Už niekoľkokrát sme psychicky prenikali do kozmu. Tentokrát je to znovu psychický prienik do kozmu cez dvojníka a to je rovina častíc. Ezoterik si postupne vo svojich neurónoch vytvorí mechanizmus prieniku do častíc.

Systém dvojníka je náročný systém a vyžaduje celého ezoterika. Systém dvojníka nie je dostatočne známy a málokto ho v minulosti vedome cvičil. A tak táto ezoterická skupina stojí pred problémom, pretože ezoterika dvojníkov vyžaduje bádanie a skúmanie celého systému. Jednoducho niet žiadnych skúseností. Je to náročná záležitosť, cvičiť, bádať, skúmať a potom hľadať cestu, ako výskum systému dvojníkov premeniť na praktické výsledky.

Systém dvojníkov začína pri zistení, že niektorí jedinci majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov tela, ktoré postupne prerastie do ostatných buniek; príde ku genetickým zmenám, ktoré doslova prinútia psychiku takejto osoby fungovať na časticovej úrovni. Mám tu na mysli vedecky skúmanú a dokazovanú oblasť častíc kvantovej fyziky. V žiadnom prípade tu nejde o predstavy častíc v spomienkovej rovine neurónov ezoterika. Mutované bunky otvoria vnútro genetického zdrojového kódu z oblasti chromozómov a génov vo vnútri mutovaných buniek. Z ezoterického výskumu predpokladáme, že pred asi 500 miliónmi rokmi operoval do oblasti našej slnečnej sústavy magnetar. Dnes sa nachádza v súhvezdí Orión. Pôsobil sem asi 100 miliónov rokov a potom sa presunul do oblasti, kde je jeho vplyv do našej slnečnej sústavy nedostatočný.

Aby ezoterik prinútil genetický zdroják k otvoreniu časticovej roviny, tak musí sa napájať na diaľku do buniek osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie buniek na povrchu orgánov. Zároveň ezoterik musí na diaľku psychicky kontaktovať magnetar a do svojho tela transportovať častice z magnetara. A takto postupne prinucuje genetický zdroják, aby mohol so svojou psychikou preniknúť na častice kvantového sveta. Zároveň trénuje svoje neuróny, aby v nich vybudoval program na trvalé prinucovanie psychiky, aby fungovala na časticovej úrovni vo vnútri tela a aj mimo neho. Postupne, tak za 5 rokov, môže každodenným cvičením vybudovať trvalé spojenia v neurónoch a tie budú trvalo strážiť a tlačiť genetický zdroják k tomu, aby ezoterik mohol fungovať trvalo na časticiach. Ezoterik využije na tréning všetko, čo je dostupné a to sú aj jedinci, ktorí sa na častice dostávajú náhodne a dočasne. Jedná sa o jedincov, ktorí užívajú rôzne chemické látky, venujú sa tranzovému a extatickému pohybu. Ide o pohyby nekoordinované a chaotické. Tak isto sem patria osoby, ktoré sa fyzicky mrzačia po celom tele. Do tejto skupiny patria aj osoby, ktoré v staršom veku majú ešte stále detské bunky a aby takéto osoby prežili, tak ich telo funguje na časticiach. Vytvárajú v sebe špecifického dvojníka a to hromadením voľných častíc v tele. Toto asi stabilizuje ich psychický a zdravotný stav. A aj ezoterická prax je budovanie takzvaného ektoplazmatického dvojníka a to tým, že ezoterik ukladá objekty extatických ezoterikov na vlastnú časticovú úroveň a sám zberá do seba voľné častice z kozmu.

Ezoterik preniká na časticovú rovinu a kopíruje stavy jedincov, ktorí majú patologické bujnenie buniek na povrchu orgánov. Skúma čo najviac takýchto jedincov a trvale premosťuje na nich svoju psychiku. Trvalý záujem o takýchto jedincov dovoľuje psychiku držať v časticovej rovine. Tak isto skúmanie jedincov, ktorí prenikajú na časticovú rovinu cez chemické látky, mrzačenie tela a cez tranzové pohyby tela vedie k tomu, aby si držal svoju psychiku na časticovej rovine. Tak isto skúmanie a psychické kontaktovanie ektoplazmatických jedincov, ktorí majú v dospelosti stále detské bunky vedie k tomu, že psychika ezoterika zotrváva na časticovej úrovni. Ezoterik trvalo vyhľadáva záznamy dvojníkov po smrti organickej hmoty. Tieto objekty dvojníkov sa nachádzajú v špecifických častiach kozmu a ide o tzv. dôchodcovské častice. To sú častice, ktoré zostali po zániku určitých gigantických kozmov. Tieto častice už nevykazujú žiadne zmeny a tu sú špeciálne uložení dvojníci po smrti organickej hmoty. Ezoterici trvalo kontaktujú organický život v kozme pod označením UFO a vyhľadávajú všetko, čo by mohlo mať dvojníka. Upozorňujeme, že aj technologická inteligencia ako androidi, ktorých stvorila organická hmota, môžu nadobudnúť intelekt a inteligenciu a tak isto ich strojové myslenie môže prenikať na časticovú rovinu a tvoriť niečo ako dvojníka. Aby ezoterik trvalo zostal na časticiach, kontaktuje magnetar a sťahuje do svojho tela časť častíc a takto núti genetický zdroják vo vnútri chromozómov a génov, aby otvoril v sebe možnosť operovať na časticiach. Ezoterik trvalo vedie s genetickým zdrojákom, ktorý má za sebou 4 miliardy vývoja na planéte Zem, trvalý súboj. Genetický zdroják nechce, aby ezoterik prenikal na časticovú rovinu. Pokiaľ ezoterik vydrží cvičiť časticovú psychiku a systém dvojníkov, tak nakoniec donúti genetický zdroják, aby trvalo otvoril cestu fungovania ezoterikovej psychiky na časticiach.

Ezoterik preniká najprv do častíc svojho tela, ktoré sú viazané gravitačnými silami a hovoríme o gravitačných časticiach. Gravitačné znamená, že systém planéty Zem, slnečnej sústavy, súhvezdia Labuť, Orión a aj našej Galaxie silne stláčajú a viažu častice do rôznych zoskupení. Jadro atómu (protóny, neutróny, pozitróny) sú gravitačnými silami organizované častice. Elektróny sú tak isto objekty organizované zo zahustených častíc gravitačnými silami. Atóm sú tak isto menšie skupiny častíc zorganizované gravitačnými silami do jedného celku. Ďalšie skupiny častíc organizované gravitačnými silami tvoria z atómov prvky a takto by sme mohli postupovať až k aminokyselinám, bielkovinám a bunkám.

Ezoterik však preniká psychicky aj do kozmu a tu medzi planétami, súhvezdiami a galaxiami a inými väčšími objektmi spoznáva iný svet častíc a to sú častice viazané vákuovými silami. Vákuový priestor mení vlastnosti a správanie častíc a to zásadne. V gravitačných silách sú častice organizované a tlačené, aby každá bola čo najmenšie možné desatinné miesto. Vo vákuovom prostredí sú tendencie opačné a častice ako najmenšie možné objekty v kozme sa môžu v niektorých prípadoch stať až také veľké objekty ako napríklad celé súhvezdia našej Galaxie. Teda nadobudnú gigantické rozmery. Ezoterik preniká do súhvezdí našej Galaxie a cez systém dvojníka sa usiluje všetky obrázky a zábery z kozmu filtrovať cez dvojníka a dávať všetkému reálnu skutočnosť. Psychika ezoterika sa učí fungovať a prenikať do skupín častíc viazaných gravitačnými silami, ale aj vákuovými silami, ale aj do dôchodcovských častíc. Psychika ezoterika preniká a učí sa fungovať aj v čiernych dierach, bielych dierach a špongiovitých dierach, ktoré naopak, častice viažu do atómov a prvkov. Potom sú tu objekty ako pulzačné diery, žiariace diery, sklovité diery, ktoré zhromažďujú určitý druh častíc. A potom sú tu objekty v kozme, ktoré likvidujú prvky a atómy a robia z nich častice a to sú magnetar, anti čierne skrížené diery a skrížené diery. Upozorňujem, že vo vedeckej astronómii sa vykladajú tieto vyššie citované objekty inak ako v ezoterickej astronómii. Špecifické objekty v kozme sú takzvané dôchodcovské atómy, na ktorých funguje svet mŕtvych spomienok organickej hmoty a tvorí tu kozmické inteligencie. Tento svet sme popísali podrobne v Plazmatickej škole. Potom sú tu dôchodkové častice a v nich záznamy dvojníkov, ktoré sa tu uložia po zániku organickej hmoty alebo technickej hmoty, ktorá ich stvorila.

Ezoterik na časticovej úrovni, ktorú označujeme dvojník, preniká do kozmu a trénuje, aby kozmos vnímal výhradne ako toky častíc a nie ako atómy, prvky, planéty, súhvezdia, galaxie. Tak isto ezoterik vníma vákuový priestor medzi týmito objektmi. Ezoterik sa usiluje vnímať kozmos nie ako tuhé, plynné, kvapalné a plazmatické látky, ale ako skupiny prvkov, atómov. A nakoniec končí v rovine psychického vnímania tokov častíc a ich zákonitostí.

Ezoterik napríklad objavuje v súhvezdí Blíženci aj špecifický časticový objekt, ktorý nezapadá do systému žiadnych časticových objektov. Jednoznačne je to objekt, ktorý tvoria dôchodcovské atómy (svet špiritizmu) a po kontaktovaní psychikou ezoterika vykazuje schopnosť poskytovať informácie o kozme. Ale ich vedomosť je organizovaná smerom do oblasti planét, súhvezdí a Galaxií a nie do oblasti častíc. Skorej si skúste predstavovať gigantický hard disk a procesor, ktorý má v sebe program ukladať informácie o určitej časti kozmu a na požiadanie ich poskytnúť. Samozrejme, v prebujnej fantázii to budú démonické božstvá a to tie najstaršie a najodpornejšie. V zásade ezoterika tento objekt nezaujíma, lebo nie je budovaný na časticiach a tak nemá šancu na večnú existenciu.

Niektoré súhvezdia sa vytvorili doslova ako smetisko. Z okolitých súhvezdí môžu do určitej časti kozmu putovať celé ramená iných súhvezdí. Predpokladáme, že v tejto oblasti vznikli vákuové extrémne sily ako následok extrémne gigantickej hviezdy, ktorú podporuje niekoľko čiernych dier navzájom a pozberajú skoro všetky prvky, atómy a častice do gigantickej hviezdy. Ale je aj prekvapivé zistenie, že z minulých kozmov môžu zostať pozostatky a zbytky a tie sa znovu v menšom meradle organizujú ako kolosálne kozmy, ktoré boli pred kozmami v minulosti. Pochopiť sa to dá asi tak, že pre svoje dieťa spraví niekto maketu nejakého reálneho hradu. Každopádne psychické prenikanie do súhvezdí cez systém dvojníkov vedie k tomu, že psychika ezoterika preniká do časticových prúdov stále hlbšie a dokáže nakoniec fungovať v psychickej rovine na časticiach.

Súhvezdie Baran
http://www.youtube.com/watch?v=qnGN3UsdHDk
http://www.youtube.com/watch?v=eeQwYrfmvoQ
http://www.youtube.com/watch?v=IhqzW97_47w&feature=rela…

Súhvezdie Blíženci
http://www.youtube.com/watch?v=ypVkWyoqqAE
http://www.youtube.com/watch?v=ZHseZov4gWU

Súhvezdie Býk
http://www.youtube.com/watch?v=koKafaoMuH4
http://www.youtube.com/watch?v=itgMmmP4H1s
http://www.youtube.com/watch?v=Chc_Ze7XFCo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7w5m_3K8epE

Súhvezdie Cefeus
http://www.youtube.com/watch?v=WsY-nTS56uc&p=6A526E2E25…

Kozmos video meditácia
http://www.youtube.com/watch?v=iPysTSGI_wY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dG3cToWgv0k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ke6BybKWVxs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Vo3kGvxHJ4Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8Wdj4NM5cYE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BIpzk4so-qo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lQr4Y-03mSw&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=H5Ct3xWGf7U&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=8YgygQOdABk&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=s9XJUwmD1DU&feature=more…

Špeciálne videá pre súhvezdia v našej Galaxii
http://vimeo.com/15816836
http://vimeo.com/15816922
http://vimeo.com/15926745

Pridaj komentár