Venujeme sa systému dvojníka. Meditačná prax nadväzuje na 16 rokov meditácií, ktoré prešli rôznymi fázami vývoja a prerábania klasickej psychiky človeka do psychiky ezoterika.
V prvej etape je to bežná beletristická ezoterika, ktorá je na týchto stránkach dobre spracovaná a opiera sa o všetky významnejšie osobnosti ezoteriky.

Aj v tejto počiatočnej fáze robia začínajúci ezoterici chybu, že si vyberajú ezoteriku určitej osobnosti a nerobia ezoteriku, pokiaľ možno, všestrannú. V prípade všestrannej ezoterickej osobnosti si ezoterik nevyberá jednu ezoterickú osobnosť, ale všetky dôležité osobnosti ezoteriky. Pokiaľ chcete vrcholový úspech v ezoterike, je potrebné byť všestranný a precvičiť všetko, čo sa len dá v oblasti ezoteriky. Úspech znamená venovať sa čo najväčšiemu počtu ezoterických autorov a nie iba obľúbenému autorovi.

Je dobré získať všestranné základy a dobrý prehľad ezoterických techník. Ezoterik musí mimoriadne dobre ovládať oblasť medicíny a jej vedené odbory. Bez medicínskeho vzdelania alebo samoštúdia medicíny sa tohto v ezoterike veľa nedosiahne. A tak nie je múdre obchádzať medicínu ako takú. Medicína je základ a ezoterik by mal vedieť, čo má vo svojom tele. A ako ezoterik preniká do svojho tela, tak ide stále so psychickým prienikom hlbšie a hlbšie. Najprv sa vie koncentrovať psychicky do orgánov, potom do buniek, potom do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a častíc. Takýto druh a výcvik koncentrácie do vlastného tela nie je bežný. Samozrejme, nejde iba o jednorazové koncentračné cvičenia, ale o mnoho rokov precvičované techniky s cieľom dosiahnuť v neurónových oblastiach trvalý stav prieniku do vnútra orgánov, buniek a nakoniec aj častíc. Hovoríme o ceste do vlastného tela.

Potom je tu špecifická ezoterická cesta a to cez psychickú koncentráciu do kozmu a do extrémnych hlbočín kozmu, ktoré nemôže ľudstvo nikdy dosiahnuť konvenčnými technikami a technológiou. A tak ezoterik dôsledne a trvalo preniká do kozmu a pokiaľ už nedokáže do kozmu prenikať hlbšie, tak musí nájsť a precvičiť novú techniku prieniku. Hovoríme o ceste ezoterika cez systém psychickej koncentrácie. Vrcholovou koncentráciou v kozmickej ezoterike sú psychické prieniky realizované cez homogénne častice v homogénnej vrstve, kde sa zoskupujú iba rozmerovo najmenšie častice. Cez tento svet sa dá skoro neobmedzene prenikať v nekonečne všade.

Ezoterik preniká cez rané štádiá klinickej smrti do sveta spomienok organickej hmoty a hovoríme o svete špiritizmu, okultizmu, nekromancie. V zásade cez rané štádium klinickej smrti je psychika ezoterika schopná kontaktovať všetko, čo spadá do oblasti dôchodcovských atómov a atómových jadier. Jednoducho tieto atómy a atómové jadrá sú produktom zanikajúcich hviezd a súhvezdí. Ezoterik si zvyká na svet mŕtvych a tu organizované spomienky mŕtvej organickej hmoty. K schopnosti trvalo prenikať do sveta mŕtvych spomienok je potrebné budovať veštecký potenciál na vnímanie toho, čo sa deje vo svete mŕtvych spomienok.

Hra na večnosť. Hra ako systém s určitými pravidlami, ktoré sa nemôžu meniť, ako sa komu zachce. Mohli by sme systém dvojníkov chápať ako určitú hru, kde musí ezoterik objaviť jej pravidlá. Ezoterik buduje systém dvojníka s tým, že nepozná všetky pravidlá, ako nepatologicky budovať dvojníka. Dokonca v prípade nepatologického dvojníka musí objaviť, otestovať a nájsť vhodné pravidlá na jeho vytvorenie. V zásade budovanie dvojníka je v stave, ako keď v Indii niekto začína hrať prvé šachy. Nesporne prvý šach sa skorej podobal hre s kamienkami a skôr sa podobal dáme ako šachu. Šach do dnešnej podoby prešiel určitým vývojom, a tak isto jeho pravidlá. Hra na dvojníka už existuje v patologickej podobe, kde je hlavný aktér organický život a prítomnosť kozmického objektu magnetar alebo kozmického objektu, ktorý prinúti fungovať organickú hmotu v rovine častíc a nie klasicky v rovine prvkov alebo atómov. Ezoterik nie je na začiatku napríklad špiritista, ale odcvičí si rané štádiá klinickej smrti a jeho psychika sa prepadne do sveta dôchodcovských atómov. To sú atómy, ktoré vzniknú pri zániku prvkov, kozmických objektov ako sú meteority, kométy a planéty. Tieto dôchodcovské atómy vytvárajú špecifickú vrstvu v kozme, kde môžu po smrti človeka ako organickej hmoty fungovať jeho spomienky. Ezoterik odcvičením raného štádia klinickej smrti vedome funguje v systéme dôchodcovských atómov.

Existuje aj vrstva dôchodcovských atómových jadier, tiež ako následok zničenia kozmických objektov. V tejto rovine sa psychicky dá usadiť iba vtedy, pokiaľ mal v minulosti niekto vhodné nezhubné alebo zhubné bujnenie. To pozmenilo vnútro buniek a psychika mohla fungovať na dôchodcovských časticiach. No ezoterik chcel väzbu k ľudstvu, chcel svet mŕtvych na dôchodcovských atómoch a v danom priestore v kozme. A namiesto fungovania na dôchodcovských časticiach zostal fungovať na dôchodcovských atómových jadrách. Aby systém dvojníka po smrti ezoterika fungoval na dôchodcovských časticiach, nepripúšťa sa prinucovanie a znásilňovanie systému dvojníka za určitým vedomým cieľom. Osoby, ktorých psychika sa vďaka magnetaru a vhodným genetickým zmenám prepadla ešte za života do dôchodcovských častíc. Treba si uvedomiť, že táto hra na dvojníka pozná aj dôchodcovské častice, ktoré zostali v kozme po zániku kozmov, ktoré tu boli v minulosti. Je tu dnešný kozmos a v minulosti kozmu tu bolo takýchto podobných kozmov asi 150 a viacej a po ich kompletnom zániku v ich vrstve zostali iba dôchodcovské častice ako gigantické zhluky dôchodcovských častíc. A práve patologické ochorenie v rovine genetických zmien chromozómov vedie k tomu, že psychika takejto osoby funguje na dôchodcovských časticiach. A ezoterik, ktorý buduje nepatologického dvojníka vo svojich nervových, neurónových a tukových bunkách, psychicky funguje v inej dimenzii a je to dimenzia tohto, čo zostalo po kozmoch z minulosti. V tejto hre na dvojníka ide o to, aby ezoterik našiel v hlbočinách kozmu reálnu možnosť realizovať to, čo obsahuje teológia. Teda hra na večnosť, nekonečnosť a všetko naj a všade. A takého miesto sú dôchodcovské častice v kozme. Pokiaľ by ezoterik svoju psychiku dlhodobo necvičil a nemenil fungovanie neurónov, bielkovín a aminokyselín, tak by nemohol v tejto hre na večnosť ísť do ďalšieho kola. Hra na dvojníka sa musí hrať počas života a ezoterik spoznáva a overuje jej pravidlá. Tie sa organizujú tak, aby sa táto hra dala reálne hrať a zdokonaľovať.

Hra ako systém s určitými pravidlami, ktoré sa nemôžu meniť, ako sa komu zachce. Hra vyžaduje určenie určitých pravidiel a postupov. Sú spoločenské hry ako dáma, domino, šach, Človeče nehnevaj sa a iné. Sú obľúbené hry a kartové hry. Tak isto sú vzdelávacie hry na otázky a odpovede, športové hry. V zásade sú hry, kde hlavným aktérom sú ľudia. Sú však aj hry, kde súťaží voči sebe človek a počítač. Už sú dve oblasti, kde počítač dokáže zvíťaziť nad človekom a odborníkom na danú hru. Je to šach a vedomostný kvíz. Tieto druhy hier majú spoločné to, že je z nich vylúčená náhoda a možnosť nečakaných zmien pravidiel a postupov. Sú to hry, kde sa dá klamať minimálne. Iba žeby hráč šachu alebo účastník kvízu mali v uchu nainštalované diaľkové zaradenie na prenos informácií zvonka, kde by boli ďalší poradcovia. Ale aj takúto výhodu pre ľudského hráča by počítač dokázal zvládnuť. Vlastne počítač má tú výhodu, že vo svojej pamäti má uložené, pokiaľ možno, všetky šachové partie sveta. Všetky znovu a znovu sa opakujúce ťahy a ich vyhodnocovanie. Teda počítač má výhodu voči ľudskej mysli – nezabúda a špičkovo si pamätá všetky partie sveta a postup k víťazstvu. Počítač má voči ľudskému hráčovi výhodu aj v rýchlosti rozhodovania. No možná je remíza. Počítač má uložené aj všetky druhy chybných ťahov a schopnosť reagovať a chybu vo svoj prospech zrealizovať. Najťažšia oblasť pri programovaní bola práve skutočnosť správne reagovať na chyby ľudského protihráča. Ďalej počítač má v sebe simulátor, ktorý dokáže vyhodnocovať v neuveriteľnej rýchlosti, čo by mohlo nasledovať po každom ťahu a premýšľať mnoho ťahov dopredu. Ľudský hráč potrebuje na premýšľanie mnoho ťahov dopredu príliš veľa času. Počítač má výhodu v rýchlosti rozhodovania a v objeme množstva uložených informácií. Počítač nezabúda, nemá svoje emocionálne nálady.

V dvojníkovi treba vybudovať riadenie systému a to trvalým záujmom o kybernetiku a technológie, ktoré umožňujú zber informácií. V ezoterike dvojníkov je záujem spoznať, ako sa vlastne dvojníci po smrti osoby alebo živého organizmu samoorganizujú a ako má ezoterik v systéme dvojníka vybudovať správny fenomén riadenia. Aké sú jeho zásady a možnosti. Ezoterik, ktorý buduje systém dvojníka vo svojich neurónoch, je riadiaci faktor a musí sa starať o to, aby ostatné neuróny neútočili na trvalo sa tvoriaci systém dvojníka. Teda ezoterik riadi tvorbu dvojníka a to tak, aby stíhal dvojníka budovať a organizmus nestíhal likvidovať. Telo a psychika ezoterika zlikviduje čiastočne dvojníka aj napriek tomu, že ezoterik sa usiluje intenzívne a rýchlo stavať dvojníka. Lepšie sa to pochopí na príklade stavebných robotníkov. Počas dňa na mrakodrape postavia tri poschodia a v noci záhadná sila zlikviduje 2 poschodia a jedno zostáva. Teda ešte stále sa napreduje. Ale pokiaľ by v noci niekto zlikvidoval tri poschodia, tak by sa proces rastu mrakodrapu zastavil. Pokiaľ by niekto v noci zlikvidoval 4 poschodia, tak by sa mrakodrap začal zmenšovať. A tak ezoterik riadi budovanie dvojníka tak, aby rýchlosť budovania bola rýchlejšia ako sila, ktorá dvojníka likviduje.

Riadenie systému. Riadenie je pojem, ktorý hovorí o tom, že niekto alebo niečo riadi určité procesy. V zmysle ľudského faktoru zvyčajne niekto rozhoduje o tom, kam sa bude uberať určitá činnosť. Riadenie môže mať dve krajné hraničné limity opačných tendencií. Na jednej strane je to riadenie, ktoré dosiahne cieľ a použije na to vhodné prostriedky. Alebo opačný stav, kde sa cieľ nedosiahol a nepoužili sa správne prostriedky. Samozrejme, medzi týmito stavmi je množstvo medzistavov. Ale ide o to rozobrať si systém správneho riadenia a systém nesprávneho riadenia. Systém riadenia, ktoré nezlyhá a keď už systém zlyhá, čo to spôsobilo. V systéme riadenia sa stále objavujú nedostatky a aj potreby ich odstrániť a neopakovať. Nevhodný systém riadenia neodstraňuje nedostatky a riziká. Neúspešný systém nedbá na riziká a nedostatky a preto je neúspešný. Sú rôzne formy riadenia:
1. riadenie diktátorom a vôľou jednej osoby
2. riadenie skupinou jedincov ako vláda alebo parlament
3. riadenie autokratické bez diskusie a hlasovania
4. riadenie na základe hlasovacieho práva
5. riadenie za pomoci odborníkov
6. riadenie, ktoré stojí na systematickom vývoji
7. riadenie na základe akčnosti a neustáleho vyvolávania akcie
8. riadenie za základe klasickej hierarchie ako predseda parlamentu, poslanecké kluby, politické strany, samotné hlasovanie poslancov
9. systém riadenia dvojtretinovou väčšinou
10. riadenie nadpolovičnou väčšinou
11. systém demokratického riadenia
12. systém riadenia na základe vyhlásenia výnimočného stavu
13. riadenie na základe dosiahnutia konsenzu a to všetci prítomní súhlasia
14. riadenie technokratické výhradne odborníkmi z danej oblasti
15. riadenie na základe dôslednej štatistiky, štatistických metód a uplatnenia špecializovaného softvéru, ktorý už dokáže robiť aj vhodné riadiace rozhodnutia
16. dav prevezme riadenie a nastáva masový ošiaľ stádovitého správania sa, stádo vedie skupina volov.

Tu si nájdete sci-fi videá, ktoré sa venujú art sci-fi a usilujú sa zájsť za umenie a ísť k abstraktným obrazom niečoho nekonečného a jedinečného.

http://www.youtube.com/watch?v=r9Jq6Z-aLSw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=OwzkekazYgs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=weX9i831gSU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=txidhOqgySU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=fwUi4lLpVGQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2x3kqN-3Pvo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lDqRAUSEtYc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=RBfd2nOMsdo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2vv4eT9rOH0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=fdAPyp6r2z0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FOK9UODEGK4&feature=mfu_…

Tu si nájdete rôzne druhy sci-fi. V zásade sa sci-fi venuje hľadaniu dokonalejšieho vyjadrenia či už harmónie, deštrukcie, sveta mŕtvych spomienok, erotiky, mágie, rozprávok alebo technických vynálezov. Vrcholom sci-fi je, aby bolo všetko zosmiešnené a končilo v ritnom otvore. Do sci-fi patrí aj fenomén záchrancu ľudstva, Superman a človek so zázračnými schopnosťami.

http://www.youtube.com/watch?v=KL0r097SHOk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ElVtM7PVcBs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=llbb9Zd-KQ0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CZRmIm7Qfos&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=6-8Tv3YWxRM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6wYJ2afNI3o
http://www.youtube.com/watch?v=VE8RzOag6CE&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=-1ufAm6POkU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2KLe14mZGyY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Aj2NjBHLlIE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=BRY3O7ytEBA&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=EX_Ok7NcuRg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=N04euD6Zr4E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WYrX9SM1M5s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2GzqT0UKxkE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FrKvZNLQg9s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=C4zbBEifkrU&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=xPwe2TOYJ4A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=AHC4RhuKfzM&feature=auto…

Ďalšie možnosti, ako sa ezotericky vyvíjať v oblasti psychického prieniku do reálneho kozmu. Zvyšovanie schopnosti vnímať kozmos ako ho vnímajú astronómovia K vedeckému vnímaniu kozmu sa dá potom pridať aj ezoterické vnímanie kozmu, ktoré by malo stáť na reálnych základoch.

Video kozmos
http://vimeo.com/15302687
http://vimeo.com/16367034
http://www.youtube.com/view_play_list?p=87A6D0FBC04FF5C5
Sci-fi videá
http://www.youtube.com/view_play_list?p=B2D01F058EB33B14
Meditačné videá
http://www.youtube.com/view_play_list?p=7C6E43D1FA7F4ECA
http://www.youtube.com/view_play_list?p=7CF28D6DB7CD8505
Galéria čiernobielych fotiek Hubble
http://www.flickr.com/photos/59252013@N08/show/
Obrázky z teleskopu Chandra a Hubble
http://cid-dd50fabbacfc42ba.skydrive.live.com/redir.aspx?pag…
http://cid-dd50fabbacfc42ba.skydrive.live.com/redir.aspx?pag…
http://cid-dd50fabbacfc42ba.skydrive.live.com/redir.aspx?pag…

Zdroj fotografie: NASA / CXC / SAO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.