitých aktivitách, je počas duchovnej cesty ezoterika potrebné sa cez vlastné neuróny prebúrať až k psychickým operáciám na dôchodkových časticiach. V žiadnom prípade nestačí, aby ezoterik prenikol iba na klasické častice organizované buď v gravitačných oblastiach (planéty, súhvezdia, galaxie), alebo organizované vo vákuových oblastiach okolo planét, súhvezdí a galaxií.

Mimoriadne pozorne sme mimozmyslovo hľadali dvojníkov, ktorí už nemajú väzbu na živú organickú hmotu a sú uložení v dôchodkových časticiach, no zároveň vykazujú určitú aktivitu a niečo sa s nimi deje. Teda nejde tu o tých dvojníkov, kde skončila väzba na živú organickú hmotu a z dvojníka je iba nehybný archív. Ale ide tu o dvojníkov na dôchodkových časticiach vykazujúcich určitý pohyb, určité dianie a určité naberanie nových informácií. U týchto dvojníkov sa zistil spoločný fenomén a to, že počas svojej existencie ako organická hmota alebo robotický stroj sa venovali výskumu a bádaniu práve častíc na dôchodku. A tak aj ezoterik na svojej duchovnej ceste pôjde skúmať, bádať a spoznávať hlavne častice na dôchodku. To je zatiaľ jediná vhodná alternatíva, aby dvojník po smrti ezoterika mohol fungovať aktívne a na večnosť. Samozrejme, je potrebné, aby ezoterik budoval dvojníka práve v rovine dôchodkových častíc a trvale atakoval dvojníka želaniami o trvalej aktivite, trvalej aktuálnosti a k trvalému napredovaniu.

Informačný systém, entropia informačného systému, väzba dvojník bez organickej hmoty a dvojník viazaný ešte s organickou hmotou, poškodzovanie systému, nedostatok informácií, prebytok informácií, efektivita práce s informáciami, ako navykať dvojníka na vákuový stav v kozme. Chápať dvojníka ako technologické zariadenie, najmenšie logické obvody tvorené z častíc pod špeciálnym vplyvom. Nočný dvojník ako kontrolný systém, denný dvojník ako základ a reinkarnačný dvojník ako mechanizmus zákonitostí. Nechápať dvojníka ako knižnicu, ale ako úložisko častíc organizovaných do informačného systému. Chápať dvojníka ako fabriku na sťahovanie a organizovanie častíc. Kopírovať všetko, čo obsahujú dvojníci. Vystavovať dvojníka devastačným faktorom. Neustále prijímať informácie o výskume, bádaní, vývoji techniky a technológie od organickej hmoty v kozme.

Pridaj komentár