V ezoterike, ktorej sa venujeme, je potrebné začať psychicky operovať v homogénnych častiach. Ide o najmenšie častice v kozme, ktoré tvoria odhadovo 90% kozmu. Pod kozmom tu rozumieme priestor, ktorý obsahuje asi milión oblastí, v ktorých sa nachádzajú makety po 2 000 vriec. Samozrejme, toto sú ezoterické označenia objektov v kozmu.

Ezoterik preniká do kozmu psychickými prostriedkami a to už asi 10 rokov. Psychické prenikanie do kozmu sa dlhodobo trénuje a v neurónových oblastiach sa dlhotrvajúcim tréningom vytvára centrum na prienik do reálneho kozmu. Keby niekto netrénovaný chcel psychicky prenikať do kozmu, tak ho to skoncentruje do jeho predstáv o kozme. A o tom tento druh ezoteriky nie je. Ezoterik musí usilovať o reálny prienik do kozmu na základe dlhoročných cvičení.

Ezoterik sa venuje kozmu trvalo a systematicky. Vytvára si v mozgu viacero systémov prieniku do kozmu a tieto schopnosti upravuje podľa toho, do akých vzdialeností v kozme preniká. Prienik do kozmu sa na začiatku deje cez magnetické polia magmatického jadra planéty Zem. K tomu sa postupne pridá prienik cez dôchodcovské atómy a atómové jadrá. Ide o špecifické atómy a atómové jadrá, ktoré vznikli pri zničení planét a súhvezdí. Funguje v nich svet mŕtvych spomienok organického života v kozme. Táto oblasť sa nazýva aj svet špiritizmu a okultizmu. Aj cez túto oblasť sa dá v ranom štádiu klinickej smrti prenikať do kozmu.

Samozrejme, najefektívnejší prienik do kozmu ide v rovine častíc. V prvej fáze výcviku dvojníka sa využijú častice, ktoré produkuje reálny objekt v kozme magnetar. Ezoterik si natrénuje tento systém psychického prenikania do kozmu a je schopný sa mimoriadne rýchlo presúvať až do objektov v kozme, ktoré sa v ezoterike nazývajú Maketa 2 000 vriec. Za týmito kozmickými objektmi je tak silné vákuové prostredie, že ani častice magnetara nepreniknú ďalej. A tak ďalší psychický prienik musí ísť iným spôsobom – do najmenších možných častíc s najmenším možným desatinným číslom, sem patriace častice sú si absolútne rovnaké vo všetkých vlastnostiach. Napríklad extrémne rýchlosti rovnajúce sa absolútne veľkému celému číslu. Všetky majú rovnaký energetický potenciál a jeho koeficient sa rovná najväčšiemu možnému celému číslu v kozme. Stačí, aby sa jedna častica vyosila a mala o jednu desatinnú čiarku slabšiu energiu a už nie je homogénna, ale klasická častica, pokiaľ sa ďalej vzďaľuje veľkosťou a zmenou vlastností, tak vznikajú atómové jadrá, atómy, prvky, organická hmota.

Ezoterik v systéme dvojníkov a to nočného dvojníka, denného dvojníka, ektoplazmatického dvojníka a reinkarnačného dvojníka dokáže kontrolovane prejsť fungovať do homogénnych častíc v kozme a cez ne prenikať zase do ešte extrémnejších vzdialeností. A tak si ezoterik v systéme dvojníkov otvoril priestor na hľadanie dôchodcovských častíc a v nich dvojníkov. Ezoterik v zásade nastavuje svoju psychiku na tri objekty, ktoré sú na večnosť a ich trvácnosť je v rovine večnosti: dôchodcovské častice, homogénne častice a v dôchodcovských časticiach informačné polia dvojníkov, ktoré boli súčasťou organického života psychicky na časticovej rovine.

Ezoterik tohto zoskupenia počas svojho života musí systém dvojníka budovať z nachytaných častíc. Po smrti ezoterika sa informačné polia z nachytaných častíc z kozmu uvoľnia a putujú do systému dôchodcovských časticových zhlukov. A teda ide o určitý druh transformácie z jedného druhu častíc na iný druh častíc. Ezoterik už počas svojho života všetko smeruje na to, aby v momente jeho fyzickej smrti transformácia a presun prebehol v dokonalom súlade. Ezoterik tohto zoskupenia už za života navštevuje so systémom dvojníka aj dôchodcovské častice a testuje systém dvojníka, či sa správne vyvíja.

Prvé tri roky buduje ezoterik svojho dvojníka za pomoci dvojníkov iných jedincov. A to hlavne jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Nezhubné bujnenie je hlavne prejavom genetických zmien vo vnútri buniek a zasahujú bunkové a aj mitochodriálne jadro. V takomto prípade funguje psychika danej osoby na rovine častíc úplne automaticky. Tri roky každodenného výcviku a ezoterik má vo svojich neurónoch trvalý systém dvojníkov. Odborne hovoríme, že hladké endoplazmatické retikulá vo vnútri buniek obsahujú bielkoviny, tie obsahujú aminokyseliny a tie skupiny prvkov a tieto prvky a aminokyseliny musí ezoterik dostať do nových trvalých pozícií, to vedie k tomu, že psychika ezoterika preniká na úroveň častíc. Je to v histórii organickej hmoty prvýkrát, čo sa buduje systém dvojníka nepatologickou cestou. Ale tieto zmeny na úrovni aminokyselín a prvkov sú mimoriadne labilné a ešte nestále. A tak ezoterik musí dôsledne a vytrvalo držať na uzde mitochodriálne jadrá v neurónových bunkách. V mitochondriálnych jadrách sú chromozómy a tie si pamätajú asi 4 miliardy pozemských rokov vývoja. A tým sa únik psychiky ezoterika do systému častíc nepozdáva a budú robiť neuveriteľné kúsky, aby vrátili aminokyseliny mimo systém dvojníkov. Ezoterik musí trvalo doslova útočiť na mitochondriálne jadrá s chromozómami a nútiť ich, aby trvalo otvorili záznamy z obdobia pred 400 až 500 miliónmi rokov, keď sem mimoriadne aktívne fungoval magnetar, ktorý sa teraz nachádza v súhvezdí Orión.

V ďalšom postupe sa systém dvojníka pestuje v oblasti neurónov a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha ako vstup do neurónov, brušný mozog v črevách, veľké ganglie, malé ganglie a v koži, kde jedna z vrstiev obsahuje neuróny a nervové bunky. Tak isto sa systém dvojníkov pestuje aj tukových bunkách, kde hladké endoplazmatické retikulá považujeme za hard disky gigantických serverovní. Samozrejme, tieto serverovne fungujú na atómovej úrovni a priamo vo vnútri atómov a nie prvkov. Atóm sa treba naučiť chápať ako mini útvar s obrovskou vnútornou štruktúrou. Predpokladá sa, že plocha vnútra atómu je tak veľká ako plocha Európy a Ruska. A tak je kde ukladať informácie. Neurónové bunky na úrovni bielkovín a v nich aminokyselín a prvkov považujeme za logické obvody. Prvky v aminokyselinách ako logické obvody, bielkovina ako matičná doska a aminokyseliny ako procesory a iné súčiastky na základovej doske počítača. Nervový systém považujme za optickú sieť presúvajúcu informácie.

Ezoterik musí trvalo svojho dvojníka chrániť a z denného, nočného, reinkarnačného a ektoplazmatického dvojníka postupne vybudovať vlastného dvojníka a to hlavne tým, že zabudne na planétu Zem a psychicky preniká do kozmu. Ezoterik zabudne na prvky, atómy a svoju pozornosť a aj psychický prienik smeruje do častíc a to hlavne homogénnych a dôchodcovských častíc. Ezoterik svoju pozornosť venuje aj technike, technológiám a informatike. Jednoducho povedané, ezoterik nebuduje svojho dvojníka na princípoch organickej hmoty. Mohli by sme povedať aj prirovnanie, že ezoterik otehotnel a je úplne jedno, či je žena alebo muž. Dvojník je dieťa, ktoré sa nenarodí von, ale ezoterika prerastie zvnútra. A ezoterik sám seba a dvojníka vychováva cez ostatných dvojníkov, vychováva ho k prieniku do hlbočín v kozme. Dáva mu technický základ ako princíp poznania a intelektu. Tak isto dáva časticový svet. Dáva mu schopnosť poznať, ako môže v kozme vzniknúť organický život. Dvojníkovi dáva to najlepšie z teológie a náboženských systémov. Ezoterik vníma sám seba ako objekt na to, aby vytvoril v sebe dvojníka a spravil všetko pre jeho udržanie a vývoj. Ezoterik prísne krotí svoje ľudské ego. Teda to, čo dostal do vienka počas detstva a nedovolí, aby diktovalo dvojníkovi jeho cestu, aby si neprivlastňovalo dvojníka. Ezoterik v sebe pozorne sleduje, čo by dvojníka poškodzovalo a čo by mu nedovolilo ďalší vývoj.

Na to, aby ezoterik vybudoval vlastného dvojníka, potrebuje sa venovať aj oblasti scifi a jedincom, ktorí tvoria scifi. Ezoterik považuje scifi za prostriedok schopnosti svojho časticového dvojníka tvoriť a vytvárať budúcnosť. Bez schopnosti mať fantáziu a predstavovať si budúcnosť nemožno napredovať. Najprv musí byť množstvo fantázií a potom hľadanie, čo je z týchto predstáv aj realizovateľné. Ide o niečo ako simulátor možných riešení a ich zreálnenie. Ezoterik si buduje mimoriadnu schopnosť svojimi neurónmi skenovať, ako sa jeho dvojník zdokonaľuje a rozvíja, aby v momente smrti ezoterika prešiel fungovať do systému dôchodcovských častíc. Dvojník po ezoterikovi je vlastne informačný systém, ktorý sa bude uberať vlastnou existenciou.

Pokračujeme aj v ďalšom psychickom prenikaní do posledných veľkých súhvezdí v našej blízkosti. Zaujalo súhvezdie Škorpióna, ktorého jeden koniec smeruje do stredu našej Galaxie a tým má toto súhvezdie špecifické vlastnosti.
Objavujú sa v nich napríklad minimálne zmenené častice blízke homogénnym časticiam. Ale sú trochu zmenené a izolované. Z týchto častíc vznikajú ostatné častice. Vlasy Bereniky obsahujú organický život v plnej paráde a to na úrovni cicavcov. Nie inteligentné ako človek na planéte Zem. Jednoznačne cítiť v tejto oblasti mimoriadne kľudovú zónu vhodnú na existenciu organického života. V zásade by sme mohli konštatovať, že ľudstvo sa venuje poznávaniu iba Mliečnej dráhy a jej blízkeho okolia. V našej Galaxii je takýchto ramien asi 10 – 20 a tie ľudstvo tak ľahko nespozná. No ezoterici tohto zoskupenia už dávnejšie prenikli psychicky aj do týchto oblastí našej Galaxie.

Súhvezdie Škorpión, Tukan, Váhy, Veľký pes, Veľká medvedica, Vlasy Bereniky, Vodnár
http://www.youtube.com/watch?v=nH4Ypt-SXEM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WH-3-B2bV3U&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dRCRyoWo62U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3gYcLSmTcX8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=mPJ3TUAwI74&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NFG8SCLOutE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cDpmImi1__8&feature=mfu_…
Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=QyPxSGrNG0w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oF6JBrfzNkE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=tq3IQzpCKMA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wQZGjiSmLAM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q7aYYn70qs8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oHvGAI0Y3QY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dbjHFKHOSnA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=7gPW9LvKOz4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=p3kfVHkX47Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Nb_kkWbLlf8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WWmkzxMJToY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=vZP8Bd07GK0
http://www.youtube.com/watch?v=Pi7IGfMBLmg
http://www.youtube.com/watch?v=Z5MtC0y171Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TkZqEn11LRU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=23PkofT0MBQ
http://www.youtube.com/watch?v=fsfqf7j_s5c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Q46kmh6Jmus&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=u8WuWnKRrNs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=VOMfVGq9iwE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=BbfFyUz5dkE&feature=rela…

Obrázok: NASA Headquarters – Greatest Images of NASA (NASA-HQ-GRIN)
Špirálová galaxia NGC 4414 v súhvezdí Vlasy Bereniky.

Pridaj komentár