Budujeme si systém dvojníkov, čo je systém prenikania psychickej koncentrácie do častíc, ktoré sú v nás a okolo nás. Do kozmu už prenikáme systematicky tretíkrát. Prvýkrát to bolo cez úroveň osôb, ktorých osud zmrzačil a znetvoril. Ide o prenikanie cez prvkovú úroveň, čo sú v zásade tuhé, plynné a kvapalné látky v kozme.

Ďalšie prenikanie psychiky ezoterika sa dialo do roviny špecifických atómov a atómových jadier, ktoré sú súčasťou sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Ide o špecifické atómy a atómové jadrá, ezoterika ich nazýva aj dôchodcovské atómy a atómové jadrá. Vznikajú pri zániku prvkov a atómov. Inak tomuto svetu hovoríme špiritizmus, svet mŕtvych, posmrtný život a podobne. Ezoterik sa do tohto sveta dostáva za svojho života a to cvičeniami raného štádia klinickej smrti. Do sveta mŕtvych prenikajú aj osoby, ktoré sa vrátili z klinickej smrti. Zo sveta mŕtvych sa ezoterik naučí preniknúť do kozmického priestoru sveta planét, súhvezdí a galaxií.

A nakoniec je to prienik do kozmu cez rovinu častíc. Ezoterik kopíruje systém jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela a to im psychiku strhne na časticovú úroveň. Ezoterik cvičí a kopíruje tieto systémy do svojich neurónov a postupne sa naučí prenikať na časticovú úroveň. A to mu dovolí začať prenikať do kozmu cez tento systém. Teda psychika ezoterika sa naučí prenikať do reálnych častíc, čo mu dovolí v kozme operovať jedinečným spôsobom. Ezoterik je na duchovnej ceste a postupne sa naučí psychicky prenikať cez svoje orgány do svojich buniek, orgánikov, chromozómov, génov, bielkovín a potom do aminokyselín. Keď toto zvládne, tak sa postupuje do oblasti prvkov, atómov, atómových jadier, do zhlukov častíc a následne do jednotlivých častíc. Toto voláme systém duchovnej cesty v tele ezoterika. Ale je tu aj duchovná cesta mimo tela a tá sa realizuje cez tuhé, plynné, kvapalné a organické látky, potom do prvkov, atómov, atómových jadier, časticových objektov a následne do samotných častíc. V kozme ide o psychický prienik do voľného priestoru, ktorý je reprezentovaný vákuovými silami a v nich špecifickými atómami a časticami. Iba necelých 5 % tvoria gravitačné objekty ako sú kozmický prach, meteority, kométy, planéty, súhvezdia a galaxie.

Samozrejme, na časticovej úrovni sa dá v kozme dostať skoro všade. Cez rovinu prvkov sa dá dobre prenikať iba v našej Galaxii a nie mimo nej. Na úrovni atómov, špecifických dôchodcovských atómov a atómových jadier sa dá prenikať mimoriadne hlboko až k systému anti čiernych skrížených dier. Tieto obkolesujú veľké oblasti kozmu a tu už musí ezoterik prenikať iba v rovine častíc. Inak sa psychika nedostane hlbšie do kozmu.

Ezoterik preniká v tejto fáze svojho duchovného vývoja výhradne na časticovej úrovni. Je to úroveň menšia ako elektróny, protóny a pozitróny. Teda úroveň, kde je svet menších objektov ako sú veľkosti atómových jadier. Ezoterik psychicky prenikne do zhlukov častíc a ešte potrebuje preniknúť do jednotlivých častíc. V tejto rovine jednotlivých častíc psychicky operuje ezoterik a jeho ego. V putovaniach mu pomáha jeho vybudovaný systém viacerých dvojníkov ako je denný dvojník, nočný dvojník, reinkarnačný dvojník a ektoplazmatický dvojník. Ezoterik týchto dvojníkov buduje asi tri roky za podpory stavu patologických jedincov, ktorí majú hlavne nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Bez pomoci týchto jedincov, ktorí majú systém dvojníkov automaticky z chorobného stavu a ich psychika automaticky funguje na rovine častíc, nepatologický ezoterik buduje vlastného dvojníka na úrovni častíc. Po určitom čase si nepatologický ezoterik začne budovať systém dvojníkov výlučne sám a psychika trvalo prenikne asi v priebehu 5. rokov rovno na časticovú úroveň. Pokiaľ ezoterik neprenikol trvalo na časticovú úroveň a neusadil sa tu psychicky, tak buduje systém dvojníka cez iné patologické osoby a ich dvojníkov.

Ezoterik trvalo preniká do kozmu a to v rovine častíc a k tomuto psychickému výkonu nepoužíva zatiaľ svoju psychiku, ale systém dvojníka a napojenie na systém v kozme pod názvom magnetar. Ezoterikovi dvojníci prenikajú do súhvezdí v našej Galaxii. Ezoterikovi dvojníci filtrujú cez seba všetky obrázky a všetky zachytené signály z kozmu, špecifickým spôsobom ich vyčistia a poskytnú ezoterikovi mimoriadne hlbokú a pravdivú predstavu. Ezoterik môže zostať v poriadnom chaose. Na jednej strane vedecké bádanie astronómov a na druhej strane systém dvojníkov, ktorý potiera poznatky vedy z kozmu. A je to v poriadku, u ezoterika prenikajúceho do kozmu cez rovinu častíc je vnímanie kozmu presnejšie a reálnejšie ako cez vedeckú techniku.

Ezoterik sám musí začať vnímať kozmos inak ako doteraz. V reálnejšom, a teda aj v inom vnímaní kozmu mu bráni genetický základ v chromozómoch a génoch, ktorý sa vyvíja na planéte Zem asi 4 miliardy pozemských rokov. Tak isto reálne vnímanie kozmu blokuje samotná planéta Zem, ktorá je umiestnená v mimoriadne kľudnej zóne kozmu. V reálnom vnímaní kozmu bráni aj naša slnečná sústava, tak isto súhvezdia, ale aj samotná naša Galaxia a 2 000 galaxií okolo nej. A tieto tlaky musí ezoterik eliminovať a nahradiť reálnejším vnímaním kozmu. Organická rasa na planéte Zem sa koncentruje na všetko jasné a svietivé v kozme. Ale to svietivé a často silne gravitačné tvorí iba 5 % kozmu. Zbytok kozmu – asi 95 % – tvoria rôzne druhy vákuového priestoru, kde sú minimálne množstvá prvkov, atómov, atómových jadier. A vo vákuovom prostredí majú častice a časticové objekty iné vlastnosti ako v prostredí gravitačných síl. Mimoriadny rozdiel je medzi severnou a južnou hviezdnou oblohou. Severné súhvezdia sú prevažne v správe silných gravitačných síl a južné súhvezdia sú silne pod vplyvom vákuových síl.

Ezoterik si musí cez dvojníka uvedomovať, aké toky častíc fungujú na časticovej rovine, čo sa tu deje s časticami a ich putovaním. Kozmos je súboj gravitačných a vákuových síl. Súhvezdia v našej Galaxii sú jedinečné. Ezoterik sa neodkláňa ani od mytologického alebo symbolického vyjadrenia, čo sa deje v súhvezdiach. Ezoterik vhodne upraví mytologické symboly kozmu, prefiltruje ich cez systém dvojníkov a oni mu dajú potenciál, aby pochopil, čo sa deje v daných súhvezdiach. Ezoterik cez dvojníka skenuje, koľko je dôchodkových častíc v danom súhvezdí. Ide o častice, ktoré zostanú po zániku galaxií a v nich sa usadzujú dvojníci, u ktorých organický stvoriteľ zomrel a zanikol. Kozmos obsahuje aj špecifické dôchodkové atómy a atómové jadrá. Teda svet mŕtvych spomienok odumretej organickej hmoty. Niektoré súhvezdia sú pozostatky obrovských kozmov a v našej Galaxii vytvorili iba kópiu obrovskej a gigantickej časti kozmu. Niektoré časti súhvezdí sa odtrhli, vzdialili sa a vytvárajú zmenšenú kópiu pôvodného a ešte fungujúceho súhvezdia. Niektoré súhvezdia organizujú iba jeden druh častíc a to často neznámeho zdroja a to kdesi do extrémnych vzdialeností. Niektoré súhvezdia sa formujú ako skoková diera a celá galaxie sa môžu presunúť niekam inam v kozme. Niektoré súhvezdia sú predzvesťou budúcej galaxie, ktorá nahradí našu Galaxiu. Niektoré súhvezdia zhromažďujú vodík a aj vytvárajú celkovo databázu aminokyselín. Niektoré súhvezdia sú ako cintorín kusov iných súhvezdí. A v našej Galaxii je aj množstvo zaniknutých súhvezdí a treba sa pozrieť, čo po nich zostalo.

Dvojníci na časticovej úrovni. Súboj ezoterik a genetický zdrojový kód. Vedomie ezoterika preniká smerom do častíc. Budovanie špeciálnej schopnosti a to trvalý prienik do sveta častíc, kde ezoterik vybudoval systém dvojníka. Technokratickí jedinci a ich potreba pre intelekt ezoterika operujúceho na časticiach. Sci-fi fantázia ako proces geniality dvojníkov. Chronickí vynálezcovia a genialita v teoretickej rovine ezoteriky. Technická zdatnosť a jej potreba pre budovanie systému dvojníkov.

Psychika vstúpila do časticového sveta okolo ezoterika. Ezoterik preniká do časticového sveta cez svoj genetický zdroják. Ide vlastne o systém riadenia, ktoré má človek a celkovo organická hmota uložený v jadrách buniek. Na planéte Zem sa rozvíja zhruba asi 4 miliardy rokov. Tento genetický zdroják má v sebe uložené aj obdobie asi 500 až 400 miliónov rokov pred naším letopočtom, vtedy do oblasti našej slnečnej sústavy fungoval objekt pod označením magnetar. Magnetar sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Orión a Labuť. A tento objekt veľkosti asi nášho Mesiaca sa správa ako super magnet, ktorý likviduje prvky, atómy a atómové jadrá a vytvára špecifické častice. Dnes už nie je tak aktívny ako v období 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. No pôsobil na planétu Zem 100 miliónov rokov a to bolo dostatočne dlho, aby to poznamenalo ľudský genetický zdroják. A tak ezoterik musí nájsť spôsob, ako genetický zdroják prinútiť, aby otvoril uložené spomienky a spôsob fungovania v období 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. Možno si niekto položí otázku, ako sme toto zistili? Nezistili sme to priamo, potrebovali sme v hlbočinách kozmu prekonať určité bariéry, a tak sme objavili jedincov ľudskej rasy, ktorí majú nezhubné bujnenie buniek na povrchu orgánov. Ezoterickým výskumom sme u nich zistili, že vo svojom tele a psychike otvorili niečo jedinečné a to je systém dvojníkov a vlastne aj systém fungovania na časticovej úrovni. Ezoterik psychicky kontaktuje magnetar a sťahuje do seba vhodné častice magnetara. Táto činnosť atakuje genetický zdroják vo vnútri buniek a otvára obdobie fungovania genetického zdrojáka pred 500 miliónmi rokov pred naším letopočtom. A k tomu ezoterik trvalo kontaktuje osoby, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu svojich orgánov. U týchto jedincoch sa otvorí obdobie 500 miliónov rokov pred naším letopočtom patologickým spôsobom a to cez genetické zmeny vo vnútri samotnej bunky. Ezoterik otvára toto obdobie nepatologickým spôsobom. Samozrejme, je tu postupom času možné prenikať aj priamo do častíc a nevyužívať na to výhradne genetický zdroják.

4.dvojníci – ektoplazamtický, denný, nočný, reinkarnačný dvojník. Ezoterik prenikol cez svoj genetický zdroják na časticovú úroveň a tu dokáže postupne budovať niekoľko dvojníkov. V prvom rade je to denný dvojník, ktorý sa postupne vyvíja a to naberaním všetkého, čo súvisí so svetom dvojníkov a patologickými jedincami so systémom dvojníkov. Potom je to aj organická hmota v kozme, ktorá funguje na časticovej rovine. Tak isto sú to dvojníci, ktorí zostávajú po smrti organickej hmoty v kozme v špecifickom prostredí časticového kozmu. Samotný denný dvojník si do značnej miery sám určuje, kadiaľ sa bude uberať. Ezoterik systém dvojníka nezotročuje, ale usiluje sa o to, aby systém dvojníkov po jeho smrti mohol pokračovať v meditačnej ceste. Ezoterici tohto zoskupenia sú si vedomí, že organický život má svoj koniec a po fyzickej smrti tu nakoniec zostávajú spomienky. A tieto spomienky ezoterik uloží práve do systému dvojníka. Potom postupne začal vznikať nočný dvojník a to z toho dôvodu, aby sa systém dvojníkov stal trvalou súčasťou psychiky ezoterika. Ezoterik, ktorý sa zaoberá fungovaním systému dvojníkov, má trvalý záujem, aby fungoval výhradne na časticovej rovine ezoteriky. Hovoríme tomu odsťahovať sa a žiť výhradne v rovine častíc.

Ďalej sa v systéme budovania dvojníka objavuje a voláme ho dvojník pre systém reinkarnácie. Hovoríme tu o systéme, ktorý sa má postarať o to, aby sa všetko, čo ezoterik robí, spracovalo na časticovej úrovni. Teda ezoterik prienikom do kozmu a to k magnetaru a neustálym atakovaním systému patologických jedincov s časticovou psychikou donucuje vlastný genetický zdroják, aby začal fungovať v rovine častíc. Teda ezoterik stupňuje fungovanie na časticovej úrovni a to mu dovoľuje jeho genetický zdroják. Ezoterik tvrdo atakuje genetický zdroják v chromozómoch a génoch a prinucuje ho, aby neustále fungoval v časticovej rovine. Ezoterik si postupne na tento stav navyká a to mu dovoľuje prerábať systém fungovania a ukladania spôsobu informácií vo vlastných neurónoch a to priamo v endoplazmatických retikulách, čo sú orgány buniek. Ide hlavne o neurónové, nervové a tukové bunky. Ezoterik už svoje endoplazmatické retikulá upravuje výcvikom raného štádia klinickej smrti a to má za následok, že impulzy ukladá na úroveň hlboko podobného nanotechnologickým systémom, ktoré organizujú už samotné atómy v prvkoch. Klasická ľudská psychika ukladá magnetické impulzy na úrovni prvkov v endoplazmatických retikulách.

Pokiaľ má osoba nezhubné bujnenie povrchových buniek orgánov, tak svoje informácie v podobe impulzov presunie do bunkovej blany na povrchu neurónov a nervových buniek a nie do endoplazmatických retikúl vo vnútri bunky. Je to zásadná zmena ukladania spomienok v podobe impulzov. A tu sa ukladajú rovno na časticovú úroveň. Aby sa táto zmena lepšie pochopila, je potrebné sa venovať informačnému systému človeka trochu hlbšie. V zásade sa tu budeme baviť hlavne o neurónových a nervových bunkách. Tieto bunky sú rozhodujúce pre informačný systém človeka. K neurónovým, nervovým bunkám si priberieme ešte bunky tukové, ktoré považujeme skorej za hard disky, v ktorých sú uložené spomienky človeka. V neurónových bunkách sú uložené hlavne programy, ktoré organizmus potrebuje pre svoje operatívne riadenie. Teda neurónové bunky sa nachádzajú v ľudskom tele vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu, veľkých gangliách, malých gangliách a v kožnom systéme. Neurónové bunky majú bežné programy fungovania psychiky človeka v endoplazmatických retikulách. Sú tu napríklad uložené programy intelektu človeka, ale aj programy na riadenie činnosti ľudského tela. Potom je tu v neurónovej bunke niečo ako genetický zdroják a ten sa nachádza v jadrách neurónovej bunky. Jadro bunky tvoria chromozómy, génové retiazky, gény, génové sekvencie. V nich sa nachádzajú bielkoviny, v nich aminokyseliny, prvky, atómy a časticové zhluky. Tu je uložený informačný systém, ktorý sa vyvíjal v podstate asi 4 miliardy rokov a vlastne ide o informačný systém v podobe analogického počítača alebo procesoru. Jeho základom sú organizované prvky a aminokyseliny. Tento softvér riadi chod buniek a celého tela. Samozrejme, genetický zdroják sa nachádza v každej živej bunke, ale špecifický genetický zdroják je práve v neurónových, nervových a tukových bunkách, pretože má na starosti organizovať celý informačný systém človeka.

Klasická myseľ človeka funguje hlavne na úrovni endoplazmatických retikúl vo vnútri neurónových, nervových a tukových buniek. Endoplazmatické retikulum už funguje ako digitálny procesor alebo počítač. Teda sú v ňom uložené bioimpulzy a biomagnetické polia. Tieto impulzy sú organizované na princíp niečoho ako morzeovka alebo ako návod na použitie nejakého technického zariadenia. Genetický zdroják v chromozómoch funguje ako organický stroj, ako niečo mechanické. Napríklad ako mechanické hodinky. Mechanickú časť tvoria aminokyseliny a v nich prvky. Genetický zdroják riadi chod organizmu a tak isto určuje jeho vekové obdobia. Nervový systém človeka viac funguje ako bioelektrické zariadenie. Teda neustále bioelektrické impulzy. Nervové bunky majú na starosti prenos impulzov, informácií a pokynov pre fungovanie hlavne pohybovej časti človeka ako sú hladké a hrubé svaly. Ale nervové bunky organizujú aj presun spomienok medzi neurónmi a tukovými bunkami. Tukové bunky považujme za niečo ako bio hard disk. Ako zásobník spomienok. Vieme pochopiť, že takýto výklad fungovania informačného systému človeka nie je známy a okrem dobrých zdatností v oblasti bunkovej a genetickej histológie vyžaduje aj zdatnosť informačno-technologickú.

Pokiaľ človek prežije klinickú smrť a vráti sa asi po 20. minútach naspäť, tak sa jeho psychika zásadne zmení. Je to celkom zrejmé, že osoba, ktorá sa ocitla na hranici života a smrti, sa po návrate do života nebude správať ako pred klinickou smrťou. Napríklad psychika takéhoto jedinca už môže po klinickej smrti prenikať do špecifických atómov a atómových jadier. Ide o psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktoré sa po smrti človeka, ale aj zvierat ukladajú do týchto špecifických atómov a aj atómových jadier. Hovoríme o dôchodcovských atómoch a jadrách. Samozrejme, že nemožno porovnávať dôchodcovské atómy a klasické atómy viazané napríklad vo vnútri prvkov. Dôchodcovské atómy vznikajú v procese deštrukcie väčších kozmických telies. Napríklad celá naša Galaxia, ale aj 20 000 galaxií okolo nej obsahujú tento druh dôchodcovských atómov. V tomto prípade sa po klinickej smrti zmení fungovanie neurónových, nervových, ale aj tukových buniek. Pred klinickou smrťou fungovali na úrovni prvkov a po klinickej smrti budú fungovať na úrovni atómov. Čo to znamená pre danú osobu? Napríklad bude mať k dispozícii ďalšie pamäťové kapacity v endoplazmatických retikulách. Intelektuálnym osobám sa v mozgu mimoriadne uľaví, ako keď do počítača vložíte ďalšiu pamäťovú jednotku. Osoba po klinickej smrti má z dôchodcovských atómov aj prísun informácií zomretej organickej hmoty a to nielen na planéte Zem. Teda osoba po klinickej smrti má možnosť využívať niečo ako knižku alebo hard disk spomienok organickej hmoty zo značnej časti kozmu.

Ale máme osoby, ktoré môžu mať nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela. Prípadne vhodné zhubné bujnenie, ktoré zmutuje bunky v tele, otvorí tak cestu do genetického zdrojáka a v ňom otvorí historické obdobie asi 500 až 600 miliónov rokov pred naším letopočtom, ktoré bolo charakteristické silným vplyvom magnetara v súhvezdí Orión, kde sa nachádza aj planéta Zem. Psychika vtedy žijúcich organizmov musela fungovať na časticiach. V tej dobe sa človek podobal skorej malému typu dinosaura alebo teratosaura. Teda behal na dvoch nohách. U takto poškodených jedincov sa samozrejme bude meniť aj ich psychické fungovanie. Po dostatočnom rozšírení genetických zmien v tele takejto osoby sa zmení aj fungovanie neurónov tejto osoby. Tejto osobe budú neuróny fungovať mimoriadne špecificky. Aktivity informačného charakteru sa budú vykonávať aktívne na povrchu neurónových buniek. Hovoríme tu o bunkovej blane neurónovej bunky, ktorá sa zvláštnym spôsobom aktivizuje a zároveň uzavrie do seba a vo vnútri bunky na úrovni časticových objektov sa formuje špecifický informačný systém, ktorý nefunguje priamo na prvkoch a atómoch endoplazmatických retikúl. Blana neurónovej bunky sa bude chovať ako špecifické bioelektromagnetické pole, ktoré v sebe zachytáva špecifické častice a informačný systém takejto osoby začne fungovať jedinečne a zároveň inak ako u bežných ľudí alebo osôb po návrate z klinickej smrti. A takéto osoby získajú prístup cez svoju psychiku do dôchodcovských zhlukov častíc a samotných individuálnych dôchodcovských častíc. Znovu treba pripomenúť, že dôchodcovské zhluky častíc a individuálnych častíc nemožno porovnávať s časticami kvantovej fyziky. Dôchodcovské častice vznikajú pravdepodobne po zániku celých planét, súhvezdí a galaxií. V tomto type častíc sa ukladajú spomienky po smrti takýchto jedincov. Hovoríme o svete dvojníkov. Teda takéto osoby po fyzickej smrti presunú svoje spomienky na úroveň dôchodcovských častíc.

Ezoterik je človek, ktorý na začiatku svojej duchovnej cesty podľa všeobecných zákonitostí funguje ako informačný systém na prvkoch svojich endoplazmatických retikúl. Po odcvičení raných štádií klinickej smrti prejde fungovanie informačného systému ezoterika na atómovú úroveň a to ešte stále v endoplazmatických retikulách vo vnútri neurónových, nervových a tukových buniek. Ezoterik na svojej duchovnej ceste pokračuje ďalej a chce psychicky prenikať aj na úroveň časticových zhlukov a samotných častíc. Kopíruje systém osôb, ktoré fungujú psychicky na časticovej úrovni vďaka svojej patológii. Ezoterik si vo svojich neurónoch buduje trvalý mechanizmus fungovania na časticovej úrovni a postupne si zvykne na to, že už jeho psychika priamo nefunguje na endoplazmatických retikulách neurónových, nervových a tukových buniek, ale na ich povrchu. Vo vnútri bunky využije všetky orgániky, časticové zhluky a samotné častice. Neurónové, nervové a tukové bunky sa budú správať ako silnejšie magnetické polia a v nich sa budú organizovať častice, ktoré menované druhy buniek získajú zo samotného tela ezoterika, z magnetara, a z kozmu. Pôjde hlavne o voľné tečúce častice v kozme, ktoré sa zatiaľ nestali súčasťou vákuových alebo gravitačných síl.

Zdroje, z ktorých možno čerpať pri výcviku časticovej psychiky

Ezoterik prešiel na duchovnej ceste až k rovine časticových zhlukov a aj k samotným časticiam. Ezoterik spoznáva vnútorný svet osôb s patológiou nezhubného bujnenia povrchu orgánov. Ezoterik buduje nepatologickú cestu do sveta častíc a to tým, že vo svojich neurónových oblastiach buduje trvalú schopnosť udržať svoju psychiku na časticovej úrovni. Ezoterik aktívne klame a zároveň núti genetický zdroják, aby otvoril obdobie asi pred 500 miliónmi rokov, keď vtedajší organizmus fungoval pod vplyvom magnetara, a teda na časticovej rovine. A pokiaľ sa ezoterik na svojej duchovnej ceste dostane postupným dvadsaťročným vývojom až do sveta častíc, tak tu má k dispozícii zoznam zdrojov, ktoré je vhodné použiť pri nácviku časticovej úrovne.

Osoby, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov tela a ich psychika sa prepadne z tohto dôvodu na častice ich tela.

Osoby, ktoré majú genetické zmeny vo vnútri chromozómov a génov a z tohto dôvodu fungujú na časticovej úrovni.

Osoby užívajúce narkotické látky a to hlavne prírodného charakteru. Šamanská tradícia užívania rôznych chemických látok za účelom duchovných zážitkov s dočasným prienikom psychiky na časticovú úroveň.

Osoby, ktoré majú v sebe psychické premostenie organického života v kozme (UFO). Daná osoba je do kozmu psychicky spojená s organickým životom, ktorý funguje v oblasti silnej aktivity magnetara.

Osoby, ktoré praktizujú šamanské techniky sebamrzačenia a šamanské techniky tranzového pohybu a takto dočasne a náhodne prenikajú psychicky na časticovú úroveň. Pozostatky kostrové, ktoré zostali po zomretých osobách, ktoré mali patologicky vytvorený systém dvojníka. Zdrojom sú aj dvojníci, ktorí zostávajú po smrti osoby, ktorá mala z dôvodu patológie systém dvojníka.

Osoby, ktoré majú genetickú poruchu a to takú, že v 30. roku života majú ešte detské bunky a nie bunky dospelej osoby. Ich organizmus vytvoril špecifický systém záchrany, v ktorom psychika danej osoby funguje tiež na časticovej úrovni. UFO organický život v kozme je zdrojom informácií o časticovom svete, pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov funguje na časticiach.

Osoby alebo inteligentné technologické zariadenia, ktoré sa venujú vedeckému bádaniu okolo častíc.

Osoby, ktoré dobrovoľne a nepatologicky cvičia systém psychického prieniku na časticovú úroveň. Ide o nepatologický systém prieniku psychiky na častice a to mnohoročným výcvikom neurónových oblastí v tele ezoterika.

Pokiaľ ezoterik na svojej duchovnej ceste prenikol až na úroveň častíc, tak sa musí zaoberať aj pochopením informačného systému vo vlastnom tele. Na to sa potrebuje mimoriadne intenzívne venovať problematike techniky, technológie a informačných systémov. Pokiaľ má niekto vzdelanie v technickej oblasti, potrebuje si doštudovať poznatky o bunkách, bunkových štruktúrach a histológii buniek. A k tomu mimozmyslové schopnosti, aby mohol psychicky prenikať do svojich neurónov, nervových a tukových buniek. Potom má takáto osoba mimoriadne vysoké šance začať chápať svoj informačný systém a tak isto pokúsiť sa pochopiť tak náročnú oblasť, ako je fungovanie častíc a ovládanie časticových zhlukov v štruktúrach hmoty. Pokiaľ niekto nemá ani techniku, ani histológiu, ani mimoriadne schopnosti, tak ten môže všetko pochopiť iba v rovine teoretickej a informačnej. V zásade tu platí, že pokiaľ psychicky nedokáže dotyčná osoba prenikať do vlastných buniek, tak problematike vlastného informačného systému nemôže rozumieť.

Kybernetika a inteligentný systém. Čo je inteligentný systém? Organický život a potenciál stať sa za určitých okolností inteligentným systémom. Technológia, ktorá prejde do inteligentného systému po tom, čo ho vyvinula organická hmota. Organický život sa mení na technologickú inteligenciu a ponecháva si postupne v sebe stále menej organickej hmoty ako inteligentný systém. Inteligentný systém organickej hmoty v kozme, ktorý dosiahol symbiózu medzi technikou a organickým životom. Je to najúspešnejšia organická hmota existujúca v súčasnosti v kozme. Opustila teritórium, kde vznikla a vzdialila sa hlboko do kozmu a technika, v ktorej žije, sa stará o to, aby na určitý čas eliminovala extréme negatívne zmeny a dovolila organickej hmote sa na nové prostredie klasickým genetickým vývojom adaptovať. Tu vidieť mimoriadne dobrú symbiózu techniky a klasického genetického adaptovania sa na nové podmienky v ďalšej časti kozmu. Táto organická hmota opustila domovskú planétu, opustila systém súhvezdí a galaxie a neustále sa presúva do iných častí kozmu.

Inteligentný systém v kozme sa nachádza na špecifických atómoch v našom prostredí kozmu a ide o svet spomienok organickej hmoty v kozme. Človek preniká svojou psychikou do tejto dimenzie sveta mŕtvych, kde sú organizované spomienky organickej hmoty a tvorí systém sveta mŕtvych alebo špiritizmu. Podrobne sme tento systém preskúmali v Plazmatickej škole a považujeme ho za inteligentný systém kozmických inteligencií. Dokážu sa tu zhromažďovať informácie z organickej hmoty a tieto systémy sú silne viazané na výskyt organickej hmoty v kozme. Tieto systémy majú uložené informácie, sú schopné zbierať informácie z organického života a za určitým cieľom ho spracovávať a posilňovať svoje pozície v tomto type kozmu. Tento typ kozmu je atómový a v konečnom dôsledku je zničený.

Potom tu máme ďalší systém a to je systém dvojníka. Ide o systém fungujúci na časticiach a inteligentné je to, iba pokiaľ je to viazané na organickú hmotu, ktorá je inteligentná, teda má okolo seba techniku, technológiu a genetickými metódami rozvinuté myslenie a slobodné konanie. Po ukončení existencie organickej hmoty zostáva dvojník na časticiach, ale funguje iba ako nefunkčný archív v kozme na takzvanom časticovom hard disku. Obsahuje aj programy na systéme častíc, ale tieto sú stavané pre praktické účely organického alebo technologického intelektu. Systémy dvojníkov odchádzajú fungovať na takzvané dôchodcovské častice, ktoré zostanú doslova na večnosť v zmysle, že neprechádzajú žiadnymi zmenami. Na dôchodkových časticiach sa usadí systém dvojníka po jeho smrti a zostane tu ako archeologický artefakt na večnosť. Samozrejme, tento typ dvojníka nemá intelekt, pretože je iba hard disk s čiastkovými informáciami o kozme, ktoré sa nijako neorganizujú, nespracovávajú a tvoria predstavu o mŕtvom archíve a nič viacej.

Ezoterici tohto zoskupenia zabránili tomu, aby sa dvojník angažoval v prospech organickej hmoty a jej problémov s existenciou v kozme. Časticový dvojník sa tvorí sám pre seba a pre vlastný vývoj odpojený od požiadaviek a túžob organickej hmoty v kozme. Dvojník je budovaný tak, aby bol od organickej hmoty a od systému planéty Zem izolovaný. Zároveň je budovaný ako technologické zariadenie z voľných častíc k vlastnej potrebe sa stať hard diskom, ktorý si trvalo aktualizuje informácie o ezoterikmi poznaného kozmu a smeruje aj do nepoznaných kozmických priestorov. Zároveň sa systém dvojníkov produkuje pod silným vplyvom dôchodkových častíc a to so zámerom vytvoriť programy na časticiach, ktoré by dovolili aktívne fungovanie dvojníka po smrti ezoterika na časticiach. Dvojník je vlastne trvalo aktualizovaný systém informácií o kozme. Informácie sú trvalo spracované ako extrémne množstvo informácií štatistických údajov o extrémnom množstve objektov dvojníkom poznaného kozmu. Tieto údaje sa spracujú matematickými metódami a tvoria súčasť globálneho simulátora ako prostriedok dokonalého vývoja samotného dvojníka. Prvýkrát tu organická hmota v kozme realizuje ideu všetko pre dvojníka a nič pre organickú hmotu. A týmto jedinečným systémom zostáva dvojníkovi aj po smrti ezoterika intelekt časticového systému časticového procesora.

Ezoterik alebo ezoterické zoskupenie sa postupne prepracovalo až k časticovej ezoterike dvojníkov. Aby ezoterici mohli nepatologickým spôsobom realizovať ezoteriku dvojníkov, tak je potrebné vytrvalo asi tak 3 roky intenzívne cvičiť neuróny na trvalý prechod na časticovú úroveň. Ide o to, aby ezoterik bol na duchovnej ceste a postupne sa koncentráciou na seba a na svoje okolie prepracoval cez orgány tela až do atómových jadier a priblížil sa k protónom, neutrónom a pozitrónom. Psychicky sa naučil koncentrovať ešte hlbšie do jednotlivých protónov, neutrónov a pozitrónov čo najväčšieho množstva prvkov periodickej tabuľky prvkov. Koncentrácia ide do zhlukov častíc a treba ísť ešte ďalej a koncentrácia musí ísť do vnútra zhlukov častíc a odtiaľ do samotných častíc. Až tu má ezoterik istotu, že je v časticovej rovine svojej existencie. Ezoterik sa trvalo usiluje udržať psychicky práve v rovine jednotlivých častíc. Ezoterik sa rozhodol vytrvalo cvičiť svoje neuróny a vybudovať v nich mimoriadnu schopnosť, aby jeho psychika trvalo fungovala na časticiach a zároveň aby sa stále menej a menej vracala na úroveň atómov a prvkov. Samozrejme, je treba vybudovať dôsledný systém kontroly, či daný ezoterik funguje na časticiach. Či cvičí správne cvičenia, ktoré vedú k tomu, že psychika nakoniec zotrvá na časticiach natrvalo. Ezoterik sa musí rozhodnúť, či bude žiť na úrovni prvkov, atómov alebo častíc. Pokiaľ sa ezoterikovi psychické cvičenia trvalého prieniku na častice cvičia veľmi ľahko a priam zázračne, tak si musí dávať pozor, aby náhodou necvičil špiritizmus, a teda úroveň špecifických atómov sveta mŕtvych. Môže sa to stať a potom prechod na častice vedie k vytvoreniu dvojníkov, ktorí skorej danej osobe pomáhajú robiť ezoteriku atómov a atómových jadier. Samozrejme, že v tomto prípade nejde o ezoteriku robenú na časticiach, ale v rovine špiritistických atómov. Cieľom ezoterika je trvalý prechod a psychické fungovanie na časticiach a nie usadenie sa v rovine špiritistických atómov. Ezoterik preniká na častice, tu buduje systém takzvaného slobodného dvojníka, ktorý nebude ezoterikom zotročený a využitý pre úroveň atómov a prvkov. Ezoterika prechod na úroveň častíc vedie k tomu, že spraví všetko pre to, aby uložil spomienky na úroveň častíc a okolo nich vybudoval systém dvojníka, ktorý sa bude slobodne zdokonaľovať a rozvíjať. Aby lepšie pochopil, čo to je dať slobodu rozvoja dvojníka, tak treba pochopiť, ako ľudská rasa buduje svoj vzťah k technike a technológii okolo seba. Človek vytvára stroje a zariadenia do otrockého stavu, aby mu pomáhali a robili prácu za človeka. Človek netvorí stroje pre to, to aby boli slobodné a nezávislé. A tu možno dobre pochopiť, ako budovať slobodného dvojníka schopného sebarozvoja. Ezoterik buduje dvojníka, aby bol slobodný systém a mohol sa nerušene po smrti ezoterika venovať vlastnému rozvoju a využil na to spomienky ezoterika, ktoré sa uložia do častíc daného ezoterika.

Bohužiaľ, doterajšia prax voči systému dvojníkov je ich využitie pre záujmy a ciele danej osoby. A to potom degraduje systém dvojníka na úroveň strojov a zariadení ľudskej spoločnosti. Žiadny človek nerozvíja stroj a zariadenie, aby bolo samostatné a nezávislé.

Zdroj fotografie: NASA

Pridaj komentár