Ezoterika dvojníkov sa buduje na úrovni psychického prieniku do sveta častíc. Tento druh ezoteriky sa dá praktizovať po mnohoročnom výcviku a tréningu, kde si ezoterik vybuduje vo svojich neurónových oblastiach trvalé centrá pre psychický prienik do reálneho sveta častíc.

Aj keď sa tu venujeme problematike sci-fi, tak ezoterika toho zoskupenia nie je o sci-fi a jej spôsobe existencie. Ezoterici iba potrebujú začleniť do svojho dvojníka potenciál tvorivosti a fantázie. V zásade sci-fi patrí do oblasti fantázie a fantastiky. Autor sci-fi zvyčajne smeruje do oblasti technickej a genetickej. Berie poznatky z týchto oblastí a pokúsi sa predvídať ich vývoj do budúcnosti a to bez záruky reálnosti. A pokiaľ je sci-fi príliš seriózne a reálne možné, tak to je skorej propagácia vedy ako fantastiky. A to neberieme. Prípadne sci-fi zosmiešňuje vedu a snahu človeka stvoriť super hrdinu a často si robí srandu aj samo zo seba. Postoj ezoterika k sci-fi fantastike je v prvom rade pragmatický; ezoterik pochopil, že pokiaľ chce byť tvorivý a jeho dvojník má dostať potenciál tvorivosti, tak musí v dvojníkovi stvoriť simulátor pre produkovanie fantastických bludov z toho, čo vyprodukuje on sám a všetkého možného. Teda určitý sklad fantázie tohto najšialenejšieho, aké kedy porodila mačka domáca. Nemohol to byť pes – ten skončil hezky česky: super knedlo, vepřo, zelí.

Takáto zbierka fantastík je vlastne jediný potenciál tvorivosti a je jedno, či to bude pre človeka alebo stroj. Samozrejme, na sklad fantastiky musí nadväzovať simulátor, čo je z tejto fantastiky možné zrealizovať alebo sa už zrealizovalo. A to je tá najlepšia kombinácia, kde je základ sci-fi fantastika a k tomu simuláror reálnosti a zreálnenia fantastického v danom čase a danom priestore.

Ezoterik buduje už asi 3 roky svojho vlastného dvojníka. Do dvojníka na začiatku tohto obdobia vložil svoje želanie a to je realizovať v plnom rozsahu a kategoricky teologické princípy ako je nekonečno, najlepšie, najväčšie, najmúdrejšie, večné, dokonalé. Na začiatku ezoterickej duchovnej cesty sa teológia zdala totálne nerealistická záležitosť. Povedali by sme fantázia ako sa patrí. Ezoterici odmietli predstavu, že aspoň niečo z teológie zrealizujú do bežného života organickej hmoty na planéte Zem. Snaha zavrieť sa niekde do komory a neustále dokola čítať a modliť sa nie je to pravé orechové pre ezoterikov tohto zoskupenia. Na druhej strane je takéto snaženie jeden z možných pokusov dosiahnuť nesmrteľnosť a hľadať potenciál na uvedenie teológie do stavu realizácie.

Osoby, ktoré prežili napríklad klinickú smrť, sú omnoho bližšie k naplneniu teologických princípov nekonečnosti a večnosti. Meditácie na svet mŕtvych spomienok organickej hmoty (špiritizmus) v slovníku tohto zoskupenia sú to dôchodcovské atómy a atómové jadrá vznikajúce pri zániku komét, meteoritov a planét. Ide o svet mŕtvych, kde sa po smrti organickej hmoty hromadia jeho spomienky.

Toto ezoterické zoskupenie preskúmalo hore menovanú oblasť a to z hľadiska toho, či je reálne možné uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych a či ich je možné tu dlhodobo udržať a potom ich počas života ezoterika naprogramovať k návratu do živej osoby. Teda toto ezoterické zoskupenie si vzalo za základ svojich aktivít preskúmať všetky možnosti a pokusy ľudstva o večné a nekonečné. Je skutočne možné uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych a počas života ich naprogramovať tak, aby sa vrátili naspäť, obsadili psychiku dieťaťa a pokračovali vo svojom vývoji. A takýto postup realizovať tisícekrát. Tibetská prax reinkarnácie svojich svätcov je veľavravná a v ezoterike tohto zoskupenia hovoríme o nútenej a násilnej reinkarnácii zomretej osoby do živej osoby. Dokonca by sme povedali, že Tibetské kláštory sú vynikajúce inštitúcie pre reinkarnáciu spomienok mŕtvej osoby. A túto technológiu majú super prepracovanú a vylepšenú o to, že spomienky mŕtveho svätca obohatia o náboženské spomienky iných mŕtvych Tibeťanov.

Ale ezoterici tohto zoskupenia dobre vedia, že ľudstvo má pred sebou nejakých 5 až 10 miliárd rokov existencie. V rámci tohto času sa podmienky pravdepodobne zmenia a to tak, že ľudstvo a organická hmota stratí svoju rajskú základňu v tejto časti kozmu. A teda viazať reinkarnáciu na planétu Zem a ľudstvo nekorešponduje s teologickým princípom na večnosť. Žiadna organická forma inteligencie nie je v kozme na večnosť. A tak ezoterici tohto zoskupenia nemajú záujem o to, čo je dočasné a nie na večnosť. Hľadanie priestoru a miesta, kde sa dá robiť niečo na večnosť, sa nemôže viazať na planétu Zem a jej organický život.

A zase nastupuje túžba ďalej hľadať teologickú ideu večného a nekonečného. Pozornosť ezoterikov tohto zoskupenia sa zameria na svet mŕtvych spomienok. Ide o svet dôchodcovských atómov a atómových jadier. Tieto vznikajú podľa ezoterického bádania pri zániku meteoritov, asteroidov, komét a planét. Svet mŕtvych sa v ezoterike menuje aj špiritizmus, okultné, posmrtné, nebo alebo peklo. Ezoterik sa do tohto sveta dostáva odcvičením raných štádií klinickej smrti. Iba tak sa dá psychicky vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Svet mŕtvych je plný aj dobre aj zle organizovaných informačných polí. Najviac objektov sveta mŕtvych spomienok je uložených okolo planét, kde sa potenciálne objavujú aminokyselinové zhluky a spejú k bielkovine. Tak isto sa v našom kozmickom okolí silne zoskupujú okolo planéty Zem, okolo súhvezdia Vlasy Bereniky a okolo planét v súhvezdí Barana. Svet mŕtvych má svoje štruktúry, ktoré si organizujú spomienky organickej hmoty na stotisíce svetelných rokov a je mimoriadne náročné pre jedinca vytvoriť tu úspešný systém informačného poľa, ktoré by vo svete mŕtvych niečo dokázalo. Niektoré vymreté civilizácie sa špecializovali na fungovanie výhradne vo svete mŕtvych. A ich polia sú mimoriadne silné a pripravené spracovať všetko, čo prenikne do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty na dôchodcovské atómy a atómové jadrá. No to nie je ten hlavný dôvod, prečo reinkarnácia ezoterikov tohto zoskupenia smeruje inam a nie do dôchodcovských atómov a atómových jadier. Ezoterici prenikajú do hlbočín kozmu a zisťujú, že okolo makiet v kozme s ezoterickým názvom zemiaky sa organizujú takzvané gigantické anti čierne skrížené diery, ktoré všetko menia na častice. V makete zemiaka sa nachádza aj planéte Zem. Anti čierne skrížené diery zlikvidujú a znefunkčnia aj svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. Nie je to nijako príjemné poznanie a vnímanie aktuálnej devastácie sveta mŕtvych v danej oblasti.

A tak ani svet mŕtvych na dôchodcovských atómoch a atómových jadrách nie je na večnosť a musí dostať v ezoterickom bádaní a dokazovaní nálepku Večnosť sa tu nekoná. A tak zase nie je svet mŕtvych spomienok tá správna oblasť pre realizáciu teologického – najlepšie, najkrajšie, nesmrteľné, nekonečné.

Ezoterik preniká ďalej a postupuje do sveta atómových jadier či už voľných, alebo viazaných v atómoch. Ide znovu o špecifické atómové jadrá. Teda hlavne o skupiny protónov, neutrónov a pozitrónov, ktoré tvoria jadro atómov. Aj tu ide o dôchodcovské atómové jadrá. Aj sem prenikajú a ukladajú sa spomienky po smrti organickej hmoty. Aby tam ezoterik uložil svoje spomienky, je potrebné už mať špecifické genetické mutácie od narodenia, alebo počas života mať tú správnu zhubnú alebo nezhubnú mutáciu. Teda v zásade systém dvojníkov je prítomný, ale daný ezoterik systém dvojníkov znásilní a presadí si voči dvojníkom svoju vôľu o nesmrteľnosti. Ďalším skúmaním sme zistili, že aj tieto dôchodcovské atómové jadrá, ktoré vznikajú ako proces deštrukcie kozmických objektov, nie sú na večnosť a anti čierne skrížené diery ich zlikvidujú, vrátia do kolobehu častíc a v niektorých prípadoch ich vrátia do homogénneho sveta častíc. A tak znovu dôchodcovské atómové jadrá nie sú tie pravé objekty na večnosť.

Ezoterici tohto zoskupenia pokračujú v bádaní časticového sveta a nachádzajú takzvané dôchodcovské časticové zhluky, ktoré nakoniec zostanú po zániku súhvezdí, galaxií a ešte väčších útvarov v kozme. Najbližšie máme dôchodcovské časticové zhluky v súhvezdí Kozorožca. Sem sa zoskupujú a tu sa koncentrujú v gigantických počtoch. Celkovo dôchodcovské častice zostávajú na večnosť ako homogénne častice. Bohužiaľ, v homogénnych časticiach nemôže existovať nič individuálne. Homogénne častice sa stávajú klasickými časticami a sú v recyklačnom kolobehu. No dôchodcovské časticové objekty nemôžu zaniknúť a sú trváce. Ezoterický prieskum neustále hľadá dôchodcovské častice z kozmov minulosti a hlbokej prapra minulosti. Pre ezoterika nie je problém cez tieto častice psychicky prenikať do extrémnej minulosti v kozme. Z minulosti zostali iba dôchodcovské častice a podľa okolností v nich aj systémy dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organicko – technologického stvoriteľa. Ezoterici tohto zoskupenia konečne nachádzajú tie vhodné objekty na večnosť, kde uložia jedinečným spôsobom svoje spomienky. Ezoterika svojimi metódami bádania a prieniku do kozmu a sveta častíc obhajuje teológiu a jej možnosť reálneho naplnenia a to práve cez dôchodcovské častice.

Naďalej sa budeme venovať aj psychickým prienikom do kozmu a to aj pomocou spoznania fungovania Hubble teleskopu a jeho snímkov kozmu. A tak tu máte informácie, ktoré vám napomôžu ešte v lepšom prenikaní do kozmu. Ezoterik vo svojich neurónoch buduje systém dvojníka a potrebuje ho postaviť na princípoch hlbočiny kozmu a časticového sveta. Dvojníkovi nie je ezoterikom určované, kam sa má uberať. A tak mu na jeho želanie ezoterik dáva nie iba planétu Zem a jej okolie, ale aj úžasné hlbočiny kozmu. Ezoterik dáva dvojníkovi minimálne maketu kozmu o veľkosti 2 000 vriec obklopených extrémnym vákuovým svetom. No ezoterik môže dať systému dvojníka ešte viacej a to prienik cez homogénne častice do ďalších oblastí kozmu, kde sú tisíce a možno milióny oblastí po 2 000 vriec.

Zároveň ezoterik buduje svojho dvojníka aj k potenciálu tvorivosti a teda mu dáva všetko fantazijné a hlavne sci-fi. Ide o to, aby systém dvojníka mal na jednej strane potenciál tvoriť bludy a fantázie ako potenciálny sklad pre schopnosť tvoriť, ale na druhej strane zase simulátor, ktorý dokáže prehodnocovať fantázie v skutočnosť, ale za podmienky, pokiaľ to stav kozmu reálne dovoľuje. K tomuto účelu sa začíname zaoberať aj videami sci-fi priamo alebo umeleckými smermi inšpirovanými sci-fi.

Hubble Space Telescope
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope
http://hubblesite.org/
http://heritage.stsci.edu/index.html
http://hubble.nasa.gov/
http://archive.stsci.edu/hst/
http://www.dailymotion.com/video/x7iowj_hubblecast-23-specia…
http://www.youtube.com/watch?v=82CxyDX2yns
http://www.youtube.com/watch?v=WIgdxNo8n0k
http://www.youtube.com/watch?v=AY5TSzJQsBs&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg
http://www.youtube.com/watch?v=cF7CGYq_yyU&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=nuYdqrXj7go
http://www.youtube.com/watch?v=xE7xRgfPjAI&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=HVjrH-crluU&feature=&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=Uzr1EdQfttE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-61z3ZlFnpQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=c1zQFYf9B64&feature=rela…

Sci-fi video
http://www.youtube.com/watch?v=WVWxd9hgD6g http://www.youtube.com/watch?v=3Pee4JQxb7g&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=XaDxYOvlJh0&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=GnUynCcSl5E&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=2fW50sMdD04&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=KfAS5fhaDJ8&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=JxTG9fN_UzQ&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=90RVYCjp2Xc&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=UpdtIj3aFBo&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=YOkBgpSef1w&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=_UNsawhvX_8&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=dDSH7tDx-po&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=9ozO9Wf28EE&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=u-2GIpfvzGk&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=tFs4OtBVtd8&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=i72iHqGSeps&feature=mfu_…

Autor obrázku: Martin Hermann, Filmemoker GbR

Pridaj komentár