Systém D.D.UČI sa venuje všetkému, čo v kozme je na večnosť a kozmos tieto objekty vytvoril a nie je ich schopný zničiť. Teda ezoterika smeruje k systému teológie. Samozrejme, nie klasickej teológie a jej praktizovaniu.

Budovaniu systému dvojníkov predchádza asi 16 ročná meditačná prax, kde sa meditáciám ezoterik venuje skoro každý deň. V rámci tohto obdobia si ezoterik trvalo mení svoju psychiku a vo svojich neurónoch buduje mimoriadne schopnosti. Ezoterika tohto zoskupenia nie je založená na patologických stavoch fyzického tela alebo na psychických poruchách. Všetky mimoriadne schopnosti sa mnoho rokov nacvičujú a zdokonaľujú.

Medzi mimoriadne schopnosti ezoterika po 16. rokoch meditácie patrí schopnosť aktívne sa koncentrovať do svojho tela. Bežní ľudia sa nevedia tak precízne a hlboko koncentrovať do svojho vnútra. Ezoterik je schopný sa koncentrovať psychicky do orgánov a častí tela, do buniek, vnútorných orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a časticových zhlukov. Takýto psychický prienik sa musí cvičiť celé roky a v oblasti neurónov vznikajú nové zoskupenia neurónov, aby takéto niečo trvalo dokázali.

Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti a jeho psychika sa naučí prenikať cez magnetické polia magmatického jadra planéty Zem. Psychická koncentrácia ide z cvičených neurónov a ezoterik postupne psychicky preniká mimo svoje telo a reálne preniká postupne do slnečnej sústavy, do súhvezdí, do ramien Mliečnej dráhy, do celej našej Galaxie. Cez čiernu dieru asi v strede našej Galaxie si vie presunúť psychiku do množstva galaxií okolo našej Galaxie. Vo svojom prieniku pokračuje cez systém makiet ako sú hrášky, struky, banány, dáždniky, makety bielych a čiernych bobúľ, snehových gúľ, guľovitých skleníkov, bublín a makety 2 000 vriec. A ezoterik preniká aj ďalej. Jednoducho ľudská technika nemá šancu, aby dokázala preniknúť cez nekonečnosti kozmu a zájsť tak ďaleko ako cvičená ľudská psychika.

Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti, aby prenikal do vnútorného sveta prvkov, atómov, atómových jadier, častíc a to vlastne preniká do sveta čiernych dier, anti čiernych dier, anti skrížených dier, a žiariacich dier, pulzačných dier, špongiovitých dier, sklovitých dier, bielych dier a z nich vychádzajúcich bielych špirál. Ezoterik preniká do všetkého gravitačného, ale aj kozmického vákua.

Ezoterik psychicky preniká do špecifických častíc a to sú dôchodcovské atómy a dôchodcovské a atómové jadrá. Ide o objekty, ktoré vzniknú po zániku planét a menších objektov v kozme. V zásade hovoríme o svete mŕtvych spomienok, svete špiritizmu. Ezoterik preniká do dôchodcovských častíc a do systému dvojníkov, ktoré sa tu nachádzajú. Ezoterik preniká do homogénnych častíc uložených v homogénnej
vrstve. Homogénne častice používa ezoterik iba na presun kozmom.

Ezoterik si musí budovať aj mimoriadne veštecké schopnosti, aby mohol všetko všade pokiaľ možno reálne a triezvo vnímať. Teda psychické prenikanie doslova všade.

Ezoterik sa zaujíma o techniku a technológiu a to mu dovoľuje prenikať do vlastného informačného systému. Cez tento záujem si musí prebudovať neurónové štruktúry, ktoré mu dovolia vytvoriť bránu do vlastného informačného systému, a teda v konečnom dôsledku preniknúť do svojich bielkovín, aminokyselín a v nich skupín prvkov. A tu napríklad až do atómových štruktúr.

Ezoterik sa intenzívne koncentruje na všetko, čo je na večnosť a dokáže fungovať ako objekt extrémne dlhé časové obdobia. Do systému večnosti patria dôchodcovské častice, špecifické homogénne častice a systémy dvojníkov v dôchodcovských časticiach. V zásade ezoterika zaujíma všetko, čo je večné a svoju večnosť v čase a priestore neustále potvrdzuje a predlžuje. Ezoterika zaujíma všetko, čo neustále expanduje do kozmického priestoru. Je to expanzia na večnosť s neustále narastajúcim potenciálom so stálym rastom a prírastkami. Ezoterika zaujíma v systéme dvojníka trvalá aktualizácia v stále sa rozrastajúcom teritóriu. Aktualizácia informácií získaných v minulom čase do reálneho prehodnotenia je v zásade nutnosť udržujúca schopnosť operovať vo večnom priestore a čase. Ezoterik v systéme dvojníka využíva homogénne častice, aby prenikal kdekoľvek v kozme.

V zásade ezoterik začína deliť kozmos na homogénnu vrstvu s homogénnymi časticami, kde je každá častica absolútne rovnaká s každou inou homogénnou časticou. V homogénnom svete sa netoleruje rozdielnosť. Pokiaľ sa v homogénnom svete nejaká časť homogénneho sveta iba minimálne pozmení, napríklad časť homogénnych častíc sa izoluje od celku homogénnych častíc – odpojí sa atakovaním okolností, tak sa stáva klasickými časticami a už sú súčasťou nehomogénneho sveta častíc. Nehomogénny svet má svoje vrstvy. Prvá vrstva sú nehomogénne častice. V druhej vrstve nehomogénne častice tvoria zhluky a tie sú organizované čiernymi dierami, anti čiernymi dierami, anti čiernymi skríženými dierami, pulzačnými dierami, sklovitými dierami, špongiovitými dierami, bielymi dierami, zlatými dierami. V tretej vrstve sú častice už zmenené a organizované ako atómové jadrá (protóny, neutróny a pozitróny). Vo štvrtej vrstve sú častice ešte viacej odlišné od homogénnych častíc a vytvárajú atómy. Napríklad slnečné hviezdy a ich rôzne formy prejavu. V piatej vrstve sú z nich prvky. V šiestej vrstve sú z nich tuhé, plynné, kvapalné, plazmatické a organické látky a z nich planéty a súhvezdia.

Ezoterikov dvojník po troch rokoch vývoja – D.D.UČI – sa buduje tak, aby v sebe vyvolával silné homogénne predstavy o homogénnych časticiach a homogénnej vrstve, a tak mohol operovať kdekoľvek v hlbočinách kozmu a umožnil dvojníkovi zberať informácie jednak o homogénnej vrstve, ale aj o nehomogénnom svete. Z homogénnej vrstvy sa dvojník dostáva držaním predstavy a stavu homogenity, ale aj určitého druhu nehomogenity. Nehomogenita je ladená na nehomogénne častice, zhluky častíc, atómové jadrá, prvky, dôchodcovské atómy a atómové jadrá a hlavne dôchodcovské časticové zhluky. A práve to, čo zostava z hĺbky minulých kozmov, sú homogénne zhluky častíc, ktoré sú v kozme na večnosť a dá sa cez ne putovať ho minulosti kozmu. V kozme sú na večnosť dôchodcovské časticové zhluky, ale aj homogénna vrstva a dvojníci v dôchodcovských časticových zhlukoch.

Teda ezoterik, ktorý má vo svojich neurónoch už vybudovaný systém dvojníka, to znamená, že dvojníka už cvičil aspoň 3 až 4 roky, začína trénovať svoje neuróny k tomu, aby vedeli vyvolať stav mysle, kde ezoterik prestáva vnímať rozdiely napríklad medzi zrnkami piesku v púšti. Myseľ ezoterika sa sústredí na to, čo všetko má každé zrnko piesku rovnaké a vedome potiera akékoľvek rozdiely medzi zrnkami piesku. Samozrejme, v realite je každé zrnko piesku iné. Ale v mysli ezoterika sa zrnká piesku zmenia na absolútne rovnaké objekty. Je to dobrý psychický tréning, aby myseľ ezoterika so systémom dvojníka prenikala do homogénnych častíc v homogénnej štruktúre kozmu. Pod homogénnymi časticami tu rozumieme najmenšie možné objekty v kozme s najmenším desatinným číslom. Všetky tieto homogénne častice sú doslova absolútne rovnaké vo všetkých vlastnostiach. Pokiaľ sa skupina homogénnych častíc pozmení iba nepatrne, tak musí opustiť svet homogénnych častíc a stáva sa súčasťou nehomogénneho sveta a to je už svet klasických prvkov, atómov, častíc.

Ezoterik so systémom dvojníka sa orientuje na všetko, čo súvisí s teológiou a jej systémom ideí. Nemáme tu na mysli pozerať sa na teológiu ako náboženský fenomén. Ale skorej ako fenomén, ktorý sa zaoberal nekonečnosťou a večnosťou. Ezoterici tohto zoskupenia našli v kozme priestor a v ňom objekty, ktoré teologické idey dovoľujú v plnom rozsahu realizovať. A ezoterikom ide o to, aby idey teológie naplnili v plnom rozsahu. Svet dôchodcovských častíc v nehomogénnom svete a svet homogénnych častíc v homogénnom svete je v stredobode záujmu ezoterika. Tak isto aj uložení dvojníci po smrti organickej hmoty patria do záujmu ezoterika ako objekty a priestor k realizácii večného a nekonečného. Toto tvrdenie je výsledkom 16 ročných meditačných skúseností, keď ezoterici v kozme hľadali možnosť realizácie teologických ideí. Počas týchto rokov si trvalo menili psychiku a hlavne aktivitu neurónových oblastí. Teda priestor na realizáciu teologických ideí sa našiel dôsledným bádaním a skúmaním kozmu. Bohužiaľ, psychický prienik do kozmu nemôže priniesť dôkazový materiál o tom, či existujú dôchodcovské častice so systémov dvojníkov. Jednoducho platí: dôveruj, ale preveruj. Neveriacemu nezostáva nič iné, iba nastúpiť ezoterickú cestu a presvedčiť sa vlastnou praxou a vlastnou skúsenosťou. Ináč to nejde a ani nepôjde. Nedá sa predpokladať, že by niekto z ľudstva ešte niekedy takúto ezoterickú cestu zopakoval, alebo mal chuť aj schopnosti na takúto cestu. Aj keď sa niekto vydá na takúto cestu a využije tu uložené informácie a skúsenosti, nebude to jednoduché. V samotnom ezoterikovi a v jeho okolí bude veľa nástrah a lákadiel žiť bežný život hamburgeráka.

Teraz sa skúsime pozrieť na problematiku sci-fi a prečo sme ju začlenili do ezoteriky. V prvom rade ide o to, aby ezoterik budoval systém dvojníkov do potenciálu extrémnej tvorivosti. Ezoterik buduje systém dvojníka. Tento systém vytvára nie v zmysle, že dvojník je niečo organické. Skorej sa to podobá na to, ako keby dieťa nevychovávali rodičia, ale automatický robot. A niečo takéto sa deje v neurónoch ezoterika. Ezoterik vo svojich neurónoch buduje systém dvojníka a potrebuje budovať v sebe a dvojníkovi simulátor pre všetko fantastické a bludové. Tak isto v sebe budovať simulátor na hľadanie vhodných riešení. Sci-fi je studnica fantázie bez dna a o to ide. Zároveň sci-fi dáva aj fenomén neustáleho hľadania dokonalejšieho vyjadrenia, dobra, deštrukcie, múdrosti. Dvojník bude potrebovať ešte jeden simulátor, ktorého základom sú mimoriadne reálne a presné informácie z určitých oblastí kozmu. Tento simulátor bude produkovať techniku a technické zariadenia a vo vlastnom simulátori bude testovať predstavy o technike. Táto činnosť dá dvojníkovi mimoriadny intelekt.

Dvojník D.D. UČI sa bude inšpirovať aj anjelskými sférami zo sveta mŕtvych. Ide o spomienky organickej hmoty uloženej na dôchodcovských atómoch a dôchodcovských atómových jadrách. Vznikajú pri zničení planét a súhvezdí. Základom filozofie lepších riešení je potenciál dokola realizovať jednu činnosť a to mnoho rokov. Tým sa dosahuje fenomén robiť mimoriadne dobré rozhodnutia a to na základe mnohonásobného robenia tej istej veci.

Video sci-fi
http://www.youtube.com/watch?v=hj2mzAjsepU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=epmhxpv6cpM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UeqDF_wyJlc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=VUXfxtzbBd0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ubqtGNL8-SY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uAZAr67c_8w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=66BZxrq256E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=r9Jq6Z-aLSw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=bHw9_heJHGs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=DAoV9p46U_Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dur2HTGrU-0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aFHKIFDjk9I&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=4KNbqJdtw_o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=SpZskQIEMHU&feature=list…

http://www.youtube.com/watch?v=MrsX4TDjlwM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kQlFDGqxl_M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vMWmawcJkWg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9J3–3VFIPw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NsKX2t7oIHc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HQrbP_BzJU8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=KL0r097SHOk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=KpFqlTLg2DI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uiBEUBt9Ymg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oEjg-KI7r9A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=UYqMRAjBnxw&feature=mfu_…

Pridaj komentár